SMV Jaarverslag 2017
De naam van de stichting

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV).
SMV houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.

Het RSIN of het fiscaal nummer

KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A

De contactgegevens

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag
e-mail: [email protected] Tel: 070 3142435
website: www.smvi.nl Fax: 070 3142436
www.stichtingmensenrechtenvrienden.orgDe Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
•    een voorzitter
•    een secretaris
•    een penningmeester

De nieuwe ANBI-regelgeving geeft een uitzondering voor het publiceren van de namen van bestuursleden indien de publicatie van de namen van de bestuursleden een reëel gevaar vormt voor hun veiligheid of die van hun familieleden. SMV heeft van de belastingdienst een ontheffing verkregen voor het publiceren van de namen van de bestuursleden.

Het beleidsplan

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het organiseren van seminaries, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkings- en gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van de mensenrechten;
 • Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 • Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake de mensenrechten;
 • Het uitbreiden van onze website om de misdaden van met name het regime van Iran in kaart te brengen, vooral met behulp van multimedia;
 • Het produceren van video’s aangaande de mensenrechtenactiviteiten met name binnen en buiten Iran;
 • Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donatie en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 • Petities aangaande mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen inroepen.
 • Het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs in juni;
 • Het ondersteunen van de Iraanse vluchtelingen in Irak. Het is een vervolg op het project van vorig jaar. Geinspireerd door de steun van Euro-parlementaires en Amerikaanse congresleden voor de veiligheid van het vluchtelingenkamp.

De wijze van de fondsenwerving

SMV gaat zoals vorige jaren door met de fondsenwerving door:

 • het benaderen van de bestaande donateurs (85%)
 • het verspreiden van de nieuwsbrieven, internet en mailingsacties (15%)

De verwachte donatie voor 2014 zal gelijk zijn aan de laatste 3 jaar.

Beheren en besteden van fondsen en vermogen

Het besluit en beheer over de fondsen en vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur.
In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

De doelstelling

 1. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Iran, zoals vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen;
 2. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een actieve bijdrage willen leveren;
 3. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, in het bijzonder aangaande de doodstraf, steniging, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Iran;
 4. maakt bekend en gaat onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden tegen.

Activiteitenverslag van 2017

Nooit zal ik de nacht vergeten, de eerste nacht in het kamp
die mijn leven veranderde in één lange nacht
Zevenmaal vervloekt, zevenmaal afgesloten
Nooit zal ik de ogenblikken vergeten waarin mijn God werd vermoord en mijn ziel en die mijn dromen veranderden in stof
Nooit zal ik die dingen vergeten, zelfs als ik ertoe word veroordeeld zolang te leven als God zelf
Nooit
(Elie Wiessel)
We vergeten en vergeven de massamoorden van 1988 nooit

Voorwoord en toelichting van de redactie:

We zijn er dankbaar voor dat 2017 een jaar was waarin we, elke dag weer, ervoeren dat de resultaten van ons werk, op internationaal vlak, alleen maar bereikt konden worden door de steun van onze vrienden. Dit inspireerde ons en sterkte ons in ons geloof op succes en de overwinning.

Het jaar waarin het religieuze fascisme in het defensief raakte, uit vrees dat zijn criminele en tirannieke gedrag aan het licht zou komen en aan de andere kant onze vastbeslotenheid om het ware gezicht van het regiem te laten zien met duizenden gemartelde lichamen, duizenden families, waarvan de leden werden geëxecuteerd, met duizenden brieven en duizenden documenten over de wreedheden van de onderdrukkers.

Het jaar waarin zelfs de middeleeuwse dictatuur geloofde dat zijn eigen nachtmerrie over het einde uit zou komen.

Het jaar van de omkeer in de politiek van verzoening en steun aan het regiem van de moellahs en het jaar van totstandkoming, met hart en geweten, van eigentijdse menslievendheid, die de slachtoffers en de mensen in Iran tot steun was.

Niet uit een gevoel van wraak maar om gerechtigheid, niet uit onachtzaamheid of zwelgend in een overwinningsroes, maar met grote bewustheid, met grote beslistheid en de wil om ons op de weg te brengen waar we nu staan met de steun en de nooit aflatende energie van eenieder van u.

De feitelijkheden waarop dit geloof is gebaseerd, die zeker het resultaat zijn van de steun en werklust van ons allen, worden gepresenteerd in dit verslag van 2017.

Nederland heeft bewezen dat het trots kan zijn op geweldige mensen zoals u.

Het bestuur van SMV

Uitgebreide bespreking van onze doelen en projecten in 2017

SMV Projecten in 2017

Het uitgangspunt voor onze campagne in 2017 was het project: Gerechtigheid voor de slachtoffers van de Misdaad tegen de Menselijkheid van 1988. Dit project is opgezet als een herinnering aan de massamoord op 30.000 mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen in Iran in de zomer van 1988. De impact van deze genocide is zo wreed, zo verschrikkelijk dat de gevolgen ervan voortduren tot op de dag van vandaag en ze wordt beschouwd als de grootste slachting van politieke gevangenen na de Tweede Wereldoorlog.

Het gebeurde allemaal zo snel
Het getto
De deportaties
De verzegelde veewagen
De vurige offertafel waarop de geschiedenis van ons volk en de toekomst van de mensheid werden geslachtofferd
(Elie Wiessel)

SMV - Elie Wiessel

Onze juridische campagne is erop gericht om deze misdaad en de daders ervan onder de aandacht te brengen van de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties om herhaling te voorkomen. Maar ook om de misdadigers, die de doodstraf voorstonden en de martelingen en de massamoorden begingen, voor het gerecht te brengen. Zij die nooit voor hun daden ter verantwoording zijn geroepen.

Deze met emotie beladen campagne is er om een speciaal gerechtshof bij de Veiligheidsraad van de VN te vestigen, dat zich bezig moet houden met de misdaden van het religieuze fascisme in Iran, dat nu al meer dan 40 jaar bestaat. De aandacht moet, in het bijzonder, gericht zijn op de massamoord op 30000 Iraanse “bloemen” in 1988 en op een doorverwijzing naar het Internationale Hof van Justitie.

