De naam van de stichting

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV).
SMV houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.

Het RSIN of het fiscaal nummer

KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A

De contactgegevens

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag
e-mail: [email protected] Tel: 070 3142435
website: www.smvi.nl Fax: 070 3142436
www.stichtingmensenrechtenvrienden.org

 


De Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
•    een voorzitter
•    een secretaris
•    een penningmeester

De nieuwe ANBI-regelgeving geeft een uitzondering voor het publiceren van de namen van bestuursleden indien de publicatie van de namen van de bestuursleden een reëel gevaar vormt voor hun veiligheid of die van hun familieleden. SMV heeft van de belastingdienst een ontheffing verkregen voor het publiceren van de namen van de bestuursleden.

Het beleidsplan

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het organiseren van seminaries, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkings- en gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van de mensenrechten;
 • Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 • Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake de mensenrechten;
 • Het uitbreiden van onze website om de misdaden van met name het regime van Iran in kaart te brengen, vooral met behulp van multimedia;
 • Het produceren van video’s aangaande de mensenrechtenactiviteiten met name binnen en buiten Iran;
 • Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donatie en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 • Petities aangaande mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen inroepen.
 • Het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs in juni;
 • Het ondersteunen van de Iraanse vluchtelingen in Irak. Het is een vervolg op het project van vorig jaar. Geinspireerd door de steun van Euro-parlementaires en Amerikaanse congresleden voor de veiligheid van het vluchtelingenkamp.

De wijze van de fondsenwerving

SMV gaat zoals vorige jaren door met de fondsenwerving door:

 • het benaderen van de bestaande donateurs (85%)
 • het verspreiden van de nieuwsbrieven, internet en mailingsacties (15%)

De verwachte donatie voor 2014 zal gelijk zijn aan de laatste 3 jaar.

Beheren en besteden van fondsen en vermogen

Het besluit en beheer over de fondsen en vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur.
In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

De doelstelling

 1. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Iran, zoals vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen;
 2. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een actieve bijdrage willen leveren;
 3. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, in het bijzonder aangaande de doodstraf, steniging, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Iran;
 4. maakt bekend en gaat onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden tegen.

Activiteitenverslag van 2016

Wees de regen en giet!  Vraag me niet van wie deze lege schalen zijn

Cyrus de Grote onderwerpt  Babylon 559 – 530  v.C.

Voorwoord en toelichting van de redactie:

We willen vertellen wat we in 2016 hebben gedaan, maar vooraf en allereerst moeten we duidelijk maken wie er voor de regen voor ons zorgde, wie het licht voor ons aanstak en wie het venster voor ons opende, waardoor we naar de toekomst kunnen kijken, zonder te lijden, zonder onrechtvaardigheid en ongelijkwaardigheid, marteling en terechtstelling en er trots op kunnen zijn dat we kunnen bijdragen aan een nieuwe toekomst en een mens kunnen zijn?  Wat is het geheim van onze standvastigheid?

Velen zoeken in de wereld naar waardevolle en kostbare dingen en natuurlijk elk prachtig ding is onvervangbaar, maar zonder enige materiele verwachting zoeken wij naar mensen in onze maatschappij, die met enige diepgang kunnen kijken naar zaken die op het eerste gezicht eenvoudig lijken, maar die vele onregelmatigheden en tegenstellingen in zich verbergen. Voor ons bestaan er meer dan een paar van deze nobele personen, die ons bij de hand hebben gehouden in een harde en moeilijke strijd en die ons gedurende tientallen jaren op een zodanige manier hebben bijgestaan dat zij ons, zelfs na hun dood, een bron van trots zijn gebleven en ons nog lessen leren over medemenselijkheid. Wij worden elke dag in onze activiteiten aan hen herinnerd als een bron van inspiratie. Wij moeten onze diepste gevoelens wijden aan onze meest waardevolle bezitting, aan deze mensen met een goed hart en geweten.

Het tot stand brengen van deze keten van mensen is op zichzelf een deel van de geschiedenis van onze verzetsbeweging voor vrijheid en mensenrechten in Iran. Honderdduizenden uren wijden aan het werk en volharden waren alleen mogelijk omdat we besloten om loyaal te zijn aan de laatste woorden van een gevangene, die op het punt staat te worden terechtgesteld, de laatste woorden gesproken door een treurende moeder in doodsangst voor de gevolgen van de gevangenschap van haar zoon in de kerkers van de middeleeuwse dictators, loyaal aan overlevenden van de massamoord op tienduizenden onschuldigen, die zich niet overgaven aan de dictatuur en het fundamentalisme. Laten wij proberen om een einde te maken het lijden en de martelingen en de diepe wonden te helen van een bedroefd en uiteengerukt lichaam van een gemeenschap die hongert naar verandering, vernieuwing en vrijheid.

