De naam van de stichting

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV).
SMV houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.

Het RSIN of het fiscaal nummer

KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A

De contactgegevens

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag
e-mail: [email protected] Tel: 070 3142435
website: www.smvi.nl Fax: 070 3142436
www.stichtingmensenrechtenvrienden.orgDe Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
•    een voorzitter
•    een secretaris
•    een penningmeester

De nieuwe ANBI-regelgeving geeft een uitzondering voor het publiceren van de namen van bestuursleden indien de publicatie van de namen van de bestuursleden een reëel gevaar vormt voor hun veiligheid of die van hun familieleden. SMV heeft van de belastingdienst een ontheffing verkregen voor het publiceren van de namen van de bestuursleden.

Het beleidsplan

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het organiseren van seminaries, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkings- en gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van de mensenrechten;
 • Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 • Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake de mensenrechten;
 • Het uitbreiden van onze website om de misdaden van met name het regime van Iran in kaart te brengen, vooral met behulp van multimedia;
 • Het produceren van video’s aangaande de mensenrechtenactiviteiten met name binnen en buiten Iran;
 • Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donatie en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 • Petities aangaande mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen inroepen.
 • Het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs in juni;
 • Het ondersteunen van de Iraanse vluchtelingen in Irak. Het is een vervolg op het project van vorig jaar. Geinspireerd door de steun van Euro-parlementaires en Amerikaanse congresleden voor de veiligheid van het vluchtelingenkamp.

De wijze van de fondsenwerving

SMV gaat zoals vorige jaren door met de fondsenwerving door:

 • het benaderen van de bestaande donateurs (85%)
 • het verspreiden van de nieuwsbrieven, internet en mailingsacties (15%)

De verwachte donatie voor 2014 zal gelijk zijn aan de laatste 3 jaar.

Beheren en besteden van fondsen en vermogen

Het besluit en beheer over de fondsen en vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur.
In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

De doelstelling

 1. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Iran, zoals vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen;
 2. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een actieve bijdrage willen leveren;
 3. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, in het bijzonder aangaande de doodstraf, steniging, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Iran;
 4. maakt bekend en gaat onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden tegen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag 2013

Mensenrechten zijn niet geografisch te definiëren. In 2013 was het slecht gesteld met het schenden van de mensenrechten in Iran. Ondanks een andere president is er in 2013 niet alleen niets veranderd in de religieuze, middeleeuwse en zogenaamd gematigde dictatuur, maar de intensiteit van de interne machtsstrijd heeft geleid tot meer executies van mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen in Iran en moordpartijen op Iraanse dissidenten in het buitenland.
Daarom bepleit de vereniging internationale actie en solidariteit in alle vijf de continenten om het schenden van de mensenrechten in Iran te onthullen, wij staan voor vrede en menselijke waarden.
Onderstaand ons jaaroverzicht van 2013:

Ondersteuning van en deelname aan acties tegen mensenrechtenschendingen in Europa en de Verenigde Staten

Deze acties, die met toestemming van de autoriteiten in de Verenigde Staten en in verschillende Europese steden werden gehouden, omvatten boekenmarkten, petities om de executies in Iran te stoppen, het stopzetten van de onderdrukking van religieuze minderheden en het voorkomen van vervolging en arrestatie van Christenen, Bahá’í, Soefi’s en de etnische minderheden Koerden, Baluchi’s en Arabieren.

Herdenking van historische en culturele evenementen en nationale plechtigheden in Nederland en Europa

Het doel van deze programma’s is om de jongere generatie Iraniërs buiten de landsgrenzen vertrouwd te maken met hun cultuur, geschiedenis en identiteit en, in tegenstelling tot de religieuze inquisitiecultuur in het door de mullahs bezette Iran, de open, tolerante en vrije maatschappij van het Iran van morgen te vertegenwoordigen.
Deze programma’s omvatten