De angstaanjagende, maar heimelijke maatregel van het regime, om de kerkhoven over heel Iran, waar de slachtoffers van de massamoorden begraven liggen, op te ruimen, wordt vermeld in het rapport van de speciale rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran, Mevr. Asma Jahangir, 26 oktober 2017.

En toch, dertig jaar na deze misdaad tegen de menselijkheid worden de families van de politieke gevangen en martelaren van de massamoorden onder zware druk gezet en lastiggevallen om deze misdaad te verhullen.

Onze campagne is met name gericht op het verzamelen van informatie over de massamoord van 1988, maar ook op maatregelen om mensenrechtenschendingen in Iran te onthullen.

Ik besloot om mijn leven te wijden aan het vertellen van het verhaal, omdat ik besefte dat ik door te overleven ik iets voor de doden moest doen. En eenieder die niet wil herinneren bedriegt hen weer. (Elie Wiessel)

Iran – en georganiseerde mensenrechtenschendingen in 2017

De ervaring van veertig jaar met een regering van middeleeuwse dictators, als de moellahs in Iran leert dat er afbraak en ontaarding van menswaardigheid optreedt. Het tast alle geledingen van de maatschappij aan, waaronder de economie, de opvoeding, kunst, cultuur, zedelijkheid en het milieu.

De reactionaire theocratie die Iran regeert legde haar fundamenten door vrijheid te ontnemen, door censuur, vervolging, gender-, etnische- en religieuze apartheid en massamoord en door de export van terrorisme en fundamentalisme, nam de taak van Godfather op zich, van wat voor extremistische ideeën in het Midden-Oosten dan ook, en heeft een zwartboek van bloedvergieten en vernietiging.

In 2017 kregen twee facetten tegen het religieuze fascisme hun vorm: De eerste was het einde van de politiek van verzoening met de misdadigers die Iran regeren, een politiek die de dictators de vrije hand liet om te onderdrukken, terecht te stellen, te martelen en (andere) religieuze ideeën en -motieven te vervolgen. En de tweede was de electorale mislukking van een misdadiger die presidentskandidaat was, als de kandidaat van de Hoogste Leider en die was betrokken bij de moord op 30000 andersdenkenden in 1988. De maatschappelijke beweging in Iran zei “Nee” tegen deze crimineel.

Deze beweging die het resultaat is van de groeiende telleurstelling van de behoeftigen en van het besef dat 120.000 onschuldige mensen sinds 1979 door het dictatoriale regiem terecht zijn gesteld. Het is een bericht om nu een grote verandering te realiseren. In 2017 waren er een totaal van 21.000 protesten en bijeenkomsten over het gehele land. Het feit van een leger van behoeftigen, die slapen op kerkhoven, een bevolking met 10 miljoen werklozen, 20 miljoen ervan wonen in tenten en dertig procent van de bevolking verkeert in armoede, laat zien, dat na veertig jaar de tijd gekomen is om recht te doen. Dezelfde onschuldige mensen, die naar de galg werden gestuurd en hun graven vernietigd zagen, terwijl hun generatie werd uitgeroeid, zorgen ervoor dat het fundamentalistische en religieuze fascisme voor het gerecht wordt gebracht en dat allemaal door deze beweging voor gerechtigheid.

De internationale beweging, die op een lijn moest zien te komen met iedere bedoeling en iedere soort van steun van wie dan ook in deze wereld, heeft de financiële en morele steun van de meest oorspronkelijke mensen, de waardevolle supporters, waarvan de naam en waarde voor hun commitment aan de ‘’beweging voor inspraak”, de “beweging voor gerechtigheid” en het project    “Red levens” niet beperkt wordt tot het hier en nu, maar als een voorbeeld van menselijke ervaring en waarde dient, dat toekomstige onderwijzers zal leren. En het is een symbool voor miljoenen onderdrukte mensen in Iran.

De ogen van duizenden, vastbesloten politieke gevengenen (zoals Maryam Akbari en Arash Sadeghi in de Evin gevangenis) kijken naar deze verbintenis van mensen en naar deze prachtige humane inzet voor verandering, om deze verbintenis uit te breiden om levens te redden, de kooien en de gevangenissen open te zetten en om zich te realiseren dat de dag van de wedergeboorte is aangebroken. De geboorte van menselijke waarden, dezelfde waardevolle juwelen, die het religieuze fascisme allemaal had vernietigd. Laat ons de handen ineenslaan. Laat de geur van mensenrechten, vrijheid en liefde onze harten en onze energie verenigen. Een groep die in staat is om de meest afschrikwekkende obstakels uit de weg te gaan en voor succes te gaan, wij en jullie, wij allen samen.

Aan het eind van het jaar dat wij samengingen, met een grote schat aan menselijke ervaringen, in 2017, willen we eenieder van jullie groeten en onze diepste en warmste gevoelens voor jullie allen uitspreken.

Verslag van twaalf maanden campagnes

Internationale campagne tegen de doodstraf – tegen willekeurige arrestaties in IranSMV Internationale campagne tegen de doodstraf

Campagne tegen de doodstraf en hulp aan de families van politieke gevangenen in Iran is een van onze belangrijkste en vaste projecten. In 2017 boekte onze vereniging, in samenwerking met de krachtige vereniging van families van politieke gevangenen in Iran, successen. Tien jaar campagne voeren was nodig om de Baha’i leiders in Iran vrij te krijgen, de executie van Dr. Taheri af te wenden en de bevrijding van nieuwe bekeerlingen tot het Christelijk geloof, waaronder Maryam Naghash Zargaran en een aantal andere gewetensbezwaarden te verwezenlijken. Dit waren de waardevolle successen van het “Red levens” project, het verbond van samenwerkende mensen en de internationale inspanning kwamen tot rijpheid.

