Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

…Ik, Cyrus verordonneerde dat mensen niet moeten lijden, de ontevredenheid van het volk is mijn ontevredenheid en het geluk van de mensen is mijn geluk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen…

Een juk drukte op hun schouders (de mensen in Babylon), dat verdienden zij niet. Ik verloste hen van hun verdrukking en bevrijdde hen van hun boeien.

Zorg voor de verdrukten en spreek je eigen taal. Ketenen verbreken dat is mijn wens. We zullen de nacht en de wreedheid verdrijven en we zullen het leven loven.

Cyrus de Grote 559 – 530 v.Chr.

Voorwoord

Inleiding tot het jaaroverzicht van 2022

Beste vrienden,

Ondersteuners van de mensenrechten in Iran

Namens mijzelf en alle betrokkenen bij de SMV waardeer ik oprecht uw waardevolle en gedenkwaardige steun voor de voortgang van onze projecten in 2022.

Uw unieke sympathie en solidariteit voor de successen die we samen hebben kunnen bereiken is verrassend en we moeten erkennen dat we veel van u hebben geleerd, we zijn gesterkt door uw ongeëvenaarde vertrouwen en uw eerlijkheid, openheid en medeleven verdubbelden onze verantwoordelijkheid om al uw vertrouwen en vriendelijkheid te beantwoorden.

Hoewel onze liefdadigheidsinstelling geen bijdrage vraagt van de regeringen en onafhankelijk is, is het voor ons een grote eer dat we, ook al werken we vrijwillig in ballingschap en onder moeilijke omstandigheden, toch een zeer groot kapitaal hebben, namelijk ieder van jullie, die als de helderste druppels van de oceaan invloed hebben op het proces van positieve verandering in deze historische ogenblikken van onze tijd.
Om bewustwording te verspreiden, voor de vrijlating van gevangenen die onder marteling en druk in de gevangenis zaten met als enige misdaad hun geloof, wat niets anders is dan gelijkheid, vrijheid en mensenrechten… Om de campagne van rechtvaardigheid te verspreiden en te strijden tegen de schending van vertrapte rechten in Iran besteden we onze tijd dag aan dag met de boektentoonstellingen, door het verkrijgen van de handtekeningen van de gekozen volksvertegenwoordigers in de parlementen, of door het samenstellen en schrijven van een verklaring en het voorbereiden van boeken en kits voor internationale forums, en het informeren van de hele wereld over de grote opstand van het Iraanse volk om vrijheid, mensenrechten en rechtvaardigheid te bereiken. Daarom was 2022 voor ons in alle opzichten bijzonder en was elke dag vol ervaringen.

Vooral vanuit het oogpunt dat 106 dagen van moed en dapperheid van Iraanse mannen en vrouwen om vrijheid en sociale rechtvaardigheid te bereiken niet alleen tot Iran, dat het geopolitieke brandpunt van het Midden-Oosten is, maar ook tot de hele wereld doorgedrongen zijn.
Iran heeft de aantrekkingskracht van een rijke en duizenden jaren oude beschaving waarin vrijheid, democratie en sociale vooruitgang in de regio een positief en constructief motiveringspunt vormen tegen fundamentalisme, onwetendheid en brutaliteit die vooruitgang, vrede en tolerantie in de afgelopen vier decennia hebben geblokkeerd.

Daarom zijn het 44-jarige tijdperk van onwetendheid en vernietiging en een halve eeuw van duisternis in Iran afgelopen en staan we aan het begin van de dageraad van de overwinning en het bereiken van vrijheid in Iran.

*Shamlou: Ik ben nooit bang geweest voor de dood

In rouw om alle moedige mensen die hun leven gaven als een rode roos voor de vrijheid in Iran buigen wij ons hoofd voor al deze vastberaden en dappere zielen, en voor alle schoonheid en idealen die de pen niet adequaat kan beschrijven en schrijven.
Wij willen ieder van u nogmaals bedanken voor de moeilijke weg die wij met uw steun in de afgelopen 44 jaar hebben afgelegd.

SMV St voor Mensenrechten Vrienden

Jaarverslag 2022

De opstand voor vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten in Iran, die in september 2022 begon, is een wereldwijde en zeer effectieve gebeurtenis en dat gaat door tot volgend jaar. Deze gebeurtenis bracht veranderingen teweeg in de samenstelling van ons jaarverslag en veranderde onze prioriteiten bij de ondersteuning van projecten.

