24 april 2015 -Mensenrechtenactivisten hebben kritiek op het feit dat de westerse landen de desastreuze situatie van de mensenrechten in Iran steeds meer negeren en eisen doeltreffend optreden van de internationale gemeenschap om het schenden  van de mensenrechten en de executies in Iran een halt toe te roepen.

Iraanse mensenrechtenactivisten en leden van het Europarlement hebben er op gewezen dat er in april in verschillende Iraanse gevangenissen herhaaldelijk massa-executies plaatsgevonden hebben, waarbij tientallen gevangenen geëxecuteerd zijn. De massa-executies hebben in Iran al geleid tot gevangenisopstanden en protestacties van familieleden van ter dood veroordeelden.

De parlementariërs deden een beroep op de buitenland afgevaardigden en de EU-lidstaten om zich in te zetten voor een executiestop in Iran. Al in maart hebben meer dan 100 leden van het Europarlement geëist dat bij alle betrekkingen met Iran aandacht moet worden geschonken aan de situatie van de mensenrechten in dat land. Zij riepen op tot een executiestop, vrijlating van politieke gevangenen en het beëindigen van de onderdrukking van vrouwen in Iran.

De Belgische Europarlementariër Gérard Deprez (hierboven afgebeeld) zei: “Wij Europarlementariërs zijn zeer bezorgd dat het schenden van de mensenrechten in Iran als gevolg van de lopende onderhandelingen uit het oog verloren raakt. Het nucleaire vraagstuk, de betrokkenheid van het Iraanse regime in de regio en de export van fundamentalisme – vooral naar Irak, Syrië, Jemen en Libanon – en de onderdrukking in Iran zelf kunnen niet los van elkaar worden gezien en moeten gezamenlijk worden aangepakt. We zijn vooral bezorgd over het onmenselijke optreden tegen de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak, de onderdrukking van vrouwen en over de systematische mensenrechtenschendingen in Iran in het algemeen.”

Medio maart hebben mensenrechtendeskundigen, waaronder de voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement Alejo Vidal-Quadras, in het VN-hoofdkwartier in Genève al de aandacht gevestigd op de dreigende massa-executies in Iran en de internationale gemeenschap opgeroepen tot tegenmaatregelen.

De speciale VN-rapporteur Ahmed Shaheed heeft in de laatste zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève zijn bezorgdheid geuit over de mensenrechtensituatie n in Iran. Vooral het veelvuldig gebruik van de doodstraf was een reden tot zorg. Dit jaar zijn al 252 mensen geëxecuteerd, in het afgelopen jaar waren het er 753 – waaronder 25 vrouwen en 13 minderjarigen. Dit was het hoogste aantal executies in 13 jaar. Iran blijft daardoor het land met de meeste executies per hoofd van de bevolking.

In het begin april door Amnesty International gepubliceerde rapport over de doodstraf in 2014 wordt opgemerkt dat de doodstraf in Iran het afgelopen jaar nog steeds diende als middel om politieke tegenstanders te onderdrukken. Leden van etnische en religieuze minderheden maken volgens Amnesty International in Iran een onevenredig deel uit van de executieslachtoffers. Vaak wordt hun executie voorafgegaan door een oneerlijk proces, waarin “bekentenissen” , die onder foltering of andere vormen van mishandeling worden afgedwongen, zijn toegelaten als bewijs. In Iran werd een aantal van deze “bekentenissen” op de televisie uitgezonden voordat het proces werd gehouden, waardoor het recht op het vermoeden van onschuld van de verdachte verder werd ingeperkt.

In Iran zijn wrede lijfstraffen, doodvonnissen en executies instrumenten van het regime om de bevolking door een klimaat van terreur te intimideren en protesten in de kiem te smoren. De executiepraktijk in Iran staat volgens verklaringen van VN-deskundigen gelijk aan willekeurig moorden. De doodstraf is in strijd met het in de Universele Verklaring van de Mensenrechten vastgelegde Recht op Leven en is de meest wrede, onmenselijke en vernederende bestraffing van allemaal.

Mensenrechtenactivisten hebben kritiek op het feit dat de westerse landen de desastreuze situatie van de mensenrechten in Iran steeds meer negeren en eisen doeltreffend optreden van de internationale gemeenschap om het schenden  van de mensenrechten en de executies in Iran een halt toe te roepen.