Ballingen en verdedigers van de Mensenrechten roepen de Europese Unie op om de ongehoorde repressie in Iran te veroordelen en zich in te zetten voor de invrijheidstelling van allen, die alleen op grond van het gebruik van hun recht op vrije meningsuiting, vergadering en religie, gevangen zitten.

VRIJ IRAN: Voor een vrij Iran zonder dictatuur en onderdrukking! 

Ophouden met mensenrechtenschendingen en terechtstellingen! 

Nee tegen de doodstraf! 

Nee tegen het fanatisme en de Islamitische dwingelandij! 

Oproep tot solidariteit met de burgerprotesten voor Vrijheid in Iran 

Op 15 Juni hebben in Brussel ballingen en mensenrechtenverdedigers op grote schaal gedemonstreerd voor een vrij Iran zonder dictatuur en onderdrukking en een protestmars gehouden. Ze riepen de Europese Unie en de wereldgemeenschap op tot solidariteit met hen, die zich in Iran inzetten voor de mensenrechten, de gelijkstelling van vrouwen, vrijheid van godsdienst en een einde aan de discriminatie van minderheden.

Ingrid Betancourt (foto), Verdedigster van Mensenrechten en vroegere presidentskandidaat, die in Colombia meer dan zes jaar werd gegijzeld, herinnerde in Brussel aan de elementaire grondwaarden van Europa, die het verbieden om dictaturen te steunen, die alle oproepen om mensenrechten te respecteren negeren. Het regime in Teheran, dat de mensenrechten niet respecteert, is geen vertrouwenwekkende partner. De toestand van de mensenrechten in Iran is van belang voor de gehele wereld en de wereldgemeenschap heeft daarom de verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving van deze rechten.

Bij de demonstratie werden toespraken gehouden door verscheidene mensenrechtendeskundigen en leden van het Belgisch parlement. Ze getuigden van hun solidariteit met de Iraanse bevolking, die sinds het einde van 2017, via toenemende protesten, democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten voor hun land opeisen. Ze veroordeelden het geweld en de onderdrukking, waarmee het regime in Teheran de burgerprotesten probeert te beteugelen.

Onder de sprekers in Brussel waren

*o.a. Pierre Galand, de vroegere voorzitter van de wereldorganisatie tegen marteling (OMCT-Europe)

* het Belgische parlementslid Françoise Schepmans

* Eric David, emeritus professor voor Volkenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel , *Voormalig Italiaans minister van Buitenlandse Zaken Giulio Terz

* Struan Stevenson,, voormalig lid van het Europees Parlement

* Alejo Vidal-Quadras, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement

* Mark Demesmaeker, Europarlementariër uit België

Amnesty International heeft in januari 2019 een schokkende balans over de onderdrukking in Iran opgemaakt en het jaar 2018 als een „ jaar van schande “ voor het regime in Teheran aangemerkt. In een ongehoorde campagne om de burgerprotesten de kop in te drukken, aldus bericht Amnesty, zijn in de loop van het jaar 2018 over de 7000 mensen in Iran gearresteerd, onder hen vertegenwoordigers van religieuze en etnische minderheden, vakbondsleden, verdedigers van vrouwenrechten, journalisten en studenten. meer informatie

De deelnemers aan de demonstratie in Brussel riepen speciaal de Europese Unie op, de ongehoorde repressie in Iran in duidelijke bewoordingen aan de kaak te stellen en zich doeltreffend in te zetten voor de invrijheidstelling van alle gevangenen, die alleen vast zitten, omdat zij van hun recht op vrije meningsuiting, vergadering of vrijheid van godsdienst gebruik gemaakt hebben. Alleen omvangrijke, internationale druk op het regime in Teheran kan bewerkstelligen dat het gebruik van geweld tegen demonstranten en gevangenen ophoudt.

Nee tegen de doodstraf! Ophouden met de terechtstellingen!

In Brussel eisten mensenrechtendeskundigen en ballingen de onmiddellijke beëindiging van de terechtstellingen en de afschaffing van de doodstraf in Iran. Het regime in Teheran negeert tot dusverre alle internationale oproepen om met de terechtstellingen op te houden en de doodstraf af te schaffen. Voor duizenden gevangen dreigt de executie, waaronder ook politieke gevangenen en leden van minderheden.  Het regime houdt tot dusverre vast aan de toepassing van de doodstraf voor minderjarigen en gaat daarmee in tegen de wereldwijd geldende mensenrechten-wetgeving. In geen land ter wereld werden in de voorbije jaren zoveel minderjarigen terechtgesteld als in Iran.

meer Informatie

Ophouden met de straffeloosheid van Mensenrechtenschenders!

Verdedigers van de mensenrechten wezen er Brussel op, dat huidige en vroegere mensenrechten¬schendingen in Iran onbestraft zijn gebleven. Niemand hoefde daar voor overtredingen tegen de mensenrechten rekenschap af te leggen. Deze straffeloosheid heeft ertoe geleid dat het regime, dat in Iran aan de macht, is nog steeds tot de ergste mensenrechtenschenders in de wereld behoort. Dat laat zich nu weer zien bij de onderdrukking van de huidige demonstraties in Iran.

In Brussel werd men d.m.v. een tentoonstelling over deze zaken geïnformeerd. Tot de meest gruwzame mensenrechtenschendingen van het regime behoort de massamoord op politieke gevangenen, die in de late zomer en herfst van 1988 plaats vond in de gevangenissen van Iran. Volgens schattingen kostten deze, door de staat georganiseerde massa terechtstellingen, aan 30000 slachtoffers het leven. Tot op heden is deze massamoord nog nooit opgehelderd en vergolden.

Documenten laten zien, dat vele hooggeplaatsten in het huidige regime in Iran direct betrokken waren bij de massamoord van 1988. Familieleden van de slachtoffers en mensenrechtenverdedigers eisen dat er een eind moet komen aan de straffeloosheid van de functionarissen in het regime in Teheran, die verantwoordelijk waren voor de massaterechtstellingen. Ze verlangen opheldering over de omstandigheden waaronder de politieke gevangenen ter dood werden gebracht en waar zij zijn begraven.

Mensenrechtendeskundigen hebben in Brussel opgeroepen om de daders en de verantwoordelijken volgens internationaal geldend strafrecht te berechten. Zulke misdaden tegen de menselijkheid mogen niet ongestraft blijven, het doet er niet toe wanneer zij zijn begaan.