Op de Dag van de Mensenrechten,


Op Internationale Mensenrechtendag roepen we op tot solidariteit met de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Iran. De Iraanse protestbeweging voor vrijheid en mensenrechten heeft de bescherming en steun van de internationale gemeenschap nodig.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten, die elk jaar op 10 december wordt gevierd, roepen we op tot solidariteit met de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Iran. De dictatuur van Teheran is een van de ergste mensenrechtenschenders ter wereld.
Vreedzame burgerprotesten voor vrijheid en tegen de dictatuur worden in Iran brutaal onderdrukt. Het meest recente voorbeeld zijn de massale protesten in de centraal-Iraanse stad Isfahan, die in de tweede helft van november enkele dagen duurden en vervolgens met geweld werden onderdrukt door regimetroepen.

Alleen al op 19 november protesteerden tienduizenden demonstranten in Isfahan tegen het wanbeheer en de corruptie van het regime, die hebben geleid tot ernstige milieuschade en ernstige watertekorten in de landbouw.

Op 26 november gebruikten milities van het regime vervolgens wapengeweld tegen de vreedzame demonstranten. Ze schoten op de demonstranten met jachtgeweren en richtten in veel gevallen rechtstreeks op hun gezicht en ogen. Talloze mensen raakten ernstig gewond en minstens 300 demonstranten werden gearresteerd.

Al in juli 2021, na burgerprotesten in de zuidwestelijke Iraanse provincie Khuzestan, drong het hoofd van de mensenrechtencommissaris van de VN, Michelle Bachelet, er bij het regime van Teheran op aan te stoppen met het gebruik van buitensporig geweld en massale arrestaties om de protesten te onderdrukken . Michelle Bachelet zei zeer bezorgd te zijn over de moorden en verwondingen van demonstranten en de massale arrestaties van mensen die wanhopig hadden geprotesteerd tegen de jarenlange verwaarlozing van de provincie.

Vrijdag is de jaarlijkse Dag van de Mensenrechten van de VN, die de vraag doet rijzen of het komende jaar eindelijk het jaar zal zijn waarin de internationale gemeenschap serieuze maatregelen zal nemen om misdaden en misbruiken aan te pakken die decennialang zijn genegeerd.

Na drie decennia van onrechtvaardigheid publiceerde een groep mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties hun brief aan de autoriteiten van het regime over de massamoord op Iraanse politieke gevangenen in 1988, waarin zij verklaarden dat de massamoord van 1988 “kan neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid”. Zij herhaalden ook dat indien het regime weigert een onderzoek in te stellen en “zijn verplichtingen krachtens de internationale mensenrechtenwetgeving na te komen”, zij “de internationale gemeenschap oproepen actie te ondernemen om de zaken te onderzoeken, onder meer door het instellen van een internationaal onderzoek”.

Het beleid van pappen en nathouden van de westerse regeringen heeft het regime aangemoedigd en het een gevoel van straffeloosheid gegeven om zijn misdaden tegen de menselijkheid voort te zetten.
Het zal een absolute tragedie zijn als ze dat niet doen. Zelfs de ontwikkelingen van de laatste paar jaar volstaan om aan te tonen dat het Iraanse volk nog meer lijden te wachten staat indien het regime niet gedwongen wordt zijn gedrag te veranderen. En wanneer die recente ontwikkelingen in de context worden geplaatst van Iraans misbruik en misdaden tegen de menselijkheid in het verleden, wordt het duidelijk dat een zwakke reactie op de huidige humanitaire crisis de weg vrijmaakt voor massaslachtoffers.

De huidige crisis begon zich te ontvouwen rond het begin van 2018, toen het regime werd opgeschrikt door een bijna ongekende opstand. De beweging zag inwoners van meer dan 164 steden en dorpen leuzen scanderen als “dood aan de dictator” en een collectieve inzet tonen voor de installatie van een geheel nieuw, volledig democratisch regeringssysteem in Teheran. De protesten in het hele land werden natuurlijk met geweld neergeslagen door de autoriteiten van het regime, waarbij tientallen doden vielen en duizenden mensen in de gevangenis belandden.

Maar de erfenis van die harde acties verbleekt nu in vergelijking met die van een andere harde aanpak van een nog grotere opstand die iets meer dan een jaar geleden plaatsvond. In november 2019 dienden benzineprijsverhogingen als een levendige herinnering aan de minachting van het Iraanse regime voor de benarde situatie van de mensen. In reactie daarop braken in bijna 200 plaatsen tegelijk protesten uit, waarbij de deelnemers dezelfde slogans herhaalden die de eerdere opstand hadden bepaald. Deze keer reageerden instellingen van het regime, zoals de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), met nog dodelijker bedoelingen: ze openden het vuur op de menigte met scherpe munitie en schoten om te doden.

Reuters meldde dat het dodental van de botsingen in november 2019 opliep tot ongeveer 1.500 in een periode van slechts enkele dagen. In het daaropvolgende jaar werd de crisis steeds erger, waarbij veel van de arrestanten werden gemarteld en de toegang tot medische behandeling werd ontzegd, vaak in het belang van het afdwingen van gedwongen bekentenissen. Deze bekentenissen zijn op hun beurt door de Iraanse rechterlijke macht op de bekende wijze gebruikt om doodvonnissen tegen een aantal vreedzame demonstranten te rechtvaardigen.