We hebben altijd ons leed gedeeld met onze medestanders, hun hart en hun huis stond altijd voor ons open, zij delen zelfs hun brood met ons, zij zijn royaal meer dan en voorbij een gewone verplichting en zij hebben ogenblikken geschapen die het herdenken waard zijn en die leerzaam en naamloos en onbekend zijn aan hen die in nood verkeren. Dit vervult ons met een gevoel van verschuldigd zijn en het mag in onze geschiedenis nooit worden vergeten en het is geweldig.

We hebben er geen twijfel aan dat in de loop van deze lange en moeilijke weg, de morgen daagt. We hebben ervaren dat, als er sprake is van enig succes en van enige overwinning, dit het resultaat is van de wil van mensen, die vermoeidheid bedwingen en hun inspanning verdubbelen na enige tegenslag op hun weg. Daarom, aan het eind van 2016, schudden wij de hand van al onze waardevolle medestanders en begroeten jullie eerlijkheid en rechtschapenheid. We feliciteren jullie met alles dat bereikt is dankzij jullie steun.

Uitgebreide bespreking van onze doelen en projecten in 2016

We zouden kunnen beginnen met de opsomming van de uitgangspunten voor onze projecten in 2016, maar voor we dit doen is het goed de situatie in Iran in het Midden-Oosten te bekijken:

We zijn in 2016 begonnen en geëindigd met een situatie die rijp was en is voor grote veranderingen.

Enerzijds, het terugnemen en beperken van de nucleaire ambities – anderzijds, de voortzetting van de sancties had het regiem van de moellahs toch buitengewoon uitgeput. Het religieus, fundamentalistisch regiem tracht zichzelf te bevrijden van de verstikkende sociale en economische crisis door het opstoken van oorlog buiten zijn grenzen. Met deze campagne worden nog steeds kinderen verplicht dienst te nemen voor de heilige oorlog.

Tragedie van het bijgeloof dat ieder mens diep bedroefd. Dit, terwijl we getuige zijn van een maatschappelijke betrokkenheid van leraren, verpleegsters, studenten, … en hun eisen zijn met recht belangrijker geworden omdat de ‘klassen’-scheiding enorm is toegenomen. In de laatste dagen van december schreef een filmregisseur een brief aan de president van de moellahs: “Ik zit vol met schaamte en haat… het is mijn bedoeling dat ik allen, die verantwoordelijkheid dragen en droegen voor dit land over de laatste meer dan dertig jaar, deelgenoot wil maken van deze schaamte.” Deze brief werd gepubliceerd in de Iraanse media.

Duizenden politieke gevangenen, mensenrechtenactivisten, schrijvers, Christenen, Bahai, Koerden en Beloetsji’s zijn onderworpen aan zeer moeilijke en hachelijke omstandigheden in de gevangenissen van de moellahs. Het leven van twee politieke gevangenen (Arash Sadeghi en Ali Shariati) is, op het ogenblik van dit schrijven, in gevaar na een paar weken hongerstaking.

We willen een einde aan de terechtstellingen, willekeurige arrestaties, seksuele apartheid en religieuze en fundamentalistische dictatuur in Iran. De reactionaire en middeleeuwse ideologie van de heersende moellahs is de oorzaak van de belangrijkste breuk in de Iraanse tolerante samenleving, een ideologie die de menselijke waardigheid gijzelt door gebruik te maken van onderdrukking, corruptie en fundamentalisme en zo de bron is van chaos, lijden en dood in het Midden-Oosten.

De bebloede gezichten van de onschuldige kinderen die werden geslachtofferd in Aleppo onthullen de wreedheid van dit onmenselijke handelen.

We willen dat de massamoord stopt en we willen de hoop en de lach terugbrengen bij het geketende Iraanse volk. Ons belangrijkste project is het leven te redden van hen die zwaar onderdrukt en gepijnigd zijn en die uitkijken naar onze hulp en bijstand. Help ons.

Verslag van twaalf maanden campagnes

Internationale campagne tegen de doodstraf – tegen willekeurige arrestaties in Iran

Campagne tegen de doodstraf en de ondersteuning van de families van politieke gevangenen in Iran zijn onze belangrijkste en doorlopende projecten. In 2016 kende onze Vereniging, in samenwerking met de machtige groep van families van politieke gevangenen in Iran, enkele successen. Na drie jaar campagne kwam Atena Faraghdani, dapper meisje en winnaar van de “World Cartoonist Prize” vrij. Door onze inspanning kwam ook de leider van de vakbond vrij. Deze successen zijn de vrucht zijn van onze keten van mensen en gezamenlijke inspanning.

