Betreft: Oproep van het maatschappelijk middenveld aan de VN-Mensenrechtenraad om het bloedbad van 1988 te onderzoeken

Meer dan 460 huidige en voormalige functionarissen van de Verenigde Naties, mensenrechten- en juridische deskundigen, en internationale NGO’s en academische instellingen hebben de VN-Mensenrechtenraad schriftelijk verzocht om een internationaal onderzoek naar de massamoord op duizenden politieke gevangenen in Iran in 1988.

In de brief wordt er bij de Mensenrechtenraad op aangedrongen de straffeloosheid van Iraanse functionarissen aan te pakken door een internationaal onderzoek in te stellen naar de massa-executies en gedwongen verdwijningen in 1988. Hieronder de volledige tekst van de brief.

 

25 januari 2022

Excellentie,

Wij, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, waarvan vele een raadgevende status hebben bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC), en deskundigen op het gebied van mensenrechten en rechtsgeleerdheid verwelkomen de recente oproepen van de speciale VN-rapporteur inzake de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran en de VN-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen (WGEID) om een internationaal onderzoek in te stellen naar de massale buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen van politieke gevangenen in Iran in 1988.

Het bloedbad van 1988 vond plaats naar aanleiding van een fatwa van de hoogste leider, Ayatollah Ruhollah Khomeini, die luidde: “Aangezien de [Volksmojahedin (PMOI)] niet in de Islam geloven … en zij oorlog voeren tegen God … wordt verordend dat zij die in het hele land in de gevangenis zitten en de [PMOI] trouw blijven steunen, oorlog voeren tegen God en ter dood veroordeeld zullen worden.”

Daartoe werden in heel Iran snel “doodscommissies” opgericht, en duizenden politieke gevangenen die weigerden hun geloof op te geven, werden geëxecuteerd. De slachtoffers werden begraven in massagraven die over het hele land verspreid lagen.

De daders genieten nog steeds straffeloosheid. Onder hen bevinden zich de huidige Iraanse president Ebrahim Raisi en het hoofd van de rechterlijke macht Gholam-Hossein Mohseni Ejei.

Wij vrezen dat het uitblijven van een verantwoordingsplicht voor de daders door de internationale gemeenschap de Iraanse autoriteiten zou kunnen aanmoedigen om nog meer wreedheden te begaan tegen dissidente demonstranten en politieke gevangenen, zoals bleek tijdens het dodelijk neerslaan van de landelijke protesten van 2019.

Tijd voor de VN om door middel van een internationaal onderzoek te laten zien dat het menens is met wat zi zeggen.

Zeven speciale VN-rapporteurs schreven op 3 september 2020 aan de Iraanse autoriteiten dat de buitengerechtelijke executies van 1988 mogelijk neerkomen op “misdaden tegen de menselijkheid”.

In hun brief staat dat het falen van VN-organen om op te treden over het bloedbad van 1988 “een verwoestende impact heeft gehad op de overlevenden en families” en “de Iraanse autoriteiten heeft aangemoedigd” om “het lot van de slachtoffers te verbergen en een strategie van afleiding en ontkenning te handhaven.”

De VN-deskundigen stelden voor dat de internationale gemeenschap “de zaken moet onderzoeken, onder meer door het instellen van een internationaal onderzoek.”

Op 3 mei 2021 schreven zo’n 152 voormalige VN-functionarissen en gerenommeerde internationale mensenrechten- en juridische deskundigen een brief aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, waarin zij opriepen tot een onderzoekscommissie naar de massamoord van 1988.

Onder de ondertekenaars bevonden zich een voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, een voormalige adjunct-secretaris-generaal van de VN, 28 voormalige speciale VN-rapporteurs inzake mensenrechten, en de voorzitters van eerdere VN-onderzoekscommissies naar mensenrechtenschendingen in Eritrea en Noord-Korea. Tot de vooraanstaande juristen die de oproep hebben ondertekend, behoren de voormalige hoofdaanklager van de internationale VN-straftribunalen voor het voormalige Joegoslavië en Rwanda, een voormalige speciale aanklager bij het speciale tribunaal voor Libanon, en de eerste voorzitter van het speciale VN-gerechtshof voor Sierra Leone.

Amnesty International herhaalde in een verklaring op 19 juni 2021 dat Ebrahim Raisi een sleutelrol had in het bloedbad van 1988 en moet worden “onderzocht op zijn betrokkenheid bij vroegere en voortdurende misdaden onder het internationaal recht, ook door staten die universele rechtsmacht uitoefenen.”

In haar rapport van 2018 “Blood-soaked secrets: Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity”, concludeerde Amnesty International dat, naast het plegen van de misdaad tegen de menselijkheid van moord in 1988, door duizenden politieke dissidenten in het geheim buitengerechtelijk te executeren, de Iraanse autoriteiten de voortdurende misdaden tegen de menselijkheid van gedwongen verdwijning, vervolging, foltering en andere onmenselijke daden blijven plegen, onder meer door het systematisch verbergen van het lot van de slachtoffers en de verblijfplaats van hun stoffelijke overschotten.

Op 29 juni 2021 heeft de speciale VN-rapporteur voor Iran, Javaid Rehman, opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de executies op last van de staat in 1988 en de rol die Ebrahim Raisi heeft gespeeld als plaatsvervangend openbaar aanklager in Teheran. Prof. Rehman verklaarde dat zijn bureau bereid is verzamelde getuigenissen en bewijzen te delen indien de Mensenrechtenraad of een ander orgaan een onpartijdig onderzoek instelt. Hij voegde eraan toe bezorgd te zijn over berichten dat sommige “massagraven” worden vernietigd als onderdeel van een voortdurende doofpotoperatie.

Op 4 augustus 2021 heeft de VN-werkgroep inzake gedwongen verdwijningen in een verslag aan de Mensenrechtenraad opgeroepen tot een “internationaal onderzoek” naar het bloedbad van 1988. In het rapport staat:

Iran (Islamitische Republiek)

  1. De Werkgroep spreekt opnieuw haar bezorgdheid uit over het feit dat de begraafplaatsen van de personen die tussen juli en september 1988 in het gehele land onder dwang zijn verdwenen en zouden zijn geëxecuteerd, nog steeds verborgen worden gehouden. De Werkgroep herinnert eraan dat een gedwongen verdwijning voortduurt totdat het lot en de verblijfplaats van de betrokken personen zijn vastgesteld en sluit zich aan bij de oproep tot een internationaal onderzoek in deze zaak.

Mensenrechtendeskundigen zijn van mening dat de buitengerechtelijke executies in 1988 in Iran neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Voormalig VN-rechter Geoffrey Robertson heeft de moorden als genocide omschreven, met het argument dat volgens Khomeini’s decreet de voornaamste reden voor de oproep tot vernietiging van PMOI-aanhangers was dat zij “oorlog voerden tegen God”. Volgens de gerenommeerde deskundige op het gebied van het internationaal humanitair recht, Prof. Eric David, komt wat er in 1988 gebeurde “neer op genocide.”

Wij zijn van mening dat het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, allang een onderzoek had moeten instellen naar het bloedbad van 1988.

Daarom dringen wij er bij de VN-Mensenrechtenraad op aan om dringend de straffeloosheid van de Iraanse functionarissen aan te vechten door een internationaal onderzoek te gelasten naar de massa-executies van 1988 en de gedwongen verdwijningen van duizenden politieke gevangenen, die voortdurende misdaden tegen de menselijkheid vormen.

Het JVMI heeft op 27 januari een persbericht over de open brief uitgegeven. Lees hier onze verklaring.

Hieronder de 464 ondertekenaars:

Ondertekenaars van de open brief aan de VN-Mensenrechtenraad – 25 januari 2022

 

Individuele ondertekenaars:

Dr. Ricardo Lagos Escobar – (Chili)
President van Chili (2000-2006)
Speciaal gezant van de VN voor klimaatverandering (2007-2010)
Voorzitter van de Fundación Democracia y Desarrollo (FDD, Stichting voor Democratie en Ontwikkeling)

Jacques Santer (Luxemburg)
Eerste minister van Luxemburg (1984-1995)
Voorzitter van de Europese Commissie (1995-1999)

Rechter Sang-Hyun Song – (Zuid-Korea)
President van het Internationaal Strafhof (ICC) (2009-2015)

Dr. Joachim Rücker (Duitsland)
Voorzitter van de VN-Raad voor de mensenrechten (2015)
Ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Duitsland bij de VN in Genève (2014-2016)
Inspecteur-generaal van het Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken (2011-2014)
Speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN en hoofd van de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) (2006-2008)

Amb. Claude Heller – (Mexico)
Voorzitter van de VN-Veiligheidsraad (2009 & 2010)
Voormalig permanent vertegenwoordiger van Mexico bij de VN

Sir Howard Morrison QC – (Verenigd Koninkrijk)
Voorzitter van de afdeling Beroep van het Internationaal Strafhof (ICC) (2012-2018 & 2020-2021)
Voormalig rechter bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN

Prof. José Luís da Cruz Vilaça – (Portugal)
President van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1989-1995)
Rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2012-2018)
Lid van de Portugese regering (1980-1983)
Hoogleraar EU-recht, advocaat, oprichter en managing partner van Cruz Vilaça Advogados

Jose Ramos-Horta – (Oost-Timor)
Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 1996
Voormalig president van Timor-Leste (Oost-Timor)
Voorzitter van het Stuurcomité van de Wereldbeweging voor Democratie
Speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Guinee-Bissau en hoofd van UNIOGBIS (2013-2014)

Dr. Rowan Williams – (Verenigd Koninkrijk)
Voormalig aartsbisschop van Canterbury
Voormalig Meester van Magdalene College, Universiteit van Cambridge

Guy Verhofstadt  – (België)
Eerste minister van België (1999-2008)
Voorzitter van de Raad van de Europese Unie (2001)
Lid van het Europees Parlement

Prof. Leila Nadya Sadat – (Verenigde Staten)
Speciaal adviseur inzake misdaden tegen de menselijkheid van de aanklager bij het ICC (2012-heden)
Directeur van het Initiatief Misdaden tegen de Menselijkheid
Hoogleraar internationaal strafrecht op de James Carr-leerstoel en directeur van het Whitney R. Harris World Law Institute aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de American University, Washington

Prof. Tim McCormack – (Australië)
Speciaal adviseur inzake oorlogsmisdaden van de aanklager bij het ICC (2010-heden)
Hoogleraar internationaal recht, Universiteit van Tasmanië

Rechter barones Christine Van den Wyngaert – (België)
Speciaal adviseur van de aanklager van het ICC (2021-heden)
Rechter bij de Specialistische Kamers voor Kosovo (KSC) (2017-heden)
Rechter bij het Internationaal Strafhof (2009-2018)
Ad hoc-rechter bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) (2000-2002)
Rechter bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië van de VN (2003-2009)

Prof. Kevin Jon Heller – (Verenigde Staten)
Hoogleraar internationaal recht en veiligheid, Universiteit van Kopenhagen (Centrum voor militaire studies)
Hoogleraar Rechten, Australische Nationale Universiteit

Prof. Juan E. Méndez – (Argentinië)
Voormalig speciaal VN-rapporteur inzake foltering (2010-2016)
Speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de VN voor de preventie van genocide (2004-2007)
Voormalig voorzitter van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten

Prof. Pablo de Greiff – (Colombia)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de bevordering van waarheid, gerechtigheid, genoegdoening en garanties dat niemand wordt teruggedreven (2012-2018)
Rapporteur bij de deskundigengroep preventie van de VN-Mensenrechtenraad (2019-2020)
Lid onafhankelijk onderzoek VN naar Burundi (2015-2016)
Directeur van het programma Preventie en Overgangsrecht, Centrum voor Mensenrechten en Mondiale Rechtvaardigheid, Faculteit Rechtsgeleerdheid, New York University
Lid Adviesraad voor het maatschappelijk middenveld van de secretaris-generaal van de VN (2019-heden)

