waarbij Mahmoed Achmadinedjad een tweede overwinning behaalde ,heeft de gematigde geestelijke Hassan Rouhani op 14 Juni 2013 de eerste verkiezingsronde gewonnen.

De uitslag van de verkiezingen onderstreepte de steun van de Iraanse kiezers voor het voornemen van Rouhani om zich te matigen in de buitenlandse en binnenlandse politiek.Echter was hij beperkt in zijn mogelijkheid om zijn verkiezingsbeloften waar te maken door de noodzaak om te onderhandelen met strijdbare behoudende groepen die sleutelposten bleven beheren,zoals de volksvertegenwoordiging,de rechterlijke macht,en de veiligheidsdiensten.In de maanden na de inhuldiging van Rouhani in Augustus,werden sommige tekenen van matiging waargenomen.Het nieuwe bewind hanteerde een meer verzoenlijke houding ten opzichte van de buitenwereld.In het binnenland riep Rouhani op belemmeringen te verminderen ten aanzien van toegang tot de maatschappelijke berichtgeving,terwijl ook het toezicht op de pers werd versoepeld.Bijna een dozijn welbekende staatsgevangenen werd vrijgelaten met inbegrip van de belangrijkste strijder voor de mensenrechten in Iran:Nasria Sotondeh,al bleven sleutelfiguren van het verzet vastgehouden onder huisarrest.Het nieuwe bewind ondernam ook doelmatige stappen om vrijheid van denken en spreken te waarborgen.

Staatkundige rechten en burgerlijke vrijheid.A Wetgeving over verkiezingen.

Geen van de verkiezingen die na de omwenteling van 1979,geleid door de Islam ,zijn gehouden kan wettig worden genoemd.Het machtigste lid van de regering is de opperste leider,de Ajatollah Ali Chamenei.Hij is gekozen door de raad van deskundigen bestaande uit 86 geestelijken voor acht jaar,door de burgers uit een lijst van gegadigden samengesteld door de Raad van Wachters.

De opperste leider staat aan het hoofd van de strijdkrachten en benoemt de bestuurders van de gerechtshoven en die van de staatsomroep en die voor raden van doelmatigheid.De president wordt gekozen door het volk voor ten hoogste acht jaren.Alle presidenten in hope en de volksvertegenwoordiging in een kamer met 290 zetels zijn onderzocht door een raad van wachters die bestaat   uit zes Islamitische godgeleerden die door de hoogste leider zijn aangesteld en zes rechtsgeleerden die zijn benoemd door het hoofd van de rechterlijke macht en aanvaard door de volksvertegenwoordiging,allemaal voor de duur van zes jaren.

Voordat in Maart 2012 parlementsverkiezingen werden gehouden heeft de raad van bewakers een derde van de vermelde candidaten afgewezen met inbegrip van leden van de volksvertegenwoordiging die afwijzend stonden tegenover de regering en uit waren op verandering van het bewind,maar ook aanhangers van Ahmadinejad die in toenemende mate botsten met Khamenei en andere behoudende groepen.

Leden van twee leidende groepen die naar verandering streefden:Het Moslim Deelnemersfront en ook de Vrijheidsbond werden geweigerd bij de verkiezingen voor de wetgevende macht. Hoewel niet werd verkondigd dat de verkiezingen werden vervalst,hebben wetgevers de Islamitische revolutionaire bewakersgroep IRGC beschuldigd van vervalsing van de verkiezingen.

De uiteindelijke door de overheid vastgestelde uitslag van de verkiezingen werd beschouwd als voordelig voor de behoudende aanhangers van de Opperste Leider.

Bij de voorbereiding van de presidentsverkiezing  in 2013 heeft het parlement veranderingen aangebracht in de kieswet.De veranderingen werden algemeen gezien  als bedoeld om de rol van de uitvoerende macht van Achmadinedjad kleiner te maken bij het toezicht op de verkiezingen.

Volgens de nieuwe wet werd de groep uitvoerders van de kieswet samengesteld uit vertegenwoordigers die verbonden waren met de Opperste leider die belast werd met het toezicht over het ministerie van binnenlandse zaken dat zich bezig hield met de verkiezingslijst.

In Mei had de raad van Wachters slechts acht van de 680 candidaten die zich hadden aangegeven voor de kieslijst goedgekeurd.Verscheidene candidaten ,zoals onder anderen Akbar Hashemi Rafsanjani werden afgewezen,volgens velen op politieke gronden.Daardoor was het aantal candidaten die banden hadden met Khamenei zeer verminderd.

