Wereldwijd zetten mensenrechtenverdedigers en juristenverenigingen zich in voor de Iraanse advocaat Nasrin Sotoudeh, die alleen vanwege haar inzet voor de mensenrechten tot bijna 40 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

De internationaal hoog aangeschreven advocate Nasrin Sotoudeh (foto) werd in maart door een revolutionair gerechtshof in Teheran, alleen vanwege haar inzet voor mensen- en vrouwenrechten, tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen veroordeeld. Daarmee kwam haar totale gevangenisstraf op 38 jaar, want de advocate werd al in september 2016, voor eenzelfde beschuldiging tot 5 jaar gevangenis veroordeeld. Nasrin Sotoudeh zit sinds juni 2018 in de Evin gevangenis van Teheran. Wereldwijd wordt door mensenrechten¬verdedigers op haar invrijheidstelling aangedrongen.

In Parijs zet de Nationale Franse Juristenbond (CNB) zich in voor de vrijlating van Nasrin Sotoudeh d.m.v. een petitie. Wereldwijd hebben al meer dan 600000 mensen deze petitie voor haar invrijheidstelling ondertekend.

Ook de Internationale Liga voor Mensenrechten, gezeteld in Berlijn, protesteert tegen de veroordeling van Nasrin Sotoudeh. In een persbericht wordt o.a. het volgende gezegd:

“De Internationale Liga voor Mensenrechten (ILMR) protesteert, samen met de Iraanse Liga in ballingschap (LDDHI), tegen de mensenrechten ingaande, hoogste straf, uitgesproken door het Islamitische Revolutionaire Gerechtshof.”

Op 9 maart 2019 veroordeelde het Islamitische Revolutionaire Gerechtshof van Teheran de prominente mensenrechtenadvocaat en drager van de Sacharow-medaille, toegekend door
het Europese Parlement in 2012, Nasrin Sotoudeh, in eerste instantie tot een gevangenisstraf van 33 jaar en 6 maanden en 148 zweepslagen. Het vonnis werd uitgesproken zonder de aanwezigheid van Sotoudeh, omdat zij geweigerd had aan de op 1 januari 2019 gehouden hoorzitting deel te nemen, daarmee protesterend tegen het tegen het recht ingaande optreden van het Islamitische Revolutionaire Gerechtshof. Daarna werd Sotoudeh niet door een advocaat bijgestaan in de rechtszaak, omdat zij geen advocaat wilde. De reden daarvoor was dat zij protesteerde tegen de regel dat voor alle beklaagden in zaken van “misdaden tegen de nationale veiligheid” het recht op vrije keuze van een advocaat drastisch was beperkt.

De rechter van het Islamitische Revolutionaire Gerechtshof veroordeelde Sotoudeh tot de hoogste straf, die in de wet was opgenomen met betrekking tot de haar ten laste gelegde, zeven aanklachten, dat betekende, omgerekend, 29 jaar gevangenisstraf. Daarbij legde hij haar, met een beroep op dezelfde wetsartikelen, een verlenging van de straf op met vier jaar en zes maanden, omdat de beklaagde “meer dan drie misdaden had begaan” (…).

Mevrouw Sotoudeh werd op 13 juni 2018 in haar woning in Teheran aangehouden wegens een andere aanklacht en naar de Evin gevangenis in de hoofdstad gebracht, ze zit sindsdien gevangen. Pas na haar arrestatie werd zij geconfronteerd met een aanhoudingsbevel en werd haar medegedeeld dat zij moest rekenen op een gevangenisstraf van vijf jaar, ten gevolge van een vonnis dat buiten haar om was uitgesproken. Mevrouw Nasrin Sotoudeh was noch in kennis gesteld van dat vonnis, noch werd zij ooit geïnformeerd over haar veroordeling en straf en dat is duidelijk een inbreuk op nationale en internationale rechtsregels over een eerlijke rechtsgang. Later stelde men vast dat de vijfjarige gevangenisstraf was uitgesproken, buiten haar om, op 4 september 2016. Dat was precies op de dag dat Sotoudeh gedagvaard was en die dagvaarding was nagekomen, maar het gerechtsgebouw niet mocht betreden. Ze tekende beroep aan tegen dit vonnis, maar de uitkomst daarvan is tot op heden niet bekend.

Sotoudeh werd vanwege haar werk reeds vele malen gearresteerd. In september 2010 werd ze aangehouden en wegens het „Verspreiden van propaganda tegen de Staat“ en „Samenkomsten en samenzwering tegen de nationale veiligheid “ aangeklaagd en veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf, twintig jaar verbod op het uitoefenen van haar beroep als advocaat, twintig jaar ontzegging van haar sociale rechten en van het recht om het land te verlaten. De straf werd na een beroepsprocedure teruggebracht tot 6 jaar gevangenisstraf en 10 jaar verbod op uitoefening van haar beroep. Als gevolg van nationale en internationale protesten werd zij in 2013, na drie jaar geboet te hebben, vrijgelaten. De ontneming van haar toelating als advocate werd door de tuchtraad voor advocaten van tien naar drie jaar teruggebracht. Ze reageerde daarop met een zitblokkade voor het gebouw van de Orde van Advocaten, als protest tegen de ontneming van haar toelating. Feitelijk bereikte zij daarmee een verlaging tot negen maanden en daarmee in feite een opheffing van het verbod.