Door nieuws te verspreiden en door het verstrekken van informatie aan internationale organisaties, overal bekend maken dat de executies moesten ophouden en door sociale en juridische druk uit te oefenen kon het totale gebrek aan nieuws over deze onderwerpen buiten Iran worden bestreden. Alle mogelijkheden om de levens van hen die in nood verkeren te redden werden aangegrepen (Dit werd gedaan door de vereniging van families van politieke gevangenen, mensenrechtenactivisten en religieuze minderheden in Iran, die onder grote druk staat, te helpen bij hun organisatie).  Deze inspanningen hebben geleid tot de vrijlating van veel politieke gevangen en verleenden steun aan hun families. En natuurlijk hebben deze activiteiten op het gebied van deling van informatie er toe geleid dat het aantal terechtstellingen en het niveau van onderdrukking nog niet hoger is geworden.

Inspanning om de executie te verhinderen van Professor Ahmad Reza Jalali, een Zweeds staatsburger en hoogleraar aan de universiteiten van Rome en Stockholm. Hij was door één van Irans universiteiten uitgenodigd voor een wetenschappelijke conferentie. Hij staat onder fysieke en psychologische druk en zijn doodsvonnis werd uitgesproken, waarbij hij was uitgesloten van ondersteuning door een onafhankelijke advocaat. Met het mobiliseren van Nobelprijswinnaars werden wij betrokken bij de campagne om deze wetenschapper te behoeden voor terechtstelling.

Een ander onderdeel van ons project “Red levens” was Nazanin Zaghari Ratcliff, een Brits staatsburger, die, terwijl zij op terugreis ging na een bezoek aan haar moeder, werd aangehouden en veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf.

Wij vragen de Secretaris-Generaal van de VN, HE Antonio Gutterres, het leven te redden van onschuldige politieke gevangenen, die veroordeeld zijn tot zeer lange straffen. Het gaat over de moeilijke situatie van Atena Daemi, Narges Mohammadi, Arash Sadeghi, Golrokh Ebrahimi Iraee, Saeed Shirzad en Abdlfattah Soltani, een vooraanstaand jurist, die politieke gevangenen bijstaat en nu zelf gevangen is gezet.

SMV Red levens

 • Atena Daemi, een kinderrechtenactivist, die veroordeeld is tot 7 jaar.
 • Maryam Akbari Monfared, een familielid van slachtoffers van de massamoord van 1988, die tot 15 jaar werd veroordeeld.
 • Arash Sadeghi, die vier hongerstakingen van meer dan 50 dagen achter zich heeft. Hij is een kinderrechtenactivist, die veroordeeld werd tot 15 jaar.
 • Narges Mohammadi, mensenrechtenactivist, die veroordeeld werd tot 16 jaar.
 • Abdlfattah Soltani, de advocaat van meer dan 76 politieke gevangenen en meer dan 25 families van hen die slachtoffer waren van de massamoord in 1988, werd veroordeeld tot 13 jaar.
 • Mohammad Beheshti Langaroudi, een activist van de lerarenbond, werd veroordeeld tot 14 jaar.

We gaan door met het veroordelen van de onredelijke vonnissen en eisen de vrijlating van politieke gevangenen.

Ons uitgangspunt is de onvoorwaardelijke vrijlating van politieke gevangenen en activisten.

De campagne tegen de schending van mensenrechten in Iran gaat door
SMV 64ste veroordelingen van de het regime van Iran door de VN

Het religieuze fascisme in Iran werd voor de 64ste keer veroordeeld in de Algemene Vergadering van de VN over de schending van Mensenrechten.
Het leven van mensenrechtenactivisten, religieuze en etnische minderheden en andersdenkenden is in gevaar

De 64 veroordelingen van het Moellah regime door de Verenigde Naties was het grootste succes van alle internationale activiteiten dat ons allen, verdedigers van mensenrechten in Iran, een groot plezier deed, met hoop dat het stopt. Dit was het resultaat van ons dagelijks werk van verzamelen van informatie en nieuws.

Voor de campagne is en blijft de prioriteit: een einde maken aan mensenrechtenschendingen, stoppen van de executies en de bescherming van maatschappelijke werkers, Christenen, Bahai, en Derwisj gevangenen. Complete documenten met het laatste nieuws over non-conformisten, religieuze minderheden en onderdrukking in de gevangenis zijn overgedragen aan de Mensenrechten Raad van de VN.

Volgens het jaaroverzicht van Human Rights Watch gebruikt het Iraanse “Revolutionary Guards Corps” (IRGC) Afghaanse kinderen om mee te vechten in Syrië. We hebben dit belangrijke document wijd verspreid bij internationale bijeenkomsten in de hoop op het stoppen van de oorlog en de deelname van kinderen eraan. We zijn zeer dankbaar voor dit goed gedocumenteerde rapport van Human Rights Watch.

Juridische beweging voor 30000 “rode rozen” van Iran in het rapport van de Speciale Rapporteur over de toestand van de mensenrechten in Iran van de VN

Mevrouw Asma Jahangir, 26 oktober, 2017

SMV - 30.000 rode rozen

De vergadering was belegd bij de derde Commissie van de Algemene vergadering van de VN met vertegenwoordigers van verschillende landen, waaronder de Europese Unie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en Canada, in deze vergadering werd de schending van de mensenrechten in Iran veroordeeld. Tijdens de vergadering werd de Speciale Rapporteur gevraagd om de kerkers van het Iraanse regiem te visiteren.

De Speciale Rapporteur van de VN, mevr. Asma Jahangir, veroordeelt in haar halfjaarlijks rapport de mensenrechtenschendingen, de toename van het aantal executies, in het bijzonder die van jeugdigen, onderdrukking van en tegen vrouwen en verdedigers van mensenrechten. Ze stelt in een paragraaf van haar rapport: “Ik ontving een aanzienlijk aantal verzoeken, mededelingen en documenten over de terechtstelling van duizenden politieke gevangen, mannen, vrouwen en jongeren, in 1988, die diep en voortdurend lijden laten zien en die zeker onze aandacht moeten krijgen ”.

