Door democratie, mensenrechten en de bescherming van vluchtelingen

Solidariteit met de politieke gevangenen in Iran

Internationale oproep tot actie tegen schendingen van de mensenrechten in Iran: Verdedig de mensenrechten! Laat politieke gevangenen vrij! Stop met executies! Vervolg misdaden tegen de menselijkheid strafrechtelijk!

  • NEE tegen tirannie, extremisme en terreur!
  • Voor tolerantie en vreedzaam samenleven!
  • Bescherm minderheden!
  • Verdedig vrouwenrechten!
  • Bescherming en hulp voor vervolgden en vluchtelingen! 

In het eerste weekend van juli hebben tienduizenden mensen in Parijs een indrukwekkend signaal afgegeven voor de mensenrechten en tegen extremisme en terreur. De meeste deelnemers aan deze massabijeenkomst waren Iraanse ballingen, die uit verschillende landen in Parijs waren samengekomen. Door tal van lezingen, paneldiscussies, conferenties, tentoonstellingen en wakes werd aandacht gegeven aan de toenemende onderdrukking, de mensenrechtenschendingen en de massa-executies in Iran. De internationale gemeenschap werd nadrukkelijk gevraagd op te komen voor democratie en mensenrechten in Iran.

Een belangrijk punt was de verwoestende impact die de islamitische tirannie van het regime in Teheran heeft op het hele Midden-Oosten. Oorlog, terreur, vervolging, verdrijving en vlucht zijn voor de inwoners van deze regio de bittere realiteit geworden. Het resultaat is de onbeschrijflijke ellende van miljoenen vluchtelingen die gedwongen worden de terreur in hun vaderland te ontvluchten.

Op de bijeenkomst in Parijs, waaraan ook veel migranten uit Arabische landen deelnamen, werd het wrede islamitische terrorisme, dat ook in Europa steeds meer slachtoffers eist, veroordeeld. Extremisme, fanatisme en het misbruik van religie voor daden van geweld en terreur werden resoluut afgewezen. Gezamenlijk en solidair hebben christenen, moslims en aanhangers van andere godsdiensten in Parijs een bemoedigend signaal voor tolerantie en vreedzame co-existentie afgegeven.

 

Onder de medewerkers waren:

Bernard Kouchner, medeoprichter van de mensenrechtenorganisatie Artsen Zonder Grenzen en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk.

Ingrid Betancourt, mensenrechtenactiviste en voormalig presidentskandidate, die in Colombia meer dan zes jaar gegijzeld werd.

Rama Yade, voormalig staatssecretaris voor mensenrechtenvraagstukken bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bekende publieke figuren, mensenrechtenexperts, parlementsleden, politici buitenlands beleid en security-experts uit heel Europa, Amerika, Canada, de Arabische landen en de Iraanse democratische beweging namen deel aan de bijeenkomst Parijs. Mensenrechtenorganisaties, vrouwenrechtenactivisten en deskundigen in het internationale recht en vluchtelingenrecht hebben gedetailleerde informatie verstrekt over de huidige situatie in Iran en landen als Syrië.

John Baird, voormalig Canadees minister van Buitenlandse Zaken en mensenrechtenverdediger, met andere deelnemers uit Canada


De Amerikaanse Congreslid Ted Poe heeft de ‘Free Iran’ rally in Parijs verteld: de daders van de massamoord in 1988 van ongeveer 30.000 politieke gevangenen in Iran zullen binnenkort aansprakelijk worden gesteld voor hun misdaden tegen het Iraanse volk.

Het evenement bood de internationale mensenrechtencampagne voor het afschaffen van de doodstraf en de vrijlating van politieke gevangenen in Iran een doeltreffend forum om dit onderwerp wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Bij de deelnemers uit Duitsland waren Rita Süssmuth, jarenlang voorzitter van de Duitse Bondsdag, en Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, voormalig minister van justitie.

Via verschillende websites werd live verslag gedaan over de massabijeenkomst in Parijs. De televisiezender van de Iraanse ballingen, die in Iran kan worden ontvangen, deed verslag in tal van speciale live uitzendingen. Het evenement vond opmerkelijk veel weerklank bij tientallen internationale televisie-, gedrukte- en internet media.

Mensenrechtendeskundigen, parlementariër buitenlands beleid en security-experts uit verschillende landen namen deel aan de bijeenkomst Parijs.

Iran: Verdedig de mensenrechten! Bescherm minderheden!

In Parijs brachten mensenrechtendeskundigen verslag uit over de toenemende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran. De daar heersende dictatuur blijft een van de ergste schenders van de mensenrechten ter wereld.