Dr. Karen Smith – (Zuid-Afrika)
Speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de VN voor de verantwoordelijkheid om te beschermen (2019-2021)

Prof. Jennifer Welsh – (Canada)
Speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de VN voor de verantwoordelijkheid om te beschermen (2013-2016)
Canada 150-onderzoeksstoel in mondiaal bestuur en veiligheid, McGill University

Prof. Buhm-Suk Baek – (Zuid-Korea)
Lid van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad
Hoogleraar, Kyung Hee Universiteit

Prof. Catherine Van de Heyning – (België)
Lid van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad
Hoogleraar grondrechten, Universiteit Antwerpen

Prof. Claudio Grossman – (Chili)
Lid van de VN-commissie voor internationaal recht (ILC) (2016-heden)
Voorzitter van het redactiecomité van het ILC (2019)
Voorzitter van het Inter-Amerikaans Instituut voor de rechten van de mens (IIDH) (2014-heden)
Voorzitter van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR) (1996, 2001)
Voorzitter van het VN-Comité tegen foltering (CAT) (4 termijnen, van 2008-2015)
Voorzitter VN-verdragsorganen inzake mensenrechten (2013)
Emeritus hoogleraar en decaan, R. Geraldson-studiebeurs voor internationaal en humanitair recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de American University, Washington

Prof. Stefan Trechsel – (Zwitserland)
Voorzitter van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (1995-1999)
Rechter bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN (2006-2013)

Yasmin Sooka – (Zuid-Afrika)
Voorzitter van de VN-Commissie voor de rechten van de mens in Zuid-Soedan
Voormalig commissaris van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie
Voormalig commissaris van de Commissie voor waarheid en verzoening van Sierra Leone
Honorary Fellow, Universiteit van Kaapstad

Prof. Michael Lynk – (Canada)
Universitair hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Western University

Dr. Margaret M. deGuzman – (Verenigde Staten)
Rechter bij het internationaal residuaal mechanisme voor straftribunalen van de VN
Hoogleraar rechtsgeleerdheid en mededirecteur van het Instituut voor internationaal recht en overheidsbeleid van de Beasley-Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Temple Universiteit

Prof. Ana Salinas de Frías – (Spanje)
Ad hoc-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Málaga, Spanje
Voorzitter van de Spaanse Vereniging voor Internationaal Recht (AEPDIRI)

Anne Ramberg – (Zweden)
Medevoorzitter van het Instituut voor de Mensenrechten van de Internationale Orde van Advocaten (IBAHRI)
Ad hoc-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
Lid van de raad van bestuur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit van Uppsala
Voormalig secretaris-generaal van de Zweedse orde van advocaten

Hon. Richard J. Goldstone – (Zuid-Afrika)
Voormalig rechter in het Grondwettelijk Hof van Zuid-Afrika
Voormalig hoofdaanklager van de Internationale Strafrechtelijke Tribunalen van de Verenigde Naties voor het voormalige Joegoslavië en voor Rwanda
Erevoorzitter van het Instituut voor de Mensenrechten van de Internationale Orde van Advocaten (IBAHRI)

Thomas Hammarberg – (Zweden)
Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa (2006-2012)
Secretaris-generaal van het in Stockholm gevestigde Olof Palme Internationaal Centrum (2002-2005)
Ambassadeur van de Zweedse regering voor humanitaire aangelegenheden (1994-2002)
Secretaris-generaal van de NGO “Save the Children Zweden” (1986-1992)
Secretaris-generaal van Amnesty International (1980-1986)
Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor de mensenrechten in Cambodja (1996-2000)
Parlementslid (2018-heden)

Gen. Wesley K. Clark – (Verenigde Staten)
Opperbevelhebber Europa van de NAVO (1997-2000)

Amb. Stephen J. Rapp – (Verenigde Staten)
Voormalig VS-ambassadeur in algemene dienst voor mondiaal strafrecht (2009-2015)
Voormalig aanklager bij de Bijzondere Rechtbank van de Verenigde Naties voor Sierra Leone (SCSL) (2007-2009)
Senior Fellow bij het Centrum voor de Preventie van Genocide van het US Holocaust Memorial Museum en bij het Centrum voor Ethiek, Recht en Gewapende Conflicten (ELAC) van de Universiteit van Oxford

Prof. Gay McDougall – (Verenigde Staten)
Onafhankelijk VN-deskundige inzake minderhedenvraagstukken (2005-2011)
Verkozen lid VN-Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD) (vicevoorzitter 2018-2019)
Senior onderzoeker en ereonderzoeker bij het Leitner Centrum voor Internationaal Recht en Rechtvaardigheid / Centrum voor Ras, Recht en Rechtvaardigheid van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Fordham

Prof. Christian Tomuschat – (Duitsland)
Emeritus hoogleraar Humboldt Universiteit Berlijn
Voorzitter van het Bemiddelings- en Arbitragehof van de OVSE (2013-2019)
Lid van het VN-Comité voor de rechten van de mens (1977-1986)
Lid en voorzitter van de VN-commissie voor internationaal recht (1985-1996)
Rapporteur van de VN-mensenrechtencommissie over de mensenrechtensituatie in Guatemala (1990-1993)
Coördinator van de Commissie voor historische opheldering (CEH), Guatemala (1997-1999)

Prof. Marc Bossuyt – (België)
Vice-voorzitter van de VN-Commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD)
Voorzitter van het Grondwettelijk Hof van België (2007-2014)
Emeritus hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Prof. the Hon. Gareth Evans AC QC – (Australië)
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Australië
Emeritus voorzitter van de Internationale Crisis Groep
Kanselier van de Australian National University (2010-2019)
Voormalig lid van het Raadgevend Comité inzake genocide van de secretaris-generaal van de VN

John Baird – (Canada)
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Canada

Giulio Terzi – (Italië)
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Italië
Voormalig permanent vertegenwoordiger van Italië bij de VN
Voormalig ambassadeur van Italië in de VS

Petrit Selimi – (Kosovo)
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Kosovo

Radosław Sikorski – (Polen)
Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Polen
Lid van het Europees Parlement

Amb. Hans Corell – (Zweden)
Voormalig rechter in hoger beroep
Voormalig adjunct-secretaris-generaal voor juridische zaken en juridisch adviseur van de Verenigde Naties (1994-2004)
Voormalig medevoorzitter van de raad van het mensenrechteninstituut van de Internationale Orde van Advocaten

Mike Smith – (Australië)
Voormalig voorzitter van de VN-onderzoekscommissie voor de mensenrechten in Eritrea
Voormalig adjunct-secretaris-generaal van de VN in New York en uitvoerend directeur van het uitvoerend directoraat van het VN-comité voor terrorismebestrijding (2007-2013)

Frej Fenniche – (Zwitserland)
Voormalig hoofd van de afdeling Azië, Stille Oceaan, Midden-Oosten en Noord-Afrika (APMENAB) bij het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, gevestigd in Genève (2015-2017)
Regionaal vertegenwoordiger MENA van “Geen vrede zonder gerechtigheid”

Prof. William A. Schabas – (Canada)
Voorzitter van de onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN voor het conflict in Gaza in 2014 (2014-2015)
Lid van de Commissie voor waarheid en verzoening van Sierra Leone (2002-2004)
Voorzitter van de raad van bestuur van het vrijwillig VN-fonds voor technische samenwerking op het gebied van de mensenrechten (2009-2011)
Voorzitter van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (2009-2011)
Voorzitter van het Instituut voor Internationaal Strafrechtelijk Onderzoek (2021-heden)
Hoogleraar internationaal recht aan de Middlesex Universiteit in Londen

Geoffrey Robertson AO QC – (Australië)
Eerste voorzitter van de Bijzondere Rechtbank van de Verenigde Naties voor Sierra Leone (SCSL)
“Eminent jurist” in de Raad voor binnenlandse justitie van de VN (2008-2012)
Oprichter en hoofd van de Doughty Street Chambers
Auteur “Misdaden tegen de menselijkheid”, “Moellahs zonder genade” en “De slachting onder politieke gevangenen in Iran, 1988”.

Prof. Sir Geoffrey Nice QC – (Verenigd Koninkrijk)
Hoofdaanklager in het proces tegen Slobodan Milošević in Den Haag
Aanklager in de zaak van de Bosnische Kroaat Dario Kordić bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN, succesvolle vervolging van Goran Jelisić bij het ICTY

Prof. Robert K. Goldman – (Verenigde Staten)
Voormalig onafhankelijk VN-deskundige inzake de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme
Voorzitter van de Internationale Commissie van Juristen (ICJ)
Voormalig voorzitter en lid van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR)
Hoogleraar rechtsgeleerdheid en Louis C James-geleerde, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de American University, Washington

Prof. Pierre d’Argent – (België)
Hoogleraar, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leuven
Lid van het Instituut voor Internationaal Recht (IIL)
Lid van de Brusselse balie
Voorzitter van de Europese Vereniging voor Internationaal Recht (ESIL)
Eerste secretaris van het Internationaal Hof van Justitie (2009-2011)

Dr. Mark Ellis – (Verenigd Koninkrijk)
Uitvoerend directeur van de Internationale Orde van Advocaten (IBA)
Voormalig voorzitter van het VN-adviespanel inzake aangelegenheden betreffende de raadslieden van de verdediging van het mechanisme voor internationale straftribunalen

Sternford Moyo – (Zimbabwe)
President van de Internationale Orde van Advocaten (IBA)

Dr. Melanie O’Brien – (Australië)
Universitair hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit van West-Australië

Klaus U. Rackwitz – (Duitsland)
Directeur van de Internationale Academie voor Neurenbergse Beginselen te Neurenberg

Prof. Theo van Boven – (Nederland)
Voormalig directeur van de afdeling mensenrechten van de Verenigde Naties (1977-1982)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN inzake foltering (2001-2004)

Prof. Manfred Nowak – (Oostenrijk)
Voormalig speciaal VN-rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling (2004-2010)
Voormalig lid van de VN-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen (WGEID)
Voormalig rechter in de mensenrechtenkamer voor Bosnië en Herzegovina

Ms. Maud De Boer-Buquicchio – (Nederland)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN over de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen (2014-2020)
Voormalig plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa

Prof. Jean Ziegler – (Zwitserland)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het recht op voedsel (2000-2008)
Voormalig vicevoorzitter van het Raadgevend Comité van de VN-Mensenrechtenraad

Michel Forst – (Frankrijk)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de situatie van mensenrechtenverdedigers (2014-2020)
Voormalig onafhankelijk VN-deskundige voor Haïti (2008-2013)

Dr. Dubravka Šimonovic – (Kroatië)
Voormalig speciaal VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen (2015-2021)
Voormalig voorzitter van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW, kort VN-Vrouwenverdrag) van de VN
Voorzitter van de VN-Commissie inzake de positie van de vrouw (2001-2002)

Prof. Joseph A. Cannataci – (Malta)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het recht op privacy (2015-2021)
Leerstoel Europees informatiebeleid en technologierecht
Mededirecteur van de onderzoeksgroep Veiligheid, technologie en e-privacy (STeP) aan de Rijksuniversiteit Groningen, Nederland
Hoofd van de afdeling Informatiebeleid en -beheer van de Universiteit van Malta
Senior Fellow en geassocieerd onderzoeker bij de CNAM-afdeling Veiligheid, Defensie en Inlichtingen, Parijs, Frankrijk

Ms. Gabriela Knaul – (Brazilië)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN over de onafhankelijkheid van rechters en advocaten (2009-2015)

Gulnara Shahinian – (Armenië)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN over hedendaagse vormen van slavernij, met inbegrip van de oorzaken en gevolgen (2008-2014)

Prof. Yakin Ertürk – (Turkije)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN inzake geweld tegen vrouwen (2003-2009)
Emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit voor het Midden-Oosten te Ankara
Directeur van de VN-afdeling ter bevordering van de positie van de vrouw (1999-2001)
Lid van het Commissie van de Raad van Europa inzake de voorkoming van foltering (2009-2013)