Ondanks aanslagen op journalisten en verstoring van het internet aan de vooravond van de verkiezingen ,had niemand onregelmatigheden vastgesteld en de overwinning van Rouhani.met bijna 51 procent bij een opkomst van 72 %,scheen de keuze van de kiezers weer te geven.Verkiezingen voor de gemeenteraden, vastgesteld in de winter van 2011,maar uitgesteld op grond van bedreigde veiligheid ,werden tegelijk met de presidentsverkiezing gehouden.

Een aantal moeilijkheden werden bij deze verkiezingen vastgesteld met inbegrip van de afwijzing van belangrijke mensen op het gebied van beleid,cultuur en burgerij,en de druk die werd uitgeoefend op mensen die als aanhangers van hervormingen bekend stonden om niet aan de verkiezingen deel te nemen.

B.Staatkundige verscheidenheid en deelname.

De grondwet staat toe dat politieke partijen worden opgericht,evenals vakbonden en andere instellingen voor de burgerij,op voorwaarde dat zij niet de beginselen van vrijheid en onafhankelijkheid en de eenheid van het volk zouden aantasten of de Islamitische grondslag van de republiek betwisten.

Alle staatspartijen en verenigingen en stichtingen onafhankelijk van de regering moeten door het ministerie van binnenlandse zaken worden ingeschreven en zijn onderhevig aan belemmeringen op grond van willekeur.Staatslieden die zich hebben verzet tegen de regering hebben vooral na de betwiste presidentsverkiezing in 2009,geleden,terwijl vele leiders,onder wie voormalige wetgevers en ministers te maken hebben met aanhouding,gevangenisstraf en een langdurig verbod om staatkundig bezig te zijn.

Sedert Februari 2011 zijn candidaten voor het presidentschap die ontevreden zijn over het bewindzoals Mir Hussein Mousavi en Mehdi Karroabi en Zara Rahnoevod onderworpen aan een streng huisarrest zonder bevoegdheid om met anderen in verbinding te staan zonder vonnis en rechtspraak,eenzaam opgesloten en met beperkte mogelijkheden om hun verwanten te zien.

Tenminste twee hervormingsgezinde partijen :het “Front voor Islamitische deelname en Strijders voor de Islam,kregen van de rechtbank te horen dat hun vergunning was opgeheven.Hoewel niet- Islamitische minderheden geen regeringsambten mogen bekleden of deel uitmaken van leger, vloot en luchtmacht,heeft de grondwet vijf zetels in de volksvertegenwoordiging toegestaan aan erkende minderheden,zoals Armeense Christenen,Chaldeeuwse Christenen,aanhangers van Zarathoestra en Joden.

De deelname aan het bestuur van de staat en de vertegenwoordiging van minderheden op godsdienstig gebied en van volksgroepen blijft,zowel in de staat , de provincien als in de gemeenten aanwezig.Een candidaat uit de gemeenschap van aanhangers van Zarathoestra uit de stad Yazd,won een zetel in de gemeenteraad in 2013 ,naar verluidt de eerste overwinning van deze aard sedert de omwenteling van 1979.

C Hoe werkt de regering?

Naast de beperkingen voor de gekozen president veroorzaakt door de opperste leider en andere ongekozen instellingen,is de macht van de gekozen volksvertegenwoordiging beperkt door de Raad van Wachters.Artikel 94 van de grondwet bekleedt de raad met de bevoegdheid om alle wetgeving aanvaard in de volksvertegenwoordiging te herzien en wetten goed- of af te keuren op grond van de gehoorzaamheid aan de Islam en de grondwet.De raad van wachters doet herhaaldelijk beroep op zijn bevoegdheid om wetten te beoordelen, om wetten die in de volksvertegenwoordiging zijn goedgekeurd te verwerpen op grond van het gezag van de Islam en de grondwet.De Raad van Wachters beroept zich op de bevoegdheid om wetten te verbieden die door de volksvertegenwoordiging zijn aan genomen .De Raad is de belangrijkste hindernis voor de wetgeving van de volksvertegenwordiging sedert de omwenteling van 1979.