De recente stortvloed van dergelijke vonnissen zou de internationale gemeenschap moeten herinneren aan een van de meest onmiskenbare kenmerken van de Iraanse minachting voor de mensenrechten. Iran is algemeen bekend als de staat met het hoogste aantal executies per hoofd van de bevolking ter wereld. De reputatie van het regime van overmatig gebruik van de doodstraf wordt nog versterkt door het feit dat Iran een van de laatste landen ter wereld is waar de doodstraf routinematig wordt toegepast in zaken waarin de verdachte ten tijde van het misdrijf nog geen 18 jaar oud was. Deze gewoonte om minderjarigen terecht te stellen is een duidelijke schending van het internationale recht en van de universele mensenrechtennormen die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de VN zijn aangenomen. Teheran is zich hier terdege van bewust, aangezien het het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de rechten van het kind heeft ondertekend. Maar gedurende al die jaren dat het Iraanse regime onderworpen is geweest aan VN-resoluties en andere formele veroordelingen van zijn staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, hebben zijn functionarissen de gewoonte ontwikkeld om het concept van de universele rechten van de mens als zodanig schaamteloos te veronachtzamen.

Hoewel het Iraanse regime technisch gezien zijn eigen interne monitor voor de mensenrechten onderhoudt, bestaat zijn rol er in de praktijk alleen in internationale veroordelingen tegen te spreken en vol te houden dat executies van minderjarigen, politieke gevangenneming en andere vormen van staatsgeweld allemaal in overeenstemming zijn met de eigen unieke opvatting van het regime over ethisch gedrag. Sommige functionarissen van het regime zijn zelfs zo ver gegaan dat zij de massa-executie van politieke gevangenen publiekelijk hebben verdedigd en hebben volgehouden dat de ethiek van een dergelijke wreedheid deugdelijk is omdat zij gebaseerd is op “Gods bevel”.

Dit was de uitdrukking die de voormalige minister van Justitie van het regime, Mostafa Pourmohammadi, gebruikte in een interview in de staatsmedia in 2016, waarin werd ingegaan op nieuwe openbare onthullingen over een massamoord op politieke gevangenen in 1988. In de zomer van 1988 speelde Pourmohammadi een rol in de “doodscommissies” die in gevangenissen in het hele land werden samengesteld met de opdracht gedetineerden te ondervragen over hun politieke gezindheid en de executie te vergemakkelijken van al diegenen die weigerden hun geloof te verloochenen.

Door toedoen van deze ondervragers werden in de loop van enkele maanden meer dan 30.000 politieke gevangenen opgehangen. De overgrote meerderheid van de slachtoffers waren leden of aanhangers van de belangrijkste Iraanse verzetsgroep.

Het standpunt zelf is een symbool van de ernstige morele verrotting in het hart van het Iraanse regime. Ondertussen is het feit dat figuren als de voormalige minister van Justitie bereid zijn dat standpunt hardop te verkondigen een teken van de straffeloosheid die zij genieten in de meeste zaken die verband houden met de mensenrechten. Niemand is ooit ter verantwoording geroepen voor het bloedbad van 1988, en veel van de daders bekleden tot op de dag van vandaag posities met enorme macht en invloed. Het is dan ook geen wonder dat het regime er niet voor terugdeinsde om tijdens de jongste massale opstand 1500 vreedzame demonstranten te doden.

Indien het gebrek aan verantwoordingsplicht blijft voortduren, is de kans groot dat het volgende optreden nog erger zal zijn. En het is vrijwel zeker dat er ergens in de nabije toekomst opnieuw zal worden opgetreden, omdat het vrijwel zeker is dat er opnieuw een opstand zal uitbreken. Zelfs regeringsfunctionarissen waarschuwen elkaar hiervoor en noemen als factoren het harde optreden in het verleden, de publieke verontwaardiging over een slecht georganiseerde reactie op het coronavirus, en de groeiende invloed van de MEK.

De internationale gemeenschap komt nauwelijks aan bod in de besprekingen van het regime over binnenlandse aangelegenheden, omdat de meeste westerse mogendheden reeds lang geleden hebben besloten zich verre te houden van deze aangelegenheden. Maar daarmee hebben deze naties afstand gedaan van hun morele verantwoordelijkheid om de universele mensenrechtenprincipes te helpen handhaven, vooral in situaties waarin de rechten systematisch, over een hele bevolking, en op escalerende wijze worden geschonden. Deze verzoenende houding tegenover het regime is verbijsterend omdat de wereldwijde verdediging van de mensenrechten duidelijk een van de meest trotse kenmerken is van de westerse democratieën.

Die trots komt elk jaar tot uiting in de erkenning van de Dag van de Mensenrechten, maar is zinloos als de internationale gemeenschap nog steeds weigert serieuze druk uit te oefenen op het Iraanse regime door de sancties op te voeren, het voortouw te nemen bij onderzoeken en diplomatieke en handelsbetrekkingen afhankelijk te maken van aantoonbare verbeteringen van de Iraanse mensenrechtensituatie.
Na de brief van de VN-deskundigen heeft de wereldgemeenschap nu de kans om een einde te maken aan de voortdurende schendingen van de mensenrechten door het regime, door de moellahs verantwoordelijk te stellen voor hun “grootste misdaden tegen de mensheid”.