8 januari 2017-Bij de erbarmelijke mensenrechtensituatie onder het islamitische regime in Iran hoort ook een toename van de georganiseerde onderdrukking van christenen in het land. In 2016 is het aantal georganiseerde, door de staat gesteunde antichristelijke campagnes in Iran aanzienlijk gestegen.

Volgens mensenrechtenactivisten en christelijke organisaties is de mensenrechtensituatie voor Iraanse christenen in 2016 verslechterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij de erbarmelijke mensenrechtensituatie onder het islamitische regime in Iran hoort ook een toename van de georganiseerde onderdrukking van christenen in het land.

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft ieder mens het recht op vrijheid van meningsuiting en religie. In Iran geldt dat echter niet voor etnische minderheden, politieke dissidenten, journalisten, mensenrechtenactivisten en religieuze minderheden. Deze groepen worden blootgesteld aan ernstige schendingen van hun mensenrechten.

Volgens berichten zitten er op dit moment ten minste 92 Iraniërs wegens hun bekering tot het christelijke geloof in onzekerheid in de gevangenis op hun proces te wachten. Dat zijn slechts de bekende gevallen, terwijl het werkelijke aantal christenen dat in Iran wegens hun geloof in hechtenis zit aanzienlijk hoger is. Vorig jaar werden in Iran tientallen huiskerken gesloten. De leden werden ondervraagd, getreiterd en zijn door hun religie hun werk kwijtgeraakt. Door die toenemende vervolging zijn talrijke christenen gedwongen hun vaderland te verlaten.

Onder de christelijke gevangenen in Iran is ook de muziekdocente Maryam Naghash-Zargaran (foto), die sinds 2013 in hechtenis zit omdat ze is bekeerd tot het christendom en samen met andere christenen in het noorden van Iran bezig was een ​​weeshuis op te richten. Ondanks haar hartkwaal werd voorwaardelijke vrijlating om gezondheidsredenen geweigerd.

Het is tevens zorgwekkend dat het aantal georganiseerde, door de staat gesteunde antichristelijke campagnes in Iran in 2016 aanzienlijk gestegen is. Hier enkele voorbeelden:

Antichristelijke radio- en televisie-uitzendingen

Een van de antichristelijke campagnes van het Iraanse regime is het produceren van een aantal radio- en televisieprogramma’s met als doel het christendom in de ogen van de Iraanse luisteraars en kijkers in diskrediet te brengen. Deze programma’s bevatten een eenzijdige analyse van het christelijke geloof door islamitische geestelijken die door vervalste documenten en literatuur te gebruiken valse informatie over het christendom en christenen verspreiden.

Laster over prominente Iraanse christenen

Tijdens de antichristelijke campagne hebben de staatsmedia lasterlijke berichten verspreid over bekende vertegenwoordigers van de christelijke gemeenschap om de snelle groei van het christendom in het land tegen te gaan. De Iraanse inlichtingendienst speelde een belangrijke rol in deze campagne, waarbij invloedrijke Iraanse christenen door middel van vervalste bewijzen ervan beschuldigd werden moreel en financieel corrupt te zijn.

Antichristelijke publicaties

Op het gebied van publicaties heeft het islamitische regime flink geïnvesteerd in boeken waarin een onrealistisch beeld van het christendom wordt afgeschilderd. Er is geprobeerd de publicatie van de Bijbel en boeken van christelijke auteurs te verhinderen door vervolging en repressie. Tegelijkertijd werd de publicatie van bepaalde boeken zonder wetenschappelijke waarde, die er specifiek op gericht waren een verkeerd beeld van het christendom te verspreiden, gesubsidieerd en bevorderd.

Arrestatie van christenen met een dubbele nationaliteit

Bij de antichristelijke campagnes hoorde in 2016 ook de arrestatie van christelijke buitenlanders en Iraniërs met een dubbele nationaliteit die naar Iran kwamen. Het regime heeft deze aangehouden personen gebruikt als drukmiddel bij internationale onderhandelingen.

Deze antichristelijke campagnes werden georganiseerd en uitgevoerd onder de president van het regime, Hassan Rouhani, die beweerd heeft  de situatie van religieuze en etnische minderheden te willen verbeteren.