Prof. François Crépeau – (Canada)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de mensenrechten van migranten (2011-2017)
Faculteit Rechtsgeleerdheid, McGill University

Prof. Heiner Bielefeldt – (Duitsland)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de vrijheid van godsdienst en geloof (2010-2016)
Voormalig directeur van het Duits Instituut voor de Rechten van de Mens (DIMR)

Prof. Urmila Bhoola – (Zuid-Afrika)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN over hedendaagse vormen van slavernij (2014-2020)

Dainius Pūras – (Litouwen)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het recht op gezondheid (2014-2020)
Directeur van het Instituut voor de monitoring van de mensenrechten / VŠĮ Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas

Prof. Okechukwu Ibeanu – (Nigeria)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN over toxische stoffen en mensenrechten (2004-2010)

Catarina de Albuquerque – (Portugal)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen (2008-2014)
Voorzitter van de VN-werkgroep die belast is met het opstellen van een facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (2004-2008)

Prof. John H. Knox – (Verenigde Staten)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor mensenrechten en milieu (2012-2018)
Henry C. Lauerman-hoogleraar internationaal recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Wake Forest

Prof. Fantu Cheru – (Ethiopië/ Verenigde Staten)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN over buitenlandse schuld en structurele aanpassing
Emeritus hoogleraar internationale politieke economie aan de American University, Washington, DC

Prof. Léo Heller – (Brazilië)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de rechten van de mens op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen (2014-2020)

Prof. Yanghee Lee – (Zuid-Korea)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de situatie van de mensenrechten in Myanmar (2014-2020)
Voormalig voorzitter van het VN-Comité inzake de rechten van het kind

Prof. Annalisa Ciampi – (Italië)
Voormalig speciaal VN-rapporteur inzake het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging
Voormalig lid van het Europees Comité voor sociale rechten
Voormalig ad hoc-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Voormalig juridisch adviseur van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

Prof. S. James Anaya – (Verenigde Staten)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de rechten van inheemse volkeren

Gabriela Rodríguez Pizarro – (Costa Rica)
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor de mensenrechten van migranten (1999-2005)

Anand Grover – (India)
Hoofdadvocaat bij het Hooggerechtshof van India
Voormalig speciaal rapporteur van de VN voor het recht op gezondheid (2008-2014)
Adjunct-hoogleraar aan het Georgetown Law Center, Georgetown University, Washington
Lid Wereldwijde Commissie Drugsbeleid
Directeur van een Advocatencollectief

Prof. Rashida Manjoo – (Zuid-Afrika)
Voormalig speciaal VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen, de oorzaken en gevolgen daarvan (2009-2015)
Emeritus hoogleraar, Universiteit van Kaapstad

Santiago Corcuera-Cabezut – (Mexico)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen (WGEID)
Voormalig voorzitter van het VN-Comité tegen gedwongen verdwijningen
Voormalig voorzitter van het Coördinatiecomité van de speciale procedures van de VN-Mensenrechtenraad

Prof. Ariel E Dulitzky – (Argentinië)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen (WGEID)
Directeur van de Afdeling mensenrechten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Texas in Austin

Prof. Jeremy Sarkin – (Zuid-Afrika)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen (WGEID)

José Luis Gómez del Prado – (Spanje)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep inzake het gebruik van huurlingen

Prof. Gabor Rona – (Verenigde Staten)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep inzake het gebruik van huurlingen
Voormalig internationaal juridisch directeur van Human Rights First
Hoogleraar praktijk aan de Cardozo Law School

Alda M. Facio – (Costa Rica)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep Discriminatie van vrouwen en meisjes

Saeed Mokbil – (Jemen)
Voormalig voorzitter-rapporteur van de VN-werkgroep inzake het gebruik van huurlingen

Prof. Alfred De Zayas – (Verenigde Staten)
Voormalig onafhankelijk VN-deskundige ter bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde (2012-2018)

Prof. Santiago A. Cantón – (Argentinië)
Voormalig voorzitter van de VN-onderzoekscommissie naar de protesten in 2018 in de bezette Palestijnse gebieden
Voormalig uitvoerend secretaris van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR)
Voormalig directeur van RFK Partners voor de mensenrechten bij het Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
Directeur van het Peter D. Bell Rechtsstaatprogramma bij de Inter-Amerikaanse Dialoog

Prof. Uldis Ķinis – (Letland)
Ad Litem rechter, Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN (2008-2011)
Rechter en vicepresident van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland (2007-2017)

Ad Melkert – (Nederland)
Voormalig Speciaal Vertegenwoordiger voor Irak van de Secretaris-Generaal van de VN en Hoofd van de Bijstandsmissie van de VN voor Irak (UNAMI)
Voormalig adjunct-secretaris-generaal van de VN en geassocieerd administrateur van het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP)

Prof. Wolfgang Schomburg – (Duitsland)
Rechter, Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN (2001-2008)
Voormalig rechter, Internationaal Straftribunaal van de VN voor Rwanda (ICTR)

Marek Antoni Nowicki – (Polen)
Voormalig voorzitter van het VN-adviesorgaan voor de mensenrechten in Kosovo
Voormalig door de VN benoemde internationale ombudsman in Kosovo (2000-2005)
Voormalig lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (1993-1999)

Sonja Biserko – (Servië)
Voormalig lid van de VN-onderzoekscommissie inzake schendingen van de mensenrechten in Noord-Korea (DVK)
Oprichter en voorzitter van het Helsinki-comité voor de mensenrechten in Servië

Prof. Giovanni Grasso – (Italië)
Voormalig internationaal rechter bij het Grondwettelijk Hof van Bosnië en Herzegovina
Voormalig rechter in de mensenrechtenkamer voor Bosnië en Herzegovina

Prof. Ken Scott – (Verenigde Staten)
Voormalig lid van de VN-mensenrechtencommissie in Zuid-Soedan
Voormalig speciaal aanklager bij het Speciaal Tribunaal voor Libanon
Voormalig hoofdaanklager bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (1998-2011)
Voormalig assistent-procureur-generaal van de VS en hoofd van de afdeling complexe strafvervolgingen bij het Openbaar Ministerie (1985-1997)

Prof. Eric David – (België)
Voormalig lid van de aan de VN gelieerde internationale humanitaire onderzoekscommissie (2006-2016)
Emeritus hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Vrije Universiteit Brussel

Prof. Andrzej Rzepliński – (Polen)
Lid van de Internationale Helsinki-federatie voor de rechten van de mens (1994-2004)
Lid van het VN-Comité voor economische, sociale en culturele rechten (2004-2008)
Voorzitter van het Grondwettelijk Tribunaal in Polen (2010-2016)
Lid van de adviesraad van het Comité voor de mensenrechten in Noord-Korea (2013-heden)

Graham Blewitt AM – (Australië)
Voormalig magistraat
Plaatsvervangend hoofdaanklager, Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN (1994-2004)

Prof. David M. Crane – (Verenigde Staten)
Stichtend hoofdaanklager van het Speciaal VN-Tribunaal voor Sierra Leone
Oprichter van het Wereldwijd Verantwoordings Netwerk

Yoko Hayashi – (Japan)
Voorzitter van het VN-Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) (2015-2016)

Hans-Christof von Sponeck – (Duitsland)
Voormalig adjunct-secretaris-generaal van de VN en VN-coördinator voor humanitaire hulp in Irak

Curt Goering – (Verenigde Staten)
Hoofd van het Gaza-bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten (2009-2010)
Uitvoerend directeur van het Centrum voor slachtoffers van foltering (CVT) (2012-2021)
Voormalig hoofd bedrijfsvoering van Amnesty International USA
Fellow van het Carr Centrum voor Mensenrechtenbeleid, Harvard University

Ms. Apuk Hiljmnijeta – (Kosovo)
Winnaar van de VN-prijs op het gebied van de mensenrechten voor 2013
Directeur van “Kleine Mensen van Kosovo”
Lid van het ad-hoc-comité van de Algemene Vergadering van de VN voor het opstellen van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Sir Nicholas Forwood QC – (Verenigd Koninkrijk)
Voormalig rechter bij het Algemeen Gerecht van de Europese Unie (1999-2015)

Rt Hon. Sir David Edward – (Verenigd Koninkrijk)
Voormalig rechter bij het Europees Hof van Justitie (1992-2004)
Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Edinburgh

Prof. Valeriu M. Ciucă – (Roemenië)
Voormalig rechter bij het Algemeen Gerecht van de Europese Unie (2007-2010)

Prof. Josef Azizi – (Oostenrijk)
Voormalig rechter bij het Algemeen Gerecht van de Europese Unie (1995-2013)

Prof. Rui Manuel Gens Moura Ramos – (Portugal)
Voormalig rechter bij het Algemeen Gerecht van de Europese Unie (1995-2003)
Voormalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof van Portugal (2007-2012)

Prof. Vilenas Vadapalas – (Litouwen)
Voormalig rechter bij het Algemeen Gerecht van de Europese Unie (2004-2013)

Prof. Sir Francis Jacobs QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1988-2006)
Voorzitter van het Instituut voor Europees recht (ELI) (2011-2013)
Voorzitter van het Centrum voor Europees recht van het King’s College Londen
Voorzitter van de Vereniging voor Europees recht van het Verenigd Koninkrijk (tot 2014)
Voorzitter van het Administratieve Tribunaal van het Internationaal Instituut voor de Eenmaking van het Privaatrecht (UNIDROIT)
Gouverneur van het Britse Instituut voor de Rechten van de Mens

Prof. Miguel Poiares Maduro – (Portugal)
Advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie (2003-2009)
Hoogleraar, directeur van het programma Mondiaal Bestuur, Europees Universitair Instituut (2009-heden)

Eleanor Sharpston QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (2006-2020)

Prof. Laurence Burgorgue-Larsen – (Frankrijk)
Voormalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof van Andorra (2014-2016)
Hoogleraar recht aan de Sorbonne Faculteit Rechtsgeleerdheid (Université de Paris 1)

Dr. Maude Barlow – (Canada)
Voormalig hoofdadviseur water van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
Voormalig voorzitter van de Raad van Canadezen

Reed Brody – (Verenigde Staten)
Lid Internationale Commissie van Juristen
Voormalig plaatsvervangend hoofd van het onderzoeksteam van de secretaris-generaal van de VN in de Democratische Republiek Congo
Voormalig directeur van de afdeling mensenrechten van de VN-waarnemingsmissie in El Salvador (ONUSAL)

Prof. Fannie Lafontaine – (Canada)
Hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Université Laval, Canada
Onderzoeksleerstoel in Internationaal Strafrecht en Mensenrechten, Université Laval
Speciaal adviseur en mensenrechtenfunctionarisbij het Uitvoerend Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (2005-2006)
Functionaris mensenrechten en speciale assistent van de voorzitter van de internationale onderzoekscommissie van de VN inzake Darfur (2004-2005)
Projectdirecteur van het Canadees partnerschap voor internationale gerechtigheid
Codirecteur van de Afdeling internationaal strafrecht en humanitair recht (ICHLC), Université Laval

Prof. Eleonora Zielińska – (Polen)
Hoogleraar strafrecht aan de faculteit rechten en bestuurskunde, Universiteit van Warschau
Lid van de VN-werkgroep inzake discriminatie van vrouwen in recht en praktijk (2010-2017)

Kate Mackintosh – (Verenigd Koninkrijk)
Uitvoerend directeur van het Promise Instituut voor Mensenrechten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA)
Plaatsvervangend griffier van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) van de VN (2012-2017)

Prof. Stephen P. Marks – (Verenigde Staten)
Voorzitter van de taakgroep op hoog niveau inzake de toepassing van het recht op ontwikkeling van de VN-Mensenrechtenraad (2005-2010)
Francois-Xavier Bagnoud-hoogleraar Gezondheid en Mensenrechten, Harvard University
Directeur van het programma voor mensenrechten in ontwikkeling (PHRD), Harvard University

