8 oktober 2010 – In een resolutie, die werd aangenomen door een grote meerderheid van alle fracties in het Europees Parlement, wordt het toepassen van de doodstraf, o.a. in Iran, veroordeeld.
Naar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag tegen de doodstraf op 10 oktober heeft het Europees Parlement op 7 oktober een resolutie aangenomen waarin de doodstraf in alle gevallen en onder alle omstandigheden wordt veroordeeld. “De dood mag nooit een daad van gerechtigheid zijn “, aldus Jerzy Buzek, voorzitter van het Europees Parlement.

De Europarlementariërs eisten een wereldwijd onvoorwaardelijk moratorium op executies en de afschaffing van de doodstraf en zijn verheugd over het feit dat in de meeste landen van de wereld geen doodvonnissen en executies meer plaatsvinden.

Tegelijkertijd veroordeelde de resolutie het toepassen van de doodstraf in de resterende landen, waaronder de alarmerende toename van het aantal doodvonnissen en executies in Iran. Het Europees Parlement eist in het bijzonder het beëindigen van de executies van minderjarigen, die in Iran nog steeds ter dood worden veroordeeld, waardoor het internationaal recht geschonden wordt.
In de resolutie staat onder meer:

Het Europees Parlement

bevestigt nogmaals de doodstraf in alle gevallen en onder alle omstandigheden af te wijzen, en benadrukt nogmaals dat het afschaffen van de doodstraf bijdraagt aan het versterken van de menselijke waardigheid en het bevorderen van de mensenrechten;

veroordeelt alle executies, ongeacht waar ze plaatsvinden; roept de lidstaten van de EU op om de VN-resolutie inzake een moratorium op het toepassen van de doodstraf volledig uit te voeren en zich ervoor in te spannen dat de doodstraf in alle staten waar ze nog steeds wordt toegepast zal worden afgeschaft; verzoekt de Raad en de Commissie om maatregelen te nemen om de toepassing ervan geleidelijk te verminderen, terwijl wordt benadrukt dat executies worden toegepast volgens de internationale minimumnormen; spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het opleggen van de doodstraf aan minderjarigen en personen met een geestelijke of verstandelijke beperking, en roept op tot onmiddellijke en definitieve stopzetting hiervan;

verbindt zich ertoe om de kwestie van de doodstraf nauwlettend te blijven vervolgen en de autoriteiten aan te spreken over individuele gevallen, evenals mogelijke initiatieven en ad hoc missies te overwegen naar landen die vasthouden aan de doodstraf, om druk uit te oefenen op hun regeringsautoriteiten om een moratorium op executies te aanvaarden met het oog op volledige afschaffing;

verzoekt de Raad en de Commissie, bij het sluiten van overeenkomsten met landen die nog steeds de doodstraf hanteren, of met landen die het moratorium op de doodstraf met het oog op afschaffing hiervan nog niet hebben ondertekend, deze landen uitdrukkelijk te verzoeken om deze stap te zetten.

roept in het bijzonder de hoge EU Vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid / vice-voorzitter van de Commissie op, de politieke prioriteit die gegeven wordt aan het afschaffen van de doodstraf te benadrukken en daartoe dit onderwerp in de context van politieke contacten met landen die nog vasthouden aan de doodstraf, systematisch aan te roeren en zich geregeld persoonlijk in te spannen voor die mensen die het risico lopen op onmiddellijke executie.