Iran onder fundamentalistische dictatuur – terreur tegen de bevolking
Tijdens de zomer van 2009 was de publieke opinie door berichten in de media wereldwijd getuige van het geweld waarmee het fundamentalistische regime optrad tegen vreedzame demonstranten en tegenstanders van het regime. In Teheran en andere steden namen honderdduizenden deel aan massademonstraties voor vrijheid en democratie. .

De protesten werden door regeringstroepen met geweld neergeslagen: demonstranten werden door gemotoriseerde regeringsmilitie door de straten „gejaagd“ en bruut neer geknuppeld, de politie van het regime trad met vuurwapens op tegen de mensenmassa’s. Er vielen steeds meer doden en gewonden, en tegelijkertijd vonden er massale arrestaties plaats. Berichten spreken over tot 300 doden, het aantal gewonde demonstranten loopt in de duizenden.

Tijdens massa-arrestaties werden duizenden demonstranten willekeurig gevangen gezet. Vanuit de gevangenissen dringen schrikbarende berichten door over foltering en verkrachting van gevangenen. Meerdere gevangenen werden in mensonterende showprocessen tot valse bekentenissen gedwongen. De arrestaties duren voort. Tijdens nachtelijke razzia’s worden steeds weer tegenstanders van het regime en hun familieleden gearresteerd.

Al vóór de massademonstraties van zomer 2009 waren executies, foltering en terreur de instrumenten waarmee de fundamentalisten hun macht afdwongen bij de bevolking. De proporties van de schendingen van de mensenrechten in Iran zijn alarmerend. Daarbij horen zowel het willekeurig toepassen van de doodstraf, het systematisch martelen in de gevangenis als de wrede, onmenselijke en vernederende lijfstraffen, zoals zweepslagen en amputaties.

Toenemend aantal terdoodveroordelingen en executies
In de zomer van 2009 nam het aantal massa-executies van strafgevangenen toe – als nòg een middel om angst en schrik onder de bevolking te verbreiden. In 2008 werden in Iran officieel meer dan350 executies voltrokken. Het onofficiële aantal ligt veel hoger. Wereldwijd is Iran het land met het hoogste executiequotum in verhouding met het aantal inwoners. In de Iraanse gevangenissen zitten honderden terdoodveroordeelden.
Vooral de terdoodveroordelingen van minderjarigen zijn schrikbarend. Op dit moment dreigt de dood door de strop voor meer dan 200 jonge mannen en vrouwen in Iran – wegens delicten die ze als minderjarige begaan hebben. Iran is op het ogenblik de enige staat die jongeren ter dood veroordeelt en executeert, hoewel men zich in een internationaal akkoord verplicht heeft dat niet te doen.

Ook de wrede executie door steniging wordt nog steeds toegepast. In december 2008 werden in de stad Maschad in het noordoosten twee mannen in het openpaar door steniging ter dood gebracht. In maart 2009 werd in de noord-Iraanse stad Rasht opnieuw een man dood gestenigd. Er zitten op dit moment meerdere personen in Iraanse gevangenissen waartegen een stenigingvonnis is uitgesproken. De meeste daarvan zijn vrouwen.
Vervolging van mensenrechtenactivisten, feministes, journalisten, vakbondsleden, studenten en minderheden

In Iran worden tegenstanders van het fundamentalisme en voorvechters van burgerlijke vrijheden en mensenrechten steeds opnieuw getroffen door represailles. De geheime dienst van het regime verwijt hen, die zich met mensenrechten bezighouden, onderdeel uit te maken van een „vijandige samenzwering“, met als doel „de val van de regering “.
Activisten van de vrouwenbeweging, studenten, journalisten en vakbondsleden in het hele land zijn steeds weer slachtoffer van willekeurige dagvaardingen, arrestaties en veroordelingen. Ze worden beschuldigd van „propaganda tegen het systeem“ en „handelingen tegen de nationale veiligheid“.

Het aantal gearresteerde studenten groeit, omdat vooral de jeugd van Iran zich verzet tegen het fundamentalistische regime. Talloze studenten zijn op dit moment geïnterneerd. Honderden studenten waren doelwit van sancties zoals dagvaardingen voor disciplinaire comités, uitsluiting van de studie voor een of meerdere semesters, gedwongen registratie, verbod om het universiteitsterrein te betreden, enz. Talloze studentenpublicaties werden verboden.

Ook voorvechters van etnische minderheden, waaronder Azerbeidjanen, Koerden, Arabieren en Balutchi’s, worden getroffen door represailles. Talrijke mensenrechtenverdedigers uit verscheidene bevolkingsgroepen zijn geïnterneerd.
Kenmerkend voor de fundamentalistische dictatuur is het discrimineren en het onderdrukken van religieuze minderheden . Het recht op vrije geloofsovertuiging en uitoefening van religie wordt systematisch geschaad.

Eind aan de doodstraf, de executies, het folteren en de willekeurige arrestaties!
Het schenden van mensenrechten is een zaak die ons allemaal aangaat! De mensen in Iran, die zich – soms met grote persoonlijke offers – inzetten voor de mensenrechten, hebben steun nodig van de internationale gemeenschap. Alleen een grote internationale campagne, waaraan wereldwijd wordt meegedaan door voorstanders van de mensenrechten, zal in staat zijn de wreedheden, die door het regime in Iran begaan worden, effectief te bestrijden. Alleen op deze manier kunnen nog ergere misdaden tegen de menselijkheid voorkomen worden. Gemeenschappelijke inspanning van regeringen, parlementen, de Verenigde Naties, mensenrechtenorganisaties en juristen moeten het regime in Iran duidelijk maken dat het zich dient te houden aan internationale afspraken en dat de internationale gemeenschap niet werkloos toeziet bij deze eclatante schending van de mensenrechten. De internationale druk op het regime moet substantieel toenemen, opdat de slachtoffers doeltreffend geholpen worden.

Wij zetten ons ervoor in dat:
• de publieke opinie wordt ingelicht over de schending van de mensenrechten in Iran,
• de personen die belast zijn met mensenrechten namens regeringen  en internationale organisaties de situatie in Iran continu observeren en bij schending tussenbeide te komen,
• de internationale gemeenschap zich met alle beschikbare vreedzame middelen ervoor inzet dat het recht op leven, vrijheid en veiligheid (artikel 3 van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens) ook voor de mensen in Iran gewaarborgd wordt,
• regeringen en internationale organisaties vasthouden aan de eis dat Iran zich houdt aan de internationale mensenrechtenovereenkomsten en de internationale rechtsnorm.
Wij zijn vooral tegen de doodstraf, omdat we ervan overtuigd zijn dat deze het algemeen erkende recht op leven weerspreekt en de wreedste, meest onmenselijke en vernederendste van alle straffen is. Wij eisen afschaffing van de doodstraf, speciaal voor minderjarigen, en een onmiddellijke stopzetting van executies. Binnen de internationale campagne zetten wij ons in voor het afschaffen van steniging.

Hulp voor mensen die om hun mening, geloof of herkomst vervolgd worden
Wij zetten ons ervoor in dat:
• alle politieke gevangenen onverwijld en onvoorwaardelijk vrijgelaten worden,
• alle gevangenen beschermd worden tegen foltering en toegang hebben tot rechtsbijstand,
• alle rechtzaken, die kunnen leiden tot veroordeling van politieke gevangenen, stopgezet worden,
• willekeurige vonnissen vernietigd worden,
• de represailles tegen hen, die mensenrechten, vakbondsrechten en politieke rechten eisen, stopgezet worde