18 februari 2015- Het Comité voor de Rechten van de Mens van de Orde van Advocaten van Engeland en Wales doet een beroep op de VN en de internationale gemeenschap om de nodige maatregelen te nemen zodat de Iraakse regering een einde maakt aan de blokkade van Camp Liberty en de Iraanse vluchtelingen daar ongehinderde toegang tot medische zorg krijgen.

Het Comité voor de Rechten van de Mens van de Orde van Advocaten van Engeland en Wales (Bar Human Rights Committee of England and Wales BHRC) heeft een beroep gedaan op de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, om op te treden zodat er een eind wordt gemaakt aan de mensenrechtenschendingen en de medische blokkade van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty bij Bagdad. In het detentiecentrum, dat onder controle staat van het Iraakse leger, zijn ongeveer 3.000 Iraanse asielzoekers het slachtoffer van ernstige onderdrukking en blokkades, waardoor steeds meer dodelijke slachtoffers vallen onder de Iraanse ballingen.

Het Comité voor de Rechten van de Mens, dat zich op internationaal niveau inzet voor de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, heeft op 10 februari in een open brief aan de secretaris-generaal van de VN bezorgdheid geuit over de onmenselijke omstandigheden waaronder de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty lijden.

De Iraakse regering heeft volgens de voorstanders van de mensenrechten herhaaldelijk nagelaten te voldoen aan hun humanitaire verplichtingen en de mensenrechten van de vluchtelingen te respecteren. De Iraanse ballingen waren al eerder het doelwit van een aantal dodelijke raketaanvallen. Nu hebben de Iraakse autoriteiten het kamp een onmenselijke medische blokkade opgelegd, de vluchtelingen wordt de toegang tot medische hulp geweigerd waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht. Aangenomen wordt dat er tot nu toe al 23 mensen zijn gestorven als gevolg van de medische blokkade.

De gerespecteerde advocate Kirsty Brimelow (foto), voorzitter van de Commissie Mensenrechten, zei: “De behandeling van de vluchtelingen in Camp Liberty is volkomen in tegenspraak met het internationaal humanitair recht. Hier moet dringend hulp geboden worden. Wij roepen de VN op om Camp Liberty te erkennen als vluchtelingenkamp onder toezicht van de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Wij zijn van mening dat door deze maatregel de vluchtelingen in overeenstemming met de wet beschermd zullen worden.”

In de open brief van de Commissie Mensenrechten van de Orde van Advocaten van Engeland en Wales aan de secretaris-generaal van de VN staat onder meer:

“De Iraakse regering heeft herhaaldelijk nagelaten te voldoen aan hun humanitaire verplichtingen de mensenrechten van de vluchtelingen te respecteren en hen bescherming en veiligheid te bieden, zoals was overeengekomen in het in 2011 met UNAMI ondertekende memorandum van overeenstemming. Hierdoor zijn de vluchtelingen het doelwit geworden van diverse dodelijke raketaanvallen.

De Iraakse instanties hebben het kamp bovendien een wrede medische blokkade opgelegd  en onthouden de vluchtelingen vrije toegang tot medische zorg. Dit is in strijd met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de VN, dat Irak in 1971 geratificeerd heeft. Zoals u weet, is dit door de internationale medische organisaties veroordeeld, die ervan uitgaan dat door deze blokkade de levens van vluchtelingen bedreigd worden. Er wordt aangenomen dat tot nu toe 23 mensen zijn overleden als gevolg van deze medische blokkade. Ik verwijs ook naar verklaring 587 van 30 januari 2015, document 13702, welke door een groot aantal leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa werd ondertekend.

De BHRC heeft bij verschillende gelegenheden de aanvallen tegen ongewapende vluchtelingen in kamp Ashraf en Camp Liberty veroordeeld, waaronder die welke onder de voormalige premier al-Maliki zijn gepleegd door Iraakse veiligheidstroepen en milities. Volgens onze informatie werden bij deze aanvallen in totaal 136 bewoners gedood en raakten er nog veel meer gewond.

Naast de voortdurende angst voor een aanval en het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg lijden de vluchtelingen onder ernstige economische problemen. Ondanks de toezeggingen van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten dat de vluchtelingen hun eigendommen en bezittingen in Kamp Ashraf konden verkopen wordt dit hen niet toegestaan ​​en, erger nog, veel van hun eigendommen zijn geplunderd door milities, die nauwe banden hebben met het Iraanse regime, zonder dat ze enige bescherming van de Iraakse regering kregen. Het was de bedoeling dat de bezittingen in Kamp Ashraf verkocht zouden worden om de nodige fondsen te verkrijgen voor de herhuisvesting van bewoners.

Met het oog op deze ongelukkige situatie doen we een oproep om Camp Liberty te erkennen als vluchtelingenkamp onder toezicht van de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Wij wijzen erop dat de UNHCR deze vluchtelingen nu al beschouwt als personen die speciale zorg nodig hebben en het recht hebben op bescherming, en wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe stap het mogelijk zou maken hen in overeenstemming met de wet  te beschermen. Wij roepen de VN en de internationale gemeenschap ook op om de nodige maatregelen te nemen zodat de Iraakse regering een eind maakt aan de blokkade van het kamp en dat de vluchtelingen ongehinderde toegang tot medische hulp en het recht om hun eigendom te verkopen wordt verleend.”