De naam van de stichting

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV).
SMV houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.

Het RSIN of het fiscaal nummer

KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A

De contactgegevens

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag
e-mail: [email protected] Tel: 070 3142435
website: www.smvi.nl Fax: 070 3142436
www.stichtingmensenrechtenvrienden.org

 


De Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
•    een voorzitter
•    een secretaris
•    een penningmeester

De nieuwe ANBI-regelgeving geeft een uitzondering voor het publiceren van de namen van bestuursleden indien de publicatie van de namen van de bestuursleden een reëel gevaar vormt voor hun veiligheid of die van hun familieleden. SMV heeft van de belastingdienst een ontheffing verkregen voor het publiceren van de namen van de bestuursleden.

Het beleidsplan

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het organiseren van seminaries, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkings- en gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van de mensenrechten;
 • Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 • Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake de mensenrechten;
 • Het uitbreiden van onze website om de misdaden van met name het regime van Iran in kaart te brengen, vooral met behulp van multimedia;
 • Het produceren van video’s aangaande de mensenrechtenactiviteiten met name binnen en buiten Iran;
 • Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donatie en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 • Petities aangaande mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen inroepen.
 • Het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs in juni;
 • Het ondersteunen van de Iraanse vluchtelingen in Irak. Het is een vervolg op het project van vorig jaar. Geinspireerd door de steun van Euro-parlementaires en Amerikaanse congresleden voor de veiligheid van het vluchtelingenkamp.

De wijze van de fondsenwerving

SMV gaat zoals vorige jaren door met de fondsenwerving door:

 • het benaderen van de bestaande donateurs (85%)
 • het verspreiden van de nieuwsbrieven, internet en mailingsacties (15%)

De verwachte donatie voor 2014 zal gelijk zijn aan de laatste 3 jaar.

Beheren en besteden van fondsen en vermogen

Het besluit en beheer over de fondsen en vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur.
In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

De doelstelling

 1. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Iran, zoals vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen;
 2. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een actieve bijdrage willen leveren;
 3. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, in het bijzonder aangaande de doodstraf, steniging, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Iran;
 4. maakt bekend en gaat onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden tegen.

Activiteitenverslag van 2015

Wie nog leeft, zeg niet: nooit
Het zekere is niet zeker.
Zo, als het is, blijft het niet.
Wanneer de heersers gesproken hebben,
Zullen de onderdrukten spreken.
Wie waagt het te zeggen: nooit?
Aan wie ligt het, als de onderdrukking blijft?
Aan ons.
Aan wie ligt het, als ze gebroken wordt?
Ook aan ons.
Wie verloren is, vecht!
Wie zijn positie door heeft, hoe is die op te houden?
Want de overwonnenen van vandaag zijn de winnaars van morgen,
En uit nooit wordt: vandaag nog!
Bertolt Brecht, Poems in exile 

Voorwoord:

We verbinden de resultaten van een jaar van onze inspanningen in beginsel met een gedicht van Bertolt Brecht en met het vooruitzicht van iets wat leidt tot verandering, evolutie en sociale ontwikkeling.

Het begin en het einde van 2015 begonnen met een gemeenschappelijke pijn, die als een epidemie al meer dan drie decennia de belangrijkste focus van onze inspanningen gedurende 37 jaar heeft bepaald.

“Het fenomeen van religieus extremisme”,

Verwijzing naar deze wortel is belangrijk, omdat juist vanwege deze raison d’être, dat wil zeggen, wreedheid en vijandigheid tegen menselijke samenlevingen met het vooruitzicht van een middeleeuws fanatisme en vrouwenhaat, verwoestende slagen heeft toegebracht aan de samenleving en de maatschappij van Iran.

Deze notatie, als zwart referentiesysteem en aanpasbaar voor andere soortgelijke ideeën, wordt nu gezien als een bedreiging, als een belangrijk thema in het Midden-Oosten en Europa, als een bedreiging van de vrijheid, de vrijheid van gedachte, de vrijheid van meningsuiting en sociale vrijheden, alsmede een bedreiging van de levens van onschuldige mensen.