Noodzakelijkerwijs hebben wij het verslag over 2022 bij de samenstelling in twee delen gesplitst. Het eerste deel is het gedeelte over onze verwezenlijkingen, activiteiten en projecten tot september 2022. Het tweede deel is een onafhankelijk verslag met het begin van de opstand, onze activiteiten, projecten en de belangrijke noodcampagne die we eraan gewijd hebben.

Dit deel bevat ook internationale successen om de executies en willekeurige arrestaties in de laatste 106 dagen van 2022 te stoppen, waaronder projecten, resultaten van activiteiten en internationale campagnes.

Hoofdlijnen van de Campagne 2022

Verslag van 12 maanden campagne voeren, van 1 januari tot 31 december 2022

 1. De campagne voor het in Zweden gevoerde proces tegen een van de daders van het bloedbad van 1988 en zijn veroordeling tot levenslang.Onze belangrijkste inzet in 2022 was het uitbreiden en voortzetten van de campagne met betrekking tot de massamoord van 1988, waarvoor wij ons al meer dan tien jaar inzetten.Dit internationale project bereikte in 2022 historische en zeer indrukwekkende overwinningen. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties noemde het vonnis prijzenswaardig en schreef: Landen moeten het principe van universele rechtsmacht gebruiken om het gat in de verantwoording bij ernstige misdaden te dichten en waarheid en gerechtigheid te garanderen.Javaid Rehman, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, noemde het proces en het vonnis van de Zweedse rechtbank ook een historische gebeurtenis en een keerpunt in de richting van “het bereiken van waarheid en gerechtigheid in een donker hoofdstuk van de geschiedenis van Iran.”Het vonnis toont aan dat de daders van misdaden tegen de menselijkheid niet voor altijd aan het gerecht kunnen ontsnappen.
  (Volgens het beginsel van universele rechtsmacht hebben regeringen het recht en zijn zij in sommige gevallen verplicht de daders van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en internationale misdaden te vervolgen en te bestraffen, ongeacht de plaats waar het misdrijf is gepleegd en de nationaliteit van de daders en de slachtoffers. Dit beginsel wordt beschouwd als een van de belangrijkste instrumenten om internationale strafrechtspraak en bescherming van een van de menselijke waarden te realiseren).Aangezien dit proces slechts gewijd was aan de vervolging van één van de daders van de Gohar Dasht gevangenis, terwijl er in meer dan honderd gevangenissen in de religieuze dictatuur in Iran soortgelijke zaken bestaan, zal dit project veel grotere verplichtingen ten aanzien van gerechtigheid blijven realiseren.
 2. Het opzetten van een internationale campagne tegen het doden van vrouwen, mannen en kinderen tijdens de Iraanse opstand.Tegen aanvallen en willekeurige arrestaties in scholen, universiteiten en ziekenhuizen.
  Tegen de aanslagen op vrouwen die bij de Iraanse opstand betrokken zijn.
 3. Voortzetting van de juridische campagne bij de bevoegde internationale autoriteiten tegen de daders van bloedbaden, executies, onderdrukking en foltering in de Iraanse gevangenissen.Dit project is gericht tegen de autoriteiten die opdracht hebben gegeven tot het in brand steken van de Evin-gevangenis, de Qezal Hesar-gevangenis en de Rasht-gevangenis, met ernstige verwondingen en de dood van gevangenen tot gevolg.
 4. Verzoek aan de VN-onderzoekscommissie om de Iraanse gevangenissen te bezoeken.
 5. Het houden van conventies, bijeenkomsten, conferenties, demonstraties, internationale en online symposia, internationale tentoonstellingen tegen mensenrechtenschendingen in Iran.En ter ondersteuning van de opstand van het Iraanse volk voor de vrijlating van politieke gevangenen en gedetineerden van de opstand.
  Ook afwijzing en boycot van de religieuze dictatuur van Iran op internationale fora.
 6. Media- en satellietcampagne om het nieuws van de Iraanse opstand te verslaan om wereldwijde solidariteit te krijgen en geheime executies in Iran te voorkomen.
 7. De terugkeer van hoop: Het werk van de mensenrechten was vruchtbaar en dwong het religieuze fascisme dat Iran regeert om zich terug te trekken.Dit leidde tot het blootleggen van meer en meer mensenrechtenschendingen in Iran. En door het verkrijgen van internationale verklaringen en resoluties daagde het de wrede dictatuur die Iran regeert uit en leidde het tot de vrijlating van een aantal mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen.