De Speciale Rapporteur van de VN benadrukt dat dat er een samenhangend en onafhankelijk onderzoek moet komen naar de massamoord, ze zegt: “Er bestaan vele rapporten over fysieke en psychologische martelingen, waaronder ook over onder dwang verkregen bekentenissen in Iran. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar amputaties, blind maken, geseling en langdurige eenzame opsluiting zijn nog steeds aan de orde. Ik ben ook verontrust door rapporten over het onthouden van medische behandeling aan gevangenen, waarbij ook het weigeren van medische hulp als straf wordt toegepast. Ook wordt gerechtelijke dwang, aanhouding en laster gerapporteerd”.

Mevrouw Jahangir verwijst ook naar andere gevallen, waaronder:

 • De toestand van gearresteerde vakbondsmedewerkers
 • De ernstige toestand van gevangengezette gewetensbezwaarden, die de onrechtmatigheid van hun detentie aanvechten en die met de dood worden bedreigd
 • Zorgen over de schendingen van de vrijheid van meningsuiting, eigen mening en media
 • Zorgen over de arrestatie van journalisten en bloggers en activisten die gebruik maken van sociale media
 • Discriminatie en onderdrukking van vrouwen en meisjes
 • Onderdrukking en discriminatie van volgers van andere religies en van etnische groepen

“Ik wil mijn waardering uitspreken voor personen en organisaties die mij voorzagen van documentatie voor mijn missie, velen van hen maakten zich zorgen over de gevolgen van hun werk”, zo vervolgde de Speciale Rapporteur. “Ik heb voortdurend berichten ontvangen over het lastig vallen, intimidatie en onderdrukking van verdedigers van mensenrechten en ik ben erg bezorgd over de rapportages met betrekking tot aanvallen op verdedigers van vrouwenrechten”.

In haar uitgebreide rapport drukt zij haar bezorgdheid uit over de beperkingen die aan de orde van advocaten worden opgelegd.

“Ik zou willen voorstellen om terug te gaan naar het verleden om vooruit te komen. Met betrekking hierop ontving Ik een aanzienlijk aantal verzoeken, mededelingen en feiten over de naar voren gebrachte terechtstelling van duizenden politieke gevangen, mannen, vrouwen, jongeren en zelfs bejaarden, in 1988. Deze moorden betekenen een langdurig lijden, waar wij onvoorwaardelijk iets aan moeten doen. Deze moorden zijn zelfs erkend door hoge regeringsfunctionarissen. Ik ontvang bijna dagelijks brieven van nabestaanden van hen die vermoord werden, die vragen om genoegdoening. De families hebben recht op compensaties en hebben het recht om in kennis gesteld te worden van de feiten van deze gebeurtenissen en het lot van de slachtoffers, zonder dat zij risico lopen op vergelding.” 

Grote bijeenkomst in Parijs – Explosieve toestand in Iran – 16 december 2017

We veroordelen de executies in Iran

SMV - Bijeenkomst

De vergadering vond plaats in Parijs op zaterdag 16 december, een afvaardiging van onze organisatie nam eraan deel.

Bij de sprekers op deze vergadering, was de vroegere minister van buitenlandse zaken van Canada, John Baird, die benadrukte: “Wij Canadezen hebben drie zorgen over het regiem in Teheran: het nucleaire programma, waarvan de kosten de budgetten voor de gezondheid en het onderwijs van de burgers zullen verminderen. De materiele ondersteuning van het terrorisme, niet alleen in de Perzische Golf en het Midden-Oosten, maar over heel de wereld. En tenslotte de betreurenswaardige prestaties op het gebied van schending van de mensenrechten in Iran, ….

De tijd is aangebroken voor verantwoording en gerechtigheid. Gerechtigheid voor de 30.000 politieke gevangenen door het regiem in 1988 ter dood gebracht. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de handen van de tegenwoordige minister van justitie in Teheran besmeurd zijn met bloed. De dag van zijn veroordeling zal aanbreken.”

Sabine Leutheusser, de vroegere minister van justitie in Duitsland bevond zich onder de andere eminente afgevaardigden in de conferentie. Ze zei: “De toestand van de mensenrechten in Iran wordt voortdurend slechter. Het regiem moet erop worden gewezen te stoppen met de verstrekkende mensenrechtenschendingen, anders zal het tirannieke regiem in Iran worden aangemoedigd om door te gaan met de schendingen, dit moeten we niet uit het oog verliezen.”

Ambassadeur Bloomfield, de vroegere plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken van de VS zei in zijn toespraak: “Het is een feit dat de moellahs die Iran regeren effectiever zijn in hun onderdrukkingsmethodiek dan menig dictator. Zij verdraaien de werkelijkheid en scheppen een vals beeld voor hun eigen volk en voor de wereld. Als we niet voldoende tijd en inspanning besteden om de gang van zaken in Iran diepgaand te onderzoeken, zullen we kwetsbaar worden voor hun bedrog. We moeten protesteren tegen het voortdurend gebruik van de doodstraf zonder enige vorm van proces in Iran. Het hoogste aantal terechtstellingen per hoofd van de bevolking (dat geldt voor Iran) moet ophouden te bestaan en we moeten oproepen tot een volledig onderzoek naar de massamoord op 30.000 politieke gevangenen in 1988. De tijd is gekomen om het recht zijn loop te laten krijgen, zodat uiteindelijk de vrijheid voor de Iraniërs zal aanbreken, we moeten allen opstaan voor een vrij Iran en 2018 in gelukkig jaar laten omslaan. ”Campagne om boeken en vrije ideeën te publiceren, onderzoek op het gebied van de mensenrechten.

New York – Hoofdkwartier van de VN, demonstratie 22 september 2017

Oproep tot uitsluiting van het religieuze fascisme van de Verenigde Naties wegens het recordaantal executies, de massamoord van 1988, en de vervolging van de daders van de genocide en de misdaden tegen de menselijkheid.

