27 januari 2022 – Christelijke hulporganisatie Open Doors: “De vooruitzichten voor Iraanse christenen, met name bekeerlingen van de islam tot het christendom, zijn in de huidige verslagperiode verder verslechterd. De verkiezing van de hardliner Ebrahim Raisi tot president en de wijziging en verscherping van het wetboek van strafrecht passen in een bredere ontwikkeling volgens welke Iran steeds meer een totalitaire staat wordt”.

In de wereldvervolgingsindex 2022, die op 19 januari door de interkerkelijke christelijke hulporganisatie Open Doors is gepubliceerd, staat Iran op de 9e plaats. Dit betekent dat het regime in Teheran nog steeds een van de ergste vervolgers van christenen ter wereld is.

De wereldvervolgingsindex is een ranglijst van de 50 landen waar christenen het meest worden vervolgd en gediscrimineerd vanwege hun geloof. Het gaat vergezeld van een gedetailleerd verslag over de wijze waarop vervolging en discriminatie zich manifesteren en gevolgen hebben. Open Doors publiceert jaarlijks de wereldvervolgingsindex.

Mensenrechtenactivisten roepen de internationale gemeenschap herhaaldelijk op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Wereldwijde aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen. De VN, de regeringen en de parlementen wereldwijd moeten krachtig optreden tegen de brute onderdrukking in het land.

In het rapport van Open Doors over de situatie in Iran staat onder andere:
“De nieuwgekozen president, Ebrahim Raisi, was voordien procureur-generaal en opperrechter van Iran en staat bekend om zijn rol bij de executie van duizenden Iraanse dissidenten. … Protesten worden brutaal onderdrukt en mensenrechtenactivisten worden herhaaldelijk tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. De regering controleert het internet, censureert inhoud of beperkt de verbindingssnelheid om ontevredenheid en protesten op afstand te houden. Iedereen die zich verzet tegen het regime kan arrestatie en opsluiting verwachten. Iran is een van de meest repressieve landen ter wereld voor journalisten: zij worden lastiggevallen, willekeurig gearresteerd en in oneerlijke processen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. …

De vooruitzichten voor Iraanse christenen, met name bekeerlingen van de islam tot het christelijk geloof, zijn in de huidige verslagperiode verder verslechterd. De verkiezing van de hardliner Ebrahim Raisi tot president en de wijziging en verscherping van het wetboek van strafrecht passen in een bredere ontwikkeling volgens welke Iran steeds meer een totalitaire staat wordt”.

Verdere uittreksels uit het rapport van Open Doors over de vervolging van christenen in Iran:
Bekeerlingen tot het christendom die de islam hebben verlaten, zijn het slachtoffer van schendingen van de godsdienstvrijheid. Deze schendingen worden hoofdzakelijk begaan door de regering en in mindere mate door de samenleving en de families van de bekeerlingen. De regering ziet de christelijke bekeerlingen als een poging van westerse landen om de islam en de islamitische regering van Iran te ondermijnen. Leiders van groepen van dergelijke christelijke bekeerlingen, alsmede kerkleiders en gewone leden van andere denominaties en kerken die christelijke bekeerlingen steunen, worden gearresteerd, berecht en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld wegens “misdaden tegen de nationale veiligheid”.

De traditionele Armeense en Assyrische kerken worden door de staat erkend en beschermd, maar hun leden worden als tweederangsburgers behandeld en gelegaliseerd gediscrimineerd. Het is hen verboden de nationale taal, het Farsi, te gebruiken bij kerkelijke activiteiten of het vervaardigen van christelijk materiaal; tegelijkertijd zijn de meeste banen voorbehouden aan moslims, met name overheidsbanen. Bovendien is het christenen van de Armeense en Assyrische kerken verboden contact te hebben met (Farsi-sprekende) christelijke bekeerlingen; en zij mogen deze bekeerlingen niet toestaan hun diensten bij te wonen.

Schendingen van internationale verplichtingen en mensenrechten:
Iran heeft zich er in de volgende internationale verdragen toe verbonden de grondrechten te eerbiedigen en te beschermen:

  1. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)
  2. het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR)
  3. Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC)

Iran komt zijn internationale verplichtingen niet na omdat het de volgende rechten van christenen regelmatig schendt of niet beschermt:

  • Christenen worden willekeurig gearresteerd, beschuldigd van misdrijven tegen de nationale veiligheid en veroordeeld zonder eerlijk proces (ICCPR art. 9)
  • Vreedzame godsdienstige activiteiten van christenen worden door de staat in de gaten gehouden en regelmatig verstoord om redenen van nationale veiligheid (ICCPR art. 18 en 21)
  • Bekeerlingen tot het christendom worden door de staat vervolgd om hun beslissing de islam te verlaten (ICCPR art. 18)
  • Christenen van alle denominaties worden door de staat in de gaten gehouden, wat een schending is van hun recht op privacy (ICCPR art. 17)
  • Christelijke kinderen worden gedwongen islamitisch godsdienstonderwijs te volgen (ICCPR art. 18 en CRC art. 14)
  • Christenen kunnen niet erven van moslims en hebben beperkte toegang tot hoger onderwijs en openbare arbeid (ICCPR art. 26)