20 Juli 2019 – Met een grote demonstratie in Berlijn hebben bannelingen en mensenrechtenverdedigers een bemoedigend teken afgegeven voor de vestiging van de democratie en het uitoefenen van Mensenrechten in Iran. Ze riepen de wereldgemeenschap op hun solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de dictatuur en de onderdrukking in Iran.

Berlijn demonstratie 20 juli 2019

  • VRIJ IRAN: Voor een vrij Iran zonder dictatuur en onderdrukking!
  • Ophouden met mensenrechtenschendingen en terechtstellingen!
  • Nee tegen de doodstraf!
  • Nee tegen fanatisme en Islamitisch geweld!
  • Vrouwenrechten verdedigen! Ophouden met het geweld tegen vrouwen!
  • Oproep tot solidariteit met het burgerprotest voor vrijheid in Iran

In Berlijn hebben, in het eerste weekend van juli, duizenden mensen, waaronder vele Iraanse mannen en vrouwen, die in ballingschap leven, gedemonstreerd voor democratie en mensenrechten en tegen de doodstraf en de terechtstellingen in Iran. Ze eisten dat er een eind komt de Islamitische dictatuur en riepen om de komst van een vrij Iran, zonder onderdrukking, mensenrechtenschendingen en terechtstellingen.

Berlijn demonstratie 20 juli 2019

De regering van de Bondsrepubliek, de Europese Unie en de wereldgemeenschap werd opgeroepen solidariteit te betuigen met hen die zich in Iran inzetten voor de mensenrechten, de afschaffing van de doodstraf, gelijkberechtiging van vrouwen, godsdienstvrijheid en die een eind willen maken aan de discriminatie van minderheden

Nee tegen de doodstraf! Ophouden met de terechtstellingen!

Met een grote betoging, protestmars, informatiestands en nachtwaken werd er in Berlijn de aandacht op gevestigd dat het Iraanse regime tot de ergste mensenrechtenschenders ter wereld behoort en tot nu toe lak heeft aan alle internationale oproepen om de doodstraf en de terechtstellingen af te schaffen.

Berlijn demonstratie 20 juli 2019

Mensenrechtenverdedigers en bannelingen eisten in Berlijn het onmiddellijk beëindigen van de terechtstellingen en de afschaffing van de doodstraf in Iran. Duizenden gevangenen wacht een terechtstelling, waaronder ook politieke gevangenen en leden van minderheden. Het regime houdt verder vast aan de toepassing van de doodstraf op minderjarigen en gaat daarmee in tegen wereldwijd geldende mensenrechten wetgeving. In geen land ter wereld worden zoveel minderjarigen terechtgesteld als in Iran.

Tot de eisen van de grote Berlijnse demonstratie, die in het Duits, Engels en Perzisch op biljetten en spandoeken te zien waren, behoorden: Terechtstellingen en martelingen in Iran stoppen! Politieke gevangenen vrijlaten! Oproep om internationaal onderzoek in te stellen naar de leefomstandigheden in de Iraanse gevangenissen.

Vrouwenrechten verdedigen! Vervolging van vrouwenrechtenverdedigers stoppen!

In Berlijn werd aandacht gevraagd voor het feit dat de vervolging van verdedigers van vrouwenrechten in Iran toeneemt. Het regime in Teheran keert zich met grote hardheid tegen de vrouwen, die zich tegen hun onderdrukking verzetten. Verdedigers van vrouwenrechten in Iran zijn blootgesteld aan pesterijen, geweld en arrestatie. Initiatieven, die op een vreedzame manier worden ontplooid voor rechten van vrouwen en tegen de sluierplicht worden als misdadig aangemerkt.

Berlijn demonstratie 20 juli 2019

Honderden vrouwen, die meewerkten aan landelijke protestbewegingen voor vrijheid, werden sinds begin 2018 gearresteerd. Velen van hen werden tot gevangenis- of lijfstraffen veroordeeld. Mensenrechtenorganisaties eisen de onmiddellijke invrijheidstelling van alle gevangenen, die opgesloten zijn, omdat zij zich voor vrouwenrechten inzetten. De wereldgemeenschap moet zich met nadruk inspannen voor deze vrouwen, die in Iran worden vervolgd, omdat zij optreden tegen discriminatie en mensenrechtenschendingen.

VRIJ IRAN: Voor een vrij Iran zonder dictatuur en onderdrukking!

Berlijn demonstratie 20 juli 2019

Tot de sprekers bij de Berlijnse bijeenkomst behoorde het voormalig Congreslid(VS) Patrick J. Kennedy (foto), een neef van de vermoorde John F. Kennedy.

De democraat herinnerde aan die rede, die zijn oom in juni 1963 voor het stadhuis in Berlijn-Schöneberg gehouden had. Zijn beroemde woorden “Ich bin ein Berlijner” gingen niet alleen Berlijn aan, maar alle mensen op de wereld, die naar vrijheid verlangden. De strijd tegen dictaturen en voor de vrijheid, het doet er niet toe waar die plaats vindt, heeft een wereldwijde betekenis.

