17 november 2014 -De World Medical Association is uiterst bezorgd over de situatie van Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty, die

gekenmerkt wordt door ernstige schendingen van ethische principes in de gezondheidszorg en mensenrechtencriteria.

De World Medical Association (WMA) heeft de aandacht gevestigd op de “alarmerende gezondheidstoestand” van de Iraanse vluchtelingen, die in Camp Liberty in de buurt van Bagdad gekweld worden door ernstige repressieve maatregelen, waaronder een medische blokkade.

De World Medical Association is een federatie van nationale artsenverenigingen. Er zijn meer dan 100 nationale beroepsorganisaties en meer dan 10 miljoen artsen in vertegenwoordigd. Het Duitse lid is de Bundesärztekammer in Berlijn. De World Medical Association streeft naar hoge ethische normen in de gezondheidszorg, en voert campagne tegen schendingen van de mensenrechten in verschillende landen.

In een brief aan de Irakese premier Dr. Haider al-Abadi heeft  de World Medical Association zich op 10 november diep bezorgd uitgelaten over de situatie in het interneringskamp Camp Liberty, waar zo’n 3.000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1.000 vrouwen, worden vastgehouden.

In de brief schrijft de voorzitter van de World Medical Association, Dr. Xavier Deau, onder andere: “Volgens getuigenissen en rapporten van mensenrechtenorganisaties worden de fundamentele rechten van de 2.700 inwoners, zoals toegang tot artsen en medicijnen, vertrouwelijkheid in de arts-patiënt relatie of het recht op een tolk en op de begeleiding van de benodigde verpleegkundigen, regelmatig geschonden.

Bovendien wordt bericht over  tal van gevallen waarbij het overbrengen van patiënten naar ziekenhuizen en de aankoop van geneesmiddelen verhinderd zijn. Andere voorbeelden zijn het schrappen van behandelsessies, vertraagd transport van patiënten naar het ziekenhuis of het weigeren van toestemming om voor een behandeling het kamp te verlaten. Deze aanhoudende belemmeringen hebben geleid tot een snelle verslechtering van de gezondheid van meerdere patiënten in Camp Liberty en zelfs voor een aantal van hen de dood ten gevolge gehad.”

Camp Liberty: zieken doen een beroep op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor het stopzetten van de medische blokkade.

In de brief staat verder: “We zijn zeer bezorgd over deze situatie, die gekenmerkt wordt door ernstige schendingen van ethische principes in de gezondheidszorg en mensenrechtencriteria. Het recht van eenieder om te beschikken over het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid is een fundamenteel recht van de mens, dat is geformuleerd in artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, wat door Irak in 1971 is geratificeerd.

We doen een beroep op de Irakese autoriteiten om hun verplichtingen na te komen en in deze dringende kwestie op te treden, zodat de bewoners van Camp Liberty volledige toegang krijgen tot adequate gezondheidszorg, binnen of buiten het kamp. Bovendien is het van fundamenteel belang dat het medische personeel kan werken met de zekerheid dat de beginselen van de medische ethiek, zoals vertrouwelijkheid, zonder enig voorbehoud gerespecteerd worden.”