Prof. Anna Wyrozumska – (Polen)
Hoogleraar internationaal recht aan de Faculteit Recht en Bestuur, Universiteit van Lodz
Voormalig rechter ad hoc bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Patrick Burgess – (Australië)
Voorzitter van Asia Justice and Rights (AJAR)
Voormalig directeur Mensenrechten, VN-afdeling Vredesoperaties (UN DPKO) Vredesmissies naar Oost-Timor
Voormalig hooggeplaatst lid van het Australisch Vluchtelingentribunaal

Sara Hossain – (Bangladesh)
Voormalig lid van de VN-onderzoekscommissie naar de protesten in 2018 in de bezette Palestijnse gebieden
Voormalig lid van de VN-groep van onafhankelijke deskundigen inzake verantwoordingsplicht in de Democratische Volksrepubliek Korea
Advocaat bij het Hooggerechtshof van Bangladesh

Tahar Boumedra – (Verenigd Koninkrijk)
Voorzitter van de organisatie Gerechtigheid voor de Slachtoffers van het Bloedbad van 1988 in Iran (JVMI)
Voormalig hoofd van het UNAMI-mensenrechtenbureau en vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Irak

Dr. Susan L. Bissell – (Canada)
Voormalig assistent-directeur en hoofd kinderbescherming van UNICEF (2009-2015)
Stichtend directeur van het wereldwijde partnerschap om geweld tegen kinderen te beëindigen
Gastonderzoeker en FXB Fellow aan Harvard University

Charles A. Adeogun-Phillips – (Verenigd Koninkrijk & Nigeria)
Voormalig hoofdaanklager in 12 baanbrekende genocideprocessen voor het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda van de VN tussen 1998 en 2010
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)
Auteur van Internationaal Strafrechtelijk Onderzoek: Recht en praktijk, 2017

Mikołaj Pietrzak – (Polen)
Voormalig voorzitter van de raad van beheer van het vrijwillig fonds van de Verenigde Naties voor slachtoffers van foltering
Deken van de Orde van advocaten te Warschau
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Clair Duffy – (Australië)
Voormalig raadsvrouw bij de Raad van Beroep van het openbaar ministerie van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) van de VN

Prof. Irwin Cotler – (Canada)
Voormalig minister van Justitie en procureur-generaal van Canada
Oprichter en voorzitter van het Raoul Wallenberg Centrum voor Mensenrechten
Emeritus hoogleraar rechten aan de McGill University

Baroness Boothroyd – (Verenigd Koninkrijk)
Voormalig voorzitter van het Lagerhuis

Lord Neil Kinnock – (Verenigd Koninkrijk)
Vicevoorzitter van de Europese Commissie (1999-2004)
Lid van het Hogerhuis

Prof. Timothy J. Christian QC – (Canada)
Federaal hoofdonderhandelaar van de regering van Canada (1996-2010)
Decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Alberta (1985-1995)

Amb. Ken Blackwell – (Verenigde Staten)
Voormalig ambassadeur van de VS bij de VN-Commissie voor de rechten van de mens

Prof. Brice Dickson – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar internationaal en vergelijkend recht, Queen’s University Belfast (QUB)
Hoofdcommissaris van de mensenrechtencommissie van Noord-Ierland (1999-2005)

Claude Nicati – (Zwitserland)
Plaatsvervangend procureur-generaal van Zwitserland (2001-2009)
Voormalig voorzitter van de regering van de deelstaat Neuchâtel (Zwitserland)
Voormalig onderzoeksrechter, Neuchâtel
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Prof. Brig. Gen. Richard M. O’Meara – (Verenigde Staten)
Docent aan de School voor Diplomatie en Internationale Betrekkingen, Seton Hall University
Directeur van de Afdeling wereldwijde zaken, Rutgers University (2016-2018)
Adviseur van De Vredesboot (Academisch Comité, aan de VN gelieerde internationale onderwijsinstelling) (2018-)
Faculteitsassistent van het Centrum voor de Studie van Genocide en Mensenrechten, Rutgers University
Brigadegeneraal, Amerikaanse Landmacht (gepensioneerd)
Assistent van de Rechter Advocaat Generaal voor Operaties, Washington DC (1996-2000)

Baroness Verma – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van het Hogerhuis
Voormalig minister van Energie en Klimaatverandering van het Verenigd Koninkrijk en voormalig minister van Internationale Ontwikkeling

Ellen Samyn – (België)
Parlementslid, vicevoorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van het Parlement

Senator Leo Housakos – (Canada)
Senator van Canada, voormalig voorzitter van de Senaat van Canada (2015)

Lord Alton of Liverpool – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van het Hogerhuis

Rt. Hon. David Jones – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van het Parlement
Voormalig Brits staatssecretaris voor Wales

Bob Blackman – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van het Parlement

Steve McCabe – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van het Parlement

Milan Zver – (Slovenië)
Sloveens lid van het Europees Parlement

Emanuelis Zingeris – (Litouwen)
Lid van het Parlement
Hoofd van de Seimas-delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Rep. Patrick Kennedy – (Verenigde Staten)
Voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten

Hon. David Kilgour – (Canada)
Voormalig vicevoorzitter van het Lagerhuis van Canada (1994-1997)
Voormalig Canadees staatssecretaris voor Latijns-Amerika en Afrika (1997-2002)
Voormalig staatssecretaris voor Azië en de Stille Oceaan (2002-2003)

The Hon. Tony Clement PC – (Canada)
Voormalig lid van het parlement van Canada
Voormalig Canadees minister van Industrie, minister van Volksgezondheid en voorzitter van de Treasury Board

Prof. Paul R. Milgrom – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor Economische Wetenschappen 2020

Prof. Barry C. Barish – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 2017

Prof. Joachim Frank – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar scheikunde 2017

Prof. Sir Fraser Stoddart – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar scheikunde 2016

Prof. Jean-Pierre Sauvage – (Frankrijk)
Nobelprijswinnaar scheikunde 2016

Prof. Oliver Hart – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor Economische Wetenschappen 2016

Prof. David Wineland – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 2012

Dr. John C. Mather – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 2006
Senior projectwetenschapper, James Webb-ruimtetelescoop (JWST)

Prof. Roger Kornberg – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar scheikunde 2006

Prof. John L. Hall – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 2005

Elfriede Jelinek – (Oostenrijk)
Nobelprijswinnaar voor literatuur 2004

Prof. Finn E. Kydland – (Noorwegen)
Nobelprijswinnaar voor Economische Wetenschappen 2004

Sir Richard J. Roberts Ph.D. F.R.S. – (Verenigd Koninkrijk)
Nobelprijswinnaar voor fysiologie of geneeskunde 1993

Prof. Elias J. Corey – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar scheikunde 1990

Prof. John Polanyi – (Canada)
Nobelprijswinnaar scheikunde 1986

Prof. Dudley R. Herschbach – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar scheikunde 1986 Nobel

Prof. Roald Hoffmann – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar scheikunde 1981

Prof. Sheldon Glashow – (Verenigde Staten)
Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 1979

Dr. Juan E. Garcés – (Spanje)
Spaans advocaat en voormalig adviseur van de Chileense president Salvador Allende
Winnaar van de Right Livelihood Award 1999 (Zweden)
Directeur van “Garcés y Prada Abogados”, Madrid
Voorzitter van de Spaanse Stichting “President Allende”

Ingrid Betancourt – (Colombia)
Voormalig senator en presidentskandidaat

Rev. Dr. William F. Schulz – (Verenigde Staten)
Voormalig uitvoerend directeur, Amnesty International USA (1994-2006)
Emeritus voorzitter van de Hulpcommissie van de Unitarische Universalisten
Senior Fellow, Carr Centrum voor Mensenrechtenbeleid, Harvard Kennedy School

Prof. Herman Schwartz – (Verenigde Staten)
Emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid  van de American University, Washington

Prof. Michael A. Newton – (Verenigde Staten)
Hoogleraar in de rechtspraktijk, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vanderbilt University
Senior adviseur van de ambassadeur in algemene dienst voor kwesties inzake oorlogsmisdaden in het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (1999-2002)
VS-vertegenwoordiger bij de VN-planningsmissie voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone (2002)
Deskundig adviseur van het Regionaal Centrum van de VN voor vrede, ontwapening en ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (UNLIREC) (2013-2014)

Dr. Frank Chalk – (Canada)
Hoogleraar geschiedenis en mede-oprichter-directeur van het Instituut voor Genocide en Mensenrechtenstudies, Concordia University te Montreal
Voorzitter van de Vereniging van Genocidewetenschappers (1999-2001)

Prof. Ben Kiernan – (Verenigde Staten)
A. Whitney Griswold-hoogleraar Geschiedenis, Yale University
Hoogleraar internationale en gebiedsstudies, MacMillan Center
Oprichter en directeur van het Cambodjaanse Genocideprogramma (1994-1999)
Oprichter en directeur van het Studieprogramma Genocide (1998-2015) aan de Universiteit van Yale
Voorzittter van het Yale East Timor Project (2000-2002)

Prof. David J. Simon – (Verenigde Staten)
Directeur van het Studieprogramma Genocide aan de Universiteit van Yale

Kyle Matthews – (Canada)
Uitvoerend directeur van het Instituut voor Genocide en Mensenrechtenstudies (MIGS) aan de Concordia Universiteit te Montreal

Prof. Debórah Dwork – (Verenigde Staten)
Directeur van het Centrum voor de Studie van de Holocaust, de Genocide en de Misdaden tegen de Mensheid aan het Graduate Center van de Universiteit van New York (CUNY)

Dr. Maxim Pensky – (Verenigde Staten)
Mededirecteurvan het Instituut voor de preventie van genocide en massale gruweldaden (I-GMAP), Binghamton University, NY

Dr. Nadia Rubaii – (Verenigde Staten)
Mededirecteurvan het Instituut voor de preventie van genocide en massale gruweldaden (I-GMAP), Binghamton University, NY

Prof. Manus I. Midlarsky – (Verenigde Staten)
Directeur van het Centrum voor de Studie van Massaal Geweld (CSMV), Rutgers University
Moses en Annuta Back-hoogleraar Internationale Vrede en Conflictoplossing, Departement Politieke Wetenschappen, Rutgers University

Dr. Victoria Sanford – (Verenigde Staten)
Oprichter en directeur van het Centrum voor Mensenrechten en Vredesstudies van het Lehman College – City University of New York (CUNI)
Lehman Professor of Excellence, 2021-2024

Dr. Eli L. Karetny – (Verenigde Staten)
Adjunct-directeur, Ralph Bunche Instituut voor Internationale Studies, aan het Graduate Center van de City University of New York (CUNY)

Prof. Daniel Eduardo Feierstein – (Argentinië)
Directeur van het Centrum voor Genocidestudies – Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG), Nationale Universiteit van Tres de Febrero (UNTREF)
Voorzitter van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS) (2013-2015)
Hoogleraar aan de Universiteit van Buenos Aires en onderzoeker bij CONICET

Dr. Joanna R. Quinn – (Canada)
Oprichter en directeur van het Centrum voor overgangsjustitie en wederopbouw na conflicten (TJ-Centrum), Western University

Prof. Valerie Oosterveld – (Canada)
Assistent-directeur van het Centrum voor overgangsjustitie en wederopbouw na conflicten (TJ-Centrum), Western University
Hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Western University

Dr. Mehnaz Afridi – (Verenigde Staten)
Directeur van het Holocaust, Genocide, en Interreligieus Educatiecentrum, Manhattan College

Prof. Eyal Benvenisti – (Israël)
Directeur van het Lauterpacht Centrum voor Internationaal Recht
Whewell-hoogleraar internationaal recht, Universiteit van Cambridge

