Succes voor mensenrechten: het Europees Parlement roept op tot gerichte sancties tegen functionarissen van het regime in Teheran die ernstige mensenrechtenschendingen hebben begaan, waaronder executies, en tegen rechters die journalisten, mensenrechtenverdedigers, politieke dissidenten en activisten ter dood hebben veroordeeld.

Geconfronteerd met het toenemende aantal executies in Iran, heeft het Europees Parlement op 17 februari de doodstraf en mensenrechtenschendingen in Iran aangepakt en met een grote meerderheid een resolutie aangenomen waarin ze er bij het regime in Teheran op aandringt om onmiddellijk een einde te maken aan alle executies en alle politieke gevangenen, inclusief mensenrechtenactivisten, vrij te laten.

In deze resolutie veroordeelt het Europees Parlement “met klem de gestaag verslechterende mensenrechtensituatie in Iran, met name voor leden van etnische en religieuze minderheden als gevolg van systematische politieke, economische, sociale en culturele discriminatie” en “betreurt het de alarmerende toename van het gebruik van van de doodstraf tegen demonstranten, dissidenten, mensenrechtenverdedigers en leden van minderheden”.

Bovendien keurt het EU-parlement het “systematische gebruik van marteling in Iraanse gevangenissen af en eist dat alle vormen van marteling en mishandeling zonder uitzondering worden beëindigd.”

Met betrekking tot de toepassing van de doodstraf in Iran stelt de resolutie:

  • Volgens de Verenigde Naties zijn tussen 1 januari en 1 december 2021 in Iran minstens 275 mensen geëxecuteerd, onder wie minstens twee minderjarige delinquenten en tien vrouwen.
  • Iran is het land met het hoogste aantal executies per hoofd van de bevolking ter wereld.
  • De Iraanse autoriteiten hebben doodvonnissen opgelegd aan beschuldigingen in verband met demonstraties en hebben mensen geëxecuteerd die worden beschuldigd in verband met massademonstraties. Ze hebben echter geen transparant onderzoek gedaan naar de ernstige beschuldigingen van buitensporig en dodelijk gebruik van geweld door veiligheidsfunctionarissen tegen demonstranten.
  • Marteling komt veel voor onder gedetineerden in Iran, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid dat op deze basis de doodstraf kan worden toegepast voor gedetineerden die valse bekentenissen hebben afgelegd van misdaden die ze niet hebben begaan.
  • Iran legt de doodstraf op en voert deze uit tegen minderjarigen, in strijd met zijn verplichtingen op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.
  • Het aantal executies, ook van vrouwen, is sterk gestegen sinds president Ebrahim Raissi in augustus 2021 aantrad.

In het licht van deze stand van zaken herhaalde het Europees Parlement dat het “de doodstraf onder alle omstandigheden en met volle overtuiging verwerpt” en “de regering van Iran oproept om onmiddellijk een moratorium in te voeren op het gebruik van de doodstraf als een stap naar de afschaffing van de doodstraf.” en om alle doodvonnissen om te zetten in andere straffen. ”

Tegelijkertijd wijst de resolutie erop dat “Iraanse burgers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven herhaaldelijk oproepen tot afschaffing van de doodstraf”. Het EU parlement ondersteunt “volledig de wens van de Iraanse bevolking om vrij en democratisch te leven in een land dat zijn nationale en internationale verplichtingen met betrekking tot mensenrechten en fundamentele vrijheden respecteert.”

Verder herinnerde het Europees Parlement eraan dat “de EU sinds 2011 beperkende maatregelen tegen Iran heeft genomen als reactie op mensenrechtenschendingen, waaronder bevriezing van tegoeden en visumverboden tegen personen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen.” De resolutie roept op tot verdere gerichte sancties “tegen Iraanse functionarissen die grove mensenrechtenschendingen hebben begaan, waaronder executies en willekeurige arrestaties van personen met een dubbele nationaliteit en vreemdelingen in Iran, en ook tegen rechters die het hebben gemunt op journalisten, mensenrechtenverdedigers, politieke dissidenten en ter dood veroordeelde activisten.”

Mensenrechtenactivisten hadden in het EU-Parlement campagne gevoerd voor een duidelijke veroordeling van de executiepraktijken van het Teheran-regime en zien het aannemen van deze resolutie als een belangrijke stap in de internationale actie tegen de doodstraf in Iran.

Attachments