De naam van de stichting

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV).
SMV houdt zich actief bezig met het verbeteren van de situatie waarin het Iraanse volk zich bevindt en zet zich in om de mensenrechten in Iran te verdedigen.

Het RSIN of het fiscaal nummer

KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A

De contactgegevens

Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag
e-mail: [email protected] Tel: 070 3142435
website: www.smvi.nl Fax: 070 3142436
www.stichtingmensenrechtenvrienden.org

 


De Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
•    een voorzitter
•    een secretaris
•    een penningmeester

De nieuwe ANBI-regelgeving geeft een uitzondering voor het publiceren van de namen van bestuursleden indien de publicatie van de namen van de bestuursleden een reëel gevaar vormt voor hun veiligheid of die van hun familieleden. SMV heeft van de belastingdienst een ontheffing verkregen voor het publiceren van de namen van de bestuursleden.

Het beleidsplan

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

 • Het organiseren van seminaries, bijeenkomsten, demonstraties, herdenkings- en gebedsdiensten, tentoonstellingen, lezingen, persconferenties die verband houden met alle facetten van de mensenrechten;
 • Het uitvoeren van traditionele en culturele feesten;
 • Het publiceren en afdrukken van boeken, brochures en documenten inzake de mensenrechten;
 • Het uitbreiden van onze website om de misdaden van met name het regime van Iran in kaart te brengen, vooral met behulp van multimedia;
 • Het produceren van video’s aangaande de mensenrechtenactiviteiten met name binnen en buiten Iran;
 • Het verzamelen van iedere soort ondersteuning, waaronder morele steun, financiële donatie en opbrengsten van activiteiten zoals hierboven vermeld;
 • Petities aangaande mensenrechten realiseren en steun van bekende mensen inroepen.
 • Het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs in juni;
 • Het ondersteunen van de Iraanse vluchtelingen in Irak. Het is een vervolg op het project van vorig jaar. Geinspireerd door de steun van Euro-parlementaires en Amerikaanse congresleden voor de veiligheid van het vluchtelingenkamp.

De wijze van de fondsenwerving

SMV gaat zoals vorige jaren door met de fondsenwerving door:

 • het benaderen van de bestaande donateurs (85%)
 • het verspreiden van de nieuwsbrieven, internet en mailingsacties (15%)

De verwachte donatie voor 2014 zal gelijk zijn aan de laatste 3 jaar.

Beheren en besteden van fondsen en vermogen

Het besluit en beheer over de fondsen en vermogen vinden uitsluitend plaats door het bestuur.
In het maandelijkse overleg bepalen de bestuursleden de prioriteit van de projecten en bepalen welk project hoeveel budget mag krijgen.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.

De doelstelling

 1. verdedigt en bevordert de fundamentele mensenrechten, met name in Iran, zoals vastgelegd in de internationale verdragen en conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen;
 2. is een platform voor alle mensen die mensenrechten een warm hart toedragen en daarvoor een actieve bijdrage willen leveren;
 3. verricht verschillende activiteiten om het bewustzijn van mensen te vergroten, in het bijzonder aangaande de doodstraf, steniging, terugzending naar land van herkomst, massamoord, marteling, onderdrukking en andere soorten schendingen van de mensenrechten, met name in Iran;
 4. maakt bekend en gaat onderdrukking van vrouwen, minderjarigen en religieuze en etnische minderheden tegen.

Activiteitenverslag van 2014

Achtergrond: Onze campagnes en activiteiten in 2014 waren succesvol, enerverend en dynamisch. Met de hulp van onze sponsors en vrienden waren we in staat om positieve resultaten te bereiken en doeltreffende stappen te nemen in het blootstellen van de schendingen van de mensenrechten in Iran en in het beschermen van de slachtoffers van de religieuze dictatuur. Hoewel in de media de situatie van mensenrechten in Iran vaak verdoezeld wordt, zijn wrede executies, door de staat georganiseerde inquisitie, repressie en censuur tegen minderheden, intellectuelen en dissidenten in werkelijkheid geïntensiveerd. In onze onthullende internetcampagne hebben wij de lezers geïnformeerd over deze feiten. Dit culturele project op zich is gebaseerd op het feit, dat het redden van de levens van slachtoffers en de ondersteuning van degenen die werken voor de internationale vrede en mensenrechten essentieel is. Daarom besteden wij al onze energie aan deze zaak. We streven naar een menswaardige toekomst in een periode van de geschiedenis van ons bezette land Iran, waar gedurende meer dan dertig jaar door middeleeuwse religieuze wetgeving vele onschuldige levens zijn verloren, velen lijden en onvrijwillig in ballingschap leven, of  onschuldig in de dodencel zitten. Het is onze humanitaire taak het moratorium op executies, elk type van onderdrukking en marteling in Iran en de situatie van de ballingen en vluchtelingen die in moeilijke fysieke en psychische omstandigheden leven onder de aandacht te brengen.