Prof. Michael J. Kelly – (Verenigde Staten)
Senator Allen A. Sekt-leerstoel in de rechten van de Universiteit van Creighton
Directeur van het Internationaal Strafrechtelijk Studieprogramma Neurenberg van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Creighton

Gerald Staberock – (Duitsland)
Secretaris-generaal van de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT)

Baroness Helena Kennedy QC – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van het Hogerhuis
Voorzitter van JUSTICE
Voorzitter Britse Raad (1998-2004)

Andreas Bummel – (Duitsland)
Uitvoerend directeur van “Democratie zonder grenzen”

Uriel Epshtein – (Verenigde Staten)
Uitvoerend directeur van het Initiatief voor een nieuwe democratie (RDI)

Dominique Attias – (Frankrijk)
Voorzitter van de Europese Vereniging van Balies / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)

Ezechia Paolo Reale – (Italy)
Secretaris-generaal van het Internationaal Instituut voor Strafrecht en Mensenrechten van Siracusa
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Carmen K. Cheung – (Verenigde Staten)
Uitvoerend directeur van het Centrum voor Gerechtigheid en Verantwoording (CJA)

Dr. William H. Wiley – (Canada)
Uitvoerend directeur van de Commissie voor Internationale Gerechtigheid en Verantwoording (CIJA)

Sandra M. Coyle – (Verenigde Staten)
Adviserend uitvoerend directeur van de Wereld-Federalistische Beweging/Instituut voor Mondiaal Beleid (WFM/IGP)

Dr. György Tatár – (Hungarije)
Directeur van het Boedapester Centrum voor de preventie van massale gruweldaden (BCMAP)
Hoofd van de EU-taskforce voor conflictpreventie/opkomende horizontale veiligheidsvraagstukken (2004-2010)

Dr. Ranjana Kumari – (India)
Directeur, Centrum voor Sociaal Onderzoek (CSR)
Voormalig lid van de taskforce arbeidsverhoudingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Pierre Bercis – (Frankrijk)
Voorzitter van Nieuwe Mensenrechten (NDH)

Rafael Uzcategui – (Venezuela)
Algemeen coördinator van het Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Venezolaans programma voor onderwijs en actie op het gebied van de mensenrechten) (Provea)

Dr. Elisa von Joeden-Forgey – (Verenigde Staten)
Leerstoel bij het Departement Holocaust- en Genocidestudies van Keene State College
Medeoprichter en medevoorzitter van het Lemkin-instituut voor de preventie van genocide
Academisch bestuurslid van het Zoryan Instituut
Voormalig voorzitter van Genocide Watch
Voormalig Eerste Vice-Voorzitter van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers

Irene Victoria Massimino – (Argentinië)
Voormalig rapporteur van het hooggerechtshof van Buenos Aires, Argentinië (2016-2020)
Voormalig mede-secretaris/penningmeester van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS) (2015-2017)
Lid van het Resolutiecomité van de IAGS (2017-heden)
Medevoorzitter van het Lemkin Instituut voor Genocidepreventie
Hoogleraar Rechtspleging en Mensenrechten

Ivana Žanić – (Servië)
Uitvoerend directeur van het Centrum voor Humanitair Recht – Fond za humanitarno pravo

Dr. Bob Flax – (Verenigde Staten)
Uitvoerend directeur van “Burgers voor Globale Oplossingen”

Toby Cadman – (Verenigd Koninkrijk)
Medeoprichter van Guernica 37 Internationale Rechtvaardigheidskamers

Gilbert Mitterrand – (Frankrijk)
Voorzitter van France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand

Antonio Stango – (Italië)
Voorzitter van de Italiaanse Federatie voor Mensenrechten (FIDU)

Prof. Stefan Braum – (Luxemburg)
Hoogleraar Europees strafrecht en voormalig decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie en Financiën van de Universiteit van Luxemburg

Prof. Alexander Bellamy – (Australië)
Directeur van het Aziatisch-Pacifisch centrum voor de verantwoordelijkheid om te beschermen (APR2P)
Hoogleraar vredes- en conflictstudies aan de Universiteit van Queensland

Akila Radhakrishnan – (Verenigde Staten)
Voorzitter van het Centrum voor Wereldwijde Rechtvaardigheid

Professor Errol P. Mendes – (Canada)
Voorzitter van de Canadese afdeling van de Internationale Commissie voor Juristen (ICJ)
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Ottawa
Nieuwste boek: Vrede en gerechtigheid in het Internationaal Strafhof, 2020

Dr. Cheryl Lawther – (Verenigd Koninkrijk)
Directeur van het Centrum voor de rechten van de mens, Queen’s University Belfast (QUB)
Hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Queen’s University Belfast (QUB)

Igor Bandović – (Servië)
Directeur van het Centrum voor Veiligheidsbeleid in Belgrado (BCSP)

Prof. James Silk – (Verenigde Staten)
Binger-hoogleraar Mensenrechten bij het Allard K. Lowenstein-Instituut voor Internationale Mensenrechten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Yale
Directeur van het Orville H. Schell, Jr. Centrum voor Internationale Mensenrechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid van Yale

Dr. H. Peter Langille – (Canada)
Directeur van de organisatie “Duurzame gemeenschappelijke veiligheid”

Elizabeth Silkes – (Verenigde Staten)
Uitvoerend directeur van de Internationale Coalitie van Gewetensbezwaarden (ICSC)

Prof. Alejandro Baer – (Verenigde Staten)
Stephen C. Feinstein-leerstoel en directeur van het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies (CHGS)
Hoogleraar bij het Departement Sociologie aan de Universiteit van Minnesota

Prof. Predrag Dojčinović – (Verenigde Staten)
Adjunct-hoogleraar en onderzoekmedewerker aan het Instituut voor de rechten van de mens van de Universiteit van Connecticut
Deskundige oorlogsmisdaden bij het bureau van de aanklager van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) (1998-2017)

Almudena Bernabeu – (Spanje)
Uitvoerend directeur van het Guernica Centrum voor Internationale Rechtvaardigheid

Dr. Dwayne Ryan Menezes – (Verenigd Koninkrijk)
Oprichter en directeur van het Centrum voor menselijke veiligheid (HSC)

Prof. Hope R. Metcalf – (Verenigde Staten)
Uitvoerend Directeur van het Schell Centrum voor Internationale Mensenrechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid van Yale

Dr. Ellen J. Kennedy – (Verenigde Staten)
Uitvoerend directeur van Wereld Zonder Genocide

Dr. Kamal Sido – (Duitsland)
Society for Threatened Peoples (STP) / Vereniging voor bedreigde volkeren (GfbV)

Prof. Eric Stover – (Verenigde Staten)
Faculteitsdirecteur van het Centrum voor de rechten van de mens van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Californië, Berkeley

Nelson Camilo Sánchez – (Colombia)
Directeur van het Centrum voor internationaal en vergelijkend recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Virginia

Dr. Élise Le Gall – (Frankrijk)
Voorzitter van de Franse vereniging voor de bevordering van universele rechtsmacht – Association Française pour la Promotion de la Compétence Universelle (AFPCU)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Prof. Susana SáCouto – (Verenigde Staten)
Directeur Onderzoeksbureau Oorlogsmisdaden (WCRO), Faculteit Rechtsgeleerdheid van de American University, Washington (AUWCL)

Maxine Marcus – (Duitsland / Verenigde Staten)
Directeur en medeoprichter van Partners in Justice International (PJI)
Voormalig juridisch adviseur en adviseur SGBV van de onderzoeksmissie van OHCHR voor Sri Lanka, het onafhankelijke evaluatiepanel van de secretaris-generaal van de VN voor de Centraal-Afrikaanse Republiek en de onderzoekscommissie van de VN voor Guinee
Voormalig procesadvocaat ICTY en onderzoeker SCSL

Lindsay Freeman – (Verenigde Staten)
Directeur recht en beleid van het programma Technologie en mensenrechten van het mensenrechtencentrum van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Californië, Berkeley

Dr. Mabel Bianco – (Argentinië)
Voorzitter van de Stichting voor Studies en Onderzoek inzake Vrouwen – Fundacion Para Estudio e Investigacion De la Mujer (FEIM)
Medevoorzitter van het coördinatiemechanisme van het politiek forum op hoog niveau (MGoS HLPF CM) van de belangrijkste aan de VN gelieerde groepen en andere belanghebbenden

Dr. L. Kathleen Roberts – (Verenigde Staten)
Medeoprichter en mededirecteur van Partners in Justice International (PJI)
Voormalig juridisch directeur van het Centrum voor Rechtvaardigheid en Verantwoording (CJA)

Prof. Kristian Skrede Gleditsch – (Noorwegen)
Regius hoogleraar politieke wetenschappen, Afdeling Bestuurswetenschappen, Universiteit van Essex
Directeur van het Michael Nicholson-centrum voor conflicten en samenwerking, Universiteit van Essex
Onderzoekmedewerker van het Internationaal Instituut voor Vredesonderzoek, Oslo (PRIO)

Prof. Stephen Eric Bronner – (Verenigde Staten)
Mededirecteur van de Internationale Raad voor Diplomatie en Dialoog (ICDD)
Emeritus hoogleraar politieke wetenschappen, Rutgers Universiteit
Geaffilieerd Eminent Onderzoeker, Centrum voor de Studie van Genocide en Mensenrechten (CGHR), Rutgers Universiteit

Prof. Eric Heinze – (Verenigd Koninkrijk)
Uitvoerend directeur van het Centrum voor Recht, Democratie en Samenleving (CLDS), Queen Mary University of London
Hoogleraar recht en geesteswetenschappen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Queen Mary University of London

Dr. Chris Mahony – (Nieuw Zeeland)
CEO van Peloria
Voormalig lid van het mondiaal contactpunt overgangsjustitie van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)
Voormalig Senior Specialist Politieke Economie bij de Wereldbank

Cynthia Tai – (Verenigde Staten)
Oprichter en uitvoerend directeur van het Project ter Bevordering van Gerechtigheid (PEJ)
Voormalig hoofdonderzoeker en hoofdprocesadvocaat bij het ICC
Pro tem rechter in de staat Hawaï

Prof. Benjamin E. Goldsmith – (Australië)
Hoogleraar aan de Australische Nationale Universiteit (ANU)
Onderzoeker van genocide en massawreedheden

Prof. Elazar Barkan – (Verenigde Staten)
Directeur van het Instituut voor de studie van de mensenrechten, Universiteit van Columbia
Directeur van de afdeling mensenrechten van de internationale school voor internationale en openbare aangelegenheden (SIPA)
Hoogleraar internationale en openbare aangelegenheden, Universiteit van Columbia

Yevgeniy Zhovtis – (Kazachstan)
Directeur van het Kazachstaans Internationaal Bureau voor de mensenrechten en de rechtsstaat (KIBHR)
Bestuurslid van het Instituut voor de Mensenrechten van de Internationale Orde van Advocaten (IBAHRI)

Serena Oberstein – (Verenigde Staten)
Uitvoerend directeur van Jewish World Watch

Samuel Munderere – (Verenigd Koninkrijk)
Algemeen directeur van het Overlevendenfonds (SURF)

Ms. Binalakshmi Nepram – (India)
Oprichter-directeur van het Manipur netwerk van vrouwelijke overlevenden van vuurwapens/CAFI
Organisator van het Noordoost-Indiaas Vrouweninitiatief voor Vrede
Oprichter van de Wereldwijde Alliantie van Inheemse Volken voor Gendergelijkheid en Vrede
Fellow, CARR Centrum voor Mensenrechtenbeleid, Harvard Kennedy School

Tali Nates – (Zuid-Afrika)
Oprichter en uitvoerend directeur van het Centrum voor Holocaust en Genocide in Johannesburg

Dr. Adam Muller – (Canada)
Directeur vredes- en conflictstudies, Universiteit van Manitoba