 

Willekeurige detentie, oneerlijke processen, marteling en verkrachting in gevangenissen en wrede straffen zoals amputaties en verblinding zijn in Iran nog steeds normaal. De vervolging van tegenstanders van het regime, mensenrechtenactivisten, vrouwenrechtenactivisten en journalisten neemt steeds meer toe. Kritische stemmen worden het zwijgen opgelegd door censuur, beroepsverboden en gevangenisstraffen.

Het regime in Teheran tart nog steeds de internationale mensenrechtenverdragen en de vervolging van religieuze en etnische minderheden neemt toe. Hierdoor worden vooral leden van de religieuze Bahá’í gemeenschap en christenen met een islamitisch verleden getroffen.

Els Van Hoof, afgevaardigde van het Belgische parlement en vrouwenrechtenactiviste, met andere deelnemers uit België

Villiers zei: “Het Iraanse regime is een bron van kwaad in de wereld. We willen een betere toekomst voor de mensen van Iran.”

Rudy Giuliani Amerikaanse advocaat, voormalig burgemeester van New York, en een informele adviseur over cybersecurity het Witte Huis: ” staat voor de vrijheid van religie, vrijheid voor vrouwen, vrije verkiezingen, de heerschappij van alle mensen, respect voor de menselijke waardigheid en de mensenrechten. We hebben dit nodig in Iran. Daarom is het de hoop van Iran.

Verdedig de rechten van vrouwen!

Door vrouwenrechtenactivisten werd tijdens de massabijeenkomst de aandacht gevestigd op de toename van discriminatie en onderdrukking van vrouwen en meisjes in Iran. Gedwongen huwelijken van meisjes en geweld tegen vrouwen, die door de Islamitische wetten van het regime in Teheran ondersteund worden, nemen in een alarmerend tempo toe. De wetten van het regime in Teheran legaliseren zelfs “eerwraak”, en er zijn geen specifieke wetten die voorzien in het strafbaar stellen van huiselijk geweld.

Nee tegen de doodstraf! Stop met executies!

In Parijs werd erop attent gemaakt dat het regime in Teheran wereldwijd recordhouder is betreffende executies. In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen land met meer executies dan Iran. Het regime blijft alle internationale oproepen om met de executies te stoppen en de doodstraf in Iran af te schaffen negeren. Duizenden gevangenen lopen het risico geëxecuteerd te worden, waaronder politieke gevangenen en minderheden. Sinds begin 2017 zijn er in Iran ten minste 250 gevangenen zijn geëxecuteerd, het aantal niet officieel geregistreerde gevallen ligt veel hoger. Veel Iraanse mensenrechtenactivisten die campagne voeren voor afschaffing van de doodstraf in Iran zijn tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

In Iran ook lopen ook talloze gevangenen, die als minderjarige ter dood veroordeeld zijn, het risico geëxecuteerd te worden. Het regime heeft wetten die het mogelijk maken om zelfs 9-jarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood te veroordelen.

In Parijs eisten mensenrechtenexperts en Iraanse ballingen het onmiddellijk stopzetten van de executies en de afschaffing van de doodstraf in Iran. In verschillende toespraken werd de internationale gemeenschap opgeroepen om zich uitdrukkelijk in te zetten voor het naleven van de mensenrechten en het stoppen met de executies in Iran. Het regime in Teheran, dat de mensenrechten niet respecteert, kan geen betrouwbare partner te zijn. Een uitbreiding van de betrekkingen met Iran moet afhankelijk zijn van een duidelijke vooruitgang inzake mensenrechten en het stoppen met de executies. De mensenrechtensituatie in Iran is wereldwijd van betekenis, en het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om de naleving van de mensenrechten te waarborgen.

Iraanse ballingen vertelden in Parijs over de vervolging in Iran en het verlies van familieleden door executies.

Laat politieke gevangenen vrij!

Onder de deelnemers in Parijs waren voormalige politieke gevangenen uit Iran die hun toevlucht hebben gevonden in Europa en familieleden van de slachtoffers van executies. Zij berichtten over de vervolging, marteling en verkrachting in gevangenissen en het levensgevaar waarin de talrijke politieke gevangenen in Iran momenteel verkeren. Ze riepen de internationale mensenrechtenorganisaties op om zich in te zetten voor de vrijlating van politieke gevangenen.

Maak een eind aan de straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen!

