Terechtstellingen dreigen
Mensenrechtenorganisaties zetten zich ervoor in dat alle, door de justitiële overheid in Iran uitgesproken doodvonnissen tegen demonstranten, worden vernietigd. Alle gevangenen, die alleen wegens hun deelname aan de burgerprotesten worden vastgehouden, moeten onmiddellijk worden vrij gelaten.
Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenverdedigers heeft het opperste gerechtshof in Iran de doodvonnissen tegen drie jonge mannen, die in november 2019 deelnamen aan demonstraties tegen de dictatuur, eind juni bekrachtigd. Hierdoor kan de doodstraf op ieder moment worden voltrokken. De drie veroordeelden bevinden zich in acuut levensgevaar.
Ondertussen heeft een leidende functionaris van Justitie in Isfahan, een stad in centraal-Iran, op 26 juni bekend gemaakt, dat daar acht demonstranten, die aan de demonstraties in november 2019 deelnamen, ter dood veroordeeld kunnen worden. Justitie zal hen als „staatsvijanden“ veroordelen. Hij dreigde bovendien dat Justitie hard zou doorpakken als het weer tot massademonstraties zou komen.
De in juni bekrachtigde doodvonnissen tegen Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi werden oorspronkelijk midden februari 2020 door een rechtbank in Teheran uitgesproken. De drie jonge mannen, die in de beruchte Fashafouyeh-gevangenis aan de rand van Teheran gevangen zaten, werden beschuldigd van „oproer tegen de staat“ en „het in gevaar brengen van de staatsveiligheid“. Moradi werd bovendien tot 16 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld. Tamjidi en Rajabi werden daarnaast bestraft met 11 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen.
Het justitiële apparaat van het regime, dat als een instrument van onderdrukking opereert, beschuldigt de drie mannen o.a. van het verspreiden van foto’s en video’s van de protesten via buitenlandse media en het aansporen van andere burgers om deel te nemen aan de demonstraties. Bovendien zouden zij hebben geprobeerd om gardisten te verhinderen films te maken gedurende de protesten in Teheran, die later als bewijsmateriaal gebruikt konden worden bij volgende processen.
De doodvonnissen werden geveld door de rechter Abolghasem Salavati, die berucht is om zijn harde, onrechtvaardige vonnissen tegen politieke gevangenen en mensenrechtenverdedigers. Hij is een van de 82 functionarissen van het regime in Iran, waartegen de Europese Unie een inreisverbod en blokkering van hun vermogen heeft uitgesproken, omdat bewezen is dat zij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen.

Amirhossein Moradi werd op 19 november 2019 gearresteerd en vervolgens een week lang opgesloten in een gevangenis van de geheime dienst in Teheran en daarna gedurende een maand in de Evin gevangenis. De 25-jarige man zat lange tijd in isolatie en had geen toegang tot rechtskundige bijstand gedurende zijn verhoren. Hij werd gemarteld met wreed lichamelijk geweld en elektrische schokken, waarmee hij tot een valse bekentenis werd gedwongen. Deze bekentenis werd in een propaganda-uitzending door de regime-televisie uitgezonden. En voor de rechtbank als bewijs tegen de beklaagde aangevoerd.


Mohammad Rajabi, 25, en de student Elektrotechniek, Saeed Tamjidi, 27) werden op 28 december 2019 gearresteerd en eveneens in een gevangenis van de geheime dienst gemarteld. Ze werden bij herhaling met schoppen mishandeld en met stokken geslagen. Meerdere weken kreeg de familie geen enkele informatie over waar zij zich bevonden.

November 2019: regeringstroepen tegen demonstranten in Urmia, in het noordwesten van Iran

Achtergrond:
In het midden van november 2019 hebben in Iran in het gehele land massademonstraties tegen het regime plaatsgevonden. In meer dan 190 Iraanse steden hebben inwoners met grote moed zich ingezet voor vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De protesten waren gericht tegen het totale politieke systeem. Het was het meest massale verzet van de bevolking tegen de heersende dictatuur in 40 jaar.
Het regime reageerde met wreed geweld op de protesten. Regeringstroepen schoten met scherpe munitie op de vreedzame demonstranten. Mensenrechtenorganisaties hebben bericht over meer dan 1500 gedode demonstranten, waaronder vele vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt op vele duizenden geschat.
Tegelijkertijd werden in Iran op grote schaal arrestaties verricht. Volgens berichten van mensenrechtenactivisten werden duizenden demonstranten gearresteerd, vele van hen met gebruik van bruut geweld door de gardisten of leden van de milities.
Stoppen met terechtstellingen!
Mensenrechtengroeperingen zetten er zich voor in, dat de tot dusverre uitgesproken doodvonnissen worden teruggedraaid. Ze hebben de internationale statengemeenschap weer opgeroepen, effectieve maatregelen te treffen, zodat de repressie in Iran wordt beëindigd. De veiligheidsraad van de VN moet het brute neerslaan van de burgerprotesten veroordelen en het regime in Teheran hiervoor aansprakelijk stellen. Alle gevangenen, die alleen op grond van deelname aan demonstraties werden gearresteerd, moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.