Omkoperij heeft alle delen van de ambtenarij doordrongen en pogingen om met regelgeving de eerlijkheid te bevorderen zijn niet doelmatig .De strenge leiding van de heersende geestelijken en de IRGC: Iraanse revolutionaire raad van wachters waar mee zij met vele banden verbonden zijn,heeft geleid tot grote rijkdom van deze twee instellingen  door hun bestuur van belastingvrije stichtingen die grote onderdelen van het volkshuishouden beheersen.De regering van Ahmadinedjat heeft het overzicht van de belastingheffingen zwaar aangetast evenals de besturende verantwoordelijkheid doordat  de financiele waakhonden werden afgeschaft en de onwettige overdracht van staatsbedrijven naar de IRGC ,evenals bedrijven die gedeeltelijk van de overheid zijn. Iran stond op de 144e plaats van de 177 landen die weren onderzocht door Transparency International 2013 Corruptian Perceptions in de perceptions index.

Vrijheid van meningsuiting en godsdienst

Vrijheid van meningsuitingen en godsdienst is zwaar beperkt .De regering houdt streng toezicht op uitzendingen van televisie en radio.Sateliet schotels zijn bij de bevolking geliefd ondanks het feit dat zij onwettig zijn.Censuur is wijd en zijt aan de orde.Samenwerking met Iraanse uitzenders in het buitenland is streng verboden.Op 13 Januari 2013e werden meer dan twaalf verslaggevers die voornamelijk werkten voor veranderingsgezinde nieuwszenders  aangehouden omdat zij zogenaamd samenwerkten met antirevolutionaire nieuwsuitzendingen van buiten Iran.

De veiligheidsdienst viel verwanten van Iraanse verslaggevers lastig die in het buitenland werken met inbegrip van de werknemers van Radio Vrij Europa,ook in 2013.

De raad van toezicht op de pers heeft uitgebreide volmachten on verslaggevers te vervolgen wegens aanklachten als “opstandigheid tegen de Islam,”het beledigen van mensen die door de wet worden geeeerbiedigd en “aanvallen op schrift tegen de regering”.Waarschuwingen en bedreigingen met vervolging worden vaak gebruikt om de mensen angst aan te jagen .In de aanloop van de verkiezingen in 2013 gebruikte het bewind de omroepen en zenders  en kranten om te waarschuwen tegen ongewenste uitzendingen vooral ook die van aanhangers van Ahmadinejad.

De raad van toezicht over de pers verbood de uitgave van het blad Baharom ,waarin was geschreven dat twijfel bestond over de wettigheid van de eerste Shiietischw kalief imam Ali,aangezien hij meer een staatsman was dan een godsdienstige leider .Het gezag zette de uitgever en de verslaggevers gevangen en lieten hen later op borg vrij.

Persvrijheid is enigszins verbeterd na de verkiezing van Rohani.Hij hield zich aan een uitspraak tijdens de verkiezingen en verwierp 30 klachten van de regering tegen Iraanse verslaggevers en uitgezonden uitlatingen door zijn voorganger opgesteld.Ook werden onderwerpen die tijdens de vorige regering nog waren verboden,zoals het economische gevolg van internationale sancties ,de lotgevallen van leiders van de bewegingen tegen de regering,afwijzing van het streven van de regering naar kernwapens en de toekomst van de verhouding van Iran met de Verenigde Staten.Maar Iran staat nog steeds op de tweede plaats in de wereld naar aanleiding van het aantal gevangen genomen verslaggevers met 35 van hen achter de tralies na December 2013 volgens de raad voor bescherming van nieuwsbrengers in New York.

In  Oktober liet het bewind twee belangrijke verslaggevers vrij: Isa Saharhi en Bahman Arbadi AmonYi  die sedert 2009 in de gevangenis hadden gezeten.

Verstoring in de uitzendingen van het internet zijn zeer talrijk geworden in de laatste jaren en vele Iraniers zoeken per telefoon ,camera’s en verbindingen over het netwerk om iets van de enige onafhankelijke uitzending van het neerslaan van de opstand na de verkiezingen van 2009 op te vangen.

De gezaghebbers hebben strenge wetten aangenomen en handelingen  laten verrichten om zo veel mogelijk nieuwszenders te hinderen,en de persvrijheid zo veel mogelijk te beperken, om tegenstanders van het bewind onschadelijk te maken en de persvrijheid zo veel mogelijk in te perken en nieuws te onderwerpen aan goed-of afkeuring door de overheid.

