Ester was een Joodse vrouw uit de stam Benjamin die in Perzië in ballingschap opgroeide.

Ester was haar Perzische naam. Haar Joodse naam was Hadassa. De naam Ester betekent ‘ster’ en is afgeleid de naam van de godin Isjtar. Hadassa, dat ‘mirte’ betekent, is een tak die vrede en dankbaarheid symboliseert. Ester schonk haar volk twee dingen.

Ester was een wees die werd grootgebracht door een oudere neef van haar, Mordechai (Ester 2: 5-7).

Het boek Ester neemt in de Bijbel een unieke plaats in omdat de naam van God er nergens rechtstreeks in vermeld staat.

Het verhaal

Het boek Ester reikt verder dan alleen het leven van Ester. De andere hoofdpersonages in dit verhaal zijn:

  • – Xerxes (ofwel Ahasveros, zijn Bijbelse naam), de machtige Perzische koning die heerste over 127 provincies.
  • Koningin Wasti, de mooie vrouw van Xerxes, die van de koning haar schoonheid moest tonen aan het volk, maar weigerde en er zo ongewild voor zorgde dat Ester opklom tot een hoge positie.
  • Mordechai, Esters neef en voogd die eveneens een belangrijke rol speelt in dit verhaal.
  • En tot slot Haman, een nakomeling van Agag (Ester 3:1); Agag is een verwijzing naar de koningstitel bij de Amalekieten, oude vijanden van Israël (Exodus 17; 1 Samuel 15).

Ester

In hoofdstuk 1 van het boek Ester maken we kennis met koning Xerxes. Hij heeft besloten zijn immense rijkdom gedurende 180 dagen tentoon te spreiden, en alsof dat nog niet genoeg is, volgt daarna een zeven dagen durend feest. Voorwaar een overdadige demonstratie van zijn macht.

Op de zevende dag van het feest ontbiedt koning Xerxes zijn vrouw Wasti omdat hij wil dat ze haar schoonheid toont aan het volk. Ze weigert echter te komen en wordt uiteindelijk voor straf verbannen van het hof van de koning, waarna wordt gezocht naar een nieuwe koningin.

In hoofdstuk 2 wordt Ester gekozen tot koningin. Ze ondergaat de normale schoonheidsbehandeling van twaalf maanden alvorens de koning te ontmoeten.

In hoofdstuk 2 staat daarnaast te lezen dat Mordechai een goede daad verricht. Hij redt het leven van de koning door hem te waarschuwen voor een moordaanslag. Deze daad wordt opgetekend in de kronieken en dat heeft later positieve gevolgen voor Mordechai.

God vergeet nooit wat wij uit liefde doen (Hebreeën 6:10).

In hoofdstuk 3 krijgt Haman van de koning een hoge positie in het koninkrijk. Haman windt zich enorm op over het gedrag van Mordechai omdat Mordechai weigert voor hem te knielen. In zijn woede vat hij het plan om alle Joden in het koninkrijk om het leven te brengen.

Om te voorkomen dat alle Joden worden vermoord, vraagt Mordechai aan Ester om bij de koning te gaan pleiten voor haar volk. Er is echter één maartje, en dat is dat de koning niet weet dat Ester Joods is. Ester heeft geen idee hoe de koning zal reageren op dit nieuws. Hoewel God in het boek Ester nergens genoemd wordt, zien we dat hij op de achtergrond actief is. Niets blijft voor God onopgemerkt.

Ester wordt door Mordechai met harde woorden terechtgewezen wanneer ze aarzelt om naar de koning te gaan. In hoofdstuk 4:14 zegt hij:

‘Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ Ester stemt er ten slotte mee in om zich met een hulpverzoek tot de koning te richten. Maar voordat het zover is, vraagt ze Mordechai om ervoor te zorgen dat alle Joden in Susa, de stad waar de Perzische koning zetelt, drie dagen vasten voor haar. Ze is er zich wel van bewust dat ze Gods hulp nodig heeft als ze wil slagen.