Het naar buiten brengen van nieuws en het geven van informatie aan internationale organisaties, het een halt toeroepen aan de executies en het uitoefenen van sociale en rechtskundige druk vulde, tot op zekere hoogte, het gebrek aan goed nieuws buiten Iran en bracht alle potentiele en bestaande faciliteiten samen om het leven te redden van hen die in nood verkeren. Dit werd gedaan door de families van politieke gevangenen in een groep samen te brengen, dit gebeurde ook voor de families van mensenrechtenactivisten en religieuze minderheden in Iran, die onder druk staan. Deze inspanningen leidden tot de vrijlating van enkele politieke gevangenen en hun families. Waarschijnlijk zou, zonder deze activiteit en het verstrekken van informatie aan buitenstaanders, het niveau van de executies en onderdrukking hoger zijn dan nu.

We hebben ons best gedaan voor het vrijlaten van Omid Kokabi, een begaafde PhD student in de fysica in Texas University, bij wie zich nierkanker ontwikkelde tijdens zijn gevangenschap, ook hebben we ons ingezet voor het vrijlaten van Amir Amirgholi, student in Industrial Management, die tot 21 jaar werd veroordeeld en die diabetes kreeg in de gevangenis. Poging om Maryam Naghash Zargaran vrij te laten, die is aangeklaagd wegens afvalligheid omdat ze zich tot het Christendom had bekeerd en die zich in een ondragelijke lichamelijke toestand bevind. Golrokh Ebrahimi is opgepakt en haar leven is in gevaar omdat ze een boek heeft gepubliceerd over steniging.

Onze focus blijft gericht op de onvoorwaardelijke vrijlating van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten.

Rechtskundige campagne ter ondersteuning van Iraanse bannelingen is een succes

Na twee jaar van uitgebreide internationale campagnes, waarbij alle rechtskundige middelen werden ingezet, kan een groot succes worden gemeld.

De bannelingen, die onder bescherming stonden van de 4de conventie van Geneve, werden vele malen met raketten van de religieuze dictatuur aangevallen. Meer dan 10 jaar waren zij uitgesloten van medische behandeling.

Deze bannelingen werden in staat gesteld om hun gevaarlijke omstandigheden te verlaten, maar wel met achterlating van al hun waardevolle en persoonlijke bezittingen. Een groot deel van de kosten van hun overbrenging werd gedragen door onze medestanders, hoewel de overtocht werd uitgevoerd door internationale organisaties en de UNHCR. Deze campagne droeg er zorg voor dat de zieken en de in nood verkerenden onmiddellijk behandeling kregen en dat zij van de dood door de verwondingen, opgelopen tijdens de laatste aanslagen, konden worden gered. Het succes van de campagne had een groot effect op de overlevingskans van de bannelingen, die de hulp dankbaar hebben aanvaard en die weer hoop hebben gekregen hun gezondheid terug te krijgen.

Campagne voor de ondersteuning van nieuwsmedia in Iran

Deze campagne staat open voor programma’s in de nieuwsmedia voor de Diaspora, maar die ook binnen Iran verspreid kunnen worden. Het is een grote stap voorwaarts om deze informatie te kunnen delen, de campagne ondersteunt nieuws en culturele programma’s. De campagne ondersteunt met name het maken van films en het openbaar maken van rapporten over vrijheid van meningsuiting en is erg blij met de constatering dat deze programma’s de Iraniërs gelukkig maken.

Tentoonstelling over de mensenrechten, de herdenking van het bloedbad van 1988 en de moord op Iraanse vluchtelingen in 2013

Deze campagne gedurende de maand augustus was gericht op de schrijnende toestand van de mensenrechten in Iran. Er werd bovendien doorgegaan met de campagne om een lijst met namen van de bedrijvers van de wrede massamoord en genocide, waaronder de regerende moellahs in Iran, aan internationale organisaties voor te leggen. Het resultaat van de tentoonstelling waren 4000 brieven waarin gevraagd wordt om berechting van de bedrijvers van de onmenselijke massamoorden in Iran.

Campagne om boeken en vrije ideeën te publiceren, onderzoek op het gebied van de mensenrechten

Met deze campagne verwelkomen wij ieder onderzoek en elk onderzoeksproject op het gebied van mensenrechten in Iran en het Midden-Oosten. We ondersteunen onafhankelijke organisaties bij dit noodzakelijke onderzoek en bij de publicatie van boeken, tijdschriften en wetenschappelijke documentaires.

Twee onderzoeksresultaten van de ARC organisatie werden beschikbaar geteld aan geïnteresseerden, nadat ze (in twee talen) waren vertaald.