Belangrijke nieuwsvoorzieningen uit de wereld,zoals Face book,Twitter en You tube werden geblokkeerd na de verkiezingen van 2009 om er voor te zorgen dat de tegenstanders van de regering onderling geen  samenwerking konden opzetten.Een wet uit 2010 over misdaden bedreven met behulp van stroompost staat bol van vooraf omschreven overtredingen wat feitelijke uitzendingen op draad strafbaar maakt.De wet staat ook toe dat de overheid het internet in de gaten houdt.De eerste vormen van een Iraans staatsinternet tegenover een wereldwijd internet,dat de bevolking moet afsluitren van de omringende wereld,werd uitgebracht in  September 2012.

Iraanse filmmakers zijn onderworpen aan strenge beperkingen en velen zijn gevangen genomen en lastig gevallen sedert de verkiezingen van 2009.Godsdienstvrijheid is beperkt in Iran,waar de meerderheid  uit Shiitische moslims bestaat.Maar er zijn ook andere godsdiensten,zoals Soennieten ,Bahai,Christenen ,Joden en aanhangers van Zaratoestra.Het hof van de geestelijkheid onderzoekt mogelijke misdaden van geestelijken en is meestal gebruikt om geestelijken te vervolgen die afwijken van de door de staat goedgekeurde uitleg van de Koran,of die bezwaren hebben tegen de opperste leider.

Volgens de wet hebben Sunieten gelijke rechten,maar worden in werkelijkheid toch achtergesteld.Er is geen Sunitische moskee in Teheran en weinig Sunieten bekleden hoge staatsanbten.Sufi Moslims zijn ook vervolgd door de overheid sedert de leider van de Sufi Nematollah Gonabadi was aangehoudn in 2009 en tot vier jaar gevangenstraf werd veroordeeld.Zijn veiligheidsdiensten hadden vaak gevochten met leden van de orde in Gonabad en Kavar.

De grondwet erkent de aanhaqngers van Zarathustra,Joden en Christenen als godsdienstige minderheden,en hun wordt in het algemeen toegestaan om  ongehinderd hun erediensten uit te oefenen,zolang zij niemand.

Moslims die tot een niet Moslim godsdienst overgaan kunnen ter dood worden veroordeeld.Druk op mensen die tot het Christendom zijn overgegaan en kerken bleef doorgaan in 2013.In de maand Mei hebben geheime agenten drie tot het Christendom bekeerde  mensen gevangen genomen tijdens een eredienst in Ishfahan.Ook hebben in die maand de gezagvoerders de Perzisch talige protestante kerk in Teheran gesloten en een van de geestelijken gevangen genomen.In de maand Augustus heeft een gerechtshof de achtjarige gevangenisstraf gehandhaafd van de Amerikaanse bekeerling tot het Christendom Saeed Abedini.

Iraanse Baha’is wier aantal is geschat tussen de 300000 en 350000,worden door de grondwet niet erkend als een godsdienstige minderheid.Zij hebben bijna geenrechten volgens de wet en worden verhinderd om hun geloof uit te dragen.In de tijd van Ahmadinejad  werden gericht pogingen ondernomen om ze angst aan te jagen,gevangen te zetten en lichamelijk aan te vallen,straffeloos uitgevoed door geheime diensten en gewapende groepen.Leerlingen van de Bahai worden geweerd aan de universiteitn kunnen ook niet verslagen ontvangen van hun vorderingen in het onderwijs.Zeven leiders van de Bahai werden gevangen genomen in  2008 en bleven opgesloten wegens hun godsdienst en hun leiding over het bestuur van hun gemeenschappen.

Geestelijke vrijheid is beperkt.Sedert 2009 zijn tussen vijftig en de 150 leden van afdelingen van universiteiten gedwongen om ontslag te nemen of weggestuurd wegens persoonlijke en staatkundige overtuigingen.Een voorschrift in 2010 verhinderde Iraanse geleerden en burgers om voeling te hebben met meer dan 60 Europese en in de Verenigde Staten gevestigde stichtingen, en opvoedkundige instellingen.Sedert de presidentsverkiezingen van 2009 hebben de door de IRGC geleide Basij eenheden  hun aanwezigheid vergroot op de universiteiten en mensen die openlijk hun afkeer betuigen van de regering  worden bedreigd met vervolging in het algemeen en rechtsvervolging in het bijzonder.Volgens de grootste studentenvereniging in Iran werden tussen 2009 en 2012  396 studenten verhinderd om hun studie’s voort te zetten als wel hun staatkundige bezigheden.Te zelfder tijd werden 634 studenten in hechtenis genomen waarbij dertig van hen voor lange tijd naar de gevangenis werden verwezen.omdat zij gebruik hadden gemaakt van hun recht op vergadering,vereniging en vrijheid van meningsuiting.

