In reactie op de aanhoudende weigering van Iran te voldoen aan de eis van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) om nucleaire verrijkingsactiviteiten op te schorten, is de VNVR het op 9 juni jl. eens geworden over additionele sancties ten aanzien van Iran. Ter implementatie van VNVR resolutie nr. 1929 heeft de Europese Unie op 26 juli 2010 Raadsbesluit (voorheen “Gemeenschappelijk Standpunt”) 2010/413/GBVB aangenomen. In dit Raadsbesluit zijn tevens aanvullend EU-autonome maatregelen opgenomen die verder gaan dan de VNVR resolutie. De economische en financiële maatregelen zijn bindend voor burgers en bedrijven in de Europese lidstaten en zullen naar verwachting op korte termijn worden opgenomen in een uitvoeringsverordening. Hierbij wordt geen overgangsperiode gehanteerd; bij inwerkingtreding van de sanctieverordening zijn de maatregelen direct van kracht.

Beperkingen op goederen en technologie

  • Het voorheen al geldende verbod op uitvoer naar Iran van nucleaire, raketgerelateerde en militaire goederen blijft van kracht en wordt uitgebreid met goederen die kunnen worden gebruikt voor interne repressie. Nieuw is het verbod om goederen en technologie genoemd op bijlage I van Verordening EG 428/2009 (de “dual-use verordening”) direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of ten behoeve van Iran. Uitgezonderd hiervan zijn Categorie 5, deel 1 en deel 2 van bijlage I van de dual-use verordening (telecommunicatie en informatiebeveiliging) alsook goederen met een medische of humanitaire toepassing.
  • Ook het verlenen van uiteenlopende diensten ten behoeve van bovengenoemde verbodsgoederen wordt verboden (zoals technische bijstand, training, investeringen, financiële assistentie, financiering en tussenhandeldiensten bij verboden goederen).
  • Aankopen van bovenstaande goederen en technologie uit Iran zijn tevens verboden.
  • De verkoop, levering en overdracht van sleuteluitrusting en sleuteltechnologie (“key equipment and technology”) voor de olie- en gasindustrie (raffinage, vloeibaar aardgas LNG, exploratie en productie) wordt verboden. Welke goederen en technologie onder dit verbod komen te vallen zal later in de verordening nader worden toegelicht. Daarnaast wordt investeren in de olie- en gasindustrie verboden. Verplichtingen (wat betreft de levering van goederen en investeringen) die voortvloeien uit contracten met de olie- en gasindustrie die zijn afgesloten vóór dit Raadsbesluit kunnen nog wel worden nagekomen. Voor contracten afgesloten in de periode tussen het Raadsbesluit en de verordening kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen of deze contracten ook na de inwerkingtreding van de verordening nog mogen worden nagekomen. U dient er serieus rekening mee te houden dat dit niet het geval is. Er komt pas duidelijkheid over de precieze overgangsdatum in de verordening.

Financiële maatregelen

  • De tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten op de zwarte lijst worden bevroren. Deze lijst is aanmerkelijk uitgebreid, ook met vele financiële instellingen, waaronder Bank Mellat, Bank Refah, Bank Saderat en Export Development Bank of Iran. Daardoor zijn er nauwelijks nog Iraanse financiële instellingen waarmee u zaken kunt doen.
  •  Voor betalingen van en naar Iran moet vooraf een vergunning bij de bevoegde autoriteit worden aangevraagd bij transacties van meer dan €40.000,-. Transacties tussen €10.000,- en €40.000,- dienen achteraf aan de bevoegde autoriteit te worden gemeld. Voor betalingen in het kader van goederentransacties van voedsel, gezondheidszorg, medische materialen en voor humanitaire doeleinden geldt een ander regime. Alle transacties boven €10.000,- dienen aan de bevoegde autoriteit achteraf te worden gemeld.
  • Het (her)verzekeren van de Iraanse overheid, bedrijven, entiteiten en personen die namens hen opereren is verboden.

Transportsector

  • Extra inspecties van alle vracht van en naar Iran indien aanwijzingen bestaan dat de vracht goederen bevat die onder de sanctiemaatregelen vallen.
  • Verbod op toegang tot vliegvelden in de EU voor alle door Iraanse luchtvaartmaatschappijen geëxploiteerde of uit Iran afkomstige vrachtvluchten.