Hierbij waarderen wij de hulp van alle vrienden, collega’s en nobele mensen die ons hun humaniteit, vrijgevigheid en liefde voor de rechten van de mens in dit ononderbroken werk hebben gegeven. Zij verdienen onze oprechte dank.

Twaalf maanden internationale campagnes in Europa en de Verenigde Staten tegen de schendingen van de mensenrechten in Iran:

De campagnes bestonden uit:

 • Tentoonstellingen van de actualiteiten, alsmede de situatie van de onderdrukking van vrouwen in Iran;
 • Petities ter voorkoming van het risico op arrestatie, marteling en executie van religieuze- en ethnische minderheden, intellectuelen en studenten;
 • Onthulling campagnes rond de situatie van de families van politieke gevangenen in Iran;
 • Campagne tegen de georganiseerde censuur van de overheid in Iran;
 • Campagne om gedetineerde studenten in Iran, die onder fysieke en psychologische druk leven en in hongerstaking zijn;
 • Campagne om arbeiders en vakbondsleden die staken in de religieuze dictatuur te steunen;
 • Campagne tegen religieus fundamentalisme – blinde en onmenselijke interpretatie van religie, die mensenlevens bedreigt en vele extremisten hieruit hun bronnen diepen;
 • Verhelderende boekenbeurs over de massaexecuties van 1988 in de iraanse gevangenissen, seriemoorden in 1989 in Iran en de massamoord op Iraanse vluchtelingen in het grensgebied bij Iran in 2013;
 • Campagne ter ondersteuning van vluchtelingen die ondanks hun recht op de Conventie van Genève, onder onmenselijke omstandigheden leven;
 • Juridische campagne om het leven van de Iraanse ballingen te redden, die beneden de internationale standaarden inzake veiligheid moeten overleven.

De genoemde campagnes en activiteiten zijn uitgevoerd door middel van demonstraties, conferenties, petities, publicaties (drukwerk, website).

Het houden van lokale en internationale bijeenkomsten tijdens historische, nationale en culturele gelegenheden in Nederland en in Europa

Daar de Iraanse gemeenschap in ballingschap verspreid is over de hele wereld, is het nodig om de Perzische taal en cultuur, die staat voor tolerantie en respect voor anderen, te behouden en de nationale en culturele gelegenheden te herdenken. In overeenstemming met het Handvest van Cyrus de Grote, de eerste verklaring van de mensenrechten in de wereld, werden de volgende bijeenkomsten in 2014 gehouden:

 • Nationale viering van Charshanbeh Souri (laatste dinsdagavond van het Perzische jaar) en het Iraanse Nieuwjaar in Den Haag, Genève, Oslo, Brussel, Parijs en Rome, evenals de Yalda Nacht (de langste nacht van het jaar), Mehregan (viering van de vriendschap en vrede) en het lezen van de Shahnameh (een episch gedicht geschreven door de Perzische dichter Ferdowsi, tussen 977 – 1010, en bestaat uit 60.000 verzen);
 • Het houden van poëzieavonden ter nagedachtenis aan de politieke gevangenen in Iran met een petitiecampagne tegen de doodstraf in Iran en ter ondersteuning van politieke gevangenen in Den Haag, Rome, Parijs, Geneve, Washington, New York;
 • Het organiseren van de herdenking van het bloedbad van politieke gevangenen in Iran in 1988 in de steden Den Haag, Brussel, Rome, Parijs, en drie staten in de Verenigde Staten, en het maken van reportages en verslagen van deze bijeenkomsten;
 • Viering van de geboortedag van Cyrus de Grote op 29 oktober;
 • Herdenking Iraanse Purim – 15 maart in Den Haag;
 • Viering van de poëzie van Omar Khayyam, beroemde Perzische wiskundige en filosoof op 18 mei;
 • Herdenking van Dr. Mohammad Mossadegh en herinnering van zijn toespraak in Den Haag in 1951 op 21 juni;
 • Herdenking Rumi Jalal al-Din Mohammed Balkhi, een van de oprichters van het soefisme op 17 december;
 • Conventie van de Iraanse jeugd voor Vrede en Mensenrechten in Parijs in februari 2014;
 • Herdenking van de geboortedag van de profeet Zoroaster op 25 maart;
 • Herdenking van de grote en opstandige dichter, Tahereh Ghorratol-Ein (geëxecuteerd in augustus 1852), Den Haag.