Echter verkondigde in September 2013 het Iraanse ministerie van onderzoek,wetenschap en vakbekwaamheid  (MSRT )dat het ministerie niet langer meer studenten zou vervolgen en verdrijven wegens hun staatkundige en persoonlijke opvattingen.Bovendien verkondigde het ministerie dat de studenten die waren verhinderd hun opleiding te volgen in 2011,2012,en 2013,weer zouden kunnen inschrijven.De genen die voor 2011 gedwongen waren om hun studie op te geven ,zouden worden gevraagd om de landelijke universiteitstoets af te leggen .Een ander teken van verbeterde omstandigheden was dat de NSRT binnenskamers een werkgroep aansteldde om de gevallen te herzien van leden van de vakgroepen die waren weggestuurd of gedwongen om een oude dagvoorziening te vragen door de vorige regering.Bovendien werden verscheidene  heethoofdige bestuurders van universiteiten ontslagen met inbegrip van Sadreddin Shariati van de Allameh Tabatabai  Universiteit,de topinstelling in het land voor de menswetenschappen,aangezien hij zich had beijverd om scheiding tussen man en vrouw in te stellen in de universiteit en dertien takken van de maatschappijwetenschappen uit het leerprogramma van de universiteit had verstoten.

Recht van vereniging en vergadering.

De grondwet waarborgt het recht van vereniging en vergadering maar verbiedt openbare betuigingen die schadelijk zijn voor de grondbeginselen van de Islam,een vaag voorbehout dat dikwijls wordt gebruikt om verzoeken af te wijzen .Onderzoek en strijd instellingen die openbaar of stilzwijgend worden aanvaard door de overheid,vooral de Basij ,Ansar en de strijders van God spelen herhaaldelijk een hoofdrol in de verwijdering van betogers.Zelfs vreedzame betogingen zonder staatkudige bijbedoelingen hadden te lijden van ruw geweld.

Gesprekken over mensenrechten en plaatselijke aansporing tot openbaar protest zijn bekende verschijnselen van de Iraanse samenleving.Echter houden de veiligheidsdiensten vast aan het gebruik om mensen op te pakken en te mishandelen ,als een onderdeel van het plan om instellingen buiten de regeing  onder de duim te houden.Begin 2013 ontboden de gezaghebbers mensen van Arabishe herkomst en sloten ze vervolgens op om onrust te vorkomen in de aanloop van de verjaardag van de onlusten in 2005 in de provincie Khuzestan,

Rechtsregels.De rechterlijke macht is niet onafhankelijk,aangezien de opperste leider onmiddelijk het hoofd van de rechterlijke macht benoemt die op zijn beurt de belangrijkste rechters benoemt.Verdachten worden vaak berecht in besloten zittingen,zonder toegang tot wettige raadgeving.Gewoonlijk nemen de rechters genoegen met afgedwongen bekentenissen en zien folteringen of mishandeling tijdens de gevangenschap over het hoofd.

Staatkundige  en andere gevoelige zaken worden behanddeld voor de revolutionaire rechtbanken,waar de gewone rechtsbescherming gewoonlijk over het hoofd wordt gezien en de rechtzaken vaak van korte duur zijn .In September 2013 hebben de gezagvoerders 11 belangrijke staatkundige gevangenen vrijgelaten met inbegrip van de pleiter voor mensenrechten :Nasrin Sotoudeh.Dit was de dag waarop de meeste belangrijke gevangenen werden vrijgelaten sedert de woedebetuigingen en aanklachten  na de verkiezingen van 2009.

De gewoonte van de overheid om strafplijters onder druk te zetten om niet te pleiten voor staats- en maatschappelijke gevangenen is wijd en zijd verspreid in Iran.Strafpleiters die niet voor de op hen uitgeoefende druk wijken kunnen geweld,ondervraging en gevangenschap verwachten.Sedert 2009 zijn tenminste 42 strafplijters in hechtenis genomen ,hebben lange gevangenisstraffen opgelopen en verlies van hun beroep als strafpleiters.In de laatste jaren heeft de regering zich in toenemende mate bemoeid met de vereniging voor strafpleiters in Iran ,een onafhankelijke vereniging die verantwoordelijk is voor het verstrekken van vergunningen voor strafpleiters,met inbegrip van toezicht over de verrichtingen van de pleiters en hun wettige bescherming.