Vincent Asselineau – (Frankrijk)
Voorzitter van de Europese Vereniging van Strafrechtadvocaten (ECBA)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Prof. Jerry P. White – (Canada)
Emeritus hoogleraar sociologie, Western University
Directeur van het Onderzoeksconsortium voor het beleid ten aanzien van Inheemsen

Prof. Robin Kirk – (Verenigde Staten)
Mededirecteur faculteit, Duke Centrum voor Mensenrechten
Hoogleraar culturele antropologie, Duke University

Lorraine Smith Van Lin – (Jamaica)
Uitvoerend directeur, Tallawah Rechtvaardigheid voor vrouwen
Adviseur internationaal recht en mensenrechten
Voormalig officier van justitie en plaatsvervangend magistraat

Prof. Jennifer Wright Knust – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar godsdienstwetenschappen, Duke University
Directeur van het Elizabeth A. Clark Centrum voor Late Oudheid Studies
Mededirecteur van het Franklin Laboratorium voor manuscripten over migratie van het Instituut voor Menswetenschappen

Dr. Paulo Ilich Bacca – (Colombia)
Directeur van de afdeling Etnische en raciale rechtvaardigheid, Dejusticia
Docent rechtstheorie, Universiteit Javeriana

Prof. Tom Ginsburg – (Verenigde Staten)
Medevoorzitter faculteitsraad Pozen Family Center for Human Rights, Universiteit van Chicago
Hoogleraar internationaal recht, Universiteit van Chicago

Nana-Jo N’Dow – (Gambia)
Oprichter en uitvoerend directeur, Afrikaans netwerk tegen buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen (ANEKED)

Prof. Laurel E. Fletcher – (Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent in de rechten, Universiteit van Californië, Berkeley
Mededirecteur van de Afdeling internationale mensenrechtenwetgeving (IHRLC), Universiteit van Californië, Berkeley

Mélanie Sonhaye-Kombate – (Togo)
Uitvoerend directeur van het West-Afrikaans netwerk van mensenrechtenverdedigers (WAHRDN / ROADDH)

Dr. Fabián O. Raimondo – (Argentinië)
Universitair hoofddocent Internationaal Publiekrecht, Universiteit Maastricht
Uitvoerend directeur van het Maastrichts Blog over Overgangsrecht (www.transitionaljustice.net)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Richard C. Dieter, J.D. – (Verenigde Staten)
Voormalig uitvoerend directeur van het Informatiecentrum over de doodstraf
Adjunct-hoogleraar in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Amerika

  1. Bruce McColm– (Verenigde Staten)
    Voorzitter van het Instituut voor Democratische Strategieën
    Voormalig uitvoerend directeur van het Freedom House

Rabbi Abraham Cooper – (Verenigde Staten)
Vice-decaan van het Simon Wiesenthal Centrum

Sergio D’Elia – (Italië)
Secretaris-generaal van “Handen af van Kaïn”

Prof. Lisa Forman – (Canada)
Canada’s onderzoeksleerstoel in mensenrechten en wereldwijde rechtvaardigheid in de gezondheidszorg, universitair hoofddocent en interim-directeur van het PhD-programma bij de afdeling sociale en gedragswetenschappen van de Dalla Lana School of Public Health van de Universiteit van Toronto

Prof. Nela Navarro – (Verenigde Staten)
Onderdirecteur van het Centrum voor de Studie van Genocide en Mensenrechten (CGHR), Rutgers University
Onderdirecteur, Rutgers Engels Taalinstituut (RELI)

Alastair Logan OBE, LL.B – (Verenigd Koninkrijk)
Raadslid van de Law Society of England and Wales
Voorzitter van de Internationale Groep Advocaten voor Mensenrechten

Prof. Ben Saul – (Australië)
Challis-leerstoel internationaal recht, Universiteit van Sydney

Prof. Susan Benesch – (Verenigde Staten)
Faculteitsmedewerker, Berkman Klein Centrum voor Internet en Samenleving, Harvard University
Oprichter en directeur van het Dangerous Speech Project

Hans Noot – (Nederland)
Directeur van de Gerard Noodt Stichting voor vrijheid van godsdienst en geloof

Prof. Angana Chatterji – (Verenigde Staten)
Medevoorzitter van het Initiatief voor politieke conflicten, gender en rechten van het volk, Centrum voor ras en gender, Universiteit van Californië, Berkeley

Dr. Surabhi Ranganathan – (Verenigd Koninkrijk)
Mededirecteur van het Lauterpacht Centrum voor internationaal recht, Universiteit van Cambridge
Universitair hoofddocent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, King’s College, Universiteit van Cambridge

Prof. Stephen Gardbaum – (Verenigde Staten)
Stephen Yeazell bijzondere leerstoel in de rechten
Faculteitsdirecteur van het Promise Institute for Human Rights, UCLA Faculteit Rechtsgeleerdheid

Prof. Damien Short – (Verenigd Koninkrijk)
Mededirecteur Consortium voor Mensenrechten (HRC)
Hoogleraar mensenrechten en milieurechtvaardigheid, School of Advanced Study, Universiteit van Londen
Academisch medewerker van het VN-mechanisme van deskundigen inzake de rechten van inheemse volken (2011)

Habib Nassar – (Nederland)
Directeur beleid en onderzoek van Impunity Watch (waarnemers inzake straffeloosheid)
Voormalig Hoge Adviseur Overgangsrecht/mensenrechtenmedewerker, OHCHR

Prof. Alexander Alvarez – (Verenigde Staten)
Hoogleraar bij de Afdeling Criminologie en Strafrecht, Northern Arizona University
Oprichter en directeur van het Martin-Springer Instituut voor onderricht over de Holocaust, verdraagzaamheid en humanitaire waarden

Prof. James Scott – (Verenigde Staten)
Sterling-hoogleraar Politieke Wetenschappen
Directeur van het Programma Agrarische Studies
Hoogleraar antropologie, Yale University

Prof. Darryl Robinson – (Canada)
Hoogleraar internationaal strafrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Queen’s University
Juridisch medewerker bij Buitenlandse Zaken Canada (1997-2004)
Adviseur van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) (2004-2006)
Voormalig directeur van de Afdeling Internationale Mensenrechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Toronto

Prof. Roger S. Clark – (Nieuw-Zeeland)
Hoogleraar aan, en lid van de Raad van Bestuur van de Rutgers Law School
Lid VN-Comité inzake misdaadpreventie en -bestrijding (1987-1990)

Prof. David S. Law – (Verenigde Staten)
Hoogleraar rechtsgeleerdheid, Universiteit van Virginia
Voormalig adviseur van het bureau van de speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de VN voor Jemen

Dr. Sejal Parmar – (Verenigd Koninkrijk)
Docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Sheffield
Voormalig adviseur van het VN-Bureau voor de preventie van genocide en de verantwoordelijkheid om te beschermen

Prof. Claudia M. Flores – (Verenigde Staten)
Afdelingshoogleraar Rechten, Universiteit van Chicago
Voormalig hoofdadviseur inzake gender en de grondwet voor het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) in Zimbabwe
Voormalig juridisch adviseur voor het VN-Vrouwenprogramma in Oost-Timor

Susan Lee Kemp – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van de Raad van het Instituut voor de mensenrechten van de Internationale Orde van Advocaten
Voormalig lid van de Schotse commissie voor de mensenrechten (SHRC)

Judge Tom C. Rawlings – (Verenigde Staten)
Voormalig directeur van de Afdeling Georgia van Familie- en Kinderdiensten
Voormalig rechter bij de jeugdrechtbanken van de VS

Diana Constantinide – (Cyprus)
Advocaat gespecialiseerd in internationaal strafrecht en mensenrechten, 33 Bedford Row, Londen
Lid van het comité ter ondersteuning van de raadslieden van de balie van het Internationaal Strafhof (ICCBA)

Dr. Victor Tsilonis – (Griekenland)
Plaatsvervangend lid van de tuchtraad van het ICC (2018-2022)
Griekenland voor 2020 genomineerd voor het ICC
Vicevoorzitter van de Werkgroep Slachtoffers van de vereniging van advocaten bij het Internationaal Strafhof (ICCBA)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Dr. Andrew Woolford – (Canada)
Voormalig voorzitter van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS)

William Bourdon – (Frankrijk)
Internationaal mensenrechtenadvocaat
Oprichter van SHERPA
Voorzitter van PPLAAF

Eric Sottas – (Zwitserland)
Oprichter en voormalig secretaris-generaal van de Organisation Mondiale Contre la Torture – Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT)

Peter Haynes QC – (Verenigd Koninkrijk)
Voorzitter van de Vereniging van advocaten bij het Internationaal Strafhof (ICCBA) (2019-2021)

Prof. Steven M. Schneebaum – (Verenigde Staten)
Programma Internationaal Recht en Organisaties van de Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins University

Elisabetta Zamparutti – (Italië)
Medeoprichter en penningmeester van Handen af van Cain
Voormalig parlementslid

Prof. Sara Chandler QC – (Verenigd Koninkrijk)
Raadslid van de Advocatenvereniging van Engeland en Wales
Voormalig voorzitter van de mensenrechtencommissie van de Advocatenvereniging
Voormalig voorzitter van de Federatie van Europese balies (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE)

Kirsty Brimelow QC – (Verenigd Koninkrijk)
Vicevoorzitter van de vereniging van strafrechtadvocaten van Engeland en Wales
Advocaat bij Doughty Street Chambers
Voormalig voorzitter van de mensenrechtencommissie van de balie van Engeland en Wales (BHRC)

Princess Nwabueze Nwokolo – (Nigeria)
Raadslid van de Vereniging voor Recht van Engeland en Wales (TLS)
Voorzitter van het Netwerk van Britse Zwarte Advocaten (BSN)

Dr. Tara Van Ho – (Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en het Centrum voor mensenrechten van de Universiteit van Essex

Amélie Lefebvre – (Frankrijk)
Advocaat bij de balie van Parijs, vennoot bij Cabinet BOURDON & Vennoten

Prof. Kermit Roosevelt – (Verenigde Staten)
Hoogleraar Rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Pennsylvania

Sir Ivan Lawrence QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat
Voormalig griffier bij de Crown Courts
Voormalig parlementslid en voorzitter van de Selecte Commissie Binnenlandse Zaken van het Lagerhuis
Medevoorzitter van het Cambridge International Symposium over economische criminaliteit
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Prof. Eduardo Salvador Barcesat – (Argentinië)
Hoogleraar grondwettelijk recht van Argentinië, Universiteit van Buenos Aires (UBA)
Lid van de constitutionele vergadering van Argentinië (1994)

Prof. Yasushi Higashizawa – (Japan)
Hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Meijigakuin-Universiteit
Medevoorzitter van de Commissie mensenrechten van de Juristenvereniging voor Azië en de Pacific (LAWASIA)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Abbé Jolles – (Verenigde Staten)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Prof. Felicity Gerry QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat, Crockett Chambers, Melbourne en Libertas Chambers, Londen
Hoogleraar rechtspraktijk, Deakin University
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

James Wood QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat bij Doughty Street Chambers
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Jonathan Elystan Rees QC – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Diana Ellis QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat, 25 Bedford Row
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Peter Carter QC – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat bij Doughty Street Chambers, Londen
Voormalig voorzitter van het mensenrechtencomité van de balie van Engeland en Wales (BHRC)
Beschermheer van Amicus

Hon. Dr. Jocelynne A. Scutt – (Australië)
Senior Fellow aan de Universiteit van Buckingham
Voormalig Anti-Discriminatie Commissaris van Tasmanië
Voormalig rechter in het Hooggerechtshof van Fiji

Prof. Rebecca Cook – (Canada)
Emeritus Hoogleraar van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Toronto

Prof. Max du Plessis – (Zuid-Afrika)
Senior Raadsman
Adjunct-professor aan de Nelson Mandela-Universiteit
Senior onderzoekmedewerker bij het Instituut voor Veiligheidsstudies
Mede-eigenaar bij Doughty Street Chambers of London

