10 april 2014 –  Het Europees Parlement is verontrust over het grote aantal executies in 2013 en 2014, waarbij ook minderjarigen betrokken waren, en verzoekt de EU landen bij hun betrekkingen met Iran in alle opzichten rekening te houden met de mensenrechten.

In een resolutie over de situatie in Iran, die op 3 april werd aangenomen, heeft het Europees Parlement de EU landen gevraagd om bij hun betrekkingen met Iran in alle opzichten rekening te houden met de mensenrechten. Een dialoog over de mensenrechten moet deel uitmaken van het toekomstig strategisch kader voor de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Iran.
In de resolutie wordt de EU gevraagd om de activiteiten van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties over de situatie van de mensenrechten in Iran onbeperkt te steunen, en Iran wordt gevraagd om deze rapporteur onmiddellijk een onbeperkt inreisvisum te verstrekken. Daarnaast zal Iran worden gevraagd een moratorium op de doodstraf af te kondigen.
Het Europees Parlement gaf in de resolutie uiting aan “ernstige bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Iran, vooral gezien de wijdverbreide beschuldigingen van marteling, oneerlijke processen – ook tegen advocaten en verdedigers van de mensenrechten – en over de straffeloosheid van het schenden van de mensenrechten; verontrusting over het grote aantal executies in 2013 en 2014, waarbij ook minderjarigen betrokken waren; het Europees Parlement merkt op dat het merendeel van de executies van 2013 in de laatste vijf maanden van het jaar plaatsvonden; het Europees Parlement veroordeelt de beperkingen op de vrijheid van informatie, vrijheid van vereniging, het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, en het recht van vrije vestiging, alsmede de onderdrukking en discriminatie op grond van godsdienst, geloof, etniciteit, geslacht of seksuele geaardheid, die nog steeds wordt uitgeoefend onder meer jegens de Baha’i gemeenschap, christenen, afvalligen en bekeerlingen.”