Van het levenloze lichaam van het Syrische kind op het strand, tot aan alle mensen die hun leven hebben verloren voor de vrijheid van gedachte, vrije keuze en een vrij leven.

Met de beelden van 2015 die het meest tragische drama van de hedendaagse beschaving accentueren, hebben we geprobeerd om onze tranen te vervangen door het nemen van dringende maatregelen om levens te redden en de armen te helpen met al onze capaciteiten en mogelijkheden. Aan al diegenen die aan onze kant zouden kunnen staan in deze renaissance van het denken en voor verandering, voor een menselijke, tolerante en pluralistische samenleving die is gebaseerd op menselijke waarden, een samenleving waarbij de doodstraf, moord, onderdrukking, inquisitie en middeleeuwse religieuze dictatuur geen deel uitmaken van het leven en de verklaring van de rechten van de mens voor een menswaardig leven zullen de maatstaf zijn voor alle gemeenschappen.

Voor de realisatie van deze principes werden we in de loop van het jaar gedurende projecten, of zelfs uren voor de start van een project, herhaaldelijk geconfronteerd met het optreden van onverwachte rampzalige gebeurtenissen die we zelfs in onze wildste fantasieën niet hadden kunnen bedenken en waarvoor wij zelfs niet de capaciteit hadden om direct op te reageren. Maar we besloten om samen oplossingen vinden door een eerlijke beschrijving van de huidige situatie aan onze lieve supporters en een perspectief op het leveren van dringende hulp aan mensen in nood te geven.

De oplossing is altijd afhankelijk van de focus en opoffering van degenen die een gemeenschappelijk doel hebben. Door te kiezen voor deze aanpak, het accepteren van de uitdagingen en niet geïntimideerd worden door de problemen en door elk obstakel om te zetten in de mogelijkheid om te helpen, waren we succesvol in 2015. Dit succes is het resultaat van de inspanning, focus en offers van alle vrienden en geliefden die onze handen in de meest moeilijke momenten schudden, en dit niveau van verantwoordelijkheid is zeer leerzaam voor ons geweest. In het verslag van 2015, is het van belang om ons één van deze personen te herinneren. De heer Eric Weiss, een symbool en een wijs man, die ook na zijn fysieke dood, zijn unieke persoonlijkheid en beslissende momenten dienend als een gids en een oplossing voor de problemen met zijn meest genereuze financiering voor het project om levens te redden. Deze blijvende waarde zal worden herinnerd door onze generatie en voor ons allen die streven naar vrijheid in ballingschap.

Wij waarderen en danken oprecht alle supporters die ons in 2015 hebben geholpen en iedereen die in deze verband voor ons hebben gebeden.

Verslag van twaalf maanden campagnes

Campagne tegen de doodstraf

Er was een toenemend percentage executies in Iran in 2015 (alleen in december werden binnen drie dagen 24 mensen geëxecuteerd); ten minste 924 executies werden geregistreerd en dit cijfer zou veel hoger zijn. Een campagne tegen de doodstraf (stop executies) en de ondersteuning van de families van politieke gevangenen in Iran, werd een van de grote en voortdurende projecten. De krachtige vereniging van familieleden van politieke gevangenen maakte het contact met hun gevangene dierbaren voor enkele minuten mogelijk. De oprichting van een informatienetwerk van gevangenen en hun familie en het publiceren van nieuws en informatie aan de internationale instanties, waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan executies, samen met sociale en juridische druk, veroorzaakt het vacuüm van het niet hebben van dit soort nieuws buiten Iran en aan de andere kant alle praktische en mogelijke faciliteiten om levens te redden, werden ingezet. De inspanningen hebben geresulteerd in de vrijlating van een aantal politieke gevangenen en hun families en natuurlijk zonder deze inspanningen en de informatie over de reikwijdte van executies, zouden de getallen veel hoger zijn geweest.

De campagne ter ondersteuning van de Iraanse vluchtelingen

De vluchtelingen verkeerden in vreselijke psychische en fysieke omstandigheden. De campagne verzekerde de behoeftigen van een snelle en onmiddellijke medische behandeling en voorkwam sterfgevallen als gevolg van verwondingen toegebracht in de moordpartijen. Deze steun in het bijzonder had een zeer aanzienlijke impact op het leven van vluchtelingen en ondersteunde hen, hetgeen zeer werd gewaardeerd en veel hoop creëerde.

