28 maart 2018-Gevolg van het internationale werk voor de mensenrechten: de Mensenrechtenraad van de VN heeft het mandaat voor de bijzondere VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran verlengd. Dat is een duidelijk teken aan de mensen in Iran, dat de ogen van de wereld zijn gericht op de toestand van de mensenrechten in het land.Op 23 maart heeft de VN-Mensenrechtenraad in Genève een resolutie aangenomen, waarmee het mandaat van de VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran met nog eens een jaar wordt verlengd. Daarmee blijft Iran gelden als een land, waar de toestand van de mensenrechten bijzonder slecht is en voortdurend internationaal toezicht behoeft.

De verlenging van  het mandaat door de Mensenrechtenraad is een duidelijk signaal aan het regime in Teheran, dat de wereldgemeenschap zich niet tevreden stelt met beloftes, maar concrete maatregelen verwacht ter verbetering van de toestand van de mensenrechten in Iran. Bijzondere VN-rapporteurs zijn er alleen voor landen waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn.
Deze belangrijke resolutie is het resultaat van het volhardende werk van mensenrechtenorganisaties over de hele wereld, die zich in het licht van toenemende mensenrechtenschendingen in Iran hebben ingezet voor de verlenging van het mandaat. Tot de ondersteuners van de resolutie behoren ook Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië. Daarmee neemt de internationale druk op de machthebbers in Teheran verder toe. Het is een duidelijk teken aan de mensen in Iran, dat de ogen van de wereld zijn gericht op de toestand van de mensenrechten in het land.
Omdat de aanstelling van de Pakistaanse verdedigster van de mensenrechten, Asma Jahangir, die de functie van bijzonder VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran tot nu toe bekleedde, in februari is beëindigd, zal binnenkort een nieuwe functionaris door de Mensenrechtenraad worden benoemd.
Begin maart heeft VN Secretaris Generaal Antonio Guterres (foto) zijn halfjaarbericht over de toestand van de mensenrechten in Iran gepubliceerd. Daarin wordt verslag gedaan van de steeds zwaardere mensenrechtenschendingen in Iran. Het bericht maakt duidelijk, dat het Iraanse regime voortdurend een breed scala van mensenrechten schendt en haar verplichtingen niet nakomt, om de grondrechten van de burgers in Iran te bewaken.
Zoals de VN Secretaris Generaal vermeldt, duurt de uitvoering van de doodstraf, ook tegen minderjarigen, in hoge mate voort. De Verenigde Naties hebben bovendien een groot aantal berichten over marteling, wrede en mensonterende straffen, willekeurige aanhoudingen en oneerlijke gerechtelijke procedures ontvangen. Aanleiding tot grote zorg is ook de gewelddadige onderdrukking van de burgerprotesten eind december 2017 en januari 2018. Verder wordt in het bericht verslag gedaan van discriminatie van vrouwen en vervolging van leden van religieuze en etnische minderheden.