Wij wensen deze dierbare burgers oprecht geluk met hun vrijheid.

Secretariaat Cancel
Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV)

Belangrijke resoluties tegen mensenrechtenschendingen in Iran & Internationale successen

Het doel is om internationale steun te krijgen voor maximale druk op de middeleeuwse dictatuur die Iran regeert. Deze druk is gericht tegen de doodstraf, marteling en censuur, en georganiseerd geweld en repressie in Iran. We vragen de internationale gemeenschap om een onafhankelijke delegatie naar Iran te sturen om de gevangenissen van het Iraanse regime te bezoeken.

 • In 2022 was een van onze successen dat de heer Javaid Rehman, de VN-rapporteur voor Iraanse zaken, een jaar langer in zijn functie mocht blijven. Dit was zeer noodzakelijk voor de campagne om mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak te stellen.Op de laatste dag van de 38e vergadering van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op 6 juli 2018 benoemde de raad Javaid Rehman als speciale rapporteur voor mensenrechten in Iran. (Voorts hebben 39 mensenrechtenorganisaties op 27 juni 2019 in een gezamenlijke brief aan de lidstaten van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties de steun van deze landen gevraagd om het mandaat van Javaid Rehman, de speciale rapporteur van deze organisatie voor de situatie van de mensenrechten in Iran, te verlengen).
 • Onze uitgebreide inspanningen op het internationale toneel waren effectief. Dit blijkt uit de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN en uit resolutie 183/75 van de secretaris-generaal van de VN: bezorgdheid over de toename van het aantal executies, waarbij de executie van kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt veroordeeld.
 • De VN-rapporteurs veroordeelden de intensivering van de repressie tegen religieuze minderheden in Iran, met name christenen en Baha’is, waaronder arrestatie, detentie, vernietiging van huizen, inbeslagneming van eigendommen, ontslag van werk, ontzegging van onderwijs en medicijnen, enz.
 • Wij waren in staat de aandacht van de internationale gemeenschap te vestigen op de executie van kinderen en tieners en de druk van de internationale gemeenschap op te voeren tegen de religieuze dictatuur in Iran. In een verslag aan de VN-Mensenrechtenraad in Genève verklaarde Nada AlNashaf, de adjunct-secretaris-generaal van de VN voor mensenrechten, dat tussen augustus 2021 en maart 2022 ten minste twee kinderen op de executielijst stonden, en dat meer dan 85 minderjarige delinquenten op hun executie wachten.
 • Onze activiteit heeft de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de barbaarse praktijk van het afsnijden van de vingers van gevangenen door het Iraanse regime, alsmede over steniging in gevangenissen, aan de orde gesteld.
 • In een verklaring hebben de VN-rapporteurs de onderdrukking van burgerdemonstraties van vakbonden en leraren door het regime in Teheran scherp veroordeeld. (Deze demonstraties werden van eind maart 2022 tot juli 2022 in heel Iran gehouden wegens niet-betaling van salarissen.
 • Tijdens de 49e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties riepen mensenrechtendeskundigen op tot een effectief instrument tegen mensenrechtenschendingen, namelijk de internationale strafrechtelijke vervolging van functionarissen van het Iraanse regime die misdaden tegen het internationale recht hebben begaan. De daders moeten worden vervolgd door nationale rechtbanken of door het Internationaal Strafhof in Den Haag op basis van het beginsel van universele rechtsmacht. Om de huidige en toekomstige mensenrechtensituatie in Iran te verbeteren moet er een einde komen aan de straffeloosheid.
 • Drie mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties waarschuwden voor de gevolgen van de nieuwe internetcensuurwet van het Iraanse regime, namelijk dat die het land praktisch isoleert van het wereldwijde internet. Intussen heeft de bekendmaking van deze wet bij wetgevers en mensenrechtenverdedigers in de hele wereld een golf van bezorgdheid veroorzaakt over het regime, dat erop uit is de digitale muur rond Iran te consolideren. De internetcensuur zal de informatie voor de Iraanse bevolking verder beperken in een omgeving waar de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten reeds sterk beperkt zijn.
 • 8 januari: De VN-deskundigen roepen het regime in Teheran op, de executies eens en voor altijd te staken en het doodvonnis in te trekken, zoals de internationale mensrechtenwetgeving voorschrijft. De regering is verplicht de toepassing van de doodstraf te verbieden voor personen die zijn beschuldigd van een misdrijf dat zij gepleegd zouden hebben toen zij nog onder de leeftijd van 18 jaar waren. In Iran zijn momenteel ten minste 85 jonge gevangenen ter dood veroordeeld.
 • 17 februari: Succes voor de mensenrechten: het Europees Parlement roept op tot gerichte sancties tegen functionarissen van het regime in Teheran die ernstige mensenrechtenschendingen hebben begaan, waaronder executies, en tegen rechters die journalisten, mensenrechtenverdedigers, politieke dissidenten en activisten ter dood hebben veroordeeld.