Deze demonstratie van Iraanse bannelingen werd gehouden voor het gebouw van de VN in New York op 22 september op dezelfde tijd dat de VN-top bijeen was. Met deze grote demonstratie brengen we de mensenrechtenschendingen in Iran voor het voetlicht van de internationale gemeenschap.

Onze organisatie participeerde met grote geestdrift aan deze demonstratie op uitnodiging van de “Human Rights Association for Freedom in the United States”, die simultaan werd uitgezonden door de “Voice of America” en “Sky News” in Iran. Het was de eerste keer dat zo’n grote demonstratie tegelijkertijd in Iran werd uitgezonden.

Alle Iraanse bannelingen willen sancties tegen en verwijdering van het regime van de moellahs en brengen de zaak tegen de moellahs, vanwege onderdrukking, genocide en terrorisme, onder de aandacht van de Veiligheidsraad van de VN.

Bij deze bijeenkomst waren ook leiders van Amerikaanse Protestanten en Katholieken. Pastor Robert Sternicchi, een van de sprekers bij de demonstratie zei: “De tijd voor vrijheid in Iran is aangebroken. Wij zijn hier als Christenen, waarom zijn wij bezorgd? Omdat een groot man als Marin Luther King zei wanneer er ergens onrecht is dat een bedreiging vormt voor het recht elders, dan is er overal onrecht. Het misbruik van mensenrechten in Iran is synoniem met deze situatie. Deze toestand moet nu worden beëindigd. Ongelukkigerwijs worden door heel Iran religieuze en Christelijke minderheden onderdrukt. Op de derde juli van dit jaar werd Amin Naderi, een tot het Christendom bekeerde, in Iran veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Gedurende zijn, een jaar durende, proces werd hij in eenzame opsluiting gehouden en zijn gezondheid werd ernstig geschaad. Hij werd gedwongen door de gevangenbewaarders om al zijn bezit te verkopen. De oorzaak van dit alles was de belijdenis van zijn geloof.

Heden, nu de hele mensheid streeft naar vrijheid, gerechtigheid, menswaardigheid en mensenrechten staan wij als volgers van Christus naast jullie en roepen en vragen om een nieuwe morgen en een nieuwe dageraad van vrijheid en bewustwording.”

De Washington Post schreef over deze grote bijeenkomst: Iraniërs protesteerden tegenover de Verenigde Naties. Verschillende Amerikaanse politici, die een steviger houding t.a.v. het Iraanse regiem voorstaan, waaronder Senator (Democraat) Lieberman (vroegere presidentskandidaat), Elliot Engel en John Bolton, vroegere Ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, hielden een toespraak bij deze gelegenheid.

AFP: John Bolton, vroegere Ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties zei: “Ik denk dat we moeten spreken over de bedreiging voor de hele wereld die van het regiem van de moellahs uitgaat. De bedreiging van de wereldbankier van het terrorisme, die voortgaat met de productie van kernwapens en die het Iraanse volk onderdrukt. Dat regiem is een bedreiging voor de hele wereld.”

Huffington Post: Duizenden Iraniërs kwamen bijeen voor de Verenigde naties om een realistisch en ander beeld van Iran te laten zien, een democratisch, vreedzaam en menselijk beeld. Het belangrijkste slachtoffer van het moellah-regiem is het Iraanse volk.

CNN News: Senator Lieberman zei deze week tegen de demonstranten dat met betrekking tot Iran de verandering betekent een verandering van nacht naar dag, van duisternis naar licht en van illusie naar werkelijkheid.

De demonstratie omvatte ook veel optredens, artistieke uitingen en een grote tentoonstelling m.b.t. de mensenrechten. Er was ook een prachtig straatoptreden, waarin 11.000 protesten uit het hele land werden getoond.

Grote internationale tentoonstelling over misdaden tegen de menselijkheid
Gerechtigheid voor de massamoord van 1988

SMV - Gerechtigheid voor de massamoord van 1988

Deze straatvoorstellingen en tentoonstellingen vonden voor meer dan een maand plaats in Parijs, Brussel, Rome, Stockholm en Wenen, er werden bijna 30.000 boeken, documentaires over de schending van mensenrechten in Iran, alsmede documenten over de misdaad tegen de menselijkheid van 1988, aan het publiek getoond.

Na het bekijken van deze tentoonstelling schreven zo’n 3210 mensen, afzonderlijk, brieven en ondertekenden petities aan de Secretaris-Generaal van de VN en de Speciale Rapporteur om een einde te maken aan de executies en vroegen om verwijzing van de massamoorden van 1988 naar internationale gerechtshoven.

Communicatie via de post in 2017

SMV - Karin Foreman

Onze activiteiten via de post hadden betrekking op onze juridische campagnes.
Hiervoor wisselden we 3000 geschreven mededelingen met onze ondersteuners per post uit.

Het nieuwsbulletin van de organisatie, met nieuws over mensenrechtenschendingen, werd verzonden naar 7500 ondersteuners, die geen e-mail hebben.

Mensenrechten Tentoonstelling
Herdenking van de massamoor van 1988 in Zwolle en Amsterdam

De een maand durende campagne, in augustus, richtte zich op informatie over de toestand van de mensenrechten in Iran, maar ook op de voortzetting van de juridische campagne om het dossier over de daders van de massamoord en genocide, uit de kring van de moellahs, die Iran regeren, over te dragen aan internationale instanties. Het resultaat van de tentoonstelling waren 10.000 handtekeningen onder een petitie, waarin gevraagd wordt om de massamoord van 1988 voor het gerecht te brengen.

Schreeuw om gerechtigheid voor het Vredespaleis in den Haag
Grote demonstratie van 2 september 2017

SMV - Gerechtigheid voor de massamoord van 1988

De bijeenkomst was voor het Vredespaleis in den Haag op zaterdag 2 september. Er werd aan deelgenomen door mensenrechtenactivisten, families van politieke gevangenen en van de slachtoffers van de massamoord in 1988 en Iraanse mensenrechten-, vrouwen- en afgestudeerdenorganisaties in ballingschap.

