11 oktober 2021 – NEE tegen de doodstraf! Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf, die jaarlijks op 10 oktober wordt gehouden, hebben mensenrechtenactivisten en in ballingschap levende Iraniërs in de eerste week van oktober in verschillende steden demonstraties, tentoonstellingen en waken georganiseerd. Zij riepen de internationale gemeenschap op zich daadwerkelijk in te zetten om een einde te maken aan de executies en de doodstraf in Iran af te schaffen.

De doodstraf is een wrede en onmenselijke straf. Zij schendt het fundamentele recht van de mens op leven en waardigheid. Terwijl steeds meer landen in de wereld de doodstraf afschaffen, gaat de dictatuur in Teheran door met haar wrede executiepraktijk.De deelnemers aan de betogingen riepen de wereldgemeenschap op hun protest tegen de executies in Iran niet te beperken tot woorden. De internationale gemeenschap mag niet werkeloos toezien hoe het regime in Teheran zijn eigen bevolking stelselmatig onderdrukt. In het licht van de voortdurende verwoestende schendingen van de mensenrechten moet Europa zijn politiek ten aanzien van Iran kritisch bezien en tot een heroverweging overgaan.

Amsterdam: Familieleden van executieslachtoffers eisen gerechtigheid

Executies als een middel om de bevolking te onderdrukken

In Iran zijn executies een middel van de terreur van het regime om de bevolking te onderdrukken. Om angst en terreur onder de bevolking te zaaien voert het regime ook executies uit op openbare plaatsen.
De rechterlijke macht van het regime vaardigt elke dag nieuwe doodvonnissen uit. De processen voldoen nooit aan de internationale wettelijke normen. In Iran worden veel mensen geëxecuteerd voor daden die volgens het internationaal recht helemaal geen misdrijf vormen en waarop onder geen beding de doodstraf zou mogen staan. Doodvonnissen zijn vaak gebaseerd op “bekentenissen” die door foltering zijn afgedwongen. Duizenden gevangenen in Iran dreigen te worden terechtgesteld, ook politieke gevangenen.

Amsterdam: foto’s van geëxecuteerde politieke gevangenen en gedode demonstranten in Iran

Bovendien sterven steeds meer gevangenen in Iraanse gevangenissen ten gevolge van foltering of bruut geweld door gevangenisbewakers. Amnesty International publiceerde onlangs een documentaire over 72 gevangenen die de afgelopen jaren in Iran in gevangenschap zijn vermoord. De meesten waren jonge gevangenen tussen de 18 en 30 jaar.
Deelnemers in Amsterdam herdenken de slachtoffers van massa-executies in Iran.
Regime in Teheran verantwoordelijk voor de meeste executies van vrouwen en minderjarigen
Iran is de staat met de meeste uitgevoerde doodvonnissen ter wereld, gemeten naar bevolkingsaantal. Sinds begin 2021 zijn er in Iran meer dan 250 executies geregistreerd. Het aantal niet gerapporteerde gevallen ligt veel hoger.
Executies van vrouwen nemen toe. Sinds het begin van dit jaar zijn in Iran ten minste tien vrouwen geëxecuteerd. Geen enkel ander land heeft in de afgelopen jaren zoveel vrouwen geëxecuteerd als Iran.

Amsterdam: Stop executies van minderjarigen!

Het regime in Teheran executeert ook minderjarigen, hoewel het internationale recht dit streng verbiedt. Volgens de wetten van het regime kunnen zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood worden veroordeeld. Daarmee lappen de machthebbers in Iran de internationaal geldende wetgeving op het gebied van de mensenrechten aan hun laars.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten verbieden ten strengste het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen, zonder enige uitzondering. Toch is Iran het land met het hoogste aantal geëxecuteerde minderjarigen ter wereld.

Toename van executies onder president Raisi

Onder de nieuwe president van het regime, Ebrahim Raisi, is het aantal executies blijven toenemen. In verschillende gevangenissen worden dagelijks meerdere executies gemeld.

Raisi was van maart 2019 tot juni 2021 hoofd van de rechterlijke macht in Iran. In deze periode was Raisi verantwoordelijk voor meer dan 600 geregistreerde executies. Ook hier is het aantal niet gerapporteerde gevallen aanzienlijk hoger. Onder de executieslachtoffers waren ten minste zeven minderjarige gevangenen.
Raisi is ook verantwoordelijk voor de executie van vreedzame demonstranten, waaronder de executie van de Iraanse atleet Navid Afkari in september 2020. Raisi negeerde ijskoud alle internationale protesten en toonde zijn volledige minachting voor de mensheid toen hij de 27-jarige atleet executeerde.

Internationale campagne: stel regime Teheran verantwoordelijk voor misdaden volgens internationaal recht!

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf hebben mensenrechtenactivisten en in ballingschap levende Iraniërs herinnerd aan de massa-executies van 1988 die het leven hebben gekost aan duizenden politieke gevangenen in Iran. Zij eisten dat de daders van dit bloedbad, waaronder vele huidige functionarissen van de dictatuur in Iran, op internationaal niveau vervolgd zullen worden.