Brian Kennedy – (Verenigde Staten)
Lid van de lijst van raadslieden voor het Internationaal Strafhof (ICC)

Dr. François Larocque – (Canada)
Hoogleraar bij de Onderzoeksleerstoel Taalrechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling gewoonterecht, Universiteit van Ottawa
Fellow 2021, Pierre Elliott Trudeau Stichting

Prof. Natasha Lindstaedt – (Verenigd Koninkrijk)
Faculteitsdecaan Onderwijs (Sociale Wetenschappen UG), Afdeling Bestuurskunde, Universiteit van Essex

Prof. Lyndall Ryan – (Australië)
Emeritus hoogleraar van de Universiteit van Newcastle, Australië
Hoofd van de School voor Geesteswetenschappen van de Universiteit van Newcastle (1999-2003)

Prof. Caroline I. Fournet – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar Rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Exeter

Dr. James E. Waller – (Verenigde Staten)
Cohen-hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies, Keene State College

Dr. David E. Pettigrew – (Verenigde Staten)
Hoogleraar filosofie, Southern Connecticut State University
Lid stuurgroep programma genocidestudies Yale University
Bestuurslid Bosnisch-Amerikaans Genocide Instituut en Onderwijscentrum, Chicago, IL

Prof. Jay Winter – (Verenigde Staten)
Emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Yale
Lid stuurgroep programma genocidestudies aan de Universiteit van Yale

Prof. Maureen S. Hiebert – (Canada)
Universitair hoofddocent politieke wetenschappen en directeur van het Graduate Program, Centre for Military, Security & Strategic Studies, University of Calgary
Genocidewetenschapper
Auteur Constructies van genocide en massaal geweld: Samenleving, crisis, identiteit (Routledge Studies in Genocide and Crimes Against Humanity, 2017)

Prof. Zachary D. Kaufman – (Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent rechten en politieke wetenschappen en mededirecteur van het Instituut voor strafrechtspleging, University of Houston Law Center

Prof. Eve Zucker – (Verenigde Staten)
Docent aan de Universiteit van Yale
Lid stuurgroep programma genocidestudies aan de Universiteit van Yale

Prof. Hollie Nyseth Brehm – (Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent Sociologie, Ohio State University (OSU)

Prof. Hilary Earl – (Canada)
Hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies, Nipissing University
Voormalig lid van de adviesraad van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS)

Prof. Rhoda E. Howard-Hassmann – (Canada)
Emeritus hoogleraar aan de Wilfrid Laurier Universiteit
Canada Onderzoeksstoel in Internationale Mensenrechten (2003-2016)
Fellow van de Royal Society of Canada

Prof. Gabriel Gatti – (Spanje)
Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Baskenland

Dr. Steven Leonard Jacobs – (Verenigde Staten)
Hoogleraar godsdienstwetenschappen en emeritus van de Aronov Leerstoel voor Judaïsche Studies, Universiteit van Alabama
Voormalig eerste vicevoorzitter van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS)

Prof. Naomi Roht-Arriaza – (Verenigde Staten)
Albert Abramson Distinguished-hoogleraar rechten aan de Universiteit van Californië, Hastings Law
Auteur van Het Pinochet-effect: Grensoverschrijdende rechtspleging in het tijdperk van de mensenrechten (2005) en Straffeloosheid en mensenrechten in internationaal recht en praktijk (1995)

Prof. Ralf Michaels – (Duitsland)
Max Planck Instituut voor Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht, en Queen Mary Universiteit Londen

Dr. Tatyana Eatwell – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat bij Doughty Street Chambers
Lid van het uitvoerend comité van het mensenrechtencomité van de balie van Engeland en Wales (BHRC)

Prof. Peter Romijn – (Nederland)
Senior onderzoeker en hoofd van de afdeling Onderzoek, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. Geoffrey Dancy – (Verenigde Staten)
Assistent-hoogleraar politieke wetenschappen aan de Tulane University
Voormalig directeur en huidig consultant voor de Samenwerkingsverband voor Onderzoek naar Grensoverschrijdende Rechtspleging (TJRC)

Prof. Rosa Ana Alija Fernández – (Spanje)
Universitair hoofddocent internationaal recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Barcelona

Prof. Michael Bazyler – (Verenigde Staten)
Hoogleraar rechtsgeleerdheid en onderzoeker van “The 1939 Society” in Holocaust- en Mensenrechtenstudies aan de Fowler Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Chapman Universiteit

Prof. Rory O’Connell – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar mensenrechten en constitutioneel recht, Instituut voor overgangsrecht (TJI) & Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Ulster

Prof. Bernie Hammond – (Canada)
Emeritus hoogleraar sociale rechtvaardigheid en vredesstudies, King’s University College, Western University

Dr. Jared O. Bell – (Verenigde Staten)
Gastonderzoeker, Centrum voor overgangsrecht en wederopbouw na conflicten (TJ-Centrum), Western University (Canada)

Dr. Ebba Lekvall – (Verenigd Koninkrijk)
Docent recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en het Centrum voor mensenrechten van de Universiteit van Essex

Prof. Kieran McEvoy – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar recht en overgangsjustitie, Queens University Belfast (QUB)

Dr. Anna Bryson – (Verenigd Koninkrijk)
Universitair hoofddocent rechtswetenschappen, Queen’s University Belfast (QUB)
Voorzitter van het Comité voor de Rechtsbedeling en Fellow van het Senator George J. Mitchell Institute for Global Peace, Security and Justice, Queen’s University Belfast (QUB)

Prof. Nicholas Grief – (Verenigd Koninkrijk)
Emeritus Hoogleraar Rechten van de Universiteit van Kent
Advocaat bij Doughty Street Chambers

Prof. Andrew James Harding – (Singapore)
Hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Nationale Universiteit van Singapore (NUS)
Directeur van het Centrum voor Aziatische Rechtswetenschappen, NUS (2012-2016)
Hoofd van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de SOAS Universiteit van Londen (1996-1999)

Dr. Kerry Whigham – (Verenigde Staten)
Adjunct-hoogleraar preventie van genocide en massale gruweldaden, Instituut voor preventie van genocide en massale gruweldaden (I-GMAP), Binghamton University
Lid van de raad van bestuur van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS)

Prof. Vivek Krishnamurthy – (Canada/United States)
Samuelson-Glushko-hoogleraar Rechten aan de Universiteit van Ottawa
Fellow van het Carr Center voor Mensenrechtenbeleid, Harvard Kennedy School

Dr. Paul Slovic – (Verenigde Staten)
Hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Oregon
Raad van adviseurs van Genocide Watch (2014-heden)
Raad van adviseurs van het Auschwitz Instituut (2014-heden)

Prof. Sévane Garibian – (Zwitserland)
SNF-hoogleraar recht aan de Universiteit van Genève (UNIGE)
Adjunct-hoogleraar aan de Universiteit van Neuchâtel

Prof. Norman M. Naimark – (Verenigde Staten)
Hoogleraar Oost-Europese Studies aan de Stanford Universiteit
Senior Fellow van het Hoover Instituut en van het Instituut voor Internationale Studies

Prof. Ethel Brooks – (Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent bij de Leerstoel Vrouwenstudies, Genderstudies en Seksualiteitsstudies van de Rutgers Universiteit
Lid van de Amerikaanse Holocaust Memorial Council (2015-2020)
Voorzitter Europees Centrum voor de rechten van Roma (ERRC)

Prof. Daniel Goldstein – (Verenigde Staten)
Emeritus Hoogleraar Antropologie van de Rutgers Universiteit

Prof. Amanda Grzyb – (Canada)
Universitair hoofddocent aan de Faculteit Informatie- en Mediastudies van de Universiteit van West Ontario
Projectleider “Herinneringen van Overlevende in het naoorlogse El Salvador” aan de Universiteit van West Ontario

Prof. Lawrence Hamilton – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Witwatersrand (Wits)
Bilaterale Onderzoeksleerstoel in Politieke Theorie van Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk de Universiteiten van Wits en Cambridge

Prof. Jeffrey Bachman – (Verenigde Staten)
Hoogleraar aan de Amerikaanse Universitaire School voor Internationale Dienstverlening

Prof. Alain Goldschläger – (Canada)
Voormalig voorzitter van de Liga voor de rechten van de mens (Ontario)
Lid van de Canadese delegatie bij de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
Emeritus hoogleraar van de Universiteit van West-Ontario
Directeur van het Onderzoeksinstituut voor Holocaust Literatuur (HLRI), Western University

Dr. Jennifer Leaning – (Verenigde Staten)
Voormalig FXB-hoogleraar in de praktijk van de gezondheid en de mensenrechten en voormalig directeur van het FXB-Centrum voor gezondheid en mensenrechten, Harvard University
Senior onderzoeksmedewerker bij het FXB Center en universitair hoofddocent Spoedeisende geneeskunde, Harvard Medical School

Prof. J. Paul Martin – (Verenigde Staten)
Adjunct-hoogleraar en voormalig directeur van Mensenrechtenstudies, Barnard College, Columbia University

Prof. Gerhard Kemp – (Verenigd Koninkrijk / Zuid-Afrika)
Hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Derby
Buitengewoon hoogleraar publiekrecht aan de Universiteit van Stellenbosch

Prof. Karen Hulme – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Essex

Prof. Johan D. van der Vyver – (Zuid-Afrika)
I.T. Cohen-hoogleraar internationaal recht en mensenrechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Emory-Universiteit

Prof. Fiona C. Ross – (Zuid-Afrika)
Hoogleraar Antropologie aan de Universiteit van Kaapstad

Prof. Alexander Motyl – (Verenigde Staten)
Hoogleraar politieke wetenschappen aan de Rutgers Universiteit

Prof. Phil Scraton – (Verenigd Koninkrijk / Ierland)
Emeritus hoogleraar van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Queen’s Universiteit van Belfast (QUB)
Stichtend lid van Statewatch en van INQUEST: Verenigde Campagnes voor Rechtvaardigheid

Prof. Paul H. Wise – (Verenigde Staten)
Richard E. Behrman-hoogleraar Kindergezondheid en Samenleving aan de Stanford-universiteit

Prof. Sharry Aiken – (Canada)
Universitair hoofddocent en academisch directeur voor het universitair diploma in immigratie- en staatsburgerschapsrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Queen’s Universiteit

Prof. Tozun Bahcheli – (Canada)
Emeritus hoogleraar politieke wetenschappen van King’s University College, Universiteit van West Ontario

Dr. Sara M.T. Polo – (Verenigd Koninkrijk)
Hoofddocent van de Afdeling Bestuurswetenschappen van de Universiteit van Essex

Prof. Karen Elizabeth Bishop – (Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent Spaans en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Rutgers Universiteit
Directeur van het Initiatief Kritische Vertaalwetenschap van de Rutgers Universiteit

Prof. Pearl Eliadis – (Canada)
Advocatenkantoor van Pearl Eliadis (praktijk in mensenrechten)
Hoofddocent (professioneel) aan de McGill Universiteit

Prof. René Provost – (Canada)
Hoogleraar Rechten aan de McGill Universiteit
Oprichter en directeur van het McGill Centrum voor Mensenrechten en Juridisch Pluralisme (2005-2010)
Fellow van de Pierre Elliot Trudeau Stichting

Prof. Geoff Gilbert – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar internationale mensenrechten en humanitair recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid en het Centrum voor de rechten van de mens van de Universiteit van Essex

Prof. Louise Mallinder – (Verenigd Koninkrijk)
Hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Queen’s Universiteit van Belfast (QUB)

Dr. Tracy M. Lemos – (Canada)
Gerstein eminent gasthoogleraar Joodse Studies en Religie, Universiteit van Toronto
Hoogleraar Hebreeuwse Bijbel en faculteitsmedewerker van het Centrum voor Overgangsrecht en Post-Conflict Wederopbouw van de Western Universiteit

Dr. Elizabeth Riddell-Dixon – (Canada)
Senior Hoofdonderzoeker bij het Centrum voor Hedendaagse Internationale Geschiedenis van de Universiteit van Toronto
Professor Emerita van de Afdeling Politieke Wetenschappen van de Western Universiteit
Senior Fellow van het Massey College aan de Universiteit van Toronto

Prof. David Palumbo-Liu – (Verenigde Staten)
Louise Hewlett Nixon-hoogleraar aan de Stanford Universiteit.