De bijeenkomst begon met een toespraak van Taher Boumedra, die verantwoordelijk is voor de juridische campagne van” Justice Movement”. In zijn toespraak, waarbij hij verwees naar zijn laatste boek, dat waardevolle informatie verschaft over de genocide, verdedigde hij de noodzaak om deze zaak door te verwijzen naar de Verenigde Naties.

De volgende sprekers waren Professor Westbroek, al lang een medestander van onze organisatie en Professor Henk de Haan, een vroeger lid van de Tweede Kamer en een lid van de Commissie van Buitenlandse Zaken. In een andere deel van het programma gaven treurende families, waarvan geliefde verwanten terechtgesteld werden of gewoon verdwenen tijdens de massamoord van 1988, hun indrukken weer over deze droevige geschiedenis.

Om de martelaren te herdenken speelde Wouter Mijnders, tijdens de bijeenkomst, een klassiek stuk voor cello, dat met applaus door het publiek werd ontvangen.

De demonstratie viel samen met een grote tentoonstelling over mensenrechten waarbij voor een petitie handtekeningen werden verzameld, in de loop van de dag werden 1300 brochures en mappen in het publiek verspreid. Tv-West en het ANP gaven verslag van de demonstratie.

Mensenrechtenconferentie in Brussel ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

SMV - Brussel EU parlement 6 december 2017

6 december 2017
Iran. Golf van executies

Binnen het Europese parlement werd, op dezelfde dag als de 70ste verjaardag van het aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een mensenrechtenconferentie gehouden, georganiseerd door verschillende leden van het Europese parlement (Vrienden van Vrij Iran). Tijdens deze conferentie vond een ontmoeting plaats tussen donoren van onze organisatie en leden van het Europese parlement. Inzichten werden uitgewisseld.

De conferentie werd gehouden op het moment dat de beweging voor gerechtigheid voor de martelaren van de massamoord in 1988 in de rapportages van de VN verscheen en in Iran en ook internationaal aandacht voor deze beweging kwam.

Aan deze conferentie namen deel, twee vicepresidenten van het Europese Parlement, Ryszard Czarnecki en Pavel Telička, maar ook gewone parlementsleden zoals Gerard Deprez, Anthea McIntyre, Heinz Becker, Tunne Kelam, Anna Fotyga, Anna Zaborska, en Struan Stevenson.

Met het oog op de executies en de misdaden tegen de mensen in Iran werd tijdens de conferentie door de afgevaardigden uit het Europese Parlement steun betuigd aan de beweging voor gerechtigheid voor de martelaren van de massamoord in 1988 en werd er gevraagd om de instelling van een internationale onderzoekscommissie en om een proces tegen de leiders van het regiem voor hun misdaden tegen de menselijkheid bij hun moord op 30.000 politieke gevangenen en voor de grove mensenrechtenschendingen in Iran.

Grote demonstratie in Parijs tijdens de Internationale Dag voor de Mensenrechten, tegen marteling en terechtstellingen in Iran

SMV - Dag van vrede

De demonstratie werd gehouden op maandag 11 december in Parijs op de Internationale Dag voor de Mensenrechten en was georganiseerd vanwege de mensenrechtenschendingen in Iran. Een afvaardiging van onze organisatie deed mee aan het programma. Deelnemers kwamen uit heel Europa en hielden deze demonstratie tegelijkertijd met de Wereld Klimaat Conferentie in Parijs.

Veel belangrijke mensen participeerden in deze demonstratie, waaronder Alejo Vidal-Quadras de voorzitter van de ’In Search of Justice’ commissie en de vroegere Vicepresident van het Europese Parlement, maar ook Pierre Bercy, de president van de New Human Rights Foundation, en een aantal Franse senatoren en parlementsleden.

Jean-Pierre Berard, eerder lid van de Franse Nationale Vergadering, verwierp iedere verzoening met de religieuze dictators en zei “De geschiedenis leert ons simpele lessen. Ieder blijk van zwakheid tegen dictators moedigt hen aan om door te gaan en we beschikken over veel ervaring hierover. In 1936 veroverde Hitler het Rijnland, het Westen bleef stil en hij ging maar door. In 1938 werd Oostenrijk geannexeerd. Het Westen bleef stil en de Nazi’s gingen door. In september 1938 werd Tsjecho-Slowakije bij Duitsland gevoegd. Het Westen rolde de rode loper uit voor Hitler.”

Dit betekent dat je niet de minste toezegging moet doen en een enkel teken van verzoening betekent medeplichtigheid aan misdaden.

Campagne voor onderzoeksprojecten op het gebied van mensenrechten, de publicatie van nieuwe boeken en de vrije gedachte

De campagne verwelkomt iedere research op het gebied van mensenrechten in Iran en het Midden-Oosten en ondersteunt iedere onafhankelijke groepering die zich bezighoudt met dit noodzakelijke onderzoek, de publicatie van boeken, tijdschriften en wetenschappelijke/research documentaires. In betrekking hiermee werden voor de ‘Association of Related Churches’ twee onderzoeken, na vertaling, gepubliceerd.

Medische campagne ter ondersteuning van Iraanse bannelingen, overlevenden van belegerde gebieden

Na het prachtige succes van de levensreddende actie van het overbrengen van de vluchtelingen afgelopen jaar, bleek het nodig om hen, die de laatste tien jaar vele malen waren aangevallen door de religieuze dictatuur en geen medische behandeling konden ondergaan omdat zij daarvan werden uitgesloten, dringend en onmiddellijk te laten behandelen, dat ook om sterfgevallen te voorkomen. De resultaten van deze campagne en de voortdurende steun waren van grote invloed op het leven van deze vluchtelingen, waar zij zeer dankbaar voor zijn. Bijna 600 mensen, die ernstig waren beperkt, kregen hun gezondheid terug.