Juridische campagne om het leven van de Iraanse ballingen in het kader van het Vierde Verdrag van Genève te redden

De campagne is gericht op de opheffing van de voedsel-, geneesmiddelen- en mentale blokkade, opgelegd aan vluchtelingen in het kader van het Vierde Verdrag van Genève totdat ze worden overgebracht naar een geschikte plaats. Deze grote en internationale campagne heeft een mandaat om met behulp van alle juridische en academische mogelijkheden, een beklemmende situatie en eventueel bloedbad te voorkomen. In 2015 resulteerde dit in het redden van de levens van arme mensen.

De campagne ter ondersteuning van de Iraanse nieuwszender

De campagne ondersteunt de nieuwsprogramma’s van dit medium om uit te zenden naar landen buiten Iran, terwijl het ook de mogelijkheid heeft om uit te zenden binnen het land onder het bewind van de mullahs. We beschouwen dit als een stap om het bewustzijn te vergroten en als sterke ondersteuning van nieuws en culturele programma’s. Door de campagne werden filmprojecten ondersteund en de groei  van de bewustwording voor de vrijheid van meningsuiting en het denken voorbereid, en wij zijn zeer blij om deze faciliteit te mogen verwelkomen in het openbare leven in Iran.

Tentoonstelling over de mensenrechten, de herdenking van het bloedbad van 1988 en de moord op Iraanse vluchtelingen in 2013

De drie-maanden durende campagne bereikte haar belangrijkste doel: het verhogen van het bewustzijn over de verslechterende situatie van de mensenrechten in Iran, alsmede de voortzetting van een juridische campagne om de daders van de brute moord en genocide door de regerende mullahs in Iran door te verwijzen aan internationale instanties.

Campagne voor het uitgeven van boeken en publicatie van de vrije gedacht

Deze campagne ondersteunt het werk van auteurs en vertalers: de vertaling van het werk van Erich Fromm en de vertaling van het tijdschrift over de mensenrechten door de voormalige vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Irak, Professor Taher Boumedra, over de verslechterende situatie van de executies van de intellectuelen, vrouwen en jongeren in Iran.

De campagne van het verzoekschrift – mensenrechtenschendingen – schendingen van de meest fundamentele rechten van studenten, leraren, verpleegsters, arbeiders, christenen, Baha’i.

De campagne heeft op grote schaal de petitie van de schendingen van de mensenrechten – het stoppen met de executies en ondersteuning van handel en christelijke gevangenen in het netwerk van aanhangers van de organisatie verspreid. De petitie op schendingen van de mensenrechten in Iran werd voorgelegd aan de VN-Commissie voor de Mensenrechten. 62 VN-veroordelingen van het regime van de mullahs waren de grootste prestatie die alle wereldwijde activiteiten voor de veroordeling van de fundamentalistische regime hebben bereikt.

De campagne tegen censuur in Iran – het ondersteunen van onafhankelijke bloggers

De campagne ondersteunt onafhankelijke bloggers en publiceert of vertaalt hun gecensureerde werk, het werken tegen de regering georganiseerde censuur ter ondersteuning van intellectuelen, schrijvers, muzikanten en kunstenaars die onder druk van religieuze dictatuur werken en het presenteren van hun werk aan het publiek.

Een deel van paragraaf 23 van het verslag van de speciale rapporteur van de VN over de schendingen van de mensenrechten in Iran luidt als volgt:

Tijdens de eerste helft van 2015, worden journalisten, schrijvers, sociaal netwerk activisten en verdedigers van de mensenrechten nog steeds verhoord en gearresteerd door overheidsinstanties, zoals de Iraanse Revolutionaire Garde en de politie cyber-eenheden.