Conferentie op 22 februari met de aanwezigheid van een Iraanse – Amerikaanse professor in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag

 • Een chirurg van de Ohio University Hospital in Cleveland gaf uitleg over het project om mensenlevens te redden door opname van Iraanse vluchtelingen in veilige landen en hun medische hulp.
 • Aan de conferentie nam de heer Taher Boumedra, de voormalige speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal en UNAMI in Irak, ook deel en beschreef zeer belangrijke en beslissende gebeurtenissen tijdens zijn ambtstermijn.
 • De neuroloog Dr. Zolamy was een andere deelneemster aan deze bijeenkomst om over haar ervaringen en observaties in dit project te vertellen.
 • In dit succesvolle programma werden ook boeken over mensenrechten gepresenteerd en verkocht.

Conferentie op 22 juli in de internationale rooms-katholieke “Onze Verlosser” Kerk, met aanwezigheid van de heer Antonio Stango, lid van de Italiaanse Helsinki Watch Human Rights Society, over de hachelijke situatie van de mensenrechten in het Midden-Oosten

 • Mevrouw Julia Vassilyeva, lid van Hands Off Cain, gaf uitleg over het nieuwste jaarboek van deze organisatie, waarin de meest recente cijfers van de executies in Iran.
 • Een video van de toespraak van de heer Ad Melkert, voormalig UNAMI vertegenwoordiger in Irak, en speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN werd getoond.
 • Het programma bevatte dwarsfluit- en pianoprestaties van stukken van Bach.
 • Een tentoonstelling was opgezet over het bloedbad van politieke gevangenen in 1988 met foto’s, nieuws en boeken over dit onderwerp.
 • Er was gelegenheid voor vragen en antwoorden.
 • Aan het einde van het programma werden door Iraanse moeders van gevallen slachtoffers twee bloemstukken voor het gedenkteken op Schiphol van het MH-17 vliegtuigongeluk in de Oekraïne gelegd.
 • Alle deelnemers ondertekenden een plaquette ter herdenking van de dag.

Deelname aan conferenties ter gelegenheid van de internationale dag van de vrouw, 8 maart, in Den Haag, Brussel, Genève, Parijs en Washington DC

De achtste maart is ieder jaar een dag, waarop mensen, die zich voor gelijkheid en vrouwenrechten inzetten, zich over heel de wereld ontmoeten. Op deze dag herdachten we tienduizenden vrouwelijke intellectuelen in Iran, die werden gedood door de dictatuur voor de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in Iran.

Conferenties op de internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december in Europese en Amerikaanse steden

De internationale dag van de rechten van de mens op 10 december viel samen met de 61ste veroordeling van het mullah-regime in de Verenigde Naties. Deze veroordeling, die het resultaat was van een jaar van inspanningen om de internationale instanties op de hoogte te stellen van het nieuws in Iran en gedocumenteerde rapporten met betrekking tot de systematische schendingen van de mensenrechten in Iran, is een waardevolle prestatie.

Deelname aan de derde gedenkdag van het overlijden van mevrouw Danielle Mitterrand

Op 22 november was het drie jaar geleden dat mevrouw Danielle Mitterrand, de voorzitster van de mensenrechtenorganisatie “France Liberté” en de First Lady van Frankrijk van 1981 tot1995, overleed. Een delegatie van de leden van het bestuur en vrijwilligers van de stichting, hebben op uitnodiging van haar zoon, de heer Gilbert Mitterrand, deelgenomen aan een herdenkingsceremonie in hotel Bel Air. In dit programma gaf een Nederlandse sponsor van SMV, de heer Van der Meer een toespraak. Ook was er een tentoonstelling over de mensenrechten en ondersteuning van mevrouw Mitterrand voor de internationale activiteiten van de mensenrechten in Iran te zien.

Deelname aan het “Messiah”concert in Bergen op Zoom, boekpresentatie en tentoonstelling van de mensenrechten in Iran

De Stichting werd op 21 december door een van de organisatoren van dit concert uitgenodigd om als onderdeel van het programma de schendingen van de mensenrechten in Iran en culturele activiteiten met betrekking tot erkenning van kunst, muziek en de rijke Perzische cultuur en literatuur te tonen. De vrijwilligers van SMV werden hartelijk ontvangen en de tentoonstelling werd druk bezocht. Deze tentoonstelling werd hartelijk verwelkomd. Het programma begon om 11:00 uur en duurde tot 21:00 uur. 10 Vrijwilligers namen eraan deel.

Deelname aan kerstvieringen op 24 december in vier kerken

Leden, vrijwilligers en donateurs van de organisatie namen deel aan de gebeurtenissen op kerstavond in vier verschillende kerken. Naast de ceremonie ter ere van de geboorte van Jezus Christus, werd gebeden voor vrede en vrijheid in Iran, in het bijzonder voor de Christenen in Iran, die deze gebeurtenis onder de druk van het Iraanse bewind niet in kerken mogen vieren onder druk van het Iraanse regime. De boodschap van solidariteit en eenheid van het evenement creëerde veel hoop en solidariteit, vooral voor de christelijke gemeenschap in Iran.

