7 maart 2017-Stop het geweld tegen vrouwen in Iran! Vrouwen in Iran zijn het slachtoffer van ernstige schendingen van de mensenrechten, vrouwenhaat en religieus fanatisme.

Vrouwen in Iran zijn het slachtoffer van de mensenrechtenschendingen van de dictatuur in Teheran tegen de hele bevolking. Bovendien zijn ze door de islamitische wetten het mikpunt van systematische discriminatie in alle geledingen van de samenleving, wat leidt tot dagelijkse onderdrukking en geweld tegen vrouwen

Het islamitische regime in Iran gebruikt extreem geweld tegen vrouwen die in opstand komen tegen de dictatuur. Keer op keer worden opponenten van het regime, waaronder vrouwenrechtenactivisten, advocaten, journalisten en studenten, veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Marteling en seksueel geweld zijn in de Iraanse gevangenissen aan de orde van de dag.

Berlijn: protest tegen de executie van vrouwen in Iran

Het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2016/17 van Amnesty International too

nt de erbarmelijke toestand van de vrouwenrechten van in Iran aan:

“De autoriteiten traden in 2016 nog steeds massaal op tegen verdedigers van de mensenrechten en stelden ieder initiatief dat betrekking had op feminisme of vrouwenrechten steeds vaker gelijk aan strafbare feiten. De Revolutionaire Garde onderwierp vrouwenrechtenactivistes, die zich inzetten voor een grotere deelname van vrouwen aan de parlementsverkiezingen in februari 2016, aan uitgebreide en repressieve ondervragingen en bedreigde hen met aanklachten van misdrijven tegen de nationale veiligheid en gevangenisstraf.

Vrouwen worden nog steeds gediscrimineerd, zowel via de wetgeving als in het dagelijks leven, met name in echtscheidingszaken, op de arbeidsmarkt, op het gebied van erfrecht, ten aanzien van een openbaar ambt en bij de toepassing van het strafrecht.

Er dreigt nog meer teruggang voor vrouwen en meisjes op het gebied van hun seksuele- en voortplantingsrechten, de desbetreffende wetsontwerpen zijn nog in behandeling. Bovendien hebben ze, net als altijd al, problemen om betaalbare, moderne anticontraceptie te krijgen, omdat het budget van de staat voor gezinsplanning in 2012 was teruggebracht en sindsdien niet meer verhoogd is.

In september 2016 werden door de Opperste Leider Ayatollah Sayed Ali Khamenei richtlijnen voor een nationaal gezinsbeleid afgekondigd. Hierin werd gepleit voor op jonge leeftijd trouwen, veel geboortes, minder echtscheidingen en meer inachtneming van de “traditionele” rol van de vrouw als huisvrouw en van de man als kostwinner. Dit gaf aanleiding tot de vrees dat vrouwen, die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, nog meer worden gemarginaliseerd en onder druk gezet om zich met de daders te “verzoenen” en de gewelddadige relatie niet te beëindigen.

Vrouwen en meisjes worden net als vroeger onvoldoende beschermd tegen seksueel en ander gendergerelateerd geweld, zoals vroegtijdige en gedwongen huwelijken. De regering heeft geen wetten gemaakt  tegen deze misstanden. Net zo min als verkrachting binnen het huwelijk en huiselijk geweld bestreden worden, hoewel de vicevoorzitter voor Vrouwen- en Gezinszaken begonnen is met een wetsontwerp dat al sinds 2012 wordt aangehouden.

De wettelijke verplichting om een hoofddoek (hijab) te dragen, is een schendig van het recht van vrouwen op gelijkheid, privacy, meningsuiting en godsdienstvrijheid. Bovendien zijn ze daardoor een doelwit van politie en paramilitaire troepen en worden ze blootgesteld aan intimidatie, geweld en gevangenisstraf.”