Wij hebben deze successen behaald in een zeer onrechtvaardige situatie die voor ons de minimale inzet van ons programma was. Aan de ene kant werden en worden we geconfronteerd met een stroming die niet alleen had gezwegen over bloedbaden, martelingen en de onderdrukking van de menselijkheid, maar ook zijn zegel van goedkeuring had gegeven aan het regime in Teheran, door ons als mensenrechtenactivisten ter discussie te stellen en klokkenluiders van mensenrechtenschendingen te demoniseren. Aan de andere kant was er de inspanning en een miljoen eenheden van inspanning en lijden van elk van onze vrijwilligers en activisten om rapporten over de gevangenen en nieuws over de arrestaties onder de aandacht van de VN-rapporteurs te brengen. We waren in staat om alle mensen die gerechtigheid zoeken te mobiliseren voor het gemeenschappelijke doel om de religieuze dictatuur die Iran regeert te ontmaskeren, om de wereld er tegen te keren en te helpen het regime te isoleren.

Dit succes was het resultaat van voortdurende inspanningen, van juridische activiteiten, openbaarmakingscampagnes, het uitzenden van educatieve en nuttige programma’s ter bewustmaking via de satelliet, het dagelijks verzamelen van geverifieerd nieuws over mensenrechtenschendingen vanuit gevangenissen in Iran en families van gevangenen. In dit verband heeft de samenwerking met de geëngageerde pers en de vrije media de stemmen van de behoeftigen en de lijdenden doen horen.

PDF: Hoofdstuk 2 – Belangrijke resoluties tegen mensenrechtenschendingen in Iran & Internationale successen

Belangrijke resoluties tegen mensenrechtenschendingen in Iran & Internationale successen

Juridische campagne voor het bloedbad van 1988
Voortzetting van de campagne en succesvolle resultaten

In 2021 schreven we over de juridische campagnes:
“….. Sinds de massamoorden in 1988 in Iran is een lange weg afgelegd, en in 2021 zijn in de gerechtigheidscampagne grote successen geboekt dankzij vastberadenheid en hoop ten aanzien van het bereiken van rechtvaardigheid.

….. we al meer dan 15 jaar bezig met onze gerechtigheidscampagne. De eerste belangrijke stap is in september 2020 en op 11 december 2020 gezet door een verklaring van 7 speciale rapporteurs van de Verenigde Naties waarin de massamoord wordt aangemerkt als een misdaad tegen de menselijkheid en wordt verzocht om een ‘diepgaand’ en ‘onafhankelijk’ onderzoek. De officiële verklaring van de 7 VN-rapporteurs maakt de weg vrij voor een ‘internationaal onderzoek ter opheldering van de zaak van de massamoord’ en voor de ‘berechting van de verantwoordelijken’.

In mei 2021 hebben meer dan 150 voormalige VN-functionarissen, advocaten en mensenrechtendeskundigen een open brief ondertekend aan Michel Bachelet, de Hoge Commissaris inzake Mensenrechten van de VN, waarin hem wordt gevraagd een commissie te vormen om de ‘massamoord van duizenden politieke gevangenen in Iran in 1988’ te onderzoeken.