Campagne ter ondersteuning van de media – Iraanse nieuwsmedia

Deze campagne ondersteunt nieuwsprogramma’s die nieuws zowel binnen als buiten Iran verspreiden en moet het mogelijk maken om in Iran, niettegenstaande de maatregelen van de moellahs, uitzendingen te verzorgen. Dit wordt beschouwd als een eerste stap naar de mogelijkheid van het verspreiden van nieuws en culturele programma’s. De campagne ondersteunt van harte het maken van films en wetenschappelijk verantwoorde documentaires, die dat deel van de Iraanse geschiedenis belichten, dat door de censuur en de regels van het religieuze fascisme in Iran onmogelijk is. De mensen in Iran zijn er heel gelukkig mee.

Campagne tegen de censuur – Ondersteuning van onafhankelijke bloggers

Deze campagne ondersteunt onafhankelijke bloggers, we zorgen voor vertaling en aanpassing van gecensureerd werk en herdrukken dat. We ondersteunen intellectuelen, schrijvers, musici en artiesten die onder druk staan van de religieuze dictatuur en tegen de door de overheid geregelde censuur zijn, op deze manier komt het publiek met hun werk in aanraking.

P. Maatschappelijke en juridische campagne op universiteiten, onderzoeksinstituten, scholen, vakbonden en kerken tegen de mensenrechtenschendingen in Iran. Ondersteuning van het “Justice Movement” en aangifte van het Iraanse regiem bij de Verenigde Naties

Ons centrum speelde een belangrijke rol bij het verwijzingsproces t.a.v. de misdaden door het Iraanse regiem begaan door het versturen van brieven aan erkende internationale lichamen en maatschappelijk druk uit te oefenen om de executies en de onderdrukking een halt toe te roepen.

Deze campagne bracht voor de eerste keer de moord op 30.000 onschuldige mensen, in de zomer van 1988, naar buiten en bood hulp bij het kanaliseren van de steun om verdere misdaden tegen te gaan, maar ook bij het benadrukken van de noodzaak om de daders van deze misdaden te laten vervolgen door internationale bevoegde autoriteiten.

Deelname aan de demonstratie ter herdenking van de politieke gevangen in Iran
1 juli 2017, Parijs

Politieke gevangen moeten vrij

SMV - Herdenking van de politieke gevangen in Iran
Onze organisatie heeft dit programma gesponsord uit solidariteit met politieke gevangenen en voor de vrede en mensenrechten.

Het programma werd live in Iran uitgezonden en duurde 6 uur, het was gewijd aan de lofzang op en de stem van de vrede en aan mensenrechten en bracht hoop voor de 80 miljoen Iraniërs die onder censuur leven.

Tentoonstelling over de aardbeving in West-Iran – Sar Pole Zahab, Kerman

SMV - Aardbeving in West-Iran

85.000 mensen zonder de eerste levensbehoefte, bij temperaturen onder nul – 35 pasgeboren baby’s verloren het leven door koude en ziekte, 25 mensen pleegden zelfmoord vanwege het gebrek aan verzorging.

Onze organisatie zette een driedaagse voorstelling op waar dia’s, film en plaatjes werden vertoond van deze droevige gebeurtenis. De voorstelling werd heel goed ontvangen door het publiek en de ondersteuners van onze organisatie.

Programma’s ter gelegenheid van Kerstmis en het bijwonen van Christelijke erediensten

Jezus heeft gezegd: “Er bestaat geen groter blijk van liefde, dan dat je eigen leven geeft voor een ander.”

Op 23 december hielden we in den Haag, van 12 tot 15 uur, een bijeenkomst met donoren om de komst van Kerstmis te vieren.

Ook op 24 december, op kerstavond, gingen twee afvaardigingen, bestaande uit de Commissie van Beheer en moeders van martelaren naar een eredienst in RK Parochie Maria Sterre der Zee kerk in Den Haag en naar de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag. In de Parochie Maria Sterre der Zee kerk besteedde pastoor Asthom bijzondere aandacht aan onze delegatie en bad voor mensenrechten en vrijheid in Iran. In de St. Jacobskerk werden 30 kaarsen aangestoken om de 30.000 vermoorde gevengenen te herdenken een gebed werd uitgesproken voor de komst van de dageraad van de vrijheid en de vrijlating van de politieke gevangenen. Bij deze gelegenheid werden ook kaarsen aangestoken om die Christenen te gedenken die geen kerkdienst in Iran kunnen houden en om die Christelijke voorgangers en activisten te herdenken die zich in gevangenschap bevinden en onder grote druk van de moellahs staan. Dit soort bijeenkomsten heeft een positieve invloed op de Iraanse Christelijke gemeenschap, die lijdt onder allerlei beperkingen, huisarrest of gevangenschap. Gebeden werd voor de nagedachtenis van de Pastors Dibaj, Makhaelian, Soudmand en Hosepian, die allen zijn vermoord door de religieuze dictatuur.

Het verlies van twee goede vrienden in 2017

In de zomer van 2017 verloren we een van onze meest geliefde vrienden, Mevr. Anna Khikhnak.

Ondanks het tastbare verlies is zij nog steeds in onze nabijheid. Ze zal dat altijd blijven bij alle problemen en moeilijkheden op onze weg naar vrijheid.

Ook onze vriend, de heer Jan Minkhorst, overleed na een lang gevecht tegen zijn ziekte, zijn naam en herinnering zal altijd bij ons blijven.

Verslag van onze publicatie activiteiten in 2017

Gedurende het jaar 2017 hadden we 595 ontmoetingen over de lopende projecten met onze oude en nieuwe vrienden. We hadden met 291 van hen een persoonlijk vervolgcontact en konden hen inlichten over de voortgang van onze projecten. Verder belegden we 15 korte inlichtingen bijeenkomsten gedurende het jaar, die allemaal op zaterdag werden gehouden. In het algemeen namen aan deze bijeenkomsten een of meer gasten deel, die d.m.v. een live videoverbinding met ons in contact stonden.  Vrienden en de rest van het gehoor konden op die manier met elkaar in discussie gaan over de politieke en maatschappelijke situatie.

