14 december 2022 – “De Europese Unie roept de Iraanse regering op onmiddellijk een einde te maken aan de sterk te veroordelen praktijk van het opleggen en uitvoeren van doodvonnissen tegen demonstranten en de recente doodvonnissen die in het kader van de lopende protesten reeds zijn uitgesproken, met onmiddellijke ingang in te trekken.”

In Iran zijn al twee jonge mannen geëxecuteerd voor hun betrokkenheid bij de protestbeweging tegen de dictatuur. In reactie daarop heeft de Europese Unie op 12 december strafmaatregelen genomen tegen nog eens 20 ambtenaren en een overheidsorganisatie die deel uitmaken van het repressieve apparaat van het regime in Teheran.

Op 12 december is de 23-jarige Majidreza Rahnavard in de noordoostelijke Iraanse provinciehoofdstad Mashhad geëxecuteerd wegens zijn betrokkenheid bij protesten tegen het regime. Hij was in een schijnproces zonder wettelijke vertegenwoordiging door het onrechtvaardige rechtssysteem ter dood veroordeeld.

In een gezamenlijke verklaring hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU de executies in Iran in de sterkst mogelijke bewoordingen veroordeeld en het regime in Teheran opgeroepen onmiddellijk een einde te maken aan het wrede optreden tegen vreedzame demonstranten.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock sprak van “ongelooflijke misdaden”. Deze executies zijn “een schaamteloze poging tot intimidatie, alleen maar omdat mensen hun mening op straat brengen, alleen maar omdat ze net als wij in vrijheid willen leven.”

De strafmaatregelen van de EU zijn een bevriezing van tegoeden, een reisverbod naar de EU en een verbod om tegoeden of economische middelen te verstrekken aan de personen en entiteiten op de lijst.
De Europese Unie roept met klem op een einde te maken aan de onderdrukking, de schendingen van de mensenrechten en de executies in Iran. In een persmededeling van de Raad van de EU van 12 november 2022 staat onder meer:

“Onder verwijzing naar de conclusies van de Raad van november 2016 en februari 2019 bevestigt de Europese Unie opnieuw dat zij zich in haar beleid ten aanzien van Iran vastberaden inzet voor de mensenrechten. De Europese Unie spreekt haar steun uit voor het fundamentele streven van het Iraanse volk naar een toekomst waarin zijn universele mensenrechten en fundamentele vrijheden worden geëerbiedigd, beschermd en verwezenlijkt. In dit verband erkent de Europese Unie de leidende rol van vrouwen en jongeren bij het opkomen voor deze normen en waarden. De Europese Unie veroordeelt krachtig het wijdverbreide, brute en onevenredige gebruik van geweld door de Iraanse regering tegen vreedzame demonstranten, waaronder vrouwen en kinderen, waardoor honderden mensen het leven hebben verloren – een duidelijke schending van de fundamentele beginselen van het internationale recht. Het recht op vreedzame vergadering moet worden gewaarborgd. De Europese Unie veroordeelt de beperkingen van de communicatie, waaronder het afsluiten van het internet, en roept Iran op het recht op vrije meningsuiting te waarborgen, met inbegrip van de vrijheid om online en offline informatie en ideeën te zoeken, te ontvangen en uit te wisselen. De Europese Unie dringt er bij Iran op aan zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht na te komen, met inbegrip van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de rechten van het kind, die beide door Iran zijn ondertekend.