Aantekening van twaalf maanden vergaderingen – de wereldwijde strijd en werk voor de mensenrechten – vrijheid – vrede

70e verjaardag van de bevrijding van Nederland – Anne Frank memorial concert 5 mei 2015, Bergen op Zoom – Iran Human Rights nacht

Het concert werd gehouden op 5 mei 2015, in Bergen op Zoom voor de herdenking van Anna Frank, het Joodse meisje dat met haar familie werd gearresteerd in de Tweede Wereldoorlog omdat ze Joods waren en werden gedood in een concentratiekamp in die oorlog. Een van de kunstenaars, sponsor van het orgel, nodigde onze vereniging uit om deel te nemen aan dit programma. Vervolgens werd door een delegatie van 15 personen onder leiding van de heer Mohebbi deelgenomen aan het concert. De heer Ferry Wever gaf een korte toespraak voor de opening van het programma over de doelen en de mensenrechtententoonstelling van de organisatie, en bood een boeket bloemen aan de organisatoren van het evenement aan namens onze vereniging. Hij lichtte onze activiteiten toe en uitte onze dankbaarheid voor hun humanitaire inspanningen om de herinnering aan de slachtoffers van het fascisme van Hitler in leven te houden.

Het programma duurde tot 23:00 uur en de organisatie hield een grote mensenrechtententoonstelling – (gevangenen – religieuze minderheden – censuur in Iran – de status van vrouwen – het bloedbad van 1988 en 2013)

Ook werd een tafel met Iraanse ambachten, kunst en miniaturen tentoongesteld, die werd verwelkomd door alle deelnemers.

Gedurende dit programma ondertekenden en ondersteunden 410 mensen de petitie tegen de doodstraf en om het leven van politieke gevangenen te redden. Deze petities werden naar de internationale instanties gezonden met het verzoek om de schendingen van de mensenrechten in Iran te veroordelen en om onmiddellijke actie te ondernemen om de executies te stoppen.

Christelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 24 januari, Paleis kerk Den Haag – Iraanse nacht – Allen samen voor hoop, vrijheid en mensenrechten

Lezing door prof. Firooz Daneshgari van de Hospital University, Cleveland Ohio,
en Paulo Casaca, voormalig lid van het Europees Parlement.
Zang van Helena en Aida (twee jonge vrouwen kunstenaars uit Canada en Zweden)

Aan deze bijeenkomst namen 210 aanhangers van de organisatie en mensenrechtenactivisten deel en de Perzische keuken werd geserveerd. Prof. Daneshgari beschreef zijn 30 jaar van inspanningen om de Iraanse ballingen te helpen met een verslag van de resultaten daarvan en de gevolgen, en de heer Paulo Casaca specificeerde de huidige crises en de Midden-Oosten situatie.

Het programma werd voortgezet met het prachtige Perzische lied van “Nieuwe lente kwam” en het onvergetelijk “GEBLAZEN IN DE WIND”. De heer Bookhurst, een aanhanger van de organisatie, droeg een pianostuk op aan het programma en de heer Pijnenberg speelde een klassiek stuk op gitaar.

Conferentie ter gelegenheid van het Iraanse Nieuwjaar – 14 maart in Den Haag – Allen samen – de hoop op vrijheid

 • Toespraak door Professor Taher Boumedra, voormalig vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Irak
 • Toespraak van Huub Oosterhuis
 • Toespraak door Dr. Medghalchi
 • Vertoning van de film van de filosofie van Nowruz – de opstanding van de natuur voor verandering en vernieuwing

Dit prachtige programma werd gehouden met deelname van bijna 110 supporters en gasten die genoten van de diashow over de filosofie van Nowruz en de waardevolle toespraken. In deze historische bijeenkomst sprak Dr. Boumedra over de situatie van de Iraanse vluchtelingen voor wie hij verantwoordelijk was voor het toezicht door de Verenigde Naties. Dr. Medghalchi gaf, als een van de getuigen van het bloedbad in het vluchtelingenkamp, de benarde toestand van de gewonden en behoeftigen en beperkingen van hun medische behandelingen aan.

Gedenkteken voor herdenking van de slachtoffers van 13 november bloedbad in Parijs – Nacht van solidariteit met de mensen in Frankrijk

Het evenement om de slachtoffers van 13 november te herinneren werd bijgewoond door ongeveer 50 supporters. In dit geval werden 130 kaarsen aangestoken ter herinnering aan 130 onschuldige mensen die het doelwit waren van religieuze extremisten in Parijs. Een lid van de vereniging las een gedicht. Een twee-mans delegatie bood op dinsdag 17 november twee boeketten bloemen namens de families van politieke gevangenen in Iran aan bij de Franse ambassade in solidariteit en om hun medeleven te betuigen.