In juli 2021 dienden de families van de in 1988 vermoorde personen een aanklacht in bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, met daarin het verzoek de daders van de executies van hun dierbaren te berechten.

Vervolgens begon in augustus 2021 in Zweden de berechting van iemand die in 1988 in de Ghohardasht-gevangenis in Iran tal van gedetineerden had geëxecuteerd. …”

We hebben er in onze juridische campagne lang over gedaan om gerechtigheid te bereiken, en we zijn ervan overtuigd dat voortzetting en uitbreiding van onze activiteiten ons naar het uiteindelijke doel zullen leiden

In deze juridische campagne zoeken we absoluut geen wraak. Wij hebben de plicht om deze bittere ervaring onder de aandacht van de wereld te brengen ter voorkoming van massamoord, bloedbaden en executies in de toekomst. En tevens om te voorkomen dat de misdadigers van het Iraanse regime ongestraft blijven en zich niet hoeven te verantwoorden voor hun wandaden.
Aangezien het succes om de Zweedse rechtszaak in 2022 te winnen slechts één stadium is van het vervolgen van slechts één van de daders van oorlogsmisdaden en het opheffen van hun straffeloosheid, zal deze campagne noodzakelijkerwijs doorgaan met het vervolgen van allen die betrokken waren bij genocide en georganiseerde misdaden in Iran gedurende de afgelopen 44 jaar.
In 2022 hadden wij twee parallelle juridische campagnes, a) de juridische campagne van het bloedbad van 1988 voor de Zweedse rechtbank, b) de juridische campagne ter verdediging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het recht in Europa – de Belgische rechtbank.
Ondanks het feit dat deze twee projecten veel vooruitgang hebben geboekt en waardevolle ervaringen en successen bevatten, zijn zij nog niet afgelopen, en wij zullen doorgaan tot het einde van deze twee juridische projecten, die voor gerechtigheid en mensenrechten zijn, en wij zullen ons voor gerechtigheid en mensenrechten inzetten zolang dat nodig is.

Wij zijn ervan overtuigd dat, net zoals het proces tegen Pinochet en Milošević en vooral tegen oorlogsmisdadigers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in het Tribunaal van Neurenberg werd beschouwd als een wereldwijde mijlpaal op het gebied van het recht tegen misdadigers, en het een prestatie was voor de gehele mensheid dat de misdadigers voor hun misdaden ter verantwoording werden geroepen, nu zijn deze juridische projecten noodzakelijk voor de hedendaagse wereld om op te staan tegen onrecht en om de universele rechten van de mens te verdedigen. Wij hebben deze historische campagnes gekozen in het besef van deze noodzaak en wij zullen ze volgen en zeker slagen.

PDF: Hoofdstuk 3a – Juridische campagne

PDF: Hoofdstuk 3B – Juridische campagne

Grote conferenties over de schending van de mensenrechten

In 2022 maakte het houden van conferenties deel uit van onze projecten voor het delen van informatie. Deze conferenties waren een plaats om mensenrechtenactivisten, wetgevers, advocaten en vertegenwoordigers en zelfs prominente wetenschappers uit te nodigen om het bloedbad en de georganiseerde schendingen van de mensenrechten in Iran te veroordelen.
In het kort waren de hoofdpunten van enkele van onze grote conferenties in 2022:

 • De berechting van de daders van het bloedbad van 1988 voor genocide, misdaad tegen de menselijkheid en terrorisme was de titel van de conferentie in Parijs, waarin we een einde wilden maken aan de straffeloosheid voor misdaden tegen de menselijkheid in Iran. Deze bijeenkomst werd gehouden in aanwezigheid van politici en vertegenwoordigers van de Franse Nationale Vergadering.
  Ook was er de introductie van het boek Iran’s Call of Justice en een tentoonstelling van foto’s, video’s en beelden van het bloedbad van 1988.
 • Op 8 maart werd ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag een conferentie gehouden over de situatie in Iran en Oekraïne, de schending van vrouwenrechten en het verzet van vrouwen tegen onderdrukking, geweld en oorlog.Tijdens deze internationale conferentie kwamen tientallen vrouwelijke leiders, wetgevers en vrouwenrechtenactivisten uit de hele wereld en honderden Iraanse vrouwenactivisten persoonlijk en online bijeen.De boodschap van de conferentie is dat “verandering in Iran noodzakelijk en onvermijdelijk is.”
 • De conferentie van 50 wetgevers van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten op de verjaardag van de revolutie tegen de monarchie in Iran riep op tot beëindiging van de onderdrukking van vreedzame demonstraties in Iran en steunde een democratisch Iran gebaseerd op een republiek en de scheiding van religie en staat.
 • De conferentie voor de beëindiging van de straffeloosheid van de daders van het bloedbad van 1988 werd georganiseerd door het voormalige hoofd van de afdeling mensenrechten van de Verenigde Naties. De titel van deze conferentie was de grootste internationale oproep aan de Verenigde Naties in de geschiedenis door internationale deskundigen en de mensenrechtengemeenschap met betrekking tot de executie van politieke gevangenen en gedwongen verdwijningen in Iran.

