17 juli 2020 – Voor een vrij Iran zonder dictatuur en onderdrukking! Stop repressie, schendingen van mensenrechten en executies! Solidariteit met burgerprotesten voor vrijheid en democratie in Iran!

Mensenrechtenactivisten en verbannen Iraniërs uit heel Duitsland hebben op 17 juli in Berlijn gedemonstreerd met een grote betoging voor democratie en mensenrechten in Iran. Onder de sprekers tijdens de bijeenkomst waren ook Martin Patzelt, lid van het Mensenrechtencomité van de Duitse Bondsdag. Mensenrechtenverdedigers en Iran-experts uit verschillende landen waren hier via een videoconferentie mee verbonden.
De deelnemers aan de betoging riepen op om een einde te maken aan de islamistische dictatuur en een vrij Iran zonder onderdrukking, schendingen van de mensenrechten en executies te scheppen. Ze riepen de Duitse regering, de Europese Unie en de wereldgemeenschap op om solidariteit te tonen met degenen die in Iran werken voor de mensenrechten, de afschaffing van de doodstraf, gendergelijkheid, godsdienstvrijheid en het einde van discriminatie van minderheden.
Via een vertoonde videoboodschap riep ook de proost van de Evangelische Kerk Berlijn-Brandenburg-Silezische Oberlausitz, Christina-Maria Bammel (foto), op tot inzet voor de menselijke waardigheid en tot solidariteit met het volk van Iran: “Uit naam van de Evangelische Kerk Berlijn-Brandenbur-Silezische Oberlausitz en haar bisschop Dr. Christian Stäblein sluit ik mij aan bij de oproep van de Gemeenschap van Iraanse ballingen in Duitsland. Met Amnesty International en vele anderen spreken we ons ook uit tegen de doodstraf en roepen op tot opschorting van de onmenselijke veroordelingen.”

Iran midden in de corona-pandemie: voortdurende onderdrukking en executies

In Berlijn werd de aandacht gevestigd op het feit dat Iran een van de landen is die het zwaarst zijn getroffen door de corona-pandemie. De omvang van de ramp wordt door het regime in Teheran om politieke redenen afgezwakt en verdoezeld. Artsen en mensenrechtenverdedigers melden tienduizenden corona-doden in Iran.
Te midden van deze pandemie gaat de onderdrukking in Iran door en zelfs de executies in de gevangenissen gaan door. Protesten van gevangenen tegen het gebrek aan bescherming tegen de virusinfectie werden met geweld neergeslagen, met veel doden en gewonden onder de demonstranten.
De VN-Commissaris voor de Rechten van de Mens heeft opgeroepen om politieke gevangenen, die sowieso al ten onrechte gevangen zitten, in verband met de pandemie vrij te laten. Het regime in Teheran weigert deze gevangenen echter vrij te laten, ook al lopen ze een bijzonder risico vanwege hun leeftijd of eerdere ziekten.
In de overvolle Iraanse gevangenissen heerst de corona-epidemie. De gevangenen, die in onmenselijke en onhygiënische omstandigheden moeten leven, lopen een ernstig infectierisico. Dagelijks worden nieuwe gevallen van besmette mensen gemeld, die onvoldoende medische zorg krijgen in de detentiecentra. Er zijn verschillende doden gevallen onder de gevangenen.
De Berlijnse demonstranten hebben de federale regering en de VN opgeroepen zich er voor in te zetten dat politieke gevangenen in Iran onmiddellijk worden vrijgelaten. Bovendien moet de gezondheid van alle gevangenen worden beschermd en moeten zieke gevangenen voldoende medische zorg krijgen.

Nee tegen de doodstraf! Wereldwijde campagne tegen executies in Iran


De demonstranten in Berlijn eisten dat de executies onmiddellijk worden stopgezet en dat de doodstraf in Iran wordt afgeschaft. Het regime in Teheran blijft volharden in het opleggen van de doodstraf aan minderjarigen, waardoor de wereldwijd geldende wetgeving over mensenrechten wordt geschonden. In geen enkel land ter wereld zijn de afgelopen jaren zoveel minderjarigen geëxecuteerd als in Iran.
In Berlijn werd de aandacht gevestigd op het feit dat verschillende politieke gevangenen in Iran acuut met executie worden bedreigd. In juli bekrachtigde het Hooggerechtshof in Teheran de doodvonnissen tegen drie jonge mannen die in november 2019 deelnamen aan burgerprotesten tegen de dictatuur. Dit betekent dat de doodstraf op elk moment voltrokken kan worden.