Vasten, zich gedurende een bepaalde periode onthouden van voedsel, is een oefening in vroomheid die ons dichter bij God brengt.

In hoofdstuk 5 spreekt Ester met de koning en nodigt ze hem en Haman uit voor een feestelijke maaltijd. Ze doet dit om de koning op het juiste moment te vertellen dat Haman van plan is de Joden te doden, tot wie ook zijzelf behoort. Ester heeft tot dan toe, op aanraden van Mordechai, voor de koning verzwegen dat ze Joods is.

Het door God gekozen moment is altijd goed. We doen er goed aan om te wachten op het door God gekozen moment wanneer we iets willen doen. Het is gevaarlijk om te vroeg tot handelen over te gaan.

Ondertussen wordt de haat van Haman jegens Mordechai almaar groter en laat hij op advies van zijn vrienden en vrouw een paal bij zijn huis neerzetten om Mordechai daaraan op te hangen. In hoofdstuk 6 komt God in actie om de Joden te redden. De koning kan niet slapen en laat hij zich voorlezen uit de kroniekboeken, waarin ook staat opgetekend dat Mordechai de koning in het verleden heeft gered.

Ook dit stuk over Mordechai wordt voorgelezen, en de koning vraagt daarop aan Haman wat er gedaan moet worden wanneer de koning iemand eer wil bewijzen. Haman denkt in zijn arrogantie dat de koning het over hem heeft en adviseert hem dat zo iemand op grootse wijze in het openbaar eer en rijkdom geschonken dienen te worden. De koning geeft Haman daarop opdracht dit te doen voor Mordechai. Je kunt je indenken hoe groot de schok en afschuw van Haman moet zijn geweest! (Je moet het boek Ester dan ook absoluut lezen.)

In hoofdstuk 7 vertelt Ester aan de koning dat ze Joods is en dat Haman het plan heeft gesmeed om alle Joden te doden. De gebeurtenissen nemen nu een radicale wending voor Haman, die wordt opgehangen aan de paal die hij heeft laten oprichten om Mordechai ter dood te brengen. In hoofdstuk 8, 9 en 10 worden alle Joden gered en worden de kinderen van Haman gedood.

Ester redde de Joden. Uit haar leven kunnen we diverse belangrijke lessen trekken.

1. Er is een voorbereidingstijd.
Ze nam de tijd om zich voor te bereiden op haar taak. Gods voorbereidingsperiode kan soms lang en onbewogen zijn. Mozes zorgde veertig jaar in de woestijn voor zijn schapen voordat hij naar voren trad om de Israëlieten te bevrijden. Het verbeteren van ons karakter is van groot belang voor Gods plan met ons leven. God heeft niets aan een trotse vrouw (of man).

2. We kunnen niet zonder de gunst van God.
Ester verwierf de gunst van de koning en datzelfde gold voor Mordechai. Zelfs Jezus kwam steeds meer in de gunst van God en de mensen (Lucas 2:52). Wanneer je een leven leidt dat God welgevallig is door te gehoorzamen aan Zijn wil, zul je bij Hem in de gunst komen. En God zal je dan ook in de gunst doen komen bij de mensen.

3. God handelt wanneer Hij het tijd acht.
Ester ondernam op het juiste moment actie. Misschien heeft God het in je hart gelegd om iets voor Hem te doen. Doe geen overhaaste dingen, maar wacht tot Hij het moment gekomen acht. Jozef zat gevangen totdat God vond dat het tijd was dat hij vrijkwam. God gaat op een door Hem verkozen moment over tot handelen wanneer we trouw blijven aan Zijn leiding.

4. Je achtergrond is geen belemmering voor je toekomst samen met God.
Ester was een wees. God verhief haar desondanks tot een vooraanstaande positie en bediende zich van haar. Sommige van Jezus’ leerlingen waren visser of belastinginner, en een van hen was arts. Niet je achtergrond, maar je geloof is bepalend voor wat God met je kan doen.