 

“Time for a free Iran” (“Het wordt tijd voor een vrij Iran”)

 

Patrick Kennedy wees erop dat hedentendage in Iran de zwaarste mensenrechten schendingen worden begaan, Iran heeft wereldwijd de afschuwelijkste terechtstellingenbalans. Het regime in Teheran terroriseert niet alleen zijn eigen bevolking, maar verbreidt de terreur over de gehele wereld.

Kennedy typeerde de moellahs in Iran als dictators, die tiranniek tegen hun eigen bevolking tekeer gaan en de mensenrechten systematisch schenden. De vrijheid van de mensen in Iran gaat alle mensen in de wereld aan, die vrijheid en democratie hoog hebben zitten.

Ook de Frans-Colombiaanse mensenrechtenactiviste Ingrid Betancourt (foto), die in Colombia meer dan zes jaar in gijzeling werd gehouden, sprak bij de betoging in Berlijn. Ze riep op om functionarissen van het regime in Teheran voor de door hen begane mensenrechtenmisdaden, volgens het internationale strafrecht, ter verantwoording te roepen. Regeringen van Europa moeten alle concessies, die zij hebben gedaan aan de regering van de moellahs, die alle oproepen tot handhaving van mensenrechten naast zich neerleggen, intrekken,

Solidariteit met het burgerprotest voor vrijheid in Iran
Mensenrechten verdedigen! Ophouden met de onderdrukking!

De demonstranten in Berlijn betuigden hun solidariteit met de bevolking van Iran, die sedert einde 2017 met aanhoudend protest de democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor hun land opeist. Ze veroordeelden het geweld en de onderdrukking waarmee het regime op de burgerprotesten reageert.

Amnesty International heeft in januari 2019 een schokkende balans opgemaakt over de repressie in Iran en heeft het jaar 2018 als “het jaar van de schande” voor het regime in Teheran genoemd. In een ongehoorde repressiecampagne om burgerprotesten neer te slaan, zo meldt Amnesty, zijn er in de loop van het jaar 2018 meer dan 7000 mensen in Iran gearresteerd, onder hen vertegenwoordigers van religieuze en etnische minderheden, vakbondsleden, verdedigers van vrouwenrechten, journalisten en studenten.

In Berlijn riepen de verdedigers van de mensenrechten en de bannelingen de regering van de Bondsrepubliek en de Europese Unie op om de ongehoorde repressie in Iran met duidelijke bewoording aan de kaak te stellen en zich doeltreffend in te zetten voor de vrijlating van gevangenen die alleen van hun recht op vrije meningsuiting en -vergadering gebruik hebben gemaakt. Alleen massale internationale druk op het regime in Teheran kan bewerkstelligen dat het geweld tegen demonstranten en gevangenen ophoudt.

Maak een eind aan de straffeloosheid van mensenrechtenschenders!

Familieleden van geëxecuteerde politieke gevangenen vroegen in Berlijn aandacht voor het feit dat huidige en vroegere mensenrechtenschendingen in Iran onbestraft zijn gebleven. Niemand werd daar voor misdaden tegen de menselijkheid ter verantwoording geroepen. Deze straffeloosheid heeft ertoe geleid dat dat mensenrechten in Iran permanent op de meest brute wijze worden geschonden. Dat uit zich in het bijzonder bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerprotesten in Iran.

In Berlijn werd door middel van een tentoonstelling informatie verschaft over de demonstratiethema’s. Tot de meest wrede mensenrechtenschendingen van het regime in Iran behoort de massamoord op politieke gevangenen, die in de late zomer en herfst van 1988, in de gevangenissen van Iran, plaats vond. Volgens schattingen vielen zo’n 30000 mensen ten offer aan door deze door de staat georganiseerde massa-terechtstellingen. Tot op heden is deze massamoord nog altijd niet onderzocht en vergolden.

Berlijn demonstratie 20 juli 2019

Documenten tonen aan dat vele hooggeplaatste vertegenwoordigers van het regime in Iran direct bij de massamoorden in 1988 betrokken waren. Familieleden van de slachtoffers en mensenrechtenverdedigers eisen dat er een eind moet komen aan de straffeloosheid van die functionarissen van het regime in Teheran, die verantwoordelijk zijn voor de massaterechtstellingen. De daders en andere verantwoordelijken moeten via het internationale recht  strafrechtelijke ter verantwoording worden geroepen. Dergelijke misdaden tegen de menselijkheid mogen niet onbestraft blijven, het doet er niet toe wanneer zij zijn begaan.

De grote bijeenkomst in Berlijn was een bemoedigend teken voor hen die zich inzetten voor de democratie en de mensenrechten. Er ging en duidelijke boodschap van solidariteit met de slachtoffers van geweld en onderdrukking van uit.