Het fundamentalistische regiem in Iran werd voor de 63ste maal op de vingers getikt door de Derde Commissie voor Schending van de Mensenrechten van de Algemene Vergadering van de VN

Voortzetting van de campagne tegen de mensenrechtenschendingen in Iran

Het leven van mensenrechtenactivisten, religieuze minderheden en dissidenten is in gevaar 

Deze campagne beoogt voorrang te geven aan de strijd tegen mensenrechtenschendingen, – het beëindigen van terechtstellingen en ondersteuning van Christen-, Bahai- en Soefi-gevangenen en van gevangenen van andere maatschappelijke groeperingen. Het laatste nieuws over de toestand van dissidenten, religieuze minderheden en over onderdrukking in de gevangenis is, na het inwinnen en completeren van de informatie, overhandigd aan de Raad over Mensenrechten van de VN. De 63ste keer dat de VN het moellah-regiem veroordeelde was een groot wapenfeit. Het was daarmee de aanleiding voor de veroordeling van het religieus-fundamentalistische regiem in Iran door alle internationale verdedigers van mensenrechten.

Volgens de internationale commissie van de VS over de Vrijheid van Religie is de situatie in Iran verslechterd en is het regime in Iran aan de top geplaatst van lijst van landen, die de vrijheid van godsdienst schenden. Volgens het rapport heeft het aantal Christenen, dat is gearresteerd en gevangen gezet, de 90 bereikt, Bahai worden onderworpen aan meer restricties en vervolging, in de provincie Golestan werden 24 Bahai veroordeeld tot 193 jaar gevangenis.

Het jaarlijkse rapport van de VS over mensenrechten bevatte 45 pagina’s gewijd aan Iran. Het vermeldde dat de belangrijkste kwesties van mensenrechten in Iran zijn: de beperking van burgerrechten, waaronder de vrijheid van vergadering en vereniging, de beperking van vrijheid van meningsuiting en godsdienst, pers, … en het ontbreken van een goede rechtsgang met daarbij een toenemend gebruik van de doodstraf voor misdaden die niet-proportioneel zijn met deze straf, of wordt gebruikt tegen jeugdige delinquenten.

Het rapport voegt hier aan toe dat dat de schending van mensenrechten in Iran ook inhoudt dat ook aan de fysieke gezondheid van mensen, die door de autoriteiten onwettig zijn opgepakt en gemarteld (of zelfs geëxecuteerd), compleet wordt voorbijgegaan.

Het rapport vermeld verder acties van veiligheidsdiensten bij de verdwijning van mensen, wreed, onmenselijk en onwaardig gedrag tegenover gedetineerden, het negeren van de gezondheidstoestand van mensen, amputaties en zweepslagen en de gevaarlijke toestanden in gevangenissen.

Volgens dit document maken nieuwe wetten van het Iraanse regiem het mogelijk om meisjes vanaf negen jaar en jongens vanaf 13 jaar terecht te stellen.

De campagne tegen censuur in Iran – het ondersteunen van onafhankelijke bloggers

Met deze campagne worden onafhankelijke bloggers ondersteund zodat hun gecensureerde blogs toch kunnen worden getoond. De campagne ondersteunt intellectuelen, schrijvers, musici en artiesten die onder druk staan van het van de religieuze dictatuur en die tegen censuur zijn die door de staat wordt opgelegd. Op deze manier kan hun werk aan het publiek worden aangeboden.

 

Aantekening van twaalf maanden vergaderingen – de wereldwijde strijd en werk voor de mensenrechten – vrijheid – vrede

Waardering bij het einde van zijn missie voor Dr. Ahmad Shaheed, de Speciale Rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran

Bij het einde van zijn missie waardeert onze Vereniging, mede namens de families van de politieke gevangenen en de slachtoffers van de massamoorden van 1988, de waardevolle inspanning van Dr. Ahmad Shahhed om het Iraanse regime aan de kaak te stellen. De grote naam van Dr. Ahmad Shaheed, zijn gedetailleerde en waardevolle rapporten zullen altijd worden beschouwd als een kostbaar aandenken aan een functionaris, die werkte voor mensenrechten in Iran. Wij wensen de nieuwe rapporteur veel succes bij het uitvoeren van haar taak.

Toespraak van de vrijgelaten politieke gevangene, Shabnam Madadzadeh, in de grote bijeenkomst van 27 november in Parijs

Onze vereniging bedankt alle medestanders voor hun actieve ondersteuning aan deze politieke gevangene toen zij haar 5 jarige gevangenisstraf uitzat.

Door haar een boeket bloemen aan te bieden, namens alle ondersteuners die hebben bijgedragen aan haar vrijlating, bedankte de vereniging haar voor haar strijd en inspanning als jonge politieke gevangene.

De bijeenkomst vond plaats om onze solidariteit te betuigen aan het gevangen gehouden Syrische volk en de politieke gevangenen in Iran.

