Organisaties en bekende personen roepen VN op bewoners van Camp Liberty te beschermen

9 april 2016- Ruim twintig mensenrechtenorganisaties en bekende personen hebben in een gezamenlijke

brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon hun bezorgdheid geuit over het lot van de Iraanse dissidenten die in Camp Liberty nabij de internationale luchthaven van Bagdad in Irak worden belegerd.

De ondertekenaars van de brief, die met klem hun steun uitspreken voor de bewoners van Camp Liberty (bestaande uit leden van de voornaamste Iraanse oppositiegroep), verwijzen naar de talloze raketaanvallen op het kamp en zeggen dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar deze misdaden. De Iraakse regering wordt opgeroepen om Camp Liberty te erkennen als vluchtelingenkamp, verdere aanvallen te voorkomen en een eind te maken aan de wrede belegering van deze vluchtelingen.

De meest recente raketaanval op het kamp vond plaats op 29 oktober 2015, toen 80 raketten neerkwamen op het kleine kamp. 24 bewoners kwamen daarbij om en vele anderen raakten gewond.

De Iraakse kampdirectie, die onmiskenbaar een rol heeft gespeeld in de bloedige acties tegen de bewoners, staat onder supervisie van de Iraakse Nationale Veiligheidsadviseur Falih Fayyad, van wie bekend is dat hij illegale banden onderhoudt met Teheran.

De brief, die, om een paar organisaties te noemen, ondertekend is door de Every One Group, de International Society for Human Rights-Australia en de International Human Rights Organization, doet de oproep dat de leden van deze directie vervangen worden en dringt er bij de United Nations Refugee Agency (UNHCR) op aan om zich achter de campagne te scharen om Camp Liberty te erkennen als vluchtelingenkamp en onder VN-vlag te plaatsen. Verder wordt door de 25 mensenrechtenorganisaties en hoogwaardigheidsbekleders gesteld dat er een eind moet komen aan de blokkade van Camp Liberty, dat de vrijheid van beweging van de bewoners gerespecteerd dient te worden, en dat ze vrije toegang dienen te hebben tot medische diensten en advocaten.

In de brief wordt de Quds-brigade van de Islamitische Revolutionaire Garde van het Iraanse regime verantwoordelijk gesteld voor de aanvallen op deze Iraanse vluchtelingen en staat vermeld dat ‘tot nu toe in totaal 141 bewoners zijn gedood en 27 anderen slachtoffer zijn geworden van de medische blokkade van het kamp’.

Het Iraanse regime staat bekend als de ‘recordhouder van het hoogste aantal executies per hoofd van de bevolking’ en is maar liefst ’62 maal door diverse VN-instanties veroordeeld vanwege grove mensenrechtenschendingen’. Dit maakt het des te urgenter dat er, zoals hun aanvankelijk was beloofd door de VN en de VS, internationale bescherming komt voor de bewoners van Camp Liberty.

In de brief wordt geciteerd uit een Amerikaanse begrotingswetvoorstel dat is goedgekeurd en ondertekend door president Barack Obaman. Ten aanzien van de bescherming van de bewoners van Camp Liberty staat in het wetsvoorstel onder meer het volgende: ‘de Verenigde Staten moeten in overeenstemming met internationale akkoorden direct toepasselijke maatregelen nemen ter bevordering van de fysieke veiligheid en bescherming van de bewoners van Camp Liberty’ en ‘er bij de regering van Irak op aandringen zich te houden aan de afspraken met de Verenigde Staten om de veiligheid en het welzijn in acht te nemen van degenen die wonen in Camp Liberty’.

Camp Liberty, dat op basis van twee oordelen van de Werkgroep inzake Arbitraire Detentie van de Verenigde Naties wordt beschouwd als een illegaal ‘detentiecentrum’, wordt daarnaast genoemd in een recente verklaring die is uitgevaardigd door 120 ngo’s en 170 leden van het Europees Parlement. Hierin en in de gezamenlijke brief wordt opgeroepen de samenstelling van de Iraakse directie van Camp Liberty ingrijpend te wijzigen.

De UNHCR moet Camp Liberty erkennen als vluchtelingkamp om toekomstige bloedige aanvallen op het kamp te voorkomen; het beleg van Camp Liberty moet volledig opgeheven worden en de bewoners moeten gebruik kunnen maken van hun recht op vrijheid van beweging en op vrije toegang tot medische diensten en advocaten; de eigendomsrechten van de bewoners moeten door Bagdad erkend worden om hun de kans te geven de hoge kosten van hun verhuizing te voldoen door verkoop van hun spullen in Irak; en de VN moet tot slot een onafhankelijk onderzoek laten instellen naar de misdaden die in de afgelopen zeven jaar zijn gepleegd tegen de bewoners, zodat de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor deze afschuwelijke wreedheden strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.