Onze ultieme opgave bij het houden van deze conferenties was om van elke dag een platform te maken voor de pleidooien van het gevangen volk van Iran, om de stem van het Iraanse volk overal te laten horen, ondanks de censuur en de repressie van de regering, en om hun de solidariteit van de wereld en de prominente personen van de wereld over te brengen, en om een brug te zijn voor een internationale solidariteit met het volk en de politieke en ideologische gevangenen in Iran voor vrijheid en mensenrechten.

PDF: Hoofstuk 4 – Conferences

Grote conferenties over de schending van de mensenrechten

Internationale juridische conferenties

In 2022 hadden we 9 grote campagnes tegen mensenrechtenschendingen in Iran:

 1. De campagne om een internationale delegatie te vormen om gevangenissen te bezoeken en politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Iran te ontmoeten.
  Twee speciale rapporten: over de gevangenissen van Rajai Shahr, de woensdag van de executie en de gevangenis van Garchak Varamin.
 2. Ontmaskeringscampagne tegen de gevangenissen van het Iraanse regime.
  Zo’n honderd gevangenen overleden door het onthouden van medische zorg, opzettelijke belemmering van toegang tot medicijnen en behandeling in de gevangenissen van de dictatuur die Iran regeert.
 3. Campagne om de executies in Iran te stoppen – de levens van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten zijn in gevaar.
 4. Campagne voor de vrijheid van vrouwenrechtenactivisten in Iraanse gevangenissen.
  Verzoek om hulp van de Verenigde Naties – de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en mensenrechtenactivisten: Maryam Akbari Monfared’s leven is in gevaar in het 14e jaar van haar gevangenschap. Ze zit al 14 jaar in de gevangenis zonder één dag verlof, ze is ernstig ziek en het Iraanse regime heeft haar verboden medicijnen te nemen en naar de dokter te gaan. Dit is een psychologische marteling voor een moeder die al 14 jaar lang haar kinderen niet mag zien.
 5. Dringende campagne voor de vrijlating van gevangen leraren en studenten – leraren en studenten horen niet thuis in gevangenissen.
  Vanaf begin mei 2022 zijn in heel Iran grootschalige demonstraties van lerarenverenigingen van start gegaan. De reden voor deze demonstraties was het gedurende verscheidene maanden niet uitbetalen van lerarensalarissen, evenals de ernstige economische inflatie en het gebrek aan onderwijsmogelijkheden op scholen, enz. Deze wijdverspreide demonstraties in heel Iran leidden tot de arrestatie van vele leden en functionarissen van lerarenvakbonden.In de zomer van 2022 werd onze internationale campagne opgestart om de eisen van de leraren en hun vrijheid te ondersteunen.
 6. Dringende campagne om de levens van gevangen christenen in Iran te redden.
  Gewetensgevangenen in Iran zijn het slachtoffer van ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder het recht op vrijheid van godsdienst. De rechterlijke macht van het regime arresteert hen willekeurig en zet hen gevangen. De families van religieuze gevangenen in Iran staan onder zware druk en onrechtvaardigheid, het Iraanse regime perst de families van de gevangenen af onder het mom van borgtocht voor de vrijlating van de gevangenen.Gevangenen en hun families wordt het recht op onderwijs ontnomen en hun eigendommen worden door het Iraanse regime in beslag genomen.
 7. Campagne tegen de executie van kinderen in Iran:
  Dit project ging van start met het standpunt en de verklaring van de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties in februari 2022. Wij uiten onze bezorgdheid over de arrestatie van kinderen, het houden van showprocessen tegen hen en over hun gedwongen bekentenissen onder druk en marteling.Uit een eenvoudige statistiek in het laatste kwartaal van 2021 in één enkele provincie van Iran (Iran heeft 31 provincies) blijkt dat 18 tieners en kinderen werden gearresteerd. Onder de gearresteerden waren er 4 pas 14 jaar oud en zelfs een kind van 4 jaar stond op de lijst van gearresteerden wegens activiteiten van de politieke opvattingen van zijn moeder met als doel emotionele druk uit te oefenen op de moeder van dit kind in de gevangenis.Dankzij de inspanningen van een groep moedige advocaten werd het doodvonnis van Mohammad Reza Haddadi, die op 15-jarige leeftijd werd gearresteerd en 18 jaar in de gevangenis heeft doorgebracht zonder één dag verlof, vernietigd. Zijn verdedigingsadvocaat zei dat hij nu 35 is, maar 18 jaar lang elke nacht heeft doorgebracht in de nachtmerrie van de executie, die wreder is dan welke marteling en dood dan ook en spreekt van de eindeloze wreedheid en wreedheid van het Iraanse regime.
 8. Steun aan de onafhankelijke media en instellingen om schendingen van de mensenrechten in Iran aan de kaak te stellen.Wij steunen de historische en sociale programma’s van de Nationale Televisie van Iraniërs in Ballingschap, een medium dat onafhankelijk is en niet verbonden met regeringen. Wij steunden ook het verzoek daartoe van denktanks, internationale vrouwenverenigingen en mensenrechtenorganisaties die werken om mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak te stellen.
 9. Steun voor de Internationale Conventie voor een vrij Iran – de gedenkdag en de dag van de politieke gevangenen in Iran en de oproep tot een onderzoek naar de daders van genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Iran.