Prof. Alex Jeffrey – (Verenigd Koninkrijk)
Fellow van het Emmanuel College
Hoogleraar Menselijke Geografie aan de Universiteit van Cambridge

Prof. Haun Saussy – (Verenigde Staten)
Hoogleraar aan de Universiteit van Chicago

Prof. Bruce Robbins – (Verenigde Staten)
Hoogleraar geesteswetenschappen bij de Old Dominion Foundation van de Universiteit van Columbia

Prof. Timothy Williams – (Duitsland)
Junior hoogleraar onveiligheid en sociale orde aan de Universiteit van de Bundeswehr in München (Duitsland)
2e Vicevoorzitter van de Internationale Vereniging voor Genocidestudies (IAGS)

Dr. Mark Kersten – (Canada)
Senior onderzoeker bij de Munk School voor Wereldwijde Zaken en Publiek Beleid van de Universiteit van Toronto
Consultant bij de Wayamo Stichting

Dr. Harry Hobbs – (Australië)
Universitair hoofddocent van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Technische Universiteit van Sydney (UTS)

Dr. Luke Moffett – (Verenigd Koninkrijk)
Universitair hoofddocent van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Queen’s University Belfast
Directeur van het Centrum voor Mensenrechten, Queen’s University Belfast (2015-2020)
Hoofdonderzoeker van het project Herstellingen, verantwoordelijkheid en slachtofferschap in overgangssamenlevingen

Prof. Timothy Patrick McCarthy – (Verenigde Staten)
Docent onderwijskunde aan de universiteit van Harvard
Faculteitsmedewerker aan het Centrum voor Publiek Leiderschap en het Carr Centrum voor Mensenrechtenbeleid

Prof. Caroline Bennett – (Nieuw-Zeeland)
Onderzoeksassistent aan de Te Herenga Waka-Victoria Universiteit van Wellington
Lid raad van advies Internationale Vereniging van genocidewetenschappers (IAGS)

Dr. Adam Kochanski – (Canada)
Onderzoeksmedewerker bij het Centrum voor internationale vredes- en veiligheidsstudies van de McGill Universiteit

Dr. Katerina Hatzikidi – (Verenigd Koninkrijk)
Postdoctoraal Onderzoeker bij de Eberhard Karls Universität Tübingen (Duitsland)
Onderzoeksmedewerker bij het Instituut voor Sociale en Culturele Antropologie van de Universiteit van Oxford
Wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Latijns-Amerikaanse en Caribische Studies van de Universiteit van Londen

David Matas – (Canada)
Mensenrechtenadvocaat en medeoprichter van de Internationale Coalitie om transplantatiemisbruik in China te beëindigen

Dr. Larry Diamond – (Verenigde Staten)
Senior onderzoeker aan het Hoover Instituut
Senior onderzoeker aan het Freeman Spogli Instituut voor internationale studies (FSI), Centrum voor democratie, ontwikkeling en rechtsstaat (CDDRL), Stanford-universiteit

Dr. Paula J. Meth – (Verenigd Koninkrijk)
Afdeling Stadswetenschappen en Ruimtelijke Ordening, Universiteit van Sheffield

Dr. Gloria Yayra A. Ayee – (Verenigde Staten)
Docent aan de Harvard-universiteit
Medewerker van het Carr Center voor Mensenrechtenbeleid, Harvard Kennedy School

Prof. Flynn Coleman – (Verenigde Staten)
Medewerker Technologie en Mensenrechten van het Carr Center voor Mensenrechtenbeleid, Harvard Kennedy School

Peter Weiss – (Verenigde Staten)
Voormalig vicevoorzitter van het Centrum voor constitutionele rechten (CCR)

Prof. Francis Fukuyama – (Verenigde Staten)
Olivier Nomellini Senior onderzoeker bij het Centrum voor democratie, ontwikkeling en rechtsstaat van de Universiteit van Stanford
Directeur van Ford Dorsey Masters in internationaal beleid, Freeman Spogli Instituut voor internationale studies, Stanford University

Dr. Sascha Nanlohy – (Australië)
Lid van de raad van bestuur van de Internationale Vereniging van Genocidewetenschappers (IAGS)

Dr. Cara Levey – (Ierland)
Docent aan het University College Cork (UCC)

Lyma Nguyen – (Australië)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Achille Campagna – (San Marino)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Adam M. VanHo – (Verenigde Staten)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Amos Waldman – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat bij Doughty Street Chambers
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Casimiro Mastino – (Italië)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Christopher Leibig – (Verenigde Staten)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Dr. James Mehigan – (Ierland / Verenigde Staten)
Universitair hoofddocent in de rechten, Universiteit van Canterbury
Advocaat bij Garden Court Chambers
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Dr. Smadar Ben-Natan – (Israël)
Universiteit van Washington, Seattle
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Elisabeth Rabesandratana – (Frankrijk)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Geoffrey Philip Roberts – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Greg Boos – (Verenigde Staten)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Harald von Seefried – (Duitsland / Zwitserland)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

James MacGuill – (Ierland)
Voormalig voorzitter van het Ierse Genootschap van Rechtsgeleerden (2007-2008)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Jean Flamme – (België)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)
Lid van het Comité van Verdedigers van de balie van het Internationaal Strafhof (ICCBA)
Voormalig rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank van Koophandel van Gent (België)
Voormalig secretaris-generaal van Advocaten zonder Grenzen België en van de Internationale Strafrechtadvocatuur (ICB)

Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila – (België)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Jessica Finelle – (Frankrijk)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

John Stokes – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

John Traversi – (Verenigd Koninkrijk)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Kurt Kerns – (Verenigde Staten)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Max Mailliet – (Luxemburg)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Pascal Vanderveeren – (België)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)
Voorzitter van de Brusselse balie (1998-2000)

Prof. Juan Carlos Manriquez – (Chili)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)
Hoogleraar Strafrecht, Strafvordering en Internationaal Strafrecht

Prof. Liesbeth Zegveld – (Nederland)
Hoogleraar Oorlogsvergoedingen aan het Amsterdam Centrum voor Internationaal Recht (ACIL) van de Universiteit van Amsterdam
Oprichter van de Stichting Nuhanovic
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Rachel Lindon – (Frankrijk)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Roberto Durrieu – (Argentinië)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Silke Studzinsky – (Duitsland)
Voormalig advocaat internationale civiele partij bij de Buitengewone Kamers voor de Rechtbanken van Cambodja
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Thom Dyke – (Verenigd Koninkrijk)
Advocaat bij 9 Gough Chambers
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Višnja Drenški Lasan – (Kroatië)
Lid van de lijst van raadslieden van het Internationaal Strafhof (ICC)

Prof. Theresia Degener – (Duitsland)
Voormalig voorzitter van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPD)
Directeur van het Bochum Centrum voor Gehandicaptenstudies (BODYS)

Medeondertekenende academische instellingen en NGO’s:

Gerechtigheid voor de slachtoffers van het bloedbad van 1988 in Iran (JVMI) – (Verenigd Koninkrijk)

Internationaal Centrum voor Overgangsrechtspraak (ICTJ) – (Verenigde Staten)

Wereldorganisatie tegen foltering – Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) – (Zwitserland)

Centrum voor Rechtvaardigheid en Verantwoording (CJA) – (Verenigde Staten)

Montreal Instituut voor Genocide en Mensenrechten Studies (MIGS) – Concordia University – (Canada)

Centrum voor de bestudering van de Holocaust, genocide en misdaden tegen de menselijkheid, Academisch Centrum – Stedelijke Universiteit van New York (CUNY) – (Verenigde Staten)

Instituut voor de preventie van genocide en massale gruweldaden (I-GMAP) aan de Binghamton Universiteit, NY – (Verenigde Staten)

Allard K. Lowenstein Vakgroep Internationale Mensenrechten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Yale – (Verenigde Staten)

Centrum voor de studie van massaal geweld (CSMV), Rutgers Universiteit – (Verenigde Staten)

Raoul Wallenberg Centrum voor Mensenrechten – (Canada)

Stichting voor de Rechten van de Mens – (Verenigde Staten)

CIVICUS – (Zuid-Afrika)

Wereld Federalistische Beweging/Instituut voor Wereldpolitiek (WFM/IGP) – (Verenigde Staten)

Advocaten Zonder Grenzen Frankrijk (ASF France) – (Frankrijk)

Initiatief “Vernieuwing van de democratie” (RDI) – (Verenigde Staten)

Het Lemkin Instituut voor preventie van genocide – (Verenigde Staten & Argentinië)

Guernica 37 Kamers – (Verenigd Koninkrijk)

Partners in Justice International (PJI) – (Verenigde Staten)

Boedapester Centrum voor de Preventie van Massale Gruweldaden (BCMAP) – (Hungarije)

Project ter Bevordering van Gerechtigheid (PEJ) – (Verenigde Staten)

Franse Vereniging voor de Bevordering van Universele Rechtspraak – Association Française pour la Promotion de la Compétence Universelle (AFPCU) – (Frankrijk)

Centrum voor Wereldwijde Rechtvaardigheid – (Verenigde Staten)

Afrikaans netwerk tegen buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen (ANEKED) – (Gambia)

Mensenrechten zonder grenzen (HRWF) – (België)

Kazachstaans Internationaal Bureau voor de mensenrechten en de rechtsstaat (KIBHR) – (Kazachstan)

Nieuwe Mensenrechten (NDH) – (Frankrijk)

Italiaanse Federatie voor Mensenrechten – Federazione Italiana Diritti Umani (FIDU) – (Italië)

Centrum voor burgerlijke vrijheden (CCL) – (Oekraïne)

Vereniging van wereldburgers – (Verenigde Staten)

Venezolaans programma voor onderwijs en actie inzake mensenrechten (Provea) – Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos – (Venezuela)

Handen af van Kaïn – (Italië)

Edmund Rice Centrum – (Australië)

France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand – (Frankrijk)

Wereld Zonder Genocide – (Verenigde Staten)

West-Afrikaans Netwerk van Mensenrechtenverdedigers / Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (WAHRDN/ROADDH) – (Togo)

Jacob Blaustein Instituut voor de Bevordering van de Mensenrechten (JBI) – (Verenigde Staten)

Centrum voor Humanitair Recht – Fond za humanitarno pravo – (Servië)

Steuncomité voor de mensenrechten in Iran (CSDHI) – (Frankrijk)

Nabestaandenfonds (SURF) – (Verenigd Koninkrijk & Rwanda)

De Internationale Coalitie van Gewetensbezwaarden (ICSC) – (Verenigde Staten)

Centrum voor Veiligheidsbeleid te Belgrado (BCSP) – (Servië)

Internationale vereniging voor de rechten van de vrouw (WHRIA) – (Frankrijk)

Duitse Coalitie voor de afschaffing van de doodstraf (GCADP) – (Duitsland)

Pax Christi Australië – (Australië)

Weduwen voor Vrede door Democratie (WPD) – (Verenigd Koninkrijk)

Getuige van Onschuld – (Verenigde Staten)

“Vereinigung 17. Juni 1953” – (Duitsland)

Joodse Wereldwacht – (Verenigde Staten)

Helsinki Comité voor Mensenrechten in Servië – (Servië)

Espace Afrique International (EAI) – (Zwitserland)

Gerard Noodt Stichting voor Vrijheid van Godsdienst of Geloof – (Nederland)

Centrum voor menselijke veiligheid (HSC) – (Verenigd Koninkrijk)