17 februari 2021 – Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op tot gezamenlijke actie om het regime in Teheran volgens het internationaal recht strafrechtelijk te vervolgen voor de ernstige schendingen van de mensenrechten die het begaat.

In zijn nieuwe verslag bevestigt de speciale VN-rapporteur dat de mensenrechtenschendingen door het regime in Teheran toenemen en roept hij ertoe op de verantwoordelijken voor deze schendingen ter verantwoording te roepen.

In het verslag wordt onder meer ingegaan op het feit dat de strijdkrachten van het regime in Iran buitensporig, dodelijk geweld hebben gebruikt tegen demonstranten. Javaid Rehman roept op tot een onafhankelijk en transparant onderzoek naar het gewelddadige optreden tegen de burgerprotesten van november 2019 en januari 2020 in Iran. Hij zei verontrust te zijn door berichten dat het regime de doodstraf tegen demonstranten gebruikt en stelselmatig gevangenen martelt om hen te dwingen zichzelf te beschuldigen met valse bekentenissen. De executie van atleet Navid Afkari in september 2020 was tekenend voor deze praktijk, zei hij. Hij had deelgenomen aan demonstraties tegen het regime in augustus 2018.

Javaid Rehman (foto), de speciale VN-rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran, heeft zijn halfjaarlijkse verslag uitgebracht ter gelegenheid van de zitting van de VN-Mensenrechtenraad die op 22 februari begint. Rehman is hoogleraar internationale mensenrechten en islamitisch recht aan een Londense universiteit. Hij is belast met het onderzoeken en documenteren van de mensenrechtensituatie in Iran en het uitbrengen van verslagen daarover aan de VN-Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering van de VN.

De VN-deskundige wijst er in zijn verslag voorts op dat de gevangenen in de gevangenissen van het regime van Teheran aan ernstige schendingen van de mensenrechten worden blootgesteld. Te midden van de coronapandemie wordt het recht van de gevangenen op leven en gezondheid systematisch geschonden door hun de noodzakelijke beschermende maatregelen en adequate medische verzorging te ontzeggen. Door de verspreiding van het coronavirus in gevangenissen lopen gevangenen een hoog risico op besmetting, zei hij.

Mensenrechtenactivisten melden herhaaldelijk dat de gevangenissen in Iran chronisch overbevolkt zijn. De sanitaire voorzieningen verkeren vaak in erbarmelijke staat. Er is een tekort aan water, hygiënische producten, ontsmettingsmiddelen, beschermende kleding, testkits voor Covid 19-diagnose, isolatieruimten en medische verzorging. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer gevangenen het coronavirus oplopen, zei hij. Er zijn in gevangenissen al veel sterfgevallen geweest als gevolg van Covid 19.

Gezien het hoge besmettingsrisico heeft de speciale rapporteur van de VN opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die slechts om politieke redenen willekeurig worden vastgehouden.

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap reeds lang op om gezamenlijk actie te ondernemen om het regime in Teheran volgens het internationaal recht strafrechtelijk te vervolgen voor de ernstige schendingen van de mensenrechten die het begaat.

Attachments