Wij streven naar een vrij, niet-nucleair Iran, naar de afschaffing van de doodstraf, de gelijkheid van mannen en vrouwen en een vrije en tolerante samenleving.

PDF: Hoofdstuk 5 – Stop executies en alle campagne

Stop executies in Iran, Alle campagnes van 2022

 

Demonstraties

Op 21 september 2022 werd in New York de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gehouden. Het houden van deze vergadering was gekoppeld aan de aanwezigheid van de president van de heersende religieuze dictatuur in Iran, die een directe relatie heeft met de nationale beweging die gerechtigheid wil voor het bloedbad van 1988. Daarom namen veel Iraniërs voor het eerst in de hele wereld deel aan de demonstraties tegen het Iraanse regime en de president van de religieuze dictatuur die in Iran regeert en een dader is van het bloedbad van 1988. Deze demonstratie was een brug voor het protest van duizenden politieke gevangenen en duizenden families van het bloedbad van 1988 met de protesten die tegelijk met de dood van Mahsa Amini in Iran aan de gang waren; de brug die het bloed van duizenden rode rozen van het bloedbad van 1988 verbond met het bloed van Mahsa Amini voor gerechtigheid en mensenrechten.

PDF: Hoofdstuk 6 – Demonstraties

Demonstraties

Samenvatting van de 106 dagen durende opstand in Iran voor vrijheid rechtvaardigheid democratie

Drie delen van dit verslag zijn gewijd aan de Iraanse opstand. Ten eerste een afsluitende samenvatting die het samenvattend verslag van deze historische gebeurtenis kort heeft bekritiseerd en de invloed ervan en de internationale solidariteit heeft besproken.
In deze drie delen hebben we de belangrijkste gebeurtenissen van 106 dagen vermeld.