De Europese Unie roept de Iraanse regering op af te zien van de op grote schaal toegepaste willekeurige arrestaties als middel om kritische stemmen tot zwijgen te brengen, en al degenen die ten onrechte zijn vastgehouden in verband met de uitoefening van hun recht op vreedzame vergadering en vrijheid van meningsuiting vrij te laten, met inbegrip van recentelijk gearresteerde demonstranten en kinderen, journalisten en mensenrechtenverdedigers. De Europese Unie veroordeelt krachtig het wijdverbreide gebruik van foltering en wrede, onmenselijke en onterende behandeling van gedetineerden in Iraanse gevangenissen, herinnert de Iraanse regering eraan dat het verbod op foltering krachtens het internationaal recht absoluut is, en roept Iran nogmaals op het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing onverwijld te ratificeren. (…)

De Europese Unie roept de Iraanse regering op onmiddellijk een einde te maken aan de scherp te veroordelen praktijk van het opleggen en uitvoeren van doodvonnissen tegen demonstranten en de recente doodvonnissen die in het kader van de lopende protesten reeds zijn uitgesproken met onmiddellijke ingang in te trekken en alle gedetineerden een eerlijk proces te geven. De Europese Unie wijst de toepassing van de doodstraf te allen tijde en onder alle omstandigheden krachtig af als een onaanvaardbare veronachtzaming van de menselijke waardigheid en de menselijke integriteit. De Europese Unie dringt er bij Iran op aan een coherent beleid te voeren met het oog op de afschaffing van de doodstraf. (…)”

Internationale solidariteit met het Iraanse volk – executies van demonstranten in Iran moeten stoppen.

Mede-ondersteuners van mensenrechten in Iran,
Het regime van de moellahs heeft vanochtend, zeven dagen na de executie van Mohsen Shekari, op verdenking van deelname aan een vreedzame demonstratie ook Majid Reza Rahnavard in het openbaar geëxecuteerd door middel van ophanging aan een hijskraan. De religieuze dictatuur in Iran wil met valse aantijgingen tegen jongeren door executie en repressie de opstand van het volk voor vrijheid de kop indrukken.
We verzoeken jullie allen, die met hart en ziel pijn lijden vanwege zoveel barbarisme van het Iraanse regime, brieven te schrijven aan de internationale organisaties die voor de rechten van de mens opkomen om het regime in Iran onder druk te zetten om een einde te maken aan de executies.
Onder deze moeilijke situatie rekenen we op jullie schrijven en vastberadenheid

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is voorstander van strengere sancties tegen Iran

Het Nederlandse persbureau ANP meldde dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra donderdag zijn besluit heeft bekendgemaakt om de ambassadeur van Iran te ontbieden in reactie op het verzoek van het parlement van het land.

Hij verklaarde: “We zijn allemaal getuige geweest van de verschrikkelijke gebeurtenissen die daar [in Iran] plaatsvinden. Dappere mannen en vrouwen gaan de straat op en tegelijkertijd onderdrukt het regime hen zwaar, en er zijn verschrikkelijke berichten over gepubliceerd, waaronder de executie van demonstranten. Dit is volstrekt onaanvaardbaar.”

De heer Hoekstra zei dat hij ook zijn afschuw zal uitspreken over wat er in Iran gebeurt.

Tegelijkertijd steunde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken het opleggen van strengere sancties aan Iran.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat zij niet willen dat mensen die gesanctioneerd gaan worden vooraf geïnformeerd worden en hun geld vooraf uit het land halen.

De regering van Iran heeft onlangs Mohsen Shekari en Majid Reza Rahnavard geëxecuteerd als voortzetting van haar beleid om protesten in het land te onderdrukken.

De executie van deze twee jongemannen heeft de woede van het publiek gewekt. Ook westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk, hebben het optreden van Iran scherp veroordeeld, en Josep Borrell, het hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie, benadrukte in een gesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat er een einde moet komen aan de onderdrukking en executie van demonstranten.

Volgens berichten zijn ten minste 39 gearresteerde demonstranten ter dood veroordeeld en wordt gevreesd voor hun aanstaande executie.

In reactie hierop noemden tientallen burgeractivisten, schrijvers en familieleden van de aanklagers de executie van demonstranten een “instrument [van de regering] om verstikking te creëren” en nodigden zij alle activisten en vakbonden uit om een campagne te vormen tegen de executies.