De drie ter dood veroordeelden, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi (afbeelding), worden vastgehouden in de beruchte Fashafouyeh-gevangenis aan de rand van Teheran. Ze worden beschuldigd van “oproer tegen de staat” en “gevaar voor de staatsveiligheid”. De rechterlijke macht van het regime, die als instrument van repressie optreedt, beschuldigt de drie mannen er van dat ze in november 2019 foto’s en video’s van de protesten hebben verspreid en naar buitenlandse media hebben gestuurd en andere burgers hebben opgeroepen deel te nemen aan de demonstraties.
Pressefoto Dr. Bärbel Kofler, de mensenrechtenfunctionaris van de federale regering, zei op 13 juli op Twitter: “Ik ben met afschuw vervuld dat het Hooggerechtshof in Iran de doodvonnissen tegen Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi en Mohammad Rajabi heeft bevestigd. Vrijheid van meningsuiting moet ook mogelijk zijn in Iran – zonder de doodstraf!“
Al in februari 2020, nadat de doodstraffen tegen de drie demonstranten bekend werden, had Bärbel Kofler verklaard: “Ik ben diep geschokt door berichten dat Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi en Mohammad Rajabi voor deelname aan de protesten in Iran in november 2019 ter dood veroordeeld zijn. Er zijn twijfels dat hun een eerlijk en constitutioneel proces is gegarandeerd. Nog los daarvan is de doodstraf een wrede vorm van straf die de federale regering onder alle omstandigheden afwijst.“

Miljoenen Iraniërs protesteren online tegen de doodstraf

Sinds medio juli hebben miljoenen Iraniërs op internet de stopzetting van de executie van de drie ter dood veroordeelde mannen geëist. “No to Execution” – Neen tegen executie, met deze hashtag heeft zich in Iran en internationaal een breed internetprotest gevormd dat het regime onder druk zet. De landelijke golf van protesten op sociale media wordt gedragen door grote delen van de Iraanse samenleving. Onder hen ook prominente Iraanse kunstenaars.
#DontExecute – Geen executies – was volgens Twitter op 14 juli in Iran de meest gebruikte hashtag in het Perzisch. Iraniërs over de hele wereld deden mee aan de campagne. Ook op de in Iran populaire Instagram- en Telegram-platforms werd het protest tegen de doodstraf voortgezet.

Solidariteit met burgerprotesten voor vrijheid en democratie in Iran
Verdedig mensenrechten! Stop de onderdrukking!

Tijdens de bijeenkomst in Berlijn werd ook het bloedbad van november 2019, waarbij in Iran meer dan 1500 demonstranten door regime-troepen gedood werden, herdacht. De landelijke massaprotesten in meer dan 190 Iraanse steden in november 2019 waren de meest massale opstand van de bevolking tegen de heersende dictatuur in 40 jaar.
Het regime reageerde met brutaal geweld op de protesten. Regime-troepen schoten met scherp op groepen vreedzame demonstranten. Mensenrechtenorganisaties maakten melding van meer dan 1500 gedode demonstranten, waaronder talloze vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden werd geschat op enkele duizenden. Tegelijkertijd werden in heel Iran massa-arrestaties verricht. Veel van de gearresteerde demonstranten worden nog steeds vastgehouden. Ze worden geconfronteerd met de doodstraf of lange gevangenisstraffen.
Amnesty International heeft het dodelijke geweld tegen demonstranten in Iran herhaaldelijk beschreven als ongerechtvaardigd en onwettig. “Het feit dat zoveel mensen die geen enkele bedreiging vormden werden neergeschoten bewijst de wreedheid van de veiligheidstroepen bij hun illegale moordpartij”, zei Philip Luther, Midden-Oostenexpert bij Amnesty International, in mei 2020..
De straffeloosheid die aan de veiligheidstroepen is verleend, zei Philipp Luther, houdt de toestemming in om opnieuw dodelijk geweld te gebruiken bij het onderdrukken van burgerprotesten. Aangezien er geen noemenswaard vooruitzicht is dat er in Iran zelf iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor deze moorden roept Amnesty International de leden van de VN-Mensenrechtenraad opnieuw op om een onderzoek in te stellen naar de in november 2019 gepleegde moorden op demonstranten, dat tot waarheidsvinding en tot gerechtigheid en schadeloosstelling voor de slachtoffers moet leiden.
In Berlijn riepen de deelnemers aan de demonstratie de internationale gemeenschap op om effectieve maatregelen te nemen om de repressie in Iran te beëindigen en alle terdoodveroordelingen en gevangenisstraffen die eerder aan de demonstranten waren opgelegd te beëindigen. De VN-Veiligheidsraad moet het brute optreden tegen burgerprotesten veroordelen en het regime in Teheran daarvoor ter verantwoording roepen. Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden vanwege hun deelname aan burgerprotesten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.
Het grote evenement in Berlijn, waarover uitgebreid werd bericht op het internet en op de televisiezender van de Iraanse gemeenschap in ballingschap, was een bemoedigend teken van de inzet voor democratie en mensenrechten. Er ging een duidelijke boodschap van solidariteit met de slachtoffers van tirannie en onderdrukking van uit.