PDF: Hoofdstuk 7 – Opstand

Samenvatting van de 106 dagen durende opstand in Iran voor vrijheid rechtvaardigheid democratie

Opstand voor vrijheid, gerechtigheid en mensenrechten in Iran
&
De misdaden van het regime tegen vrouwen, mannen en kinderen

PDF:Hoofdstuk 8 – De misdaden van het regime tegen vrouwen, mannen en kinderen

Opstand voor vrijheid, gerechtigheid en mensenrechten in Iran & De misdaden van het regime tegen vrouwen, mannen en kinderen

Belangrijke internationale resoluties ter ondersteuning van de opstand van Iran

PDF: Hoofdstuk 9 – Belangrijke internationale resoluties ter ondersteuning van de opstand in Iran

Belangrijke internationale resoluties ter ondersteuning van de opstand van Iran

Public Relations

Ons 10e hoofdstuk is gewijd aan een korte verwijzing naar de evenementen, bijeenkomsten en producties die we in 2022 hebben kunnen doen. Wij erkennen dat de steun en het advies van onze vrienden en supporters in alle zaken van vitaal belang en doorslaggevend en effectief waren, zodanig dat wij met een krachtige groep in staat waren om een enorme hoeveelheid nieuws, verslagen en het leed van het Iraanse volk in verschillende talen te vertalen en gerechtigheid te eisen voor de onschuldigen, en mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak te stellen. Onze public relations waren, ondanks hun tekortkomingen, dagelijks getuige van de ontvangst van zeer bemoedigende brieven, die ons onder de indruk maakten van de vriendelijkheid en aandacht van onze contacten en medestanders, en ook onze tekortkomingen aanvulden met waardevolle raad en advies. Dit was een les voor ons.

In de laatste 106 dagen van het jaar wierpen de intensiteit van de gebeurtenissen in Iran en het levensreddende noodproject dat we onder handen hadden een schaduw op veel van onze activiteiten. We gaven voorrang aan het levensreddende project voor de gevangenen van de opstand en we organiseerden alles ten behoeve daarvan. Wij danken nogmaals de webdesigners, de internationale kunstenaars die hun gedenkwaardige en mooie ontwerpen en werken aan onze vereniging schonken, de beroemde auteurs die ons een exemplaar van hun boek schonken. Wij waarderen alle kaarten en zinnen die een onafhankelijke tentoonstelling waardig zijn.

PDF: Hoofdstuk 10 – Public Relations

Secretariaat – Public Relations 2022

Gedachtenissen

In dit hoofdstuk herdenken wij twee grote vrienden van de mensenrechten in Iran, wier overlijden in 2022 voor ons zeer moeilijk was, maar wij zetten ons in voor hun zaak van mensenrechten, vrijheid en gelijkheid.

PDF: Hoofdstuk 11 – Gedachtenissen

Gedachtenissen

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

2022 2021

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 0 0
Vlottende activa
Vorderingen 3.054 3.021
50.008 44.523
Totaal 53.062 47.544

PASSIEF

Eigen vermogen -/-338.959 -/-372.509
Langlopende schulden 374.917 414.046
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 15.729 4.618
Belastingen en premies sociale verzekeringen 375 389
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
17.104 6.007
Totaal  53.061 47.544

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2022 2021
 €
Som der Baten 1.350.830 1.282.394
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.223.513 1.102.467
Wervingskosten baten  46.241  53.353
Kosten beheer en administratie 47.526 50.139
Som der lasten  1.317.280 1.205.959
Resultaat  33.550 172.300

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2022  2021
Donaties 1.350.830 1.282.394
Rente bank 0 0
Overige baten 0 0
1.350.830 1.282.394
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Bijeenkomsten internationaal 22.440 5.333
Bijeenkomsten nationaal  1.762  1.762
Culturele/Literaire Organisaties  77.100 64.850
Human Rights organisaties  325.000 365.000
NGO/Research organisaties 12.000 12.000
Vrouwenorganisaties 83.000 64.000
Medische support 79.200 79.373
Massamoord 1988 13.267 11.034
Mediavoorlichting satelliet internationaal 592.500 499.115
Herdenkingen 16.439 0
 1.223.513  1.102.467

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 27.537 23.119
Drukwerk 5.530 11.554
Porti 13.174 18.680
46.241 53.353
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 22.394 21.881
Huisvestingskosten 6.795 7.037
Kantoorkosten 1.780 1.385
Contributies 8 0
Kantinekosten 1.329 765
Telefoon  1.378  1.510
Administratiekosten 1.984 1.845
Advieskosten  5.209  7.652
Afschrijving inventaris  0 0
Bankkosten  1.817  1.860
Rente leningen  4.788  6.204
Overige  44  0
47.526 50.139

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.

SMV-2022_anbi-format-640-org-zonder-winststr-ib1101z1fol

Attachments