25 oktober Kirk Francis Church – Pastor Margaret Zwaan

Deelname aan de boekenbeurs en petitie tegen de doodstraf, de ondersteuning van de verbannen Iraanse asielzoekers

Op uitnodiging van Pastor Zwaan, nam een delegatie op 25 oktober deel aan een programma in de Kirk Francis kerk. In het programma introduceerde mevrouw Margaret Zwaan de organisatie en de projecten op haar agenda staan, en riep mensen op om deze projecten te ondersteunen. In dit programma, werd financiële bijstand gevraagd en in een petitie tegen de doodstraf werden handtekeningen verzameld.

De petities werden naar mensenrechtenorganisaties, waaronder de Human Rights rapporteur voor Iran gestuurd.

Deelname van een delegatie van de vereniging aan de bijeenkomst van 11 januari 2015 in Parijs, ontmoeting met voormalig minister van de rechten van de mens Frankrijk

Een delegatie van de vereniging heeft deelgenomen aan een Conferentie in Parijs tegen de onmenselijke terroristische daad tegen de Franse schrijvers en had een ontmoeting met mevrouw Rama Yade.

Deelname aan het symposium van 10 oktober over Werelddag tegen de doodstraf, ontmoeting met Dr. Pamela Mandela, dochter van Nelson Mandela, de overleden held tegen de apartheid in Zuid-Afrika

Een delegatie van de organisatie heeft deelgenomen aan een groot symposium op 10 oktober, de internationale dag tegen de doodstraf, ter herdenking van de politieke gevangenen en presenteerde daar een boeket.

In deze conferentie werd een grote tentoonstelling gehouden over de situatie van de mensenrechten in Iran en mevrouw Mandela had een ontmoeting met getuigen uit te gevangenissen van het Iraanse regime die net Iran hadden verlaten. Zij getuigden over de situatie van de politieke gevangenen en legden schendingen van de mensenrechten in Iran bloot. Verslagen van de conferentie werden naar de media en de mensenrechten autoriteiten gestuurd met de eis de executies te stoppen.

Deelname aan de bijeenkomsten van 8 maart, Internationale Vrouwendag, in Brussel, Genève, Parijs, Washington, Berlijn

8 maart is een historische dag voor de gelijkheidsbeweging en een plek voor alle vrijheid zoekenden vrouwen die strijden voor gelijkheid. Op deze dag werd de herinnering aan duizenden Iraanse intellectuele vrouwen die strijden voor vrijheid en mensenrechten in Iran en die werden gemarteld door het middeleeuwse regime gekoesterd. Ook werden verslagen van de repressieve maatregelen van het regime naar mensenrechtenorganisaties gestuurd en de heer Ahmed Shaheed, Speciaal Rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran sprak als getuige voor de zeventigste zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York. In 2015 hebben barbaarse daden tegen vrouwen, waaronder zuuraanvallen op vrouwen en de executie van de vrouwen, in Iran plaatsgevonden.

Protestbijeenkomst op 12 december – veroordeling van een raketaanval op weerloze Iraanse vluchtelingen

Op uitnodiging van Iraanse organisaties om deel te nemen aan een vreedzame demonstratie en protest tegen een raketaanval op Iraanse vluchtelingen, heeft een vertegenwoordiger van de organisatie deelgenomen als spreker van de bijeenkomst “Vrijheid”. De protesten waren gericht op de bescherming van het leven van de vluchtelingen en hun rechten, terwijl werd geëist om snelle actie voor de gewonden. De resolutie werd naar internationale organisaties en de VN-Commissaris voor de Mensenrechten gestuurd.

Tea-briefing, 12 en 19 december, kort over de huidige situatie van Iran, het Midden-Oosten, onze taken

De briefings werden gehouden op 12 en 19 december met de aanhangers van de organisatie. De spreker van de briefing verwelkomde via een videoconferentie de deelnemers, beschreef de  situatie in Iran en de toenemende dreiging van het fundamentalisme in het Midden-Oosten en de wereld en beantwoordde de vragen van de deelnemers.

