De naam van de stichting

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV).
SMV houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.

 

 

Het RSIN of het fiscaal nummer

KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A

De contactgegevens

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag
e-mail: [email protected] Tel: 070 3142435
website: www.smvi.nl Fax: 070 3142436
www.stichtingmensenrechtenvrienden.orgDe Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
•    een voorzitter
•    een secretaris
•    een penningmeester

De nieuwe ANBI-regelgeving geeft een uitzondering voor het publiceren van de namen van bestuursleden indien de publicatie van de namen van de bestuursleden een reëel gevaar vormt voor hun veiligheid of die van hun familieleden. SMV heeft van de belastingdienst een ontheffing verkregen voor het publiceren van de namen van de bestuursleden.

Het beleidsplan

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het organiseren van seminaries, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkings- en gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van de mensenrechten;
 • Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 • Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake de mensenrechten;
 • Het opzetten van een website om de misdaden van met name het regime van Iran in kaart te brengen;
 • Het produceren van video’s aangaande de mensenrechtenactiviteiten met name binnen en buiten Iran;
 • Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donatie en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 • Petities aangaande mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen inroepen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

De doelstelling

 1. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Iran, zoals vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen;
 2. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een actieve bijdrage willen leveren;
 3. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, in het bijzonder aangaande de doodstraf, steniging, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Iran;
 4. maakt bekend en gaat onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden tegen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Met dank en waardering aan al onze lieve vrijwilligers, vrienden en supporters.

Kort overzicht van SMV activiteiten over de eerste helft van 2012

 • Het documenteren van rapporten over het aantal executies en de namen van de geëxecuteerden in Iran in 2012
 • Het versturen van gedocumenteerde schendingen van de mensenrechten in Iran aan de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten
 • Deelname aan diverse herdenkingsbijeenkomsten en feesten, o.a.  van de Internationale Dag voor de afschaffing van de doodstraf, Internationale vrouwendag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag
 • Het verzorgen van rapportages over mensenrechtenschendingen van religieuze minderheden, met name de christelijke en Bahá’í voor de Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties
 • Deelname aan boekententoonstellingen, moderne kunst en handwerk bij grote conferenties
 • Deelname aan jaarlijkse bijeenkomst Iraanse expats
 • Ondersteuning van een projecten van diverse Culturele Verenigingen in het buitenland, o.a. Denemarken, Italië
 • Sponsoren van vertaling van belangrijke boeken in het Perzisch, o.a. “De kunst van het luisteren” door denker, filosoof en grote humanist, Erich Fromm
 • Het organiseren van diverse petitie-campagnes tegen de schending van de mensenrechten in Iran, de veroordeling van arbitraire executies in Iran, de marteling en onderdrukking van dissidente intellectuelen en etnische en religieuze minderheden en om vluchtelingen te steunen
 • Versturen van feestkaarten en cultureel bulletin aan relaties ter gelegenheden , o.a: Nowruz, Pasen
 • Bezoek aan het Internationaal Strafhof  met sponsors
 • Ontwikkelen van culturele en educatieve cursussen over de Iraanse cultuur en beschaving (en de geschiedenis van de Iran tot het aan de macht komen van de mullahs) voor Nederlandse kinderen tussen 12-14 jaar op een middelbare school
 • Deelname aan de Internationale bijeenkomsten voor mensenrechten, o.a. in Genève.

Kort overzicht over de tweede helft van 2012 (juli – december)

 • De uitgeverij van het vertaalde boek o.a. “De kunst van het luisteren” publiceerde in de laatste vier maanden van het jaar verschillende boeken en bereidde de publicatie voor van het boek over de schendingen van de mensenrechten in Iran
 • Steun aan het culturele project van de Iraanse satelliet zender voor uitzendingen in de Perzisch taal voor de bescherming, versterking en uitbreiding van taal en muziek, Perzische cultuur en tradities tegenover de religieuze en reactionaire cultuur van de mullahs
 • Financiële ondersteuning van diverse juridische campagnes van de Internationale vereniging voor de mensenrechten in de VS
 • Ontwerpen en versturen van de Joodse nieuwjaarskaarten, Rosj Hasjana
 • Conferentie in Madrid
 • Bijeenkomst in Nieuwspoort op 30 oktober 2012 i.s.m.de heer Patrick Kennedy (VS), de heer Juan Garces en de heer Beumer
 • Mehregan festiviteiten, een 7000 jaar oud Iraans feest, symbool van de overwinning van het licht over de duisternis van half september tot eind september, en het verzenden van kaarsen voor supporters die het project van de schendingen van de mensenrechten in Iran ondersteunen
 • Ontwerpen en versturen van de jaarlijkse kerstkaarten
 • Het bijwonen van het Kerstavondgebed op 24 december.

Slotwoord

Nu willen wij alle mensenrechten vrienden groeten die ons ondersteund hebben door het maken van financiële bijdragen in 2012 aan de projecten van de vereniging ter ondersteuning van mensenrechten in Iran. Dat gaf ons de kracht en standvastigheid om door te gaan met deze projecten.

 

Een financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

2012 2011

ACTIEF

Vaste activa 
Materiele vaste activa 4.193 5.938
Vlottende activa
Vorderingen 2.477 2.477
Liquide middelen 37.992 59.588
Totaal 44.662  68.003

 

PASSIEF

Eigen vermogen -/-1.358.552 -/-1.302.303
Langlopende schulden 1.358.552 1.315.052
Kortlopende schulden 9.523 55.254
Totaal 44.662 68.003

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2012 2011
€
Som der Baten 1.774.304 1.582.614
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.706.665 1.582.614
Wervingskosten baten 56.899 104.025
Kosten beheer en administratie 31.850 28.195
Som der lasten 1.795.414 1.673.582
Resultaat  -/-21.110 -/-90.968

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

De baten van de stichting bestaan uit donaties en rentebaten bank.
Onder de baten zijn geen ontvangsten uit nalatenschappen begrepen. Geen vermogen wordt gereserveerd en donaties worden direct besteed aan lopende projecten.

Kosten

Kosten van fondsverwerving
Kosten eigen fondsverwerving 13.788 10.825
Drukwerk 23.063 74.786
Porti 20.048 18.414
56.899 104.025
Kosten beheer en administratie
Personeelskosten 6.906 1.738
Huisvestingskosten 5.684 5.587
Kantoorkosten 3.877 769
Contributies 24 27
Kantinekosten 1.091 454
Telefoon 4.925 5.575
Administratiekosten 1.777 1.041
Advieskosten 3.099 4.981
Afschrijving inventaris 1.745 1.004
Bankkosten 1.169 936
Overige 1.553 6.083
31.850 28.195

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.