Een afvaardiging van onze vereniging had een ontmoeting met Mevr. Ingrid Betancourt tijdens deze bijeenkomst.

Deelname van een delegatie van medestanders van de vereniging aan de conferentie over mensenrechten in het Europese Parlement op 11 december

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten nam een afvaardiging van oudere medestanders van de Vereniging deel aan een conferentie over mensenrechten in het Europese Parlement in Brussel op 11 december, de delegatie had een ontmoeting met een Nederlands lid van het Europese Parlement.

Tijdens deze conferentie sprak Mevr. Shabnam Madadzadeh over haar ervaringen in de middeleeuwse gevangenissen van Iran. De tekst van de toespraak van Mevr. Madadzadeh is ruim verspreid in de gevangenissen in Iran door de families van de politieke gevangenen, dit heeft een enorme opwinding veroorzaakt onder de gevangenen vanwege deze vrijlating en de daaruit voortvloeiende hoop op vrijheid.

Bijeenkomst over het succes van een 10-jaren project – Toespraak van de heer Ad Melkert, de vroegere afgevaardigde van de Secretaris-Generaal van de VN in Irak en vroegere leider van de PvdA, den Haag, 15 oktober

Het succes van het 10-jaren project, om het leven vluchtelingen en Iraanse ballingen te redden en hen over te brengen naar een veilige plaats, verschafte de Vereniging de gelegenheid om de heer Ad Melkert uit te nodigen om deel te nemen aan de bijeenkomst. De heer Melkert oogstte veel bewondering tijdens de looptijd van dit project. In een openhartige discussie verschafte hij belangrijke informatie over de feiten over de tijd dat hij in functie was. Deze informatie werd door alle aanwezigen zeer op prijs gesteld. Wij allen en onze medestanders die het project om deze levens te redden ondersteunden, zullen zich de grote naam en het karakter van de heer Melkert herinneren. Het programma omvatte ook een piano recital met klassieke muziek en ook werd de klassieke song ”We shall overcome” uitgevoerd met koor en piano.

Aan het einde van het programma trok de traditionele Iraanse muziek, uitgevoerd door Dr. Taherzadeh, de aandacht en kreeg alle lof van de fans.

Deelname aan een grote demonstratie tegenover het parlement om de executies in Iran te stoppen

 • Op zaterdag 23 april, samenvallend met meer dan 5 grote protestdemonstraties in Europese landen tegen de doodstraf, nam onze Vereniging deel aan een vreedzaam protest in den Haag. Vrijwilligers verzochten de toeschouwers om de internationale gemeenschap onder druk te zetten om wat te doen aan de doodstraffen in Iran door het inzamelen van verzoekschriften.
 • Zo ook op zaterdag 24 september toen onze Vereniging deelnam aan een demonstratie ter veroordeling van de massamoord op politieke gevangenen in Iran in de zomer van 1988 met de eis dat de lijst met namen van de daders overgedragen zou worden aan internationale tribunalen. Tijdens de demonstratie werden transcripten van de geluidsband van de heer Montazeri, gemaakt tijdens zijn huisarrest, opgelegd vanwege zijn verzet tegen de executies, verspreid aan de aanwezige pers en de omstanders.

Deelname aan de Internationale Vrouwendag, Parijs, 8 maart

8 maart markeert een historische dag voor alle organisaties van vrouwen, die naar vrijheid en gelijkheid zoeken. We herdenken de duizenden intellectuele, Iraanse vrouwen, die werden gemarteld door de middeleeuwse dictatuur van de moellahs, omdat ze zochten naar vrijheid, mensenrechten en gelijkheid van geslacht.

We hebben een onthullend rapport samengesteld over de geslachtsongelijkheid in Iran, waarin de rol van het religieus, fundamentalistische regiem in Iran, bij het buiten de orde stellen van vrouwen, aan de kaak wordt gesteld. Dit rapport is ook overhandigd aan de heer Ahmad Shaheed, de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran. In dit rapport worden de meest grove daden tegen vrouwen beschreven, waaronder aanvallen met zuur en de verkoop van vrouwen in de Golfstaten.

Onze campagne is gericht op verwezenlijking van een internationale veroordeling van het regiem van de moellahs, het handhaven van de sancties en het verbreken van de banden met de peetvader van het fundamentalisme en de barbarij.