Ik ben Charlie Hebdo- deelname aan protesten tegen het fundamentalisme in Den Haag -Amsterdam

Alle vrijwilligers en activisten van de organisatie namen op 14 januari in de steden Den Haag en Amsterdam deel aan protesten tegen de onmenselijke moord op Franse schrijvers. Namens de organisatie werd een boeket gepresenteerd aan de Franse ambassade als teken van solidariteit met de bevolking van Frankrijk en tegen deze menselijke tragedie.

De eerste oprichter van deze verschrikkingen is het heersende regime van Iran, die de peetvader is van het terrorisme. Khomeiny riep officieel een doodvonnis af over Salman Rushdie, gevolgd door schrijvers en kunstenaars die ook werden bedreigd en zelfs vermoord (met inbegrip van Theo van Gogh, de Nederlandse journalist in november 2004).

Steun voor de campagne tegen de aanwezigheid van de president van de mullahs voor het VN-gebouw in de Verenigde Staten

Op maandag 9 oktober namen activisten en aanhangers van de organisatie deel aan deze campagne op uitnodiging van de Vereniging van de mensenrechten voor de vrijheid. De eis van alle Iraanse ballingen is het vervolgen van de boycot van het middeleeuwse regime en verwijzen van haar dossier van onderdrukking, volkerenmoord en terrorisme naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Professor Alan Dershowitz, befaamd Amerikaans schrijver en jurist, was een van de sprekers van de rally.

Aanwezigheid op Kerstnacht – Kerk van St. Jacob

In de laatste minuten van 24 december, aan de vooravond van de geboorte van de redder van de mensheid, Jezus Christus, bracht een delegatie van de organisatie de nacht door in de kerk van St. Jacob, in Den Haag, met een liefdevol hart dat glorieuze momenten aan de gebeden wijdde.

Tijdens de ceremonie kaarsen werden aangestoken ter herinnering aan de christenen in Iran die zijn verstoken van religieuze rituelen en aan pastoor Abedini die op dit moment onder druk van de mullahs in de gevangenis zit. De rituelen en de steun van de kerk hadden een positieve invloed op de christelijke gemeenschap in Iran, die worden beperkt en onder huisarrest staan.

 

Twaalf maanden verslag van producties – informatie project, kunst spreekt voor mensenrechten

De productie van een artikel, van nieuws tot rapport en een wenskaart, vergt een enorme hoeveelheid werk van het kiezen van het item, tot vertaling en design. Meer dan 90% van dit werk is gedaan door de vrijwilligers van de organisatie. Deze inspanningen, die zonder overdrijving ons soms hebben beziggehouden tot na middernacht en zelfs 24/7, kan niet worden gemeten aan materiële waarde, omdat we alles met liefde en uit de grond van ons hart hebben gedaan met al onze menselijke vermogens voor de vrijheid.

 • De productie van de drie magazines per jaar over de activiteiten en evenementen – Het ontwerpen van solidariteit met de politieke gevangenen in Iran
 • Het ontwerpen van plannen ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen de doodstraf – Dag van de Mensenrechten – Moeder Teresa Memorial (een mensenrechtenactivist)
 • Het ontwerpen van de poster voor de zeventigste verjaardag van de bevrijding van Nederland van de Tweede Wereldoorlog
 • Het ontwerpen van twee posters voor solidariteit met de bevolking van Frankrijk (13 november – Charlie Hebdo) aangeboden aan de Franse ambassade en de mensen van Frankrijk
 • Ontwerpen tentoonstellingen van Night of Iran – Rechten van de Mens
 • Vertaling van het tijdschrift Mensenrechten Professor Boumedra
 • Vertaling van 3290 artikelen uit het Frans, Duits, Engels, Perzisch en Nederlands
 • Het schrijven van de sectie op de deur van de Volkeren ‘, Persepolis, onderzoek, schrijven, vertalen
 • Ontwerpen Iraans Nieuwjaar, Nowruz, wenskaart
 • Ontwerpen Kerstmis Kalender 2015
 • Ontwerpen van een herdenking van het bloedbad van 1988, het bloedbad van 2013
 • Paaskaart ontwerp
 • Ontwerp brochures, grote dame van Pars – Ester tegen de afslachting van de joden
 • Joodse Nieuwjaarskaarten
 • Anne Frank Memorial Poster Design
 • Ontwerp van een Holocaust gedenkplaat