 • Iraanse Nowruz bijeenkomsten in Den Haag, Genève, Londen, Brussel
 • Deelname aan de bijeenkomst in Parijs ter herdenking van de Dag van de politieke gevangenen en politieke activisten, die sinds de religieuze dictatuur in Iran aan de macht is gekomen zijn geëxecuteerd.
 • Deelname aan congressen van Iraanse en Europese verenigingen in Berlijn, Genève, Parijs, Brussel en Rome, ter ondersteuning van de Iraanse vluchtelingen, die onder druk van het regime in Teheran al enkele malen gewelddadig zijn aangevallen.
 • Deelname aan de bijeenkomst ter herdenking van de historische toespraak van dr. Mohammed Mossadegh op 18 juni 1951 in Den Haag
 • Deelname aan de Purim plechtigheid, 23 februari in Den Haag
 • Bijeenkomst 18 mei ter gelegenheid van de geboortedag van de beroemde Perzische wiskundige Omar Khayyam
 • Bijeenkomst 29 oktober ter gelegenheid van de geboortedag van Cyrus de Grote

Sociale en culturele bijeenkomsten:

 • 21 april: Mesdag museum in Den Haag, in aanwezigheid van mevrouw Tutu (dochter van Aartsbisschop Desmond Tutu, de beroemde anti-apartheid activist). Bezoek van alle gasten aan dit museum, toespraak en gelegenheid tot vragen stellen.
 • 27 mei: Paleiskerk – bijgewoond door mevrouw Ingrid Betancourt. Tentoonstelling over mensenrechten, introductie van mevrouw Betancourt. Toespraak  en inleiding door mevrouw Betancourt.
 • 20 juli: Christus Triomfator Kerk – tentoonstelling van Iraanse kunst en concert Perzische muziek door professor T. Zadeh.
 • Bezoek aan tribunaal in Den Haag – ter gelegenheid van een historische dag voor het volk van Iran
  Om te laten zien waar dr. Mohammed Mossadegh geweest is en om een stuk Iraanse geschiedenis te verduidelijken met betrekking tot de nationalisatie van de Iraanse olie in de jaren 1950.
 • Bezoek aan het Singer Museum in Laren april 2013
  Vrienden waren uitgenodigd voor een bezoek aan de tentoonstelling en galerie met moderne kunst van belangrijke Nederlandse kunstenaars.
 • Deelname aan de bijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart in Brussel – Den Haag – Parijs
  In deze bijeenkomst, die werd gehouden ter gelegenheid van honderd jaar strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, werden de tienduizenden Iraanse vrouwen herdacht die in Iran opkwamen voor hun vrijheid en door de heersende dictatuur zijn omgebracht.
 • Deelname aan de bijeenkomst van 13 april, Dag van de Persvrijheid – Parijs
  Deze internationale dag vindt plaats terwijl het Iraanse regime het hoogste cijfer scoort betreffende brain drain, censuur, religieuze inquisitie en arrestatie van bloggers. In deze bijeenkomst werd getracht de stem van de gerechtigheid aan de wereld te laten horen en alle journalisten en intellectuelen te verdedigen die wegkwijnen in de verschrikkelijke Iraanse gevangenissen, die zelfs niet bezocht konden worden door de speciale VN-rapporteur, de heer Ahmad Shaheed.
 • Deelname aan de bijeenkomst ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten, 10 december – Genève – Londen – Den Haag – Berlijn
  Deze bijeenkomst werd gehouden om te protesteren tegen de wrede executie van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Iran door het zogenaamd gematigde regime. Er werd ook aandacht besteed aan de bloedige slachtpartij van 1 september 2013, in een vluchtelingenkamp dat onder bescherming staat van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.
  Vertegenwoordigers van de organisatie en een aantal activisten en bondgenoten gaven uitdrukking aan hun solidariteit met de Iraniërs, die 100 dagen in hongerstaking waren. Zij veroordeelden deze brute slachting en eisten dat het dossier van deze bloedige dictatuur wordt doorverwezen naar de bevoegde internationale instanties en het tribunaal in Den Haag.
 • Het ontwerpen en uitvoeren van kaarten ter gelegenheid van:
  Kerstmis
  Iraans Nieuwjaar
  Joods Nieuwjaar
  Pasen
 • Gebedsavond 24 december – Vrede en vrijheid voor Iran
  Kerstwake 24 december, kaarsen branden en bidden voor vrijheid en vrede in Iran, bijgewoond door leden en vrienden in de Sint-Jacobus de Meerderekerk (Den Haag), tevens deelname aan het kerstavondgebed van het Vaticaan.