De VN-werkgroep m.b.t. willekeurige arrestaties (WGAD) besloot in het jaar 2011 dat de arrestatie van Sotoudeh van willekeur getuigde en riep de Iraanse autoriteiten op om haar onmiddellijk, onvoorwaardelijk vrij te laten en haar schadeloos te stellen. Tijdens de zitting in april 2019 zal de WGAD ook haar arrestatie in juni 2018 onderzoeken. Sotoudehs vroegere en actuele gevangenisstraffen gaven aanleiding tot talrijke gemeenschappelijke bekendmakingen van VN-mandatarissen voor uitzonderingsprocedures. Tenslotte bracht het Europese Parlement op 13 december 2018 een omvangrijke resolutie uit over haar geval en eiste op 15 maart 2019 haar onmiddellijke invrijheidstelling en ook die van alle Iraanse mensenrechtenverdedigers.

Sotoudeh bemoeide zich, sinds zij werd toegelaten als advocaat, actief met de beweging voor vrouwenrechten  en vertegenwoordigde activisten voor vrouwenrechten voor de rechtbank. Ze zette zich in voor het verhinderen van de terechtstelling van diverse personen door op te reden als hun rechtskundige vertegenwoordiger en het benutten van al haar rechtskundige en wettelijke mogelijkheden.

Ze vertegenwoordigde een reeks van beklaagden, die wegens moord ter dood werden veroordeeld. Deze zouden de misdaad hebben begaan voor zij achttien werden. Sotoudeh organiseerde, buiten de rechtszaal, activiteiten voor de redding van deze jeugdigen, die wachten op hun executie, ze had in een enkel geval ook succes. Ze oefende in het openbaar kritiek uit op het Islamitische Revolutionaire Gerechtshof en streed tegen onrechtvaardige processen, die hadden geleid tot het uitspreken van de doodstraf. Ze verleende rechtskundige bijstand aan vrouwen, die werden geslagen en gevangen gezet omdat zij in 2018 door hun hoofddoek af te doen op straat hadden gedemonstreerd tegen het verplichte dragen van de sluier.

De „werkgroep Iran“ van de Internationale Liga voor Mensenrechten veroordeelt het niet in acht nemen van internationale rechtsnormen, zowel als het onder drukken van maatschappelijke betrokkenheid in Iran. De Liga dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om van de Iraanse autoriteiten te verlangen dat zij de mensenrechten respecteert en van daaruit alle aanklachten tegen Nasrin Sotoudeh laat vallen en haar onmiddellijk en onvoorwaardelijk in vrijheid stelt.

Verdere informatie:

In Hong Kong hebben mensenrechtenactivisten na een concert voor de invrijheidstelling van Nasrin Sotoudeh geprotesteerd.

CPR   Kamer voor strafzaken van Rome

Met de commissie voor gevangenissen

Voor de invrijheidstelling van Nasrin Sotoudeh

Dinsdag 9 april

11.30

Rome

Waar: Bij de ambassade van

de Islamitische Republiek Iran

Via Nomentana 361

 

38 jaar in totaal aan gevangenisstraf en 148 zweepslagen voor: “Samenzwering tegen de nationale veiligheid”, ”Propaganda tegen de staat”, “Het aanzetten tot corruptie en prostitutie”, “Het zich in het openbaar vertonen zonder sluier”, – de sluier is het symbool van de vrouwelijke onderwerping -, en het verdedigen van vrouwen die hebben verkozen de sluier af te doen. Dat was de straf voor de advocate Nasrin Sotoudeh, dappere verdedigster van de mensenrechten, vurige spreekbuis voor de vrijheid, die nooit een aantasting van de waardigheid van de vrouw zal accepteren, nooit kritiekloos zal accepteren dat afbreuk wordt gedaan aan hun mogelijkheden om zelf te beslissen, nooit haar rol als verdediger en toezichthouder van de individuele vrijheid zal opgeven, nooit haar stem verheffen om zich staande te houden tegen een regime dat onderdrukt en alle streven naar gelijke behandeling onmogelijk maakt. Met de wreedheden van de Staat, met zweepslagen op het tengere lichaam van een vrouw, met gevangenisstraf.

De advocatuur kan niet blijven zwijgen. Ze moet absoluut aan de zijde van gaan staan van Nasrin Sotoudeh, haar niet alleen laten. Zoals u kunt begrijpen zullen we de toga dragen, die een teken is van onze eed, we moeten met nadruk getuigen van onze roeping om de rechten van een mens te verdedigen, niettegenstaande ondoordringbare grenzen van een verlammende staatsmacht. Naast Nasrin, we moeten schreeuwen zo hard als we kunnen.

Op de dag van 9 april om 11.30 komen we samen voor de ambassade van Iran om te demonstreren voor de onmiddellijke vrijlating van Nasrin Sotoudeh. Trek uw toga aan, het vaandel van de vrijheid.