Deelname aan het protest in Parijs op 28 januari 28, 2016 – Bezorgdheid over de aanwezigheid van de President van de executies en de terreur in Iran

We kregen een uitnodiging van de Vereniging van Franse Juristen om deel te nemen aan een demonstratie tegen de executies in Iran. Aan de uitnodiging werd gehoor gegeven door onze Vereniging met een delegatie die in de demonstratie protesteerde tegen de aanwezigheid van de president van de moellahs in Parijs. De demonstratie werd gehouden op de Place Denfert-Rochereau. Voor deze demonstratie waren duizenden Iraniërs uit heel Europa naar Parijs gekomen om hun bezorgdheid en afschuw over het ongeëvenaarde aantal executies in Iran aan Rouhani, als de vertegenwoordiger van terreur en geweld, over te brengen Ze hielden ook straatacties tegen de publieke executies, waarover op grote schaal door lokale en internationale media werd bericht.

Vele Europese en Internationale persoonlijkheden en vakbonden steunden de demonstratie door druk uit te oefenen op Rouhani, de president van de moellahs, bij vergaderingen en persconferenties.

We blijven niet stom, we willen de stem vertolken van de slachtoffers en de martelaren bij iedereen. Het Iraanse regiem mag niet ontsnappen aan de gerechtigheid en moet worden geïsoleerd en met sancties worden geconfronteerd door de internationale gemeenschap.

Grote bijeenkomst van 5 maart – vrijgelaten politieke gevangene spreekt zich uit. Vroeger lid van het Europese Parlement, Struan Stevenson: Verandering in Iran

De bijeenkomst werd gehouden op zaterdag 5 maart in Leidschendam met meer dan 271 gasten. Omdat het programma plaats vond aan de vooravond van het Iraanse nieuwjaar was er een Haft-Sin tafel, als eerbetoon aan het Iraanse volk, opgezet, die ook was bedoeld voor de viering van de vrijlating van de politieke gevangene Farzad Madadzadeh, die voor de bijeenkomst was uitgenodigd. Ook was er een mensenrechten tentoonstelling ingericht als verslag van 38 jaar dictatuur en tirannie m.b.v. 20 grote posters van 3×1 m2.

De vergadering begon met een toespraak van de heer Struan Stevenson en werd vervolgd met een toespraak van de vrijgelaten gevangene Farzad Madadzadeh, die verslag deed van ervaringen tijdens zijn gevangenschap. De vergadering werd besloten met een vraag-en-antwoord sessie waarin de heer Stevenson uitweidde over de situatie in het Midden-Oosten en over de positie van het Iraanse regiem.

Aan het einde van het programma speelde Mevr. Maki een aantal memorabele stukken op de piano, waaronder het beroemde Laat me door Ramses Shaffy, dat enthousiast werd ontvangen door alle bezoekers. Een ander stuk was Spring van Richard Kleiderman. Dit diende ook als begeleiding van een diapresentatie van de feestelijke viering van het Iraanse Nowrouz en werd afgesloten met traditionele Iraanse muziek door Master Morteza Hannaneh.

Steun en actieve deelname aan een protestcampagne tegen de aanwezigheid van de President van de Iranese dictatuur tegenover het hoofdkwartier van de VN in New York

Op dinsdag 20 september, ter gelegenheid van het bezoek van de president van de moellahs aan New York en de VN-top, nam onze Vereniging deel aan een protestcampagne op uitnodiging van de “Human Rights Association for Freedom”. De eis van alle Iraanse bannelingen is dat de sancties tegen het middeleeuwse moellah-regiem worden gehandhaafd en dat het dossier over hun daden op het gebied van onderdrukking, genocide en terrorisme, wordt verwezen naar de Veiligheidsraad van de VN. Een van de sprekers tijdens deze demonstratie, tegen de bron van het fundamentalisme in de regio, was senator Joseph Lieberman, die sprak: “Wij zijn hier voor de zaak van de vrijheid”… ”Hoe kan de regering van Iran de rechten van zijn eigen volk schenden?“ .. en “Verzet tegen tirannie is gehoorzaamheid aan God, de tijd is aangebroken voor verandering”.

De volgende spreker, de eminente jurist Sir Geoffry Robertson, beschreef de massamoord van 1988 als de ergste oorlogsmisdaad in de hedendaagse geschiedenis en zei dat in 1988, duizenden politieke gevangenen, zelfs die hun straf al hadden uitgezeten, werden terechtgesteld. Deze verschrikkelijke misdaad is nooit onderzocht, noch werd er ooit een straf aan iemand voor opgelegd. Het regiem heeft het hoogste aantal executies per inwoner in de hele wereld

Vertegenwoordigers van kerken in New York veroordeelden in hun toespraken de acceptatie door de VN van een afgevaardigde, die religieus fascisme verdedigt, ze riepen op om het regiem van de moellahs verantwoordelijk te houden voor hun misdaden en voor hun onderdrukking van leden van verscheidene etnische en religieuze groepen.