Het landelijke strafrecht komt voort uit de Sharia (de Islamitische wet)en voorziet in de geseling,afhakken van ledematen,en de dood ten gevolge van steniging voor een hele boel misdaden tegen maatschappij en staat.Deze bestraffigen worden in het openbaar uitgevoerd.Gewoonlijk staat Iran op de tweede plaats na China voor wat betreft het aantal terechtstellingen waarvan in elk jaar honderden worden uitgevoerd.Terwijl vele gevangenen worden terechtgesteld voor misdaden met betrekking tot verdovende middelen,hebben een aantal staatsgevangenen die schuldig waren bevonden aan moharebeh(vijandschap tegen God)ook de doodstraf opgelegd gekregen.Het aantal terechtstellingen nam opvallend toe onder Ahmadinejad.In 2013 hebben de gezagvoerders 334 terechtstellingen aangekomdigd,maar verenigingen voor mensenrechten schatten dat zo veel als 290 mensen werden ter dood gebracht zonder bevestiging van de overheid.

Hoewel de grondwet willekeurig gevangennemen verbiedt,worden deze overtredingen vaak toegepast en de verwanten van de gevangenen worden vaak dagen en weken lang nietingelecht.Wie van verzet wordt verdacht zijn vaak opgesloten in onwettige verblijven .De toestanden in de gevangenissen worden algemeen als slecht beschouwd.Regelmatig wordt gesproken van mishandelingen,verkrachting marteling en dood in gevangenschap.

Grondwet en wetten spreken van gelijke rechten voor alle volksgroepen ,maar in werkelijkheid zijn deze rechten beperkt door het bewind.Talen van minderheden worden verboden  op scholen en in gebouwen van de overheid.Voorstanders van rechten voor minderheden worden voortdurend bedreigd en gevangen genomen.Koerden,Arabieren,Balochi”s en Azeri”s klagen over ongelijke behandeling.Kurdische verzetsgroepen die verdacht worden van een verlangen naar afscheiding van Iran ,zoals de Demokratische Partij voor Iraans Kurdistan (KDPI) worden hardhandig onderdrukt.Minderheden die niet Moslim zijn hebben ook te maken met ongelijke behandeling ten aanzien van werkgelegenheid en  mogelijkheden om zich te ontwikkelen.De keuze van omgang met geslachten heeft ook de blijvende aandacht van de regering.Het strafrecht beschouwt alle verhoudingen buiten de gangbare huwelijken als verboden en Iran is een van de weinige landen waar mensen die uit vrije wil een liefdesverhouding aangaan met iemand van het zelfde geslacht kunnen worden ter dood gebracht.

Zelfstandigheid van mensen en hun eigen rechten.

De grondwet waarborgt de bewegingsvrijheid voor alle Iraniers.Maar naast andere beperkingen heeft de regering staatkundige ijveraards en verslaggevers verboden om het land te verlaten.Het recht op eigendom en vrije nering worden aangetast door toezicht van de staat ,wereldwijde verboden om Iraanse goederen te kopen,en de overheersende rol van geestelijkheid en strijdkrachten in de staatshuishouding.Niet Moslims ,met name leden van de Baha’i gemeenschap ondergaan achterstelling door de overheid op het gebied van handel en nijverheid.De overheid weigert herhaaldelijk de Baha’is toe te staan om bedrijven op te zetten en brengen  vaak hun werkgevers er toe om ze te ontslaan.

 

Ee vrouw kan geen paspoort krijgen zonder toestemming van haar man,of een manlijke verwant.Vrouwen worden volop ontwikkeld ,vrouwen maken de meerderheid uit van de studenten aan de universiteit.Desondanks worden zij geweigerd voor leidinggevende banen.Vrouwen bezetten slechts 3 procent van de zetels in de volksvertegenwoordiging.Vrouwelijke rechters mogen geen beslisende vonnissen vellen.Vrouwen hebben geen gelijke rechten ten aanzien van echtscheiding onder de Sharia,evenmin als bij erfenis en kinderzorg,hoewel sommige van deze ongelijkhedeb gepaard gaan met meer verplichtingen voor de man op het gebied van gezin en geld .De getuigenis van een vrouw krijgt voor de rechter  slechts de helft van het gewicht van de getuigenis van een man.En het geld dat wordt besteed aan de vergoeding voor het gezin dat een vrouw heeft verloren is de helft van de vergoeding die wordt uitbetaald aan een gezin die een manlijk slachtoffer heeft verloren.Vrouwen moeten zich onderwerpen aan strakke kledingsvoorschriften  op sommige openbare plaatsen gescheiden van mannen.