Gereedmaken en distribueren van nieuws over mensenrechtenschendingen (vanuit Iran) en nieuws over Iraanse vluchtelingen die onder druk staan van het regime in Teheran

Opstellen van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse nieuwsbulletins voor alle vrienden en supporters die geïnteresseerd zijn in de Iraanse kwestie.
Dit nieuws wordt per e-mail gestuurd naar alle betrokken partijen.
Ook verslagen over grote openbare bijeenkomsten die door de organisatie zijn georganiseerd of waaraan de organisatie heeft deelgenomen worden als periodiek aan geïnteresseerde supporters per post gestuurd .

Ondersteuning van nieuwsmedia en denktanks

Steun aan publicaties van schrijvers die marteling en onderdrukking van de mullahs onthullen en steun aan de programma’s van de Iraanse Nationale TV en denktanks inzake nieuws over de moord op de Iraanse intellectuelen door de in Iran regerende mullahs.
Terwijl de massamedia in de hele wereld in wezen weigeren om dit nieuws te publiceren als gevolg van het beleid om de dictatuur van de mullahs gerust te stellen, is het publiceren van betrouwbaar en waarheidsgetrouw nieuws de enige manier om de Iraanse gemeenschap en de vrije en edelmoedige mensen van de wereld te informeren.

Herdenkingen

Herdenking van Nelson Mandela, de grote anti-apartheidsheld en symbool

Een delegatie van onze organisatie heeft bloemen bezorgd bij de Ambassade van Zuid-Afrika, namens alle politieke gevangenen en vredelievende mensen van Iran die nadenken over vrede, vrijheid en mensenrechten, en heeft de bevolking van Zuid-Afrika gecondoleerd met dit grote verlies.

Holocaust herdenking

Bijeenkomst in het kantoor op 28 januari waarvoor vrienden en aanhangers van de organisatie waren uitgenodigd.
Hierbij vertelden enkele van onze Nederlandse vrienden, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven op het spel hadden gezet, over hun herinneringen aan die tijd. Ook degenen die actief waren in het Nederlandse verzet tegen het fascisme herdachten die tijd en brachten hulde aan familieleden die in de nazi-vernietigingskampen gemarteld werden.

Dodenherdenking 4 mei

Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog – Een delegatie van de organisatie nam deel aan de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Den Haag en herdachten al die mensen die voor een vrije samenleving vochten tegen het fascisme.

Wijdverbreide distributie van nieuws over “Mensenrechten in Iran” – publicatie en vertaling in Europese talen

In 2013, met steun en medewerking van supporters van de organisatie de klok rond, zijn duizenden nieuwsberichten uit het Perzisch vertaald in Duits, Engels, Frans en Nederlands en gepubliceerd om het nieuws te verspreiden. Het belangrijkste nieuws werd op de website geplaatst. Wegens de tijdsdruk is veel nieuws afzonderlijk gepubliceerd in nieuwsbulletins en maandelijkse nieuwsbrieven en gemaild naar Iran en mensenrechtenverdedigers.
De vereniging stuurde deze omvangrijke nieuwsproductie ook naar internationale mensenrechtenorganisaties en de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, de heer Ahmad Shaheed.
In 2013 werd het mullahs regime voor de zestigste keer veroordeeld wegens het schenden van de mensenrechten in Iran.

Uitnodiging van Human Rights Watch aan onze organisatie om deel te nemen aan een van hun jaarlijkse evenementen

Wegens de betrokkenheid van vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden om verslag uit te brengen over mensenrechtenschendingen aan de Speciale Rapporteur. Helaas waren we niet in staat om dit evenement bij te wonen, maar we hebben hen bedankt voor de uitnodiging.