Aan het einde van het protest en de campagne werd een straattheater door studenten opgevoerd, waarin de vreselijke gebeurtenis van de zomer van 1988 en de massamoord op 30000 politieke gevangenen aan de orde kwam, de opvoering trok veel media-aandacht.  In het straattheater werd ingegaan op de verborgen en onmenselijke wreedheden van de moellahs in Iran, op arrestatie, opsluiting en executie zonder rechtszaak van meisjes en jongens. Het Iraanse regiem liet de familie betalen voor iedere kogel die bij hun executie was gebruikt.

Maatschappelijke en rechtskundige campagnes om mensenrechtenschendingen in Iran bekend te maken bij universiteiten, researchinstituten, scholen, vakbonden en kerken en om het project te ondersteunen, dat het recht zoekt door de Veiligheidsraad van de VN attent te maken op de daden van het Iraanse regiem. 

Onze Vereniging heeft een belangrijke rol gespeeld in een campagne om de misdaden van het Iraanse regime bij internationale organisaties bekend te maken door het schrijven van brieven naar relevante organisaties en te proberen sociale druk uit te oefenen om de executies en de onderdrukking te stoppen. Tijdens deze campagne werd voor de eerste keer melding gemaakt van de 30000 onschuldige mensen die in de zomer van 1988 werden vermoord. Het vestigen van de aandacht op dit gebeuren trof vele diep in het hart en kanaliseerde de steun en roep om gerechtigheid, zodat in de toekomst herhaling van deze misdaden kan worden voorkomen. Ook werd de noodzaak geuit om de daders te vervolgen voor misdaden tegen de mensheid door daartoe bevoegde internationale tribunalen.

Solidariteit met de mensen in Aleppo tegen massamoord en genocide – Laat ons opstaan tegen wreedheid

Tegen het einde van 2016 nam onze Vereniging deel aan protesten tegen genocide en oorlogsmisdaden van het Iraanse regime in Aleppo.

De Vereniging biedt zijn oprechte medeleven aan aan de kinderen, families en het tolerante, edele en onderdrukte volk van Syrië, dat is opgestaan zijn tegen de dictator Assad en de moellahs en wil deze lieve mensen ondersteunen.

Deelname aan de Kerstviering in de St. Jacobskerk

Op Kerstavond, 24 december, nam een afvaardiging van de Vereniging, waaronder bestuursleden en moeders van martelaren, deel aan de viering in de St. Jacobskerk. In deze heilige nacht werden 30 kaarsen aangestoken ter herdenking van de 30000 vermoorde politieke gevangenen, de aanwezigen baden voor de advent van de vrede en de mensenrechten in Iran en voor de vrijlating van de politieke gevangenen.

In deze dienst werden ook kaarsen aangestoken met de gedachte bij de Christenen in Iran, die hun eigen vieringen wordt ontzegd.  Ook waren de gedachten bij de pastors en de activisten die gevangen zijn gezet en onder druk staan van de moellahs. Wat hier gebeurt speelt een belangrijke rol in de Christengemeenschap in Iran, die moet leven met beperkingen, onder huisarrest staat of gevangen is gezet. Onze gedachten zijn bij de politieke gevangenen die alweer voor 68 dagen in hongerstaking zijn en bij  Golrokh Ebrahimidie, die voor zijn nog niet gepubliceerd boek over steniging, onrechtvaardig tot 6 jaar gevangenschap is veroordeeld, …

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King

A testament of hope: the essential writing and speeches

Verlies van een goede vriend in 2016

In de zomer van 2016 verloren we een van onze liefste en dierbaarste medestanders, Mr. Paul Huizen. Een delegatie van onze Vereniging woonde de begrafenis bij en legde een krans ten afscheid van deze goede vriend.

Ondanks het fysieke gemis van deze goede vriend voelen wij zijn aanwezigheid nog in ons. Hij zal voortgaan met ons aan te moedigen bij de moeilijkheden die wij ontmoeten op ons pad naar de vrijheid. Wij groeten hem. We spreken ons diep en oprecht medeleven uit aan zijn lieve vrouw Ida, zijn kinderen en familie.

Verslag over de producties in deze 12 maanden – omroepproject: Kunst spreekt voor mensenrechten

De voorbereiding van welk materiaal ook, of het nu nieuwsmateriaal is, of rapporten, tot het schrijven van een wenskaart kost enorm veel werk, m.b.t. de keuze van het onderwerp, de vertaling en het ontwerp. Meer dan 90% van dit werk wordt gedaan door onze medestanders en vrijwilligers. Deze krachtsinspanning, die soms voortduurt tot na middernacht en zonder overdrijving het klokje rond, kan niet worden afgezet tegen welke materiele maat dan ook, omdat we het doen uit de grond van ons hart en met al onze menselijke capaciteiten en voor de vrijheid.