Mensenrechtendeskundigen eisten in Parijs dat er een eind moet komen aan de straffeloosheid van de ambtenaren van het regime in Teheran die verantwoordelijk zijn voor de mensenrechtenschendingen en de massa-executies. Zij herinnerden eraan dat het gevangenisbloedbad van 1988 is nog steeds niet is opgehelderd en ongewroken blijft. Veel deelnemers aan de bijeenkomst in Parijs hebben door de massa-executies familieleden verloren.


Dr. Tahar Boumedra, Midden-Oosten-deskundige en voormalig VN-commissaris voor de mensenrechten.

In de nazomer en het najaar van 1988 werden in de gevangenissen van Iran dagelijks massa-executies uitgevoerd van politieke gevangenen. Volgens schattingen stierven bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 mensen. De massa-executies van 1988 behoren tot de ernstigste misdaden tegen de mensenrechten van het regime in Iran. De executies waren in de geschiedenis van Iran een ongekende daad van staatsgeweld.

Onder de slachtoffers waren duizenden gevangenen die al jarenlang onder onmenselijke omstandigheden in de gevangenis zaten om de hen opgelegde straffen uit te zitten. Tal van voormalige politieke gevangenen werden tijdens deze periode opnieuw in hechtenis genomen en “verdwenen” vervolgens spoorloos. Onder de slachtoffers waren veel vrouwen en mannen die wegens het verspreiden van folders, deelname aan demonstraties of financiële steun aan familie van politieke gevangenen gevangen zaten.

Uit documenten blijkt dat veel hooggeplaatste vertegenwoordigers van het huidige regime in Iran, van de overheid tot de rechterlijke macht en de inlichtingendienst, direct betrokken waren bij het bloedbad. In Parijs eisten mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen dat de daders en de verantwoordelijken onder het internationaal recht strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen. Dergelijke misdaden tegen de menselijkheid mogen niet ongestraft blijven, ongeacht wanneer zij werden gepleegd.

Negeer de mensenrechtenschendingen niet!

Irandeskundigen en vertegenwoordigers van tientallen verbannen Iraanse mensenrechten- en de vrouwenrechtenbewegingen noemden het in Parijs appeasementpolitiek wanneer overheden de mensenrechtenschendingen en de massa-executies in Iran negeren en verzwijgen om hun betrekkingen met het regime in Teheran te verbeteren. Ze protesteerden tegen het feit dat verscheidene EU-landen, na de nucleaire deal waardoor vele sancties tegen het regime in Teheran werden ingetrokken, zonder enige voorwaarde in Iran investeren.

Gezien de dominantie van de Revolutionaire Garde binnen de Iraanse economie kan er geen twijfel over bestaan dat het grootste deel van het geld, in plaats van te worden gebruikt voor de ontwikkeling van het land, rechtstreeks naar het ondersteunen van terroristische groeperingen in de regio vloeit. Daardoor maken de buitenlandse investeringen het mogelijk voor regime in Teheran om zijn machtssfeer in de regio uit te breiden. In Parijs werd herinnerd aan de elementaire basiswaarden van Europa, die het verbieden om dictaturen te steunen die iedere oproep om de mensenrechten te respecteren negeren.

Nee tegen islamitisch extremisme en terreur!

De bijeenkomst in Parijs keerde zich resoluut tegen extremisme, fanatisme en het misbruik van religie voor daden van geweld en terreur. Mensenrechtenactivisten en verdedigers van een tolerante islam riepen op om mensenrechtenschendingen door het islamitische regime en terroristische groeperingen niet te tolereren.


Balletvoorstelling vrij Iran door kinderen

Deelnemers uit de Iraanse democratische beweging, waaronder de voorzitter van het Iraanse Verzet, wezen erop dat de heersende dictatuur in Iran de drijvende kracht is achter de islamitische terroristische groeperingen die in naam van de islam geweld gebruiken in verschillende landen. Het regime in Teheran is het epicentrum van islamitisch terrorisme in de wereld van vandaag en vormt dus de belangrijkste bedreiging voor de mondiale veiligheid en vrede. De internationale gemeenschap moet resoluut actie ondernemen tegen de islamitische terreur.

De in Parijs bijeengekomen Iraanse ballingen eisen een eind van de dictatuur en het verwezenlijken van democratie en mensenrechten in hun vaderland. Zij riepen op tot solidariteit met de Iraanse verzetsbeweging, die campagne voert voor een vrij Iran, met respect voor mensenrechten, gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van godsdienst en zonder discriminatie van minderheden.

De massabijeenkomst in Parijs gaf een bemoedigend signaal af voor democratie, mensenrechten, bescherming van vluchtelingen en tolerantie. Er werd een duidelijke boodschap van solidariteit met de slachtoffers van tirannie en terreur afgegeven.