Het organiseren van een diavoorstelling en tentoonstelling over mensenrechten en de steun aan vluchtelingen en intellectuelen die zich bezighouden met culturele activiteiten tegen de religieuze dictatuur

Met medewerking van vele aanhangers van de organisatie werd een fototentoonstelling met slideshow georganiseerd met het doel de executies in Iran te stoppen en Iraanse vluchtelingen te ondersteunen. De tentoonstelling werd gehouden in Den Haag, Brussel, Rome, Genève, Kopenhagen en Berlijn.

Candle Light project – ter gedachtenis aan de weerloze Iraanse vluchtelingen die door toedoen van de religieuze dictatuur van de mullahs hun leven hebben geofferd

Dit was een idee van een van de vrijwilligers. Ruim 400 kaarsen met een kaart werden, als symbool van onze waardering voor de edelmoedige mensen die meedenken over een vrij Iran, uitgereikt aan 400 supporters en vrienden van de organisatie die ons hebben geholpen met onze humanitaire projecten. De aandacht en het medeleven van onze vrienden betekent voor ons een aanmoediging.

Deelname van twee kerken om fondsen te werven voor projecten van de organisatie

Bestuursleden van twee kerken hebben ons project van het jaar geaccepteerd en hun volledige medewerking gegeven. Zij bepleitten ons verzoek om hulp voor de slachtoffers. Wij zijn namens de organisatie oprecht dankbaar voor de inspanningen van al deze vrienden. Wij waarderen alle betrokkenen bij deze waardevolle humanitaire actie. De steun van deze organisaties vertegenwoordigt de hoogste menselijke waarde in een tijd waarin ons land worstelt met religieuze dictatuur en onderdrukking.

Opstellen en publiceren van nieuws over de status van religieuze minderheden, in het bijzonder de Bahá’í in Iran

Dit nieuws, dat wordt vergaard via nieuwszenders binnen het land, wordt voortdurend op de website van de organisatie gepubliceerd.

 

Een financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

2013 2012

ACTIEF

Vaste activa 
Materiele vaste activa 3.403 4.193
Vlottende activa
Vorderingen 2.523 2.477
Liquide middelen 111.886 37.992
Totaal 117.812 44.662 

 

PASSIEF

Eigen vermogen -/-1.497.924 -/-1.358.552
Langlopende schulden
Leningen 1.594.556 1.358.552
Kortlopende schulden
 Crediteuren  20.120  7.435
Belastingen en premies sociale verzekeringen 124 75
Overige schulden en overlopende passiva 936 2.013
21.180 9.523
Totaal 117.812 44.662

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2013 2012
€
Som der Baten 1.708.986 1.774.304
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.738.304 1.706.665
Wervingskosten baten 102.371 56.899
Kosten beheer en administratie 42.824 31.850
Som der lasten 1.883.499 1.795.414
Resultaat  -/-174.513 -/-21.110

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2013  2012
Donaties 1.708.895 1.739.713
Rente bank 91 45
Overige baten 0 34.546
1.708.986 1.774.304
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars 377.244 27.223
Bijeenkomsten internationaal 648.677 665.904
Bijeenkomsten nationaal 5.234 56.996
Bijdragen hulporganisaties 368.900 810.279
Mediavoorlichting 338.249 146.263
1.738.304 1.706.665

 

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 19.959 13.788
Drukwerk 50.802 23.063
Porti 31.610 20.048
102.371 56.899
Kosten beheer en administratie
Personeelskosten 7.057 6.906
Huisvestingskosten 5.818 5.684
Kantoorkosten 2.864 3.877
Contributies 0 24
Kantinekosten 282 1.091
Telefoon 2.970 4.925
Administratiekosten 1.966 1.777
Advieskosten 9.138 3.099
Afschrijving inventaris 1.257 1.745
Bankkosten 1.351 1.169
Rente leningen 10.014 0
Overige 107 1.553
42.824 31.850

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.