 • Productie van twee tijdschriften over onze activiteiten en grote gebeurtenissen, ontworpen uit solidariteit met de politieke gevangenen in Iran
 • Ontwerp van een poster over de 70ste verjaardag van de bevrijding van Nederland van WO II
 • Ontwerp van een poster uit solidariteit met het Franse volk, aangeboden aan de Franse ambassadeur en het Franse volk
 • Vertaling van de twee researchartikelen door ARC: “De wortels van ISIS en het fundamentalistisch regiem in Iran” en “Verkiezingen in Iran, de blauwdruk van gouvernementele oligarchie”
 • Vertaling van 4237 artikelen uit het Frans, Duits, Engels, Perzisch en Nederlands voor de mensenrechten-uitgave: “Stop executies en onderdrukking in Iran”
 • Ontwerp van een Kerstkalender 2016 en posters voor Nieuwjaar – Nowrouz – Pasen – Joodse Nieuwjaarskaarten
 • Ontwerpen van een herdenkingsposter over de massamoorden van 1988 en 2013
 • Ontwerp van een herdenkingsplaquette van de Holocaust

Verslag van plaatselijke vergaderingen over historische, nationale en culturele gebeurtenissen

 

Historisch:

 • 4 maart, herdenking van Dr. Mohammad Mossadeq, de leider van de antikoloniale beweging in Iran en eerbetoon aan zijn toespraak in den Haag in 1951
 • 20 maart, Viering van het Iraanse Nieuwjaar Nowruz in den Haag en andere Europese landen en de Verenigde Staten
 • 25 maart, herdenking van de geboorte van Zarathustra, de Iraanse profeet en de schepper van de filosofie over de goede gedachte, de goede expressie en de goede daad
 • 4 mei, deelname aan de herdenking van de slachtoffers van WO II, bloemlegging en het ontsteken van kaarsen voor het Haags Paleis van Justitie en een minuut stilte
 • 29 oktober, herdenking van de geboorte van Cyrus de Grote, de schrijver van de eerste Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Cultureel:

 • 23 en 24 maart, Iraanse Purim viering in Amsterdam
 • 5 mei Hemelvaart, Dienst in de Amerikaanse Kerk in de Haag (tijdens deze dienst werden de vijf priester-martelaren van het Iraans, religieus fundamentalistische regiem herdacht)
 • 15 en 16 mei, Pinksteren, Dienst in de Basiliek van St. Jan in den Haag
 • 1 tot 15 augustus, tentoonstelling over “Nee tegen executies: Mensenrechtenschending in Iran”, in Parijs, Washington, Rome, ter herdenking van politieke gevangenen in Iran, campagne in Europa tegen de doodstraf
 • 17 december, herdenking van Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi, de stichter van de Soefi gedachte, Leiden

– We bedanken de Broeders van St. Jan voor het beschikbaar stellen van plaatsen voor student-vrijwilligers tijdens de campagne voor de mensenrechten

 

You may say I’m a dreamer, but I’m not the one. I hope someday you will

Join us. And the world will live as one. 

John Lennon

 

Een financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

 

2016 2015

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 527 1.869
Vlottende activa
Vorderingen 2.980 2.477
Liquide middelen 48.324 61.548
Totaal 51.831 65.984

 

PASSIEF

Eigen vermogen -/-1.296.212 -/-1.693.175
Langlopende schulden
Leningen 1.342.995 1.754.920
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 3.961 2.946
Belastingen en premies sociale verzekeringen  87 203
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
5.048 4.149
Totaal  51.831 65.894

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016 2015
 €
Som der Baten 1.544.147 1.508.085
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.056.007 1.379.487
Wervingskosten baten  44.630  44.063
Kosten beheer en administratie  46.547 37.141
Som der lasten  1.147.184  1.406.691
Resultaat  396.963 47.394

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2016  2015
Donaties 1.543.947 1.507.843
Rente bank 200 242
Overige baten 0 0
1.544.147 1.508.085
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars  30.578 4.074
Bijeenkomsten internationaal  221.433 158.838
Bijeenkomsten nationaal  1.792 1.481
Bijdragen hulporganisaties  802.204  1.185.094
Mediavoorlichting  0 30.000
 1.056.007  1.379.487

 

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 21.763 17.032
Drukwerk  18.342 19.341
Porti  4.525  7.69
 44.630  44.063
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 14.732 16.735
Huisvestingskosten 6.041 5.998
Kantoorkosten 10.786  5.726
Contributies 8 8
Kantinekosten  0 0
Telefoon  1.438 1.199
Administratiekosten 1.860 1.800
Advieskosten  541  3.858
Afschrijving inventaris  1.342  1.342
Bankkosten  1.323 1.427
Rente leningen  8.376  0
Overige  0  -/-952
46.547  37.141

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.