Verslag van de lokale bijeenkomsten ter gelegenheid van historische, nationale en culturele gelegenheden

Historisch:

 • 29 oktober – Herdenking van de geboorte van Cyrus de Grote, de auteur van het Eerste Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Herdenking van de geboorte van Zarathustra, 25 maart, Iraanse profeet en de maker van de filosofie van goede woorden, goede gedachten en goede daden.
 • Monument van Dr. Mohammad Mossadegh, 4 maart, evenals eerbetoon aan zijn toespraak in Den Haag in 1951
 • Het vieren van het Iraanse Nieuwjaar Nowruz op 21 maart in Den Haag, de Europese landen en de Verenigde Staten en Canada

Cultureel

 • Avond van de Poëzie ter gedachtenis aan en ter ondersteuning van politieke gevangenen in Iran, Campagne tegen de doodstraf in Europa, de VS en Canada – 1 augustus
 • Memorial van Rumi, Jalal al-Din Mohammed Balkhi 17 december, oprichter van sofisme, in Den Haag
 • Herdenking Khayyam, Perzische beroemde wiskundige en filosoof op 18 mei in Amsterdam
 • Iraanse Purim ceremonie 4 maart in Den Haag
 • Deelname aan Pinksteren gebed, 24 mei en 25 in Den Haag
 • Deelname aan het gebed ceremonie van Hemelvaart 14 mei (ter herdenking van de herinnering van 5 nobele Iraanse priesters die gemarteld werden door de religieuze fundamentalistische regime in Iran)
 • Herdenkingsplechtigheid en gedenkteken van Tahereh Ghorrat-ol-Ein, de vrouw schrijver en rebel dichter (dood in augustus 1852) zondag 23 augustus in Den Haag

———————————————————————————–
Voetnoot: ×××
– Onder verwijzing naar de onmenselijke aanval op Charlie Hebdo op 7 januari 2015 en de dodelijke 13 november 2015 bloedbad in Parijs

Een financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

2015 2014

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 1.869 3.211
Vlottende activa
Vorderingen 2.477 2.496
Liquide middelen 61.548 65.019
Totaal 65.894 70.726

 

PASSIEF

Eigen vermogen -/-1.693.175 -/-1.739.569
Langlopende schulden
Leningen 1.754.920 1.807.197
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 2.946 3.006
Belastingen en premies sociale verzekeringen  203 92
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
4.149 3.098
Totaal  65.894 70.726

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014
 € €
Som der Baten 1.508.085 1.161.925
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.379.487 1.329.993
Wervingskosten baten  44.063  21.699
Kosten beheer en administratie  37.141 44.636
Som der lasten   1.406.691 1.396.328
Resultaat  47.394 -/-234.403

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2015  2014
Donaties 1.507.843 1.161.925
Rente bank 242 19
Overige baten 0 0
1.508.085 1.161.925
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars  4.074 62.920
Bijeenkomsten internationaal  158.838 247.153
Bijeenkomsten nationaal  1.481  6.568
Bijdragen hulporganisaties  1.185.094  996.352
Mediavoorlichting  30.000 17.000
 1.379.487 1.329.993

 

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 17.032 11.033
Drukwerk  19.341 4.821
Porti  7.690 5.845
 44.063 21.699
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 16.735 7.194
Huisvestingskosten  5.998 5.928
Kantoorkosten  5.726 3.634
Contributies  8 12
Kantinekosten  0 18
Telefoon  1.199  1.185
Administratiekosten 1.800  2.980
Advieskosten  3.858  9.650
Afschrijving inventaris  1.342  1.279
Bankkosten  1.427  1.409
Rente leningen  0  11.916
Overige  -/-952  -/-569
37.141  44.636

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 2 werknemers in dienst.