In oktober werden in Stockholm verschillende bijeenkomsten en waken gehouden, bijgewoond door in ballingschap levende Iraniërs en mensenrechtenactivisten. Sinds 10 augustus staat daar een ambtenaar van het regime in Teheran terecht wegens zijn betrokkenheid bij de massamoord op politieke gevangenen in 1988.

1988: Bloedbad onder politieke gevangenen met duizenden slachtoffers

Internationale campagne: Stel het regime in Teheran verantwoordelijk voor misdaden volgens het internationaal recht!
Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf hebben mensenrechtenactivisten en in ballingschap levende Iraniërs herinnerd aan de massa-executies van 1988, waarvan duizenden politieke gevangenen in Iran het slachtoffer zijn geworden. Zij eisten dat de daders van dit bloedbad, waaronder vele huidige functionarissen van de dictatuur in Iran, op internationaal niveau zouden worden vervolgd.

Stockholm

In oktober werden in Stockholm verschillende bijeenkomsten en waken gehouden, bijgewoond door in ballingschap levende Iraniërs en mensenrechtenactivisten. Sinds 10 augustus staat daar een ambtenaar van het regime in Teheran terecht wegens zijn betrokkenheid bij de massamoord op politieke gevangenen in 1988.

1988: Bloedbad onder politieke gevangenen met duizenden slachtoffers
De massa-executies van 1988 waren een georganiseerde massamoord door de staat op politieke gevangenen in heel Iran in de zomer en de herfst van dat jaar op bevel van de toenmalige regeringsleider Khomeini. Naar schatting zijn wel 30.000 gevangenen het slachtoffer geworden van dit bloedbad. Ze werden opzettelijk vermoord om elk verzet tegen de dictatuur te smoren. De geëxecuteerden werden door hun beulen begraven in naamloze massagraven. Familieleden werden geïntimideerd en bedreigd zodat geen informatie over het bloedbad de buitenwereld zou bereiken.

Over de executies werd beslist door zogenaamde “doodscomités” die de gevangenen groepsgewijs ter dood veroordeelden tijdens processen die slechts enkele minuten duurden. Het doodscomité dat besliste over de executies in de gevangenissen in het gebied rond Teheran telde vier vooraanstaande leden. Een van hen was Ebrahim Raisi, die sinds augustus 2021 in functie is als president van het regime. Alleen al in de gevangenissen van Evin en Gohardasht, waarvoor Raisi verantwoordelijk was, werden duizenden executies uitgevoerd.

Berlijn

Beginsel van het wereldrecht: maak een einde aan de straffeloosheid van daders van misdaden onder het internationaal recht!
De massale en systematische moorden op duizenden politieke gevangenen in Iran, met name het bloedbad van 1988, zijn misdaden volgens het internationaal recht. Op grond van het beginsel van het volkenrecht kunnen volkenrechtelijke misdrijven overal ter wereld worden vervolgd, ongeacht het land waar de feiten zijn gepleegd. Het beginsel van het internationaal recht is van toepassing op misdaden zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Er is geen verjaringstermijn voor deze misdaden. Het beginsel van universele rechtsmacht is een belangrijk instrument voor de bestraffing van de daders van misdrijven naar internationaal recht in Iran.

Genève

Genève: Wake voor het Europese VN-hoofdkwartier

De deelnemers aan de manifestaties in oktober riepen de wereldgemeenschap op om de daders van de massa-executies van 1988, waaronder de huidige president van het regime Raisi, op internationaal niveau te vervolgen. De daders moeten voor hun misdaden volgens het internationaal recht ter verantwoording worden geroepen door nationale rechtbanken of door het Internationaal Strafhof in Den Haag, op basis van het beginsel van het internationaal recht. Er moet een einde komen aan de huidige straffeloosheid.

Brussel

In Brussel werd de EU opgeroepen de mensenrechten in het centrum van haar politiek ten aanzien van Iran te plaatsen

De betogingen vestigden de aandacht op het feit dat de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran, waaronder executies en het doden van demonstranten, onverminderd doorgaan. De internationale gemeenschap moet resoluter en doeltreffender opkomen voor de mensenrechten in Iran dan zij tot dusver heeft gedaan. Een van de instrumenten om de naleving van de mensenrechten af te dwingen, zou erin bestaan internationale strafvervolging in te stellen tegen functionarissen van het Iraanse regime die zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven naar internationaal recht. Het moet de Iraanse machthebbers duidelijk worden gemaakt dat hun misdaden krachtens het internationaal recht ernstige gevolgen hebben en door de internationale gemeenschap zullen worden bestraft.

Roma

Washington en Parijs

Voor het State Department in Washington riepen de in ballingschap levende Iraniërs de Amerikaanse regering op om in haar politiek ten aanzien van Iran meer gewicht toe te kennen aan de mensenrechten.