Privacyverklaring

Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV) is een platform ter verdediging en bevordering van mensenrechten en verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn te vergroten.
SMV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, belangstellenden en andere betrokkenen waarmee de stichting contact heeft, van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De stichting houdt zich aan de eisen van de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Mensenrechten Vrienden (verder genoemd stichting) te Den Haag.

Als u de stichting helpt of gebruikmaakt van de informatie die de stichting biedt of van andere diensten van de stichting, verwerken wij mogelijk gegevens over u. Ook wanneer iemand anders voor u informatie aanvraagt, kunnen we gegevens over u verwerken om dit verzoek uit te voeren.

Identificerende gegevens

 •  Voor- en achternaam
 • Aanhef
 • Geboortedatum

Contactgegevens

 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Donatiegegevens

 • Bankrekeningnummer
 • Machtigingsformulier
 • Uw deelname aan een bijeenkomst

Beeldmateriaal

 • Uw foto-/videomateriaal wanneer u dit openbaar maakt in het kader van het organiseren van een actie

Correspondentie

 • Gegevens die u (tijdens een telefoongesprek) aan ons doorgeeft
 • Gegevens in e-mails en brieven
 • Gegevens die u actief verstrekt of invult in (online) formulieren

De meeste gegevens ontvangen we omdat u die zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat u een donatie doet of met ons communiceert of tijden onze straat campagne  voor mensenrechten projecten voor Iran.

De stichting maakt geen gebruik van (marketing)diensten van andere partijen.

 1. Om uw verzoek uit te voeren in het kader van donatie
 • Om uw donatie (via machtiging, QR-code of SMS) te verwerken
 • Het bijhouden van een donateursadministratie
 • Om u een bewijs van donatie te kunnen sturen en u te bedanken
 • Het gebruik van functionele cookies bij online donaties
 • Het administreren van uw deelname aan acties/bijeenkomsten
 • Het aanmaken van een erfenisdossier

Grondslag: noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst

 1. Voor relatiebeheer en marketing in het kader van fondsenwerving
 • U informeren over een campagne die mogelijk interessant voor u is
 • U uit te nodigen voor een bijeenkomst dat mogelijk interessant voor u is

Grondslag: Noodzakelijk voor het gerechtvaardigd fondsenwervingsbelang van de stichting en toestemming

 1. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en campagnes
 • Om u beter te leren kennen door middel van enquêtes en klantonderzoek
 • Om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de stichting, bijvoorbeeld door onderzoek

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de stichting

 1. Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern management
 • Managementrapportages
 • Interne controles laten uitvoeren

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de stichting

 1. Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
 • Het monitoren van IT-systemen van de stichting

Grondslag: noodzakelijk voor het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van de stichting

U kan de stichting verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer u bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Wanneer we u hebben gevraagd om toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u ons benaderen om deze toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan u uw toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die ons tot verwerking verplicht.

Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting.