1 augustus 2023 – “De internationale gemeenschap mag niet werkeloos toezien hoe de Iraanse autoriteiten hun onderdrukking van vrouwen en meisjes blijven opvoeren. … Staten moeten Iraanse functionarissen wettelijk aansprakelijk stellen voor de massale en systematische mensenrechtenschendingen tegen vrouwen en meisjes. De internationale gemeenschap moet al het mogelijke doen om vrouwen en meisjes te steunen die Iran ontvluchten vanwege vervolging op grond van geslacht en ernstige mensenrechtenschendingen”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.
Amnesty International vestigt de aandacht op de toegenomen onderdrukking van Iraanse vrouwen en meisjes door middel van moraalpolitie en massasurveillance en roept de internationale gemeenschap op om in actie te komen.

Agnès Callamard (foto), internationaal secretaris-generaal van Amnesty International: “De Iraanse autoriteiten negeren de menselijke waardigheid en het recht van vrouwen en meisjes op zelfbeschikking, privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst of geloof.”

In een persbericht van Amnesty International van 26 juli 2023 staat onder andere:

Iran: toenemende onderdrukking van vrouwen en meisjes door zedenpolitie en massale surveillance

De Iraanse autoriteiten voeren hun repressie tegen vrouwen en meisjes die zich verzetten tegen de hoofddoekplicht opnieuw op. In een vandaag gepubliceerde analyse documenteert Amnesty International dat de autoriteiten in het hele land steeds harder optreden tegen vrouwen en meisjes die in het openbaar geen hoofddoek willen dragen. De Iraanse politiewoordvoerder kondigde controles en strafrechtelijke gevolgen aan. Er zijn gewelddadige aanvallen geweest op vrouwen in Teheran en Rasht. De autoriteiten verbieden vrouwen zonder hoofddoek op universiteiten en in het openbaar vervoer, ontzeggen hen de toegang tot financiële diensten en sluiten bedrijven die de hoofddoekplicht niet naleven.

Katja Müller-Fahlbusch, expert voor de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International Duitsland, zegt: “De zogenaamde ‘zedenpolitie’ in Iran is nooit echt weggeweest en richt zich nu weer op vrouwen en meisjes. De mensen in Iran laten zich niet misleiden door het feit dat de ‘zedenpolitie’ badges van hun uniformen en patrouillewagens haalt. De Islamitische Republiek moedigt haar veiligheidstroepen aan om vrouwen en meisjes te blijven onderdrukken met geweld. Dit geweld heeft Jina Mahsa Amini al het leven gekost. Massasurveillancetechnologieën identificeren ongesluierde vrouwen in hun auto’s en in voetgangersgebieden. De repressie is daarom vandaag de dag nog grootschaliger en harder.” (…)

“Het intensievere optreden tegen vrouwen die zich verzetten tegen gedwongen sluiering laat zien: De Iraanse autoriteiten negeren de menselijke waardigheid en het recht van vrouwen en meisjes op zelfbeschikking, privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst of geloof,” zegt Agnès Callamard, internationaal secretaris-generaal van Amnesty International. “Het laat ook zien hoe wanhopig de autoriteiten zijn om hun dominantie en macht te laten gelden over degenen die zich durfden uit te spreken tijdens de ‘Vrouw – Leven – Vrijheid’ opstand tegen decennia van onderdrukking en ongelijkheid.” (…)

Deze aanpak wordt nu verder geconsolideerd en zelfs aangescherpt, aangezien de gerechtelijke en uitvoerende autoriteiten op 21 mei 2023 het “Wetsvoorstel ter ondersteuning van de cultuur van kuisheid en sluierplicht” bij het parlement hebben ingediend. Hierin wordt bepaald dat vrouwen en meisjes die zich zonder hoofddoek vertonen in openbare ruimten en op sociale media, of die “naaktheid tonen van enig lichaamsdeel of dunne of strakke kleding dragen”, onderworpen kunnen worden aan een reeks straffen. Deze omvatten boetes, inbeslagname van auto’s en communicatieapparatuur, rijverboden, inhouding van loon, beperking van werknemersrechten, ontslag en weigering van bankdiensten. Deze straffen zouden de mensenrechten van vrouwen en meisjes ernstig aantasten, met inbegrip van hun sociale en economische rechten.

Het wetsvoorstel voorziet ook in gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar, reisverboden of gedwongen verhuizing naar een specifieke locatie voor vrouwen en meisjes die “systematisch of in samenspanning met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten” de wetten op gedwongen sluiering overtreden. (…)

De Iraanse autoriteiten moeten gedwongen sluieren afschaffen, alle vonnissen met betrekking tot het weigeren van gedwongen sluieren vernietigen, alle aanklachten tegen de vervolgden intrekken en iedereen die hiervoor gevangen zit onvoorwaardelijk vrijlaten. De autoriteiten moeten afzien van de geplande aanscherping van de wet, die vrouwen en meisjes in de toekomst nog zwaarder zal straffen voor het uitoefenen van hun recht op gelijkheid, privacy en vrijheid van meningsuiting, religie en geloof.

“De internationale gemeenschap mag niet werkeloos toezien hoe de Iraanse autoriteiten hun onderdrukking van vrouwen en meisjes blijven opvoeren. De reactie van staten moet niet beperkt blijven tot krachtige publieke oproepen en diplomatieke interventies. Staten moeten Iraanse functionarissen ook wettelijk ter verantwoording roepen voor de massale en systematische mensenrechtenschendingen tegen vrouwen en meisjes. De internationale gemeenschap moet al het mogelijke doen om vrouwen en meisjes te steunen die vervolging op basis van geslacht en ernstige mensenrechtenschendingen uit Iran ontvluchten. Ze moet ervoor zorgen dat deze vrouwen en meisjes toegang krijgen tot snelle en veilige asielprocedures en onder geen beding worden teruggestuurd naar Iran,” zegt Agnès Callamard.