Bezoek aan het Haagse tribunaal als een historische gedenkwaardige dag voor het Iraanse volk

Een aantal geïnteresseerden in de Iraanse cultuur en geschiedenis namen deel aan een rondleiding in het Haagse tribunaal waar de zetel van wijlen dr. Mossadegh te bezichtigen is. In 1951 verdedigde dr. Mohammad Mossadegh in dit tribunaal het recht van de nationalisatie van de olie-industrie tegen de onbetwiste heerschappij van Engeland. De rechter oordeelde in het voordeel van Mossadegh voor de zelfvoorziening van de Iraanse olie. Interessant is, dat het heersende regime van Iran zelfs het gebruik van de naam van deze Iraanse nationalistische leider verboden heeft. Berichten die wij over dit thema uitgaven, zijn een middel, om de Iraanse bevolking uit hun isolement van censuur te halen, en hun toegang te geven tot de waarheid van hun eigen vaderlandse geschiedenis.

Bezoek aan het Mauritshuis Museum en het Museum voor Communicatie

Op uitnodiging van een van de Nederlandse donateurs namen10 vrijwilligers deel aan dit bezoek.
De uitnodiging kwam van het Comité van Aladdin, met als doel kennis te maken met de beeldende kunst in de 18e eeuw in Nederland.

Berichtgevingen over de situatie van de mensenrechten in Iran. Vertaling van de actualiteiten in het Nederlands en de verzending van het nieuws naar het netwerk van de geïnteresseerden en ondersteuners.

Dit project, met als doel het verspreiden van informatie, was in 2014 in staat om de aandacht van niet alleen de ondersteuners van de organisatie, maar ook studenten en degenen die een universitaire scriptie over Iran schreven te interesseren en droeg bij aan de informatie-uitwisseling.

Ontwerpen van

 • drie tijdschriften van de jaarlijkse activiteiten
 • de jaarlijkse kerstkaart
 • de Iraanse Nieuwjaarskaart en met de filosofie van het Iraanse Nieuwjaar
 • de Joodse Nieuwjaarskaart
 • de Paaskaart
 • de herdenking van het bloedbad van 1 september 2013
 • de herdenking van MH-17 vliegtuigongeluk slachtoffers
 • de bevrijding in de Eerste Wereldoorlog op 4 mei
 • de herdenking van de slachtoffers van de opstand in 2009
 • de Purim herdenking van 15 maart
 • de gedenkplaat van Iran, mijn land
 • het gedenkteken van Cyrus de Grote
 • een plaquette ter herdenking van de Holocaust, 28 januari
 • de ondersteuning van politieke gevangenen in Iran
 • een plaquette ter ondersteuning van de politieke gevangenen die in hongerstaking gingen in het voorjaar van 2014

Herdenkingen

 • Deelname aan de herdenking van MH-17
 • Deelname aan de herdenking van de 4 mei, de bevrijding van Nederland
 • Deelname aan de herdenking van de Holocaust

 

Een financiële verantwoording

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

2014 2013

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 3.211 3.403
Vlottende activa
Vorderingen 2.496 2.523
Liquide middelen 65.019 104.644
Totaal 70.726 110.570

 

PASSIEF

Eigen vermogen -/-1.739.569 -/-1.505.166
Langlopende schulden
Leningen 1.807.197 1.594.556
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 2.006 20.120
Belastingen en premies sociale verzekeringen 92 124
Overige schulden en overlopende passiva 1.000 936
3.098 21.180
Totaal  70.726 110.570

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 2013
 € €
Som der Baten 1.161.925 1.700.746
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.329.993 1.738.304
Wervingskosten baten  21.699 102.371
Kosten beheer en administratie 44.636 42.824
Som der lasten  1.396.328 1.883.499
Resultaat  -/-234.403 -/-182.753 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2014  2013
Donaties 1.161.925 1.700.665
Rente bank 19 91
Overige baten 0 0
1.161.925 1.700.746
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars 62.920 340.911
Bijeenkomsten internationaal 247.153 685.009
Bijeenkomsten nationaal  6.568 5.234
Bijdragen hulporganisaties  996.352 368.900
Mediavoorlichting 17.000 338.249
1.329.993 1.738.304

 

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 11.033 19.959
Drukwerk 4.821 50.802
Porti 5.845 31.610
21.699 102.371
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 7.194 7.057
Huisvestingskosten 5.928 5.818
Kantoorkosten 3.634 2.864
Contributies 12 0
Kantinekosten 18 282
Telefoon  1.185 2.970
Administratiekosten  2.980 1.966
Advieskosten  9.650 9.138
Afschrijving inventaris  1.279 1.257
Bankkosten  1.409 1.351
Rente leningen  11.916 10.014
Overige  -/-569 107
 44.636 42.824

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.