Door het secretariaat wordt een overzicht van onze activiteiten naar onze ondersteuners verzonden. Maar ook naar hen die met hun gedachten over tekortkomingen in ons werk komen, of die suggesties en tips geven.

In het eerste kwartaal van het jaar sturen we onze ondersteuners een overzicht van hun financiële bijdrage, zodat zij die kunnen gebruiken bij hun belastingaangifte.

Het secretariaat verzendt ook een bedankbrief voor alle publieke steun.

In 2017 namen drie donoren onze organisatie op in hun testament t.b.v. mensenrechtenprojecten van onze organisatie. Wij juichen deze vorm van steun enorm toe.

Verslag van onze resultaten over twaalf maanden – Het nieuws project, Kunst spreekt zich uit voor mensenrechten

De voorbereiding van welke publicatie dan ook, van nieuwsartikelen tot rapporten, of het schrijven van een wenskaart, vereist een heleboel werk, van keuze van een onderwerp, vertaling tot een ontwerp. Meer dan 95% van het werk wordt gedaan door onze ondersteuners en vrijwilligers. Deze inspanning strekt zich uit tot na middernacht en zonder overdrijving soms rondom de klok. Dit werk kan niet in geld worden uitgedrukt, omdat het wordt verricht uit de grond van het hart en met al onze inzet voor de vrijheid.

 • Publicatie van een tijdschrift per jaar waarin onze activiteiten en gebeurtenissen – met de blik op solidariteit met politieke gevangen in Iran
 • Ontwerp van een poster voor de 70ste verjaardag van de bevrijding van Nederland (Tweede Wereldoorlog)
 • Vertaling van twee artikelen voor de ARC
 • Vertaling van 5237 artikelen vanuit het Frans, Duits, Engels, Perzisch en Nederlands voor mensenrechtendoeleinden – Stop de doodstraf en de onderdrukking in Iran
 • Ontwerp van een kerstkalender en een Nieuwjaars poster – Nowruz– Pasen – en Joods Nieuwjaar-kaart
 • Ontwerp voor de herdenking van de massamoord van 1988
 • Ontwerp voor de Holocaust herdenking

 

Verslag van plaatselijke vergaderingen over historische, nationale en culturele gebeurtenissenSMV - Historische gebeurtenissen

 

Historisch:

 • Herdenking van de geboorte van Cyrus de Grote op 29 oktober, de schrijver van het eerste Universele Handvest van de Rechten van de Mens.
 • Herdenking van de geboorte van Ashtoro Zarathushtra op 25 maart, de Iraanse profeet en de schepper van de filosofie van de goede gedachte, het goede gesprek en de goede daad.
 • Herdenking van de dood van Dr. Mohammad Mosadegh op 4 maart, de leider van de antikoloniale beweging in Iran, maar ook ter herinnering aan zijn toespraak in het Internationale Hof van Justitie in Den Haag in 1951.
 • Herdenking van de Holocaust, vrijdag, 27 januari, 18:00 – 20:00u, in Den Haag.
 • Deelname aan de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, kranslegging en kaarsen aansteken op het Binnenhof in Den Haag, op 4 mei.
 • Viering van de Oudejaarsavond en het Nieuwe jaar op 20 maart in Den Haag, andere Europese landen en de VS.

SMV - Culturee

Cultureel:

Opzet van de tentoonstelling “No to execution” tegen de mensenrechtenschendingen in Iran, gehouden in Parijs, Washington en Rome om de politieke gevangenen in Iran te steunen. Verder ook de campagne tegen de terechtstellingen, van 1 tot 15 augustus in Europa en van 15 tot 25 september in de VS.

 • Herdenking van Mowlana Jalal al-Din Mohammed Balkhi op 17 december, stichter van de filosofie van het Sofisme, in Leiden
 • Pourim, Perzische viering in Amsterdam, 11-12 maart
 • Deelname aan het Pinkstergebed, 4 juni, in Broeders van Sint Jan te Den Haag
 • Deelname aan het Hemelvaartsgebed op 25 mei (bij deze bijeenkomst werden de vijf hooggewaardeerde priesters geëerd, die door het religieus, fundamentalistisch regime in Iran werden gemarteld). Amerikaanse kerk, Den Haag

Een financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

 

2017 2016

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 388 527
Vlottende activa
Vorderingen 2.986 2.980
Liquide middelen 43.507 48.324
Totaal 46.881 51.831

 

PASSIEF

Eigen vermogen -/-1.149.416 -/-1.296.212
Langlopende schulden
Leningen 1.149.142 1.342.995
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 46.069 3.961
Belastingen en premies sociale verzekeringen  86 203
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
47.155 5.048
Totaal  46.881 51.831

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017 2016
 €
Som der Baten 1.220.406 1.544.147
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.001.755 1.056.007
Wervingskosten baten  39.744  44.630
Kosten beheer en administratie  32.111 46.547
Som der lasten  1.073.610  1.147.184
Resultaat  146.796 396.963

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2017  2016
Donaties 1.220.293 1.543.947
Rente bank 113 200
Overige baten 0 0
1.220.406 1.544.147
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars  26.595 30.578
Bijeenkomsten internationaal  309.655 221.433
Bijeenkomsten nationaal  1.305 1.792
Bijdragen hulporganisaties  664.200   802.204
Mediavoorlichting  0 0
 1.001.755 1.056.007

 

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 17.689 21.763
Drukwerk 8.219 18.342
Porti 13.836  4.525
 39.744 44.630
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 6.920 14.732
Huisvestingskosten 5.628 6.041
Kantoorkosten 4.596 10.786
Contributies 8 8
Kantinekosten  323 0
Telefoon  1.354  1.438
Administratiekosten 1.815 1.860
Advieskosten  1.941 541
Afschrijving inventaris  139  1.342
Bankkosten  1.119 1.323
Rente leningen  8.268  8.376
Overige  0